Page 4 - 1908-04
P. 4

#
                                r      60             LtTCfcA FARUL        Nrul 4. 1908.
      românesc. Prin ea s’ar realiză numai o dorinţă  s’ar fi îngrijit ca înaintarea culturală a diferi­
      — indiferent de ce determinată — a unor pă­ telor societăţi omeneşti, dela început să meargă
      turi sociale, mai precis a unor idealişti, visători  în aceeaş proporţie, şi în sânul diferitelor so­
      din aceste pături sociale.    cietăţi omeneşti să se fi desvoltat deopotrivă
       Ca să putem formulă însă presupunerea noastră  puterile sufleteşti ale tuturor indivizilor, din cari
      dela începutul acestor rânduri, am condiţionat  se alcătuia societatea respectivă, atunci de sigur
      chiar şi această unitate parţială de situaţia ma­ că astăzi nu ne-am găsi pe o treaptă aşâ mare
      terială a claselor culte, adecă am legat-o de in­ de desvoltare, dar cultura omenească ar trăi în
      teresele materiale ale acestora, fiindcă aceste in­ conştiinţa fiecărui individ şi ar servi interesele
      terese stau la baza oricărei culturi sociale. In­ întregei colectivităţi sociale.
      teresele materiale ale claselor culte din cele trei  Lucrul s’a întâmplat insă altfel.
      provincii româneşti, aparţinătoare altor state, sunt  Indivizii înzestraţi cu puteri mai mari, au
      legate însă de interesele claselor stăpânitoare  ajuns să stăpânească pe cei înzestraţi cu puteri
      din statele respective. Prin urmare, şi din  mai slabe. Aici nu ne interesează în amănunte
      acest punct de vedere, unitatea noastră cultu­ originea şi desvoltarea acestor stăpâniri. Fapt
      rală e o imposibilitate, fiindcă comunitatea noastră  împlinit e că diferenţiarea în două clase s’a
      culturală presupune şi o comunitate de inte­ făcut la toate neamurile. Astăzi dacă ne uităm
      rese. Neputându-se realiză aceasta din urmă,  la oricare popor cult din Europa, vedem că
      nu se va putea realiză nici comunitatea cultu­ bordeie de năvălitori barbari de-acum 1500
      rală. în realitate vedem că atât la noi cât şi în  de ani, dupăce şi-au asimilat cultura popoarelor
      Bucovina (de Basarabia nici nu mai vorbim) cla­ cari într’o vreme erau întrunite în imperiul
      sele cărturăreşti se simt, sufleteşte, mai aproape  roman, pe ruinele acestui imperiu au întemeiat
      de cultura maghiară şi germană, decât de cea  state nouă. Aceste au urmat să diferenţieze tot
      românească.            mai mult indivizii aceluiaş neam în două clase
                       (sau chiar în mai multe). Mărginindu-ne la Eu­
       Din cele de mai sus urmează deci că neamul  ropa, vedem astăzi la ce prăpăstii s’a ajuns
      nostru, ca oricare alt neam, are două culturi:  între cultura domnilor şi cea a ţăranilor.
      cea a clasei stăpânitoare şi cea a clasei stăpâ­ Diferenţiarea acestora e aşâ de mare încât
      nite. Mai urmează că: Chiar unirea într’un  numai teoretic putem vorbi de culturi na­
      singur stat a indivizilor cari alcătuiesc neamul  ţionale (cultură germană, franceză etc.). In
      românesc nu ar aduce cu sine unirea culturală  realitate în întreagă Europa e o cultură a
      a neamului întreg.        domnilor, care in variaţiile ei dela popor la
       Aici am ajuns la un popas, unde, ca să putem  popor e mai apropiată decât cultura domni­
      merge logic mai departe, trebue să ne dăm  lor de cultura ţăranilor din sânul aceluiaş
      seama ce înţelegem peste tot sub cultură. Trebue  popor. — să ne gândim, de pildă la România
      să limpezim deci conţinutul şi sfera noţiunii  — şi sunt culturi ale ţăranilor, cari în unele
      cultură.             ţări sunt mai mult, în altele mai puţin înfluin-
       »Kultur ist die Erhebung des Menschen liber  ţate de cultura domnilor.
      den Naturzustand dureh die Ausbildung tind  Venind deci să determinăm înţelesul noţiunii
      Betătigung seiner geistigen und sittlichen Krăfte». 1 ) cultură, după aceste constatări ale diferenţierii
                       neamurilor în două clase sociale ((-are diferen-
       Cultura presupune deci societatea, fiindcă
                       ţiare a fost determinată, în cursul vremii, şi
      numai in sânul acesteia au indivizii posibilitatea
                       la deferite popoare, de alţi o mulţime de fac­
      să-şi dezvolte puterile spirituale şi morale.
                       tori, cari aici nu ne interesează), vom merge
      Numai constituirea în societate face posibilă
                       mai departe, căutând să stabilim formele în
      transmiterea culturii din generaţie in generaţie.
                       cari se incorporează puterile de desvoltare ale
       Dacă atotputernicia şi bunătatea lui Dumnezeu
                       oricărei colectivităţi de oameni. Cunoscând
                       aceste forme, vom putea stabili şi notele esen­
       ') Wilhelm Lexis, das Wesen der Kultar. Die Allge-
      nieinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. Tli. I  ţiale cari compun orice cultură. Pentru ca să se
      Abtb. 1. Berlin-Leipzig 1906, p. 1. înţeleagă mai uşor mersul argumentaţiei noastre
   1   2   3   4   5   6   7   8   9