Page 7 - 1908-04
P. 7

Nrnl 4, 1908.       UlCRAFĂ'Um.            63

     culturi născute clin diferenţiarea sodală, cari vor  omeneşti, am putea urmă alte exemple bune, cari
     trăi şi în viitor, încă multă vretn^ fiind sanc­ se potrivesc mai mult cu trecutul nostru de ţărani.
     ţionate prin legi şi obiceiuri deosebirile de clase. Unitatea culturală e deci o ficţiune cărtură­
      Când voim deci să determinăm înţelesul cu­ rească la care noi nu avem nici un motiv să
     vântului cultură — căci de aici am plecat —  ne închinăm. Peste tot orice fel de legătură
     teoreticeşte putem admite definiţia nemţească  cu România de astăzi nu poate aduce mult bine
     citată. Dar când trecem la analiza ei, atunci  pe seama ţărănimii noastre.
     ne găsim în faţa altor două culturi, cari sunt  Mulţi se vor întrebă insă cu ce scop şi la ce
     fundamental deosebite: cea a ţăranilor (a mun-  bun se fac aceste constatări dureroase pentru
     citorilor)şi cea a domnilor (stăpânilor). Mai precis:  mulţi dintre noi şi jignitoare atâtor iluzii pe
     avem cultura internaţională a claselor stăpâni-  cari, începând dela cronicarii moldoveni, le ţes
     toare şi culturile naţionale ale ţăranilor cari al-  cărturarii fiecărei generaţii?
     cătuesc diferitele popoare.    întrebarea e pe deplin îndreptăţită. Yotn căută
      Organizaţia socială de astăzi a statelor împiedecă  deci să dăm un răspuns cât mai lămurit, deşi
     ridicarea şi validitarea puterilor psichice şi etice  nu complet.
     cari zac în massele ţărăneşti. Şcoala pe care o  Noi Românii din Ardeal, Banat, Grişana şi
     fac domnii la sate, fiind făcută după pedagogiile  Maramurăş am fost până ieri alaltăieri un popor
     domneşti şi crescând fii de ţărani pentru cul­ de ţărani, prin urmare un popor cu o singură
     tura domnească, n’are aproape nici un rezultat cultură, cea naţională ţărănească.
     practic pentru ţărani. An de an, şcolile despoaie  înainte cu 150—200 de ani, interesele de
     ţărănimea de câteva mentalităţi, pe cari cultura  domnie ale Habsburgilor ne-au înzestrat şi pe
     domnească le asimilează şi le înrolează în ser­ noi cu şcoli. După ştergerea iobăgiei acestea s’au
     viciul ei.            înmulţit tot mai mult. Şi cu cât s’au îmulţit
      Ar fi altfel dacă întreaga cultură domnească  şcolile cu atâta s’au înmulţit şi cărturarii ieşiţi
     s’ar pune în serviciul păturei ţărăneşti. din pătura ţărănească. O bună bucată de vreme,
      Desigur că aceasta ar însemnă desfiinţarea clasei  până pe la mijlocul veacului trecut, aceştia s’au
     de bogaţi. în acest caz am putea vorbi de cul­ trudit să dovedească lumii că neamul necăjit
     tură naţională, fiindcă intelectualii, bărbaţii de  din care au ieşit ei e de origină împărătească,
     stat, oameni de ştiinţă etc. n’ar fi exploatatorii  prin urmare mai nobil decât nobilii cari îl stă­
     muncii ţărăneşti ci sprijinitorii ei. Deosebirile  pâneau.
     însuşirilor intelectuale nu ar servi de bază pentru  Pentru ca să dovedească cât mai limpede
     diferenţiarea socială in stăpâni şi stăpâniţi, ci  aceasta, cărturarii au creat pe seama neamului
     numai pentru o împărţire dreaptă a muncii  nostru o limbă foarte apropiată de a strămoşilor
     colective.            latini. Ca orice eerescenţă anormală, a pierit bine
      Până când există însă tendinţe de pricop­ înţeles, întreaga şcoală latinistă. Cât a fost însă
     seală egoistă, sub masca naţionalismului, nu putem  în viaţă a preocupat adânc întreaga noastră căr-
     primi fără nici un gest de indignare declama-  turărime.
     ţiunile mincinoase despre unitatea culturală a  Astăzi se observă alte tendenţe de a ferici
     neamului românesc.        neamul. Deosebirea între tendinţele mai noi şi
      Am zis că nu putem primi aceste dedama-  cele ale latiniştilor e, că acelea nu loveau aşa
     ţiuni... în realitate domnii noştri din Ardeal  adânc în interesele poporului; acesta nu eră
     le primesc. Le-am scris şi noi in această revistă  aşâ de exploatat cum e astăzi de pătura cultă,
     de atâteaori. Dovadă că şi noi aici acasă ur­ care e tot mai hrăpareţă şi mai doritoare să
     mărim acelaş ideal ca şi stăpânii din România. adune cât mai mult pentru urmaşii în domnie.
      E timpul însă să ne dăm seamă că orice min­ în curs de două veacuri prin urmare şi po­
     ciună se răzbună, mai curând sau mai târziu.  porul nostru de ţărani s’a deferenţiat în două
     Pentruce să expunem dar pe fii sau pe nepoţii  clase: cea a domnilor şi cea a ţăranilor.
     noştri la o pedeapsă, pe care ei desigur nu şi-o  Avem deci şi la noi două culturi: cea a dom­
     doresc? De ce trebue să imităm exemplele rele,  nilor, internaţională, şi cea a ţăranilor, naţională,
     când, înfrânându-ne pornirile păcătoase ale firii Ni se va răspunde poate că cultura domnilor
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12