Page 8 - 1908-04
P. 8

0 »
      64             LUCEAFĂRUL         Nrul 4, 1908.
     români dela noi e mai naţională ca a acelor din  îndrăsneala să pornească, desinteresaţi, lupta îm­
     România.             potriva culturei streine a domnilor noştri?
      E o aparenţă, care înşală. Vom aveâ prilej  Câţi ne vor răspunde la această întrebare ?
     altădată să arătăm în ce consistă naţionalitatea  Oct. C. Tăslăuanu.
     acestei culturi a domnilor noştri.
      De astădată afirmăm numai că cultura dom­
     nilor noştri e străină. Cei mai mulţi indivizi
     din această pătură s’au adaptat, întru toate,  Cântece.
     mediului social străin, in care şi-au făcut
     educaţia.                    i
      Poporul nostru de ţărani, care în privinţa  Las-o s'adoarmă,
     culturii a făcut progrese disparente, astăzi are  Somnul e Un,
     deci să supoarte balastul unei domnii naţionale.  Visul e viafă
     E un balast fiindcă domnii noştri nu au în ve­ Via(a e chin.
     dere interesele clasei ţărăneşti, ci făcându-şi
                           Ese din zare
     educaţia la şcoalele alcătuite după preceptele
                           Cea dintâi stea,
     stăpânilor, adoptă toate apucăturile domnilor cu
                           Luna răsare
     trecut istoric, exploatând ţărănimea. Clasa aceasta
                           N’o deşteptă. . .
     de domni, la noi astăzi e aşa de puternică, încât
     nişte intelectuali cinstiţi şi săraci, voind să or­
                           Curmă-fi bătaia
     ganizeze ţărănimea pentru interesele ei şi îm­ Inimă. .. taci,
     potriva tendenţelor parasitare ale domnilor lacomi
                           Visul e fara
     de avere, ar întimpinâ cel mai înverşunat re­
                           Celor săraci.
     acţionarism.
      Se naşte deci întrebarea: Clasa aceasta de  2.
     domni, care mereu vorbeşte în numele popo­ Durerea adormise ’n prag la dânsul,
     rului, există ea spre binele sau spre paguba  Ca o femeie ce-a scăpat de trudă.
     înaintării şi întăririi clasei ţărăneşti? Are po­
                       Din geana ei de lacrimi încă udă,
     porul nostru nevoie de-o clasă de domni cari  Curgea, ’n şiroaie nezvântate, plânsul.
     se îmbogăţeşte şi se întăreşte din sudoarea feţei
     ţărăneşti? Cu un cuvânt: diferenţiarea culturală  El vine, milostiv din cale-afară,
     în forma de astăzi nu e oare in paguba  Atinge fafa-i suptă şi-o deşteaptă,
     poporului nostru?         De-atunci durerea zilnic îl aşteaptă,
      Noi afirmăm că o asemenea diferenţiare a fost  La căpătâiul palului spre seară.
     şi este păgubitoare ţărănimii noastre.
      Cultura pe care o câştigă feciorii şi nepoţii  Maria Cunţan.
     de ţărani în şcoli, nu ar trebui să o folosească
     pentru exploatarea poporului — ci ar trebui
     să fie sfătuitorii şi îndrumătorii, desinteresaţi
     materialiceşte, ai poporului, ajutând desvolta-  Ideal.
     rea puterilor spirituale şi morale ale intregei
                                Doamnei E. F.
     ţărănimi.
                        Cei cari fi-au luat nădejdea, rupând din temelie
      Bineînţeles că această dorinţă a noastră, şi  Tot ce-ai clădit o viafă, cu inimă pustie
     desigur şi a ţărănimii, ne-o vor împlini cam  Voiau să-fi vadă templul, mai nou, mai sus în zare
     greu domnii noştri. Putem fi chiar siguri că nu  Din marmora durerei şi, uite, mi se pare
     ne-o vor împlini, fiindcă nu au nici un interes  C’o văd clădirea sfântă, cum se ridică iară
                       Şi-i văd în pragul casei pe cei ce-o dărâmară.
     să se facă mucenici ai altruismului.
                                 Maria Cunţan.
      Dar se vor găsi oare măcar in generaţiile tinere,
     de astăzi şi în cele viitoare, oameni cari să aibă
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13