Page 4 - 1908-06
P. 4

316            LUCEAFĂRUL         Nrul 6. 1908.
      casă, lăsă într’un colţ panerele, căută chibri­ mai trebue mâncare?... Dumneata n’ai nevoe
      turile şi aprinse lampa. Lumina împrăştiată se  de mâncare... Poate mai ai vre-un botez,
      limpezi deodată prin ţilindrul curat şters şi des­ poate mai ai vre-o cununie... Asta nu-i mai
      coperi o odaie frumos orânduită, cu scorţuri pe  bună mâncare de cât toate?...
      păreţi, cu divanuri acoperite cu macat roşu, cu  Jupâneasa Marghioala întoarse obrazul spre
      perinile clădite într’un colţ sub o prostire cu  foc şi nn răspunse.
      horbotă. La răsărit icoane şi candelă. — Am auzit că vrai să cununi pe fata lui
       — Iaca, candela s’a stâns ... candela... vorbi  Nastase Ieruncă... întrebă cu dispreţ Andro­
      bătrâna. Şi se sui pe un scaun, — griji candela  nescu. Buzele i se strânseră şi ochii i se micşorară.
      şi o aprinse înaintea icoanei ferecate în argint. — Da, am s’o cunun, răspunse bătrâna. Eu
       îşi aţâţă apoi focul. Se desbrăcă de caţaveică,  am botezat-o, eu am să-i fac nunta...
      peste caţaveică îşi pături frumos şalul cafeniu şi  — Aşa? Am auzit că o şi înzestrezi... Ii
      rămase îmbrobodită strâns, numai cu tulpanul;  dai cinci sute de lei ş’o vacă...
      iar acuma în lumină, obrazul zbârcit avea o rume-  — li dau, de ce să nu-i dau ?...
      neală asprită de vânturi, de geruri şi de necazuri.  — Aşa? îi dai? rânji iar ginerele. Aşâ? va
      Voia să caute ceva de mâncare, »să pue ceva  să zică-i dai ? Bine. Numai să nu-ţi pară rău ...
      la inimă« şi se pregătea să intre alăturea, în  Eu. când am luat pe Aglaia, cum a fost vorba?...
      cămară, când paşi se auziră pe prispă, afară.  — Cum a fost vorba?...
      Se scutura cineva, înainte de a intră. —  Aşâ? acum te faci că nu ştii? Va să
      Jupâneasa Marghioala rămase dreaptă, ascul­ zică dacâ-i boteza, dacă-i cununa, dacă-i înzestra,
      tând, lângă sobă. I se strânse inima ca la o  — noi, pe urmă, cu ce mai rămânem?...
      veste tristă. Uşa se deschise deodată, scurt, —  Bătrâna îşi duse mâna la frunte şi-şi acoperi
      şi bătrâna se lăsă pe scaunul de dinaintea flă­ ochii. Apoi începu să suspine.
      cărilor. Nicolae Andronescu păşi domol în mij­ — Of! va să zică asta-i mulţumirea mea...
      locul odăii; uşa căzu în urma lui şi se închise  asta-i... Eu umblu, eu alerg prin vânturi şi
      singură, sunând în clampa veche. Eră un om  ploi... Eu am umblat, eu am dat... Şi n’am
      scurt, gras, lat în şale, cu pântecele umflat.  o vorbă bună ... o vorbă bună n’am ...
      Obrajii rumeni se rotunzeau deoparte şi de alta  —  Ia ascultă, zise încet, cu glasu-i gros
      a nasului. O mustaţă rară îi cădea peste gura  Andronescu. Nu te boci. La mine nu merge...
      mare, cu buze groase unse cu unt par’că. Ţinti Eu îţi spun una şi bună... Lasă-te de toate
      pe bătrâna cu ochii mici şi zise răspicat, cu  fleacurile acestea ... Caută-ţi de treabă, că pe
      voce de bas: »Bună sara« ... Apoi îşi vârî mâ-  urmă stricăm prietenia ... Eu când m’oiu supăra,
      nile adânc în buzunările pantalonilor, răsfrân­ apoi e vai şi amar...
      gând la dreapta şi la stânga pulpanele paltonului. Clampa veche sună iar; bătrâna se ridică
       —  Bună sara... răspunse jupâneasa Mar­ repede de pe scaun şi puse zăvorul. Asta
      ghioala, fără să se clintească de pe scaun. erâ. Simţeâ ea că are să vie ginere-său. A mai
       Deodată Andronescu avu o schimbare pe faţă,  avut valuri de acestea cu el. A venit cu rânjetul
      un zimbet mare, care-i descoperea toţi dinţii:  care o înspăimântă, şi i-a strecurat în simţuri
      par’că printre ei voia să scoată limba a batjocură.  spaima cu glasul lui. I-a arătat şi pumnul de
      Un zimbet ciudat, pe care bătrâna de mult îl  câtevaori. Simţeâ ea bine că odată o va bate
      cunoştea.             cu capul de păreţi. II ştia om lacom, fără milă.
       — Ce mai faci ? ...      Acuma îl cunoşteâ bine.
       întrebarea o pusese zimbind şi glasul avea  Bătrâna sta cu ochii mari şi privea spre uşă.
      acuma alt sunet. Bătrânei totdeauna îi erâ frică  Ascultă, cu inima strânsă, paşii depărtându-se.
      de Nicolae Andronescu, mai cu seamă la vreme  Auzi o uşă deschisă şi izbită, departe par’că.
      de noapte.            Aceea erâ uşa ei, dela casa ei, ş’acuma străinul
       —  Ce să fac? Ia mă pregăteam şi eu să  o izbea; pe urmă intră încruntat în odae şi
      mănânc o leacă... N’am luat nimic în gură de  grăiâ întunecat cătră Aglaia: »Am fost iar la
      dimineaţă...           babă... Am mai băgat-o în spărieţi* ... Şi se
       — N’ai luat nimica în gură?... Cum? Ce-ţi trântea pe un pat, pat dat de zestre, de dânsa.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9