Page 9 - 1908-06
P. 9

Nrul 6, 1908.       LUCEAFĂRUL            121
     lat de un labirint do strade şi ulicioare înguste  pe o întindere de vre-o douăzeci şi cinci hectare
    şi strâmbe, dintre cari se înalţă un mare număr  şi un nivel cel mult de douăzeci de metri
     de sclipitoare domuri şi de palate vajnice şi  deasupra mării.
    arătoase de-ale patricienilor romani, sau, ca  Dar nu numai acareturile, ci şi însuş pământul
     nişte rarişti in păduri, se deschid pieţe şi piaţete  nu e antic. Pentru a da de ţărâna călcată de
     însufleţite de acele f o n t a n e, care farmecă  cei vechi trebue să sapi uneori la o adâncime
     ochii privitorului cu iscusinţa lucrării de piatră  de patru-einci metri, căci cu atâta a crescut aici
     sau de bronz şi                  locul în restimp
     cu drăgălăşia                     de douăzeci do
    jocului de ape                    veacuri. Dată
     ’mbelşugate.                     fiind concentra­
     O cale lungă                     rea oraşului aici,
     şi dreaptă, care                    e uşor de înţeles,
     porneşte din                      cât de anevoios
     inima oraşului                     lucru e această
     — din frumoasa                     săpătură. De
     Piazza Venezia                     aceea, dintre
     de lângă Capitol                    toate părţile ca­
     şi ajunge spre                     pitalei Cezarilor,
     nord până la                      Câmpul lui
     Piazza del Po-                     Marte a fost cel
     polo dela poalele                   mai puţin încer­
     Pinciului — des­                    cat de hărleţul
     pică în două                      învăţatului. Ce
     masse mari acea­                    amintiri  preţi­
     stă intimă gră-                    oase tăinueşteol,
     mădire de case:                    o putem bănui
     o renumitul                      după descoperi­
     C o r s o, marto­                   rile de până
     rul gloriei apuse                   acum. Şi cum
     a Papilor, fratele                   poate fi altfel,
     nobil al prozai­                    când ştim ce bo­
     cei şi întorto-                    gată şi glorioasă
     chiatei Calea                     viaţă istorică s’a
     Victoriei din                     desfăşurat pe
     Bucureşti, nu                     acest câmp, ce
     mai lat, mai zgo­                   grozăvie şi mân-
     motos şi mai                      dreţe de aşeză-
     modest în luxul      Columna luiMarc-Aurel.    minte publice şi
     vitrinelor şi echipajurilor cu clasice frumuseţi  particulare au strălucit in cuprinsul lui.
     romane, dar fără păreche prin caracterul său  La început, în epoca regilor, se vedea de peste
     monumental, prin strălucirea şi soliditatea clă­ creasta zidurilor cetăţii tot câmpul acesta ca ’n
     dirilor din epoca Renaşterii şi a barocului. palmă: ici îl brăzdau boii cu plugul, dincolo
     Trei coline predomnesc Câmpul despre mează-zi,  îl păşteau ergheliile şi turmele regilor, pe alocuri
     răsărit şi mează-noapte: Capitolul, Quirinalul şi  verdeaţa adăpată de părae eră pătată de dum­
     Pincio sau «dealul grădinilor* din vechime,  brăvi sacre. La izgonirea Tarquinilor republica
     «şoseaua* lumii elegante de astăzi. Iar restul,  îl ia în stăpânire şi-l închină zeului Marte, de
     toată laturea despre apus şi nord, e mărginită  unde şi numirea lui.
     de cotul Tibrului: între aceste hotare fireşti se  Insemnătatea-i creşte de acum, căci el e menit
     lungeşte, neted şi abia undoiat, Câmpul lui Marte tot mai mult intereselor politice şi religioase.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14