Page 13 - 1908-06
P. 13

Nrul C, 1908.       LUCEAFĂRUL            125

     cu câte o vorbă veselă. Şi se porniau discuţii  Pisica se apropiă nesimţită şi începu să i se
     şi veselie şi râs, parc’ar ti fost o ceată de copii  frece de picior. El începu să-i vorbească:
     zburdalnici.            — Ce e? Eşti plictisită şi tu? Ţi s’o fi urît
     Samovarul clocotiâ într’un colţ şi Maria, sprin­ şi ţie, aşa-i ? Infamă viaţă!
     tenă ca un fluture, pregătea ceaiul, luând şi ea  Pisica se uita la el parc’ar fi vrut să-i răspundă
     parte la discuţii pe cât o ierta gospodăria. şi i-ar fi răspuns desigur, dacă ar ti avut grai.
      Le era dragă la toţi fetiţa asta orfană, pe  Căzu apoi iar pe gânduri privind în jos. Cânii
     care dorul de artă o adusese sub ceriul curat  îşi ridică ochii, i so opriră pe bustul Măriei.
     al Italiei. Toţi îi ziceau: »la bella rumena*.  Rămase uitat, privind-o şi o umbră do durere
     Avea ochii ca două viorele şi când te priviri  i se risipi pe toată faţa. O priviâ drept în ochi
     simţiai că ţi se coboară în suflet un parfum  şi se gândiâ:
     fraged de primăvară; la ce aşi mai spune ce  Două luni... aproape două luni... şi ii veni
     suflet avea! ?          în minte toată nenorocirea: cum plecase veselă
      Guido, şchiop cum era şi puţin cam surd, era  într’o dimineaţă la peisagiu, cum a apucat-o
     totdeauna gata de cântec şi de comedii. Ascultă  furtuna şi ploaia, cum s’a întors acasă şi a căzut
     pe la uşe, se învârtiâ do câteva ori pe coridor  la pat. în trei zile s’a isprăvit... în trei zile...
     şi ntt-1 răbda inima până nu intră; s’ar fi putut  trei zile de o speranţă chinuitoare. Da, el spera...
     veselie fără el?!         spera aşâ de mult c’are să trăiască încât chiar
      Artiştii il primiau cu urale. El le mulţumea  dacă n’ar fi existat speranţa pe lume, ar fi creat-o
     graţios şi s’aşezâ, picior pesto picior, pe un scăunel,  cu dorul sufletului lui. Dar... a murit. A murit
     mai lângă uşă. Apoi încet, încet se apropia de  zimbind... ca o floare; vezi că se vestejeşte
     ceata celor veseli. 1 se oferiau ţigări şi ceai şi,  floarea, dar poezia nu şi-o pierde..., şi-o schimbă,
     pe nesimţite, se trezea cântând şi el şi râzând  dar tot poezie rămâne. Aşâ a murit Maria...
     cu ceilalţi.            Au îngropat-o ... şi pe cosciug i-au pus prie­
      Aşâ eră...           tenii flori... flori multe. Şi toţi au plâns ..
      Acum ? .. Par’că se lăsase un nor pe tot se­ toţi, numai el nu ... el şi cu Lucian ... ei n’au
     ninul de altădată. Un nor negru. plâns...
      în seara asta, luna plină băteâ în fereşti şi-şi  Când îi veni în minte Lucian faţa i so în­
     risipiâ razele printre mobilele resfirate. Şi eră  tunecă şi mai mult.
     o linişte, o melancolie în atelier, care stăpâniă  Ei n’au plâns ... El ştia bine de ce n’a
     totul.              plâns, dar Lucian? De ce n’a plâns şi el cu
      Petru, cel mai mare dintre fraţi, pictor apre­ ceilalţi? De ce?
     ciat, intră în atelier încet, dus pe gânduri. Eră  Se tot întreba şi întrebându-so se tulbura.
     înalt, brun, cu un cap care aducea mult cu  Nu mai vedeâ bustul Măriei, nu mai vedea nimic,
     capul lui David de Michel Angelo. întrebarea asta il întunecă şi nu putu merge
      Un mănuncbiu de flori de câmp, pe care-1  cu gândul mai departe. Avu câteva clipe în cari
     adusese cu sine, îl puse pe o mescioară. Ocoli  îl văzu pe frate-său ca pe un duşman.
     odată cu privirea cuprinsul camerii şi oftă fără  — De ce n’a plâns şi el ?.. De ce ?
     voie. Se uită la ceasornic şi ridică din sprân­ Şi nu putea să-l ierte pentru asta.
     cene în semn de mirare; zece şi jumătate! Şi... n’a plâns nici a doua zi, nici a treia
      îşi fixă apoi ochii pe draperia ce ascundiâ  zi... n’a plâns de loc. El cel puţin nu l-a
     paturile şi strigă:        văzut... Şi i-ar fi plăcut să-l vază... să-l vază
      — Lucian!           plângând pe frate-său... i-ar fi plăcut!..
      Neprimind nici un răspuns mai strigă odată: Cu mânile adunate între genunchi steteâ ne­
      — Lucian! Ai venit?      mişcat... întunecat, privind drept înainte cu
      Se duse şi se uită, nu venise. îi păru bine.  ochii osteniţi. încet, încet faţa i se lumină şi
     li păru şi rău.          zării iarăş bustul ca şi când s’ar desface din ceaţă.
      — N’a venit! îngână singur, — n’a venit! Un gând îi trecu prin minte şi-l făcu să se
      Se mai uită odată la ceas şi se lăsă pe un mândrească şi să se bucure:
     fotei privind în jos; părea obosit. — Eră ziua ei astăzi şi el nu ştia... Lucian
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18