Page 3 - 1908-04
P. 3

t
         r
       Af LUCEAFĂRUL

        REPIS1 Ă PfNTRtl LITERATURĂ Şl ARTĂ. APARE DE DOUĂORI PE LUNĂ
           sub îngrijirea dlor: Octavian Goga şi Octavian C. Tăslăuanu.
    Cu colaborarea dlor: I. Agârbiceanu, I. Al. Bassarabescu, Z. Bârsan, G. Bogdan-Duică, Dr. I. Borcia,
    I.  Ciocârlan, V. Cioflec, Al. Ciura, /Aaria Cunţan, Elena Earago-Falma, Dr. I. Lupaş, Dr. G. /Aurnu,
      lloria P. Pelrescu, /A. Sadoveanu, C. Sandu-Aldca, /A. Simionescu-Râmniccanu, I. O. Soricu.


                      Orice reproducere fără indici tren ixruruiui este oprită.

                 Două culturi.
               Cultura domnilor şi cultura ţăranilor. —
     Mereu pomenim «le unitatea culturală a Ro­ ode de preamărire; «fruntaşii* neamului ar avea
    mânilor «le pretutindeni fără să precizăm vreodată  prilejuri mai dese să benehetuiască şi să vor­
    cum ne închipuim şi ce înţelegem sul) această  bească în numele neamului românesc — — —
    unitate culturală.        iar unspreze milioane de Români, habar n’ar
     Vom încercă să arătăm în cele următoare în­ aveâ că neamul, pe care dânşii îl alcătuesc, a
    ţelesul obişnuit al acestei unităţi. ajuns la vârsta fericită a unităţii culturale. Ei,
     Să presupunem, că starea materială ar per­ ţăranii, ar trăi şi mai departe, pe amândouă coa­
    mite atât clasei culte dela noi cât şi claselor  stele Carpaţilor, aceeaş viaţă:
    culte din celelalte provincii româneşti, aparţină­ Pe faţa pământului
    toare politiceşte altor state, să cetească toate  In şuerul vântului
    cărţile, revistele şi ziarele cari ies de sub tea­ Şi
    scurile României mame ; să presupunem, că aceste  Sus pe vârful muntelui
                          Unde-i drag sufletului.
    clase s’ar interesă, ar înţelege şi ar aprecia în­
    treaga mişcare ştiinţifică şi artistică din regat.  învăţătorul din şcoalele rurale, în orele de
    Iar clasele bogate şi cărturăreşti din România  limba română şi de istorie, desigur şi-ar înde­
    ar cunoaşte şi ar urmări de aproape toată viaţa  plini datoria, «chemarea sfântă*, luminând odras­
    culturală din trecut şi prezent a «fraţilor sub­ lele ţărăneşti despre însemnătatea marelui eve­
    jugaţi*. Nu-i aşa că acesta este idealul unităţii  niment, prevestitorul fericirii pe acest pământ al
    noastre culturale?! De obiceiu aşa se înţelege  neamului de viţă împărătească. Fiecare lecţie, de
    idealul naţional pentru a cărui întrupare, atât  btmăseamă, s’ar sfârşi cu cântecul de triumf:
    astăzi cât şi în trecut, s’a cheltuit atâta energie  Până când Român voiu fi
    intelectuală şi sentimentală, s’au scris atâtea  Nu mă tem că voiu peri!
    cărţi şi s’au rostit atâtea discursuri şi toaste de  Ostenelile luminătorilor dela sate, ar rămânea
    luptătorii fruntaşi ai neamului românesc. însă ca şi astăzi fără rezultat. Odraslele ţărăneşti
     Să presupunem deci împlinită această uni­ i-ar ascultă cei câţiva ani, condamnaţi de domni
    tate culturală şi pe urmă să ne uităm în faţa  să supoarte chinul şcoalei, iar când ar fi mari
    acestei zâne naţionale, care un veac dearândul  ar duce acelaş traiu strămoşesc de muncă, ar
    a fermecat pe atâţia feţi-frnmoşi ai naţiei noastre  plăti aceleaşi dări pentru ţară, ar trimite an
    mărite.             de an floarea feţilor voinici la oaste, ca să apere
     In realitate iată în ce ar consistă această uni­ pe împărat, averea şi cultura naţională a ţării
    tate. Câteva mii, să zicem chiar un milion, din  — şi nici prin minte nu le-ar mai trece învăţă­
    cele douăsprezece milioane de Români, câţi  turile Domnului dascăl din anii copilăriei.
    afirmăm că suntem, am trăi într’o deplină ar­ E uşor să constatăm deci că în acest înţeles
    monie sufletească. Poeţii acestui milion armo­ obişnuit al cuvântului, la unitatea noastră cul­
    nizat, ar mai scrie câteva hori de unire, câteva turală nu ar participă toate interesele neamului
                                  l
   1   2   3   4   5   6   7   8