Page 11 - 1908-04
P. 11

Nrul I, 1908        LUCEAFĂRUL            67

     Şi astfel în sufletul lui au fost mereu înce­ nată. Nici femeii nu i-a zis nimic. Dar de atunci
    puturile unei primăveri pline de mirezmele flo­ i s’a strecurat un dor greu în inimă. Şi când îl
    rilor tinere.           apăsă mai tare dorul acesta, născut din fur­
     S’au căsătorit apoi, ş’au luat cu chirie casele  tună de gânduri, faţa lui luă expresia unui râs,
    acestea unde stau şi astăzi. Profesor la gimnaziu  amar, dureros, crud, şi simţiâ ca şi când i-ar
    a muncit cu zel, cu însufleţire. spune cineva batjocoritor la ureche: »Iată răs­
     Şi la un an, intr’o noapte, deodată s’a în­ plata cea mai mare ce ţi-o poate da o femeie!*
    tâmplat ceva. Se auziră uşile izbindu-se, se auzi  *
    cuvântul »mişelule«, răzbiră afară planşetele înă­ Câtva timp, cuvintele directorului îl făcură să
    buşite ale femeii, şi apoi Nicolae Marcu se mai lase beutura. Ţinea la el, la director, ca la

             Sculptorul bucureştean O. Spaethe, în atelierul său.
    întoarse iarăş la berăria, unde numai cu puţin  un om care i-a fost sprijin totdeauna. Şi-i veniâ
    înainte, îşi lăsase nişte vechi cunoscuţi, cu cari  de multeori să-i spună, pentruce nu poate el fi
    se întâlnise pe stradă.     acum altfel, decât un om ticălos. Dar nu cuteză.
     De aici încolo apoi a început să dee repede  Poezia vieţii lui de odinioară nu-1 lăsa s’o păteze,
    pe povârniş. Nu ştia nimeni pe lume, nici di­ s’arunce cu noroiu într’ânsa, chiar în văzul altora.
    rector, nici profesori, ce-1 duce la ruină. Numai  Dar aceasta numai la începutul căderii. Mai
    doi ochi mici, răi, ai unui coleg îl înconjurau  târziu spunea şi râdea, lângă paharul cu bere,
    totdeauna. Dar n’aveâ de ce să-l îucunjure. Nicolae  ca de prostia altuia.
    Marcu nu-1 privea niciodată, nici n’a mai vorbit  — Credinţă la femeie? Ei da, lăsaţi, voi nu
    cu acest coleg.         ştiţi nimic. Voi se vede n’aţi primit încă o răs­
     Directorul credea că pilda rea a unor profe­ plată. Dar ian’ să primiţi o răsplată! A dracului!
    sori mai bătrâni îl nenoroceşte. Te arde, te ’ngheaţă, da ’n sfârşit îţi deschide
     însă Nicolae n’a spus la nime. o vorbă legă- ochii.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16