Page 15 - 1908-04
P. 15

Nrnl 4. 1908.       LUCEAFĂRUL             •1
    atât îi dovedea mai multe cusururi, deşi se  Când eră Thorbjorn de 7—8 ani, Sămund
    purta din ce în ce mai aspru cu el. De cu  îşi schimbă sluga. Pe băiatul cel nou îl chemă
    vreme îi puse abecedarul. în mână şi îl luă cu  Aslak. Cutreerase lume multă, deşi eră numai
    el la câmp, să-l aibă sub pază.  un copilandru.
     Mama avea casă grea şi copii mici; nu  In sara sosirei, Thorbjorn eră culcat; a doua
    putea face alta decât să-şi desmierde copilul  zi, cum şedea şi ’nvăţâ, împinse cineva uşa cu
    şi să-i dea poveţe bune, dimineaţa când îl îm­ o larmă netnai pomenită. Eră Aslak. Venea,
    brăcă ; iar, Du­                   tot împiedecân-
    mineca şi sărbă­                   1 du-se, cu un braţ
    toarea, când ste-                    de lemne, pe
    teau în tihnă de                   care-1 trânti cu
    poveşti, se silea                   furie de pământ,
    sâ-1 mai îmbune                    de sburară aş­
    pe Sămund.                       chiile în toate
      Thorbjorn,                      părţile.
      când mânca                      Sări apoi de
      câte-o bătaie                    câteva ori în sus
     pentrucă ,a—b*                     ca să se scuture
     nu se cetea ,ba*                    de zăpadă şi de
    ci ,ab*, sau pen­                    câteori sărea
      trucă nu eră                     strigă: ,E frig,
     iertat să dea şi                    zise mireasa
     elînlngrid, cum                    năzdrăvanului,
     dedea tată-său                    — şi până la
     în el, se gândea:                   piept, se făcu
     ,Ciudat lucru...                   sloiude ghiaţă*.
     de ce-mi umblă                    Tatăl nu eră
     mie tot rău, pe                   acasă. ţMamal
     când fraţii şi su­                   adună  zăpada
     rorile mele o duc                   şi-o duse afară,
     aşa de bine?!*                     fără nici o vorbă.
      Fiind mai tot                     — La cin’ te
     timpul cu tatăl-                   zgâeşti aşa ? se
     său, în faţa că­                   răsti Aslak la
     ruia nu îndrăz­                    Thorbjorn.
      nea să vor­                      — La nimeni,
     bească, îşi cam                    răspunse miti­
     pierduse graiul                    telul, că-i eră
     — nu însă gân­                     frică.
                  Spaetke: Sylen (bronz).
     dul şi judecata.                    — Ai văzut
       Odată, la întors de fân, îi scapă totuş k o în­ cocoşu ăla de acolo din carte-ţi?
        trebare: ,Cum de sus la Solbacken fânul e  — Da.
      uscat şi sub coperiş, pe când al nostru e încă ud?‘  —  Are o grămada de găini pe lângă el,
       ,Ei au mai mult soare.* Şi copilului îi veni în  când e cartea închisă. Ai văzut?
     minte că nici pe el nu-1 prea ’ncălzeâ soarele, care  — Nu.
       îi eră atât de drag. Din ziua aceea privea mai  — Ia uită-te.
      des ca ’nainte, sus la Solbakken. Tată-său, când  Copilul închise cartea şi se uită.
       îl prindea, îl îmbrâncea şi se răstea la el: ,Ce  — Dobitocule! — strigă Aslak, râzând a
      căşti gura acolo! Noi, aici jos trebue să lucrăm,  batjocură. Şi din clipa aceea, nimeni n'avu
     cu mic cu mare, cât putem, dacă vrem să trăim 1* asupra copilului mai multă putere ca Aslak.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20