Page 11 - 1908-06
P. 11

Nrul 6. 1908        LUCEAFĂRUL            123
     varsă şi ocupă tot mai mult diu Câmpul lui  negoţului şi comunicaţiei. Pe alocuri se vedeau
     Marte, nelăsând pentru Câmpul propriu zis decât  grădini şi parcuri ciucărări umbroase îmbătate
     numai o făşie de pământ liber pe lângă malu­ de mirezme, în care ziua foiau şi-şi omorau
     rile Tibrului.          vremea oamenii huzurului şi îndemânării, iar
     Ceeaco reeşiâ mai tare printre clădiri erau  noaptea îşi pierdeau paşii grupurile chefuitorilor
     templele. Marte, cel mai do seamă dintre zei  şi fericiţilor, sau — ca şi Didona lui Virgiliu
     aici, aveâ două sanctuare, dintre care unul, în­ în iad — umbrele celor nefericiţi. Un prilej
     chinat de însuş luniu Brutus, eră lucrarea lui  pentru clădiri de lux l-a dat Via Flaminia: pe
     Hermodor din Salamina; cele două statui co­ laturile acesteia, ca şi la Via Appia, se înşirau,
     losale din celiă, Marte şi Venera, erau două care de care mai frumoase şi împodobite cu
     capodopere ale artistului elin Scopas; această  statuile celor mai de frunte bărbaţi şi femei,
     Venera, după spusa lui Pliniu, era mai frumoasă  mormintele şi mauzoleele familiilor nobile.
     chiar decât celebra Venera din Cnidos a lui  Printre ele locul dintâi îl ţinea mauzoleul lui
    Praxitel.             August.
     Afară de tem­                     Din toate a-
     plele amintite                    cestea uşor ne
    mai erau încă                     închipuim cât de
    şi altele dedicate                   impunător, de
    lunonii, Miner-                    mândru şi bogat
     vei, Dianei, For­                   în forme şi co­
    tunei, lui Nep-                    lori eră în între­
    tun, lui Ercule                    gime Câmpul lui
    precum şi altor                    Marte. Impresia
     zeităţi greco-         iniainif       aceasta ne-o
    romane. Printre                    redă în cuvinte
    ele strălucea cu                   neperitoare  un
    deosebire Pan­                     martor ocular
    teonul. La sfâr­                   contimporan  a
    şitul republicei                    iui August, geo­
    apare şi cultul                    graful Strabon:
     egiptean prin                     »Cele mai multe
                Panteonul. (Interiorul. Reconstruire).
    templul Izidei şi                   din clădirile pu­
    a lui Serapis, ale cărui destrăbălări şi scanda­ blice însă le cuprinde Câmpul lui Marte, caro
    luri pricinuite de curtizare şi demimondene cari  la frumseţa-i firească adaogă şi podoaba îngri­
    îşi aveau aici locul de întâlnire, nu au putut fi  jirii. Căci mărimea vrednică de mirat a câmpului,
    stârpite cu toată străşnicia repeţitelor porunci  care, cu toată marea mulţime de oameni ce se
    împărăteşti.           deprind la trântă, la călărit şi la luptă, totuş
     Mulţimea locaşurilor zeeşti a întipărit Câmpului  are destul loc îndemânatec şi pentru încurări
    un înalt caracter de sfinţenie. Aceasta a făcut  de care şi cai, apoi zidurile ce-1 împresoară şi
    ca jocurile seculare, în chip splendid săr-  pajiştea veşnic înverzită şi în sfârşit coroana
    bate a cincia oară de cătră August, să aibă loc  dealurilor ce răsar deasupra râului înfăţişează
    pe acest pământ sacru. Spectacolele şi celelalte  o privelişte, de care cu greu te desparţi. După
    jocuri şi exerciţii de tot felul aveau aici loca­ acest câmp e încă unul, şi în jurul acestuia sunt
    luri trainice şi făloase; circuri, teatre, amfiteatre,  o grămadă de portice, de dumbrăvi, trei teatre,
    stadii şi chiar terme, se ridicau pe lângă temple  un amfiteatru, măreţe temple de aproape înve­
    şi umpleau cartierul de viaţă şi mişcare. cinate unele de altele, aşa încât ar trebui să
     Dar ce deosebiâ mai mult această parte a  pară de prisos a mai descrie şi restul oraşului*.
    oraşului erau porţi cele strălucitoare de mar­ Roma posomorită şi înghesuită a veacului de
    mură făcute de obiceiu, după moda elină, în  mijloc, a înlocuit această veselă şi încântătoare
    preajma sanctuarelor şi pieţelor spre înnireales icoană de înflorire păgână; ea n’a cruţat decât,
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16