Page 12 - 1908-06
P. 12

124            LUCEAFÂRUL         Nrul 6, 1908.
      pe ici pe colo, câte un izvod al trecutului, care  turiile celor vechi n’au fost fără temeiu. Se
      însă poartă întipărite atâtea senine de putere şi  plăteşte dar, spre cercetarea lor, să colindăm şi
      distincţie clasică, încât ne încredinţează că măr­ acest întins cimitir al măririlor.
                                   G. Murnu.


                   La răspântie.
        De astăzi calea noastră se desparte,  Cine-i stăpânul lumei obidite,
        Dă-mi ochii, ochii limpezi, să-i sărut.  Din care iad el legile şi-a scos?
        De-acum, pe veci, închide sfânta carte  O rază caldă ’n suflet ne trimite
        A visului frumos, care-a trecut. Şi iarăş ne-o ascunde mânios.
        In alte lumi de-am fi văzut lumina,  Bătrânii îl numiră domn şi tată
        Sub straja altor vremi de-am fi venit,  Şi jertfe pe altare i-au adus,
        S’ar fi aflat un zeu să ierte vina,  Iar el, cu vrerea lui neîndurată,
        Sărmanei clipe ’n care te-am iubit. Pe fii la legi păgâne i-a supus.
        Şi poate, undeva departe ’n zare  Adâncul deznădejdei se desprinde
        Un cuib norocul nostru îşi găsea  Pe sufletul strein, pe gândul meu.
        Şi ’nduioşată, bolta nopţii clare, Un demon ţipă ’n noaptea ce-l cuprinde
        Ar fi aprins şi pentru noi o stea ... Icoana mea! Şi demonul sunt eu.
        Să nu tresar văzându-te ’nainte-mi, Şi-acum, când calea noastră se desparte,
        Să nu-ţi trimet în cale blândul dor,  Dă-mi ochii, ochii limpezi, să-i sărut,
        Lumină! Şi să nu te port în minte-mi,  Şi-apoi, pe veci, închide sfânta carte
        Să nu te cânt, căci asta-i legea lor!... A visului frumos, care-a trecut!...
                                  I. (1. Soricu.


                 Noaptea de Sî. Naria.
       O odaie mare cu tavanul înalt şi cu pereţii  Deodată draperiile se mişcară şi de sub ele
      acoperiţi de pânze şi desemnuri. Lângă fereastră  apăru Guido mic şi neisprăvit; eră îngrijitorul
      un dulap vechili plin cu cărţi. Lângă ol o pia­ atelierului şi făcuse paturile. Aprinse o candelă
      nină deschisă şi prin toată casa, scaune şi mes-  dintr’un colţ, mai aruncă o privire peste toate,
      eioare răsfirate, de par’că le-ar fi sămănat vântul  ridică din umeri, murmurând nu ştiu ce, stinse
      Alăturea de o sobă cât toate zilele, o poliţă de  lumina electrică şi eşi fluerând.
      lemn cu ceşti, pahare, linguriţe şi bucăţi de  De două luni se schimbaseră toate în atelierul
      zăhar risipite.          fraţilor Codru; murise Maria şi se stinsese ve­
       Un colţ al odăii ascuns sub nişte draperii  selia din atelier. Parc’ar fi dus cu ea tot cntu-
      lungi, colorate, cari atârnau de sus până jos;  siasmul şi toată viaţa de altădată.
      aci erau paturile, camera lor de culcare. Lui Guido nu-i plăcea de loc cum merg lu­
       în faţa tereştrii o şevaletă şi pe ea o pânză crurile şi bodogăniâ mereu singur. Nu-i plăcea...
      neisprăvită. Alăturea pe un scăunel, paleta şi  Toată ziua atelierul pustiu, nimeni nu intră,
      penelele. Mai încolo o turnetă albă cu un bul­ nimeni nu eşiâ. Fraţii Codru nu veniau decât
      găre de plastilină şi un bust frumos de fată cu  seara la culcare.
      ochii îndulciţi de vis şi de poezie. Altădată eră altfel; de cum porniâ să se în­
       Şi prin toată liniştea asta, se plimbă leneşă o  sereze, numai vedeai că vin pictori, sculptori,
      pisică albă.           poeţi, gazetari, fiecare cu câte o veste bună,
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17