Page 10 - 1908-06
P. 10

122             LUCEAFĂRUL         X ml fi, 1908
                            nic pentru înălţarea estetică a
                            Capitalei. Planul lui eră să a-
                            copere tărâmul acesta cu tot felul
                            de clădiri mari şi să mute Câmpul
                            lai Marte dincolo de Tibru, pe
                            netezişul din faţa Vaticanului,
                            numitastăzi Prati di Castello.
                            Moartea-i neaşteptată însă îl opri
                            de a-şi îndeplini gândul. Tot ce
                            a apucat să facă aici a fost Saepta
                            Iulia, care nu eră decât moderni­
                            zarea vechiului Ovile, apoi două
                            localuri pentru jocuri, un sta d i u
                            pentru alergări şi o naumahia
                            pentru reprezentări navale; in
                            aceste amândouă s’au dat sărbă-
                            rile strălucite cu prilejul împă­
                            tritului său triumf din anul 4b
            Panteonul. Vedere din faţă.
                             Prefacerea Câmpului într’un
      Altarele şi locaşurile sfinte se înmulţesc, cele  nou cartier, cel mai modern, al Romei se dato-
      publice asemenea. La sud se vedea in chip de  reşte lui August şi familiei sale, mai ales ginerelui
      strungă localul adunărilor poporului (comitia  său Agripa. Aceştia, cu mari cheltuieli şi cu o
      centuriata), O vi le; alăturea eră Vi 11 a pu-  râvnă neîntrecută, au ridicat cele mai multe şi
      bl ica, adăpostitoarea solilor străini. Mai încolo  măreţe zidiri, cari au desăvârşit caracterul arhi­
      templul lui Apolon, al Belonei, alui Ianus, alui  tectonic al acestei părţi a oraşului.
      Vulcan, al zeiţei Spes. Un moment hotărîtor a  Silinţele neobosite de edil ale lui Agripa, nu
      fost când, înainte de războiul al doilea punic,  s’au mărginit aici. Un mare bine a făcut el
      învingătorul Celţilor C. Flaminius a deschis spre  Câmpului canalizându-1, acoperindu-i apăraele
      nord Via Flaminia. Această cale, continuată în  şi aprovizicnându-1 eu ape bune de beut.
      cetate prin V i a La ta, al cărei moştenitor e astăzi  Activitatea arhitectonică urmează aici şi sub
      pomenitul Corso,străbatea întreg Câmpul lui Marte,  ceilalţi împăraţi, dar ea împlineşte golurile şi
      despărţindu-1 în două şi mărginindu-i de atunci  nu schimbă întocmirea generală.
      numele în laturea mai ales nordică despre Tibru. Populaţia capitalei, mereu înmulţită, se re-
       Tot Flaminiu a înfrumseţat
      Câmpul cu marele său circ (Circus
      Flaminius), care a fost al doilea
      circ stătător în Roma.
       Avântul activităţii arhitectonice
      datează însă mai vârtos dela
      vremea din urmă a republicei,
      când partea despre mează-zi a
      Câmpului se preface într’un car­
      tier de vile şi grădini. în apro­
      piere de Circul lui Flaminiu
      Pompei ridică marele său teatru;
      lângă el, vestitul său portic.
       Cel dintâi care şi-a frământat
      mintea mai cu dinadins pentru
      mărirea rostului acestui câmp,
      e Iuliu Cezar, dela care de altfel
                      Ranteonul. (Interiorul în starea actuală).
      a venit şi îndemnul cel mai spor­
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15