Page 6 - 1908-04
P. 6

02             LUCEAFĂRUL         Nrul 4, 1008.
     stăpânire românească, turcească sau rusească.  sunt toleraţL până se mărginesc la armele cu­
     Boerii, fiind dânşii stăpâni în stat, fac ce  vântului. Când, pe urma acestuia, răsare şi câte
     vor. Cei 40 de ani de domnie în România, a  o faptă, care turbură socotelile exploatatorilor,
     căror apoteoză a fost înfricoşata răscoală ţără­ atunci reformatorul trebue să sufere ameninţă­
     nească din Martie 1907, ne sunt mărturie. Da.  rile câtorva umbrele arândăşeşti (cum a păţit-o
     dar în stat sunt legi pe cari le fac reprezentanţii  unul in România) sau chiar pedepse mai grele.
     poporului, vor zice unii. Valoarea acestora e  Aşa e în România.
     nulă, atunci când se execută do funcţionarii  în alte state europene o parte a stăpâniţilor s’au
     plătiţi de statul boerilor şi când ţărănimea  organizat, au pătruns în corpurile legiuitoare şi
     nu reprezintă nici o putere. în triburile pri­ au forţat reforma legilor şi îmbunătăţirea soartei
     mitive între membri unei comunităţi se res­ muncitorilor.
     pecta dreptul, morala şi legea adoptată de  Negustoria şi industria oraşelor, în majoritatea
     dânşii; la animalele cari se asociază, de pildă  lor, sunt tot în mâna domnilor. Muncitorii dela
     la furnici, se cruţă, se apără indivizii aceluiaş  ţară, rămaşi fără pământ, se adună la oraşe, unde
     cuib, pe când în statele naţionale moderne  îşi vând puterea de muncă, pentruca să-şi câştige
     nu se respecta nici măcar această morală a  pâinea do toate zilele şi să fructifice capitalurile
     furnicilor.            mari şi mici ale domnilor.
      Domnii dela oraşe, adecă marii proprietari sau  Yedem, prin urinare, că organizarea neamu­
     marii capitalişti întreţin o clasă întreagă de le­ rilor în state, in forma de astăzi, e cerută mai
     fegii: administratori, judecători, dascăli, ofiţeri,  mult de interesele domnilor. De ei şi pentru ei
     cari sunt plătiţi din dările adunate dela ţărani  sunt făcute formele de guvernare.
     (proporţia dărilor în România a se vedea în
     cronicile dlui Stere). Pentru apărarea statului  B)  Cultura  spirituală.  Omul  pe  lângă
     înlăuntru şi în afară e armata alcătuită şi plătită  necesităţile fizice mai are şi necesităţi psichice,
     tot de mulţime.          satisfacerea cărora e legată de viaţa socială. Fie­
      Bineînţeles că întreaga organizaţie se afirmă  care individ se naşte în sânul unui popor,
     că e în interesul naţiunii. Toţi lefegii boerilor,  care îşi are limba lui. arta şi religia lui, cul­
     împreună cu aceştia, se consideră de con­ tivă ştiinţele şi are un anumit fel de a scrie. In
     ducătorii «fireşti* ai neamului, ai ţării şi  aparenţă, acestea sunt notele cari constituese o
     vorbesc, întotdeauna, în numele poporului,  cultură naţională în sensul obişnuit al cuvântu­
     în clasa lefegilor se amestecă tot felul de ele­ lui; aceste sunt notele dinstinctivg fundamentale
     mente: ovrei, ţigani, greci, armeni ete., cari,  dintre popor şi popor. Asupra culturii naţionale
     dnpăeoau învăţat să pronunţe bine pe ă şi pe <$,  în acest sens, a unui popor, vom reveni într’un
     încep să vorbească şi ei în numele neamului.  articol special, in care vom încercă să arătăm
     Unii sunt naţionalişti, alţii democraţi, alţii po-  influinţele reciproce ale claselor sociale, vom
     poranişti. Această clasă de lefegii e cea mai cu­ arăta rolul şcoalei şi rolul artei în viaţa socială.
     rioasă şi totodată cea mai imorală, în alcătuirea  Acum constatăm numai că, şi în ce priveşte
     statelor moderne. în această clasă sunt şi multe  cultura spirituală, e o deosebire uriaşă intre
     elemente ţărăneşti, cucerite de cultura domnilor.  domnii şi ţăranii aceluiaş popor. Există o limbă
     O parte din aceste elemente de multeori încep  literară, cultă şi o limbă poporală (mai exact
                      dialecte poporale), există o artă cultă şi o artă
     să spună boerilor c’ar trebuî să mai îndulcească
     legile, fiindcă altfel nu se mai poate ţinea în  poporală, cultul religios e altul la domni şi
                      altul la ţărani şi, în sfârşit, ţăranii îşi au ştiin­
     frâu ura şi revolta socială a ţărănimii exploatate.
     Pe aceştia boerii îi bat pe umăr, le dau câte  ţele lor deosebite de ale păturei culte! 1 )
     un os de ros, şi mai fac şi câte o reformă, aşâ  Constatate şi admise aceste deosebiri în cul­
     de ochii lumii. Unii dintre lefegii sunt însă mai  tura domnilor şi a ţăranilor din sinul aceluiaş
     periculoşi, nu primesc să fie corupţi, rămân cin­ popor, e evident că trebue să admitem două
     stiţi convingerilor pe cari le formulează raţiunea
                       ') împărţirea culturei am luat-o (Iapă Dr. Michael
     lor şi, dacă sunt temperamente impulsive. încep
                      Haberlandt, Volkerkunde, Sammlung Goschen, Leipzig
     chiar o luptă împotriva ordinei sociale. Şi aceştia 1906, pag. 29 şi urm.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11