Page 6 - 1908-06
P. 6

118            LUCEAFĂRUL         Nru! 6, 1908.

     borşul cel cumplit care-i aducea aminte de  însurătoare. A trecut un an, au trecut trei,
     Cătănuţă.             Aglaia creştea, şi-i plesneau bluzele în dreptul
      Aşâ a ajuns sa grămădească mii peste mii de  sânilor. Bătrâna a făcut o logodnă c’un tele­
     lei. Şi ’ntr’o bună zi, simţind că îmbătrâneşte,  grafist, pe urmă a stricat-o. Iar într’o iarnă,
     şi-a adus aminte că-i singură, fără copii, fără un  după ce s’a sfătuit iar cu părintele Ion Bogatu,
     suflet, care s’o mângăe când va veni ceasul sleirii.  a primit de patruori în vizită pe Nieolao An-
     A cugetat mult, s’a sfătuit cu părintele Ion dela  dronescu. Părinţii lui erau plugari dintr’un sat
     biserica înălţării, şi la urmă s’a hotărît să înfieze  deaproape, «dintr’un soiu de oameni nu tocmai
     pe o nepoată de vară. Nepoata aceasta a fost  bun«, dar băiatul avea atestat dela gimnaziul
     Aglaia. A venit intr’o fustă săracă de cit, cu  oraşului, avea funcţie bună la primărie şi putea
     încălţări grele, îmbrobodită cu un tulpanaş vechiu;  să înainteze. Pe urmă erâ sănătos, voinic, şi
     eră o fată săracă dela ţară. Dar era voinică şi  chiar dela vizita întâia i-a plăcut fetei. La vizita
     sănătoasă, cu doi bujori în obraji, cu ochii căprii  a cincea s’a făcut logodna. Foaia de zestre a
      plini de viaţă. Deşi numai de doisprezece ani,  scris-o chiar mirele cu multă luare-aminte; şi
     duduia casa când călca, şi polcuţa se rotunziâ  nunta n’a întârziat. De atuncea au trecut şase
      pe piept.            ani... Aglaia s’a îngrăşat, are copii, — cinci,
      Jupâneasa Marghioala a îmbrăcat-o frumos,  unul după altul, toţi nişte obraznici cu feţele
      precum se cuvenea, cu fustă şi cu ciuboţele bune;  mânjite.
     i-a pus o pestelcă neagră, i-a aşezat pe cap  ... Jarul clipeâ în sobă într’o flacără albăstrie.
      grimeluţă subţire cu horbotă, şi, tot după sfatul  Bătrâna oftă prelung şi dădu din cap cu jale.
      părintelui, a dat-o la şcoală, lntâiu a mers cam  Ce-am folosit ? se gândeâ ea. De înzestrat am
      greu cu cartea, dar pe urmă s’a deprins copila.  înzestrat-o frumos. Am dat parale, am dat o
      Rujile obrajilor au mai plătit puţin; pielea manilor  grădină mare; am făcut casă; am cumpărat
      s’a muiat şi s’a înălbit. Şi ’n patru ani n’o mai  nobilă; până şi cea din urmă lingură dela
      cunoşteâ nimeni dintre fetele mahalalei, aşâ vorbea,  bucătărie, tot eu am cumpărat-o, draga mea...
      aşâ se purtă; numai era mai voinică decât toate,  Şi ei s’an aşezat în odăile făcute de mine, pe
      plină şi binefăcută, cu păr bogat, castaniu, cu  scaunele de mine muncite... de mine... şi azi
      ochi umezi şi ruşinoşi. Dar privirea ochilor  mai puţin s’au uitat la mine, mâne mai puţin ...
      fugară, — şi râsul prea puternic îi rămăseseră  Eu am rămas «jupâneasa Marghioala« oare vinde
      ca acasă, pe malul Şiretului.  mere prin târg cu panerele, iar Aglaia e cucoana
      Jupâneasa Marghioala eră bucuroasă. A în­ Aglaia, madama Andronescu ... Dumnezeu să
      văţat-o gospodărie după ce a scos-o dela şcoală,  le plătească!. .. Cum n’a mai avut nevoe de
      i-a arătat cu deamănuntul cum merge negoţul  mine, nepoata a prins a-şi înăspri ochi... Am
      cu mere, ş’acuma avea un ajutor. Câteodată spus eu într’un rând două vorbe, am făcut-o
      avea nemulţumiri: o clipă de încăpăţinare, o  să-şi aducă aminte,— şi n’a sărit asupra mea?
      privire ascuţită din partea fetei; dar toate treceau,  Am crezut că-mi vâră degetele în ochi!... Ş’a
      căci jupâneasa Marghioala eră bună de suflet.  venit pe urmă d u mni a lui şi mi-a cerut cont...
      «Pentru cino muncesc eu? pentru cine adun  Şi mi-au spus scurt că »dacă-i vorba pe aşâ«,
      eu ? zicea ea. Fii cuminte ş’ascultă, draga mea;  nu mai am ce căută în casa lor...
      iată, ca mâne te măriţi... ca mâne« ... — Cum dacă-i vorba de aşâ? ... vorbi bătrâna,
      Aglaia se punea acuma des la zăbrea, mai cu  încruntând uşor din sprâncene şi privind ţintă
      seamă în amurg, când urcau la -  deal, dela can­ in foc.
      celariile oraşului, tinerii cu mustaţa răsucită.  Intr’o vreme s’a văzut iar singură; bătrâneţea
      Jupâneasa Marghioala zimbeâ, şi se pregătea să  venise; şi ea loeuiâ numai cu gândurile în odăi­
      clădească alăturea, la doi paşi, casa de zestre. ţele ei pustii. A încercat să rabde, să se apropie
      A venit o iarnă bogată în petreceri. Aglaia  de gospodăria pe care ea o întemeiase; dar odată
      deşi erâ cam sfioasă, deşi tovarăşele o priveau  cucoana Aglaia aveâ vizite, altădată erâ dusă
      cu un zimbet care amintea obârşia, ciubotele şi  în vizită, altădată erâ supărată. Numai câte­
      fusta de cit, se învârtea des în vârtejurile val­ odată aveâ nevoie de parale şi atuncea o primeă.
      surilor, în braţele tinerilor cari umblau după Dar nu dură mult vremea bună. Şi bătrâna
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11