Page 14 - 1908-04
P. 14

70             LUCEAFĂRUL         Nrul 4, 1908.

                 Din literatura stăină.

         S y n n o v e  S o l b a k k e n le mergea spre bine. Tatăl nu prea credea că
                       anume de aceea se îndreptau, dar ,tot una e
          dc Bjornstyerne Bjornson.
                       ale cărui dintre noi sunt dobitoacele, vorba e
           Capitolul I.
                       să le meargă bine.'
       In mijlocul văilor norvegiene, afli adeseori  De ceealaltă parte a văii la poalele muntelui
      câte-un podiş singuratic pe care soarele, din  înalt, se ’ntindea curtea Granliden — povârniş
      zori până ’n amurg, îl scaldă în lumină.  de brădet — numită aşa fiindcă se afla în
      Oamenii, cari locuesc mai la poalele munţilor,  mijlocul unei păduri de brad, singura ce se
      numesc astfel de înălţimi ,Deal cu soare', în  pomenea în lungul şi latul ţinutului.
      limba  norvegiană  .Solbakke'.  Fata  despre  Străbunul stăpânului de acum fusese printre
      care vom povesti, locuia pe aşii un , Deal cu  oştenii cari aşteptaseră pe Ruşi la Holstein.
      soare' dela care şi curtea îşi luase numele. De acolo adusese, în raniţă, o mulţime de se­
       Stăpânii curţii erau Haugiani*); lumea îi  minţe necunoscute pe la ei, şi le sămănase în
      mai polecreâ şi .Ceteţi', fiindcă ceteau Biblia  jurul curţii. Rând pe rând pieriră însă toate
      mai des decât alţii.       soiurile, rămânând numai seminţele de brad.
       Bărbatul se numea Guttorm, iar femeia,  Ele prinseră rădăcină şi se sporiră cu vremea,
      Karen. Cel dintâiu băiat le muri, şi trei ani  de urziră o pădure mare, care umbrea acum
      dearândul, de câteori se duceau la biserică,  de jur împrejur, curtea cu toate acareturile ei.
      ocoleau locul unde era crucea săpată cu numele  Străbunul acela se numise Thorbjorn, după
      băiatului.
                       bunicul său; fiul lui cel mai mare se numise
       După aceşti trei ani, Dumnezeu le d ăru|  °  Sămund, după tatăl său şi tot aşa, în curtea
      fetiţă pe care o botezară după băiat; pe el îl
                       asta, de când se ţinea minte, purtaseră stăpânii,
      chemase Syvert, pe ea o botezară Synnov,  când numele de Thorbjorn când pe cel de
      negăsind alt nume mai apropiat. Mama însă
                       Sămund.
      îi zicea Synnove, deoarece, când era copila  Dar, în sat povesteau bătrânii că la Gran­
      mititică, îi venea mai uşor s’o desmierde Synnove  liden era ursita, tot numai al doilea stăpân să
      dragă, decât Synnov dragă.    aibe noroc — şi nu acela care purta numele
       Când se făcu mare, toată lumea tot Synnove  de Thorbjorn.
      îi zicea, şi cei mai mulţi spuneau că, de când
                        Când lui Sămund, stăpânul de acum, i se
      îşi aduceau ei aminte, nu crescuse în sat fată  născCi cel dintâi băiat, se gândi mult şi bine
      mai frumoasă ca Synnove Solbakken. — totuş nu cuteză să strice obiceiul din bă­
       Era încă de tot micuţă, când părinţii înce­ trâni şi îl boteză Thorbjorn. Din ceasul acela
      pură s’o ia Dumineca cu dânşii la biserică; fi­ însă nu mai conteni să-şi frământe mintea, cum
      reşte că ea la început nu pricepea din toată
                       l-ar putea creşte ca să 1 ferească de piatra ce
      predica decât că preotul dojenea cu asprime  ursita şi poveştile oamenilor îi puseseră în
      pe Bent-puşcăriaşu, care şedea smerit sub
                       cale. Nu-şi da seama de tot bine, dar i se
      amvon.              părea că băiatul are o fire cam îndărătnică.
       Cu toate acestea, tatăl ţinea să meargă co­ ,De asta trebue să-l desbăr', zicea el adese­
      pila cu ei ,ca să se obişnuiască' cum zicea el
                       ori nevestei, şi abia apucase să ’mplinească
      iar mama o lua cu dânsa ca să nu i se în­ trei anişori, când începu tată-său să-l ia din
      tâmple ceva acasă, în lipsa lor.
                       când în când la judecată şi, cu joarda în
       Dacă se îmbolnăvea în curte un miel, o că­ mână, îl silea să aşeze lemnele la loc, să adune
      priţă, vre-un purcel; sau da ceva peste vre-o
                       uneltele risipite de el, sau să mângâie pisica
      vacă, îndată îi dăruiau Synnovei dobitoacele
                       pe care o ciupise şi o chinuise.
      bolnave şi mama ţinea una, că din clipa aceea Mama eşeâ afară, când îl apucau pe Sămund
                       astfel de toane.
       *) După numele „Hauge*, întemeietorul unei secte re­
      ligioase.             Tatăl se mira că cu cât creştea copilul, cu
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19