Page 1 - Uzina_noastra_1953_06_27
P. 1

I fur''"1
                                                           — Din (ara constructorilor cotm m io
                                                            inului         .pag. 2-a) ;
                                                           — Toata atenţia încheierii anului în
                                                            învăţământul de partid (pag. 3-a);
                                                           — Daruri pentru Festival (pag. 3-a);
                                                           — in legătură cu rezultatele alege­
                                                            rilor din Italia (pag.  1-a).
      Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara şi al Sfatului Popular Raional        — Ştiri externe     /pag. 4-a).


       ANUL V. Nr./27 (200)       VINERI 19 IUNIE 1953      4 pagini 20 bani


              Să ne pregătim temeinic                    Sa ne sporim eforturile pentru

             pentru strângerea recoltei                      asigurarea pâinii poporului!

      Pc întreg cuprinsul raionului nostru co­ Astfel, comitetul executiv al stalului popu­
     lectiviştii, ţăranii muncitori întovărăşiţi şi  lar din comuna Pcşliş nu şi-a întocmit ni*
     cei cu gospodăriile individuale, răspunzând  ciun plan dc acţiune în care să fie pre  Angajamentele intovărăşiţilor din comuna Cristur
     chemării partidului şi guvernului, muncesc  văzule sarcini concrete cu privire la des­ Munca depusă de noi până acum işi arată tot mai mult roadele. Pc zi ce trece
     cu avânt sporit pentru a traduce în viaţă  făşurarea muncilor dc pregătire în vede­ lanurile de cereale sunt tot mai frumoase încât ne întăreşte convingerea că vom avea
     cuvintele tovarăşului ’Gheorghc Gheorghiu-  rea asigurării unei bune desfăşurări a cam­ în acest an o recoltă cum nu am avut niciodată. Aceasta se datoreşte şi faptului că
     <Doj. rostite la Congresul  fruntaşilor  din  paniei agricole de vară. s’au pus în viaţă minimile agrotehnice, care au contribuit din plin ta recolta îmbelşugată
     gospodăriile agricole colective, care a ară­ Lipsuri serioase se manifestă Şi în co­ pe care o vom obţine in întovărăşirea noastră.
     tat că : „Problema ridicării producţiei agri­ muna Călan. unde comitelui executiv al  Pentru a dovedi şl pe mai departe că munca noastră este strâns legală de măre­
     cole şi a obţinerii unei cantităţi din ce în  sfatului popular în frunte cu  preşedintele  ţele sarcini izvorâte din Hotărîrea recentă a guvernului şî partidului cu privire la în­
     ce mai mari  de cereale — marfă este în  Chiriac Nicolac pe lângă faptul că până în  grijirea culturilor, pregătirea şi executarea la timp a strângerii recoltei, dcsmiriştitul,
     momentul de faţă o problemă de cea mai  prezent nu a trimis, sfatului popular ra­ ireerişul şi colectările pe anul 1953, ne intensificăm eforturile pentru strângerea re­
     mare Importanţă pentru mersul nostru îna­ ional, tabele cu coşari pentru batoze, a în­ coltei la timp şi in cele mai bune condiţiuni. /Mobilizaţi de cuvântarea tovarăşului
     inte spre socialism1'.       găduit chiaburului Cimporescu Iulian din  Gheorghe Ghcorghîu-Dcj, rostită la Congresul fruntaşilor din gospodăriile agricole co­
      Campania agricolă de  vară  prezintă o  salul Sântămărîa dc Piatră să nu şi termine  lective, în care se trasează sarcini de importanţă covârşitoare ţărănimii muncitoare ,
     mare însemnătate politică şi economică prin  reparaţiile batozei nici până la data dc 10  în mersul ţării noastre spre socialism, ne face  să  depunem  toate  eforturile în
     faptul că prin obţinerea unor recolte boga­ Iunie, dată stabilită prin Hotărîrea parti­ această perioadă pentru a obţine o recoltă bogată.
     te în acest an. statut va dispune de mari  dului şi guvernului    Pentru atingerea acestui ţel şi pentru a iace din întovărăşirea noaslră o întovără­
     cantităţi de produse agricole pentru apro­ Asemănătoare cazuri s’au petrecut şi în  şire fruntaşă, in lupta pentru pâinea poporului, ne luăm următoarele angajamente:
     vizionarea oamenilor muncii cu produse de  satul Cinciş şi cătunul Buîlur. unde chia­
     larg consum, şt a industriei noastre socia­ burii Vlad loan (Vlaicu) şi Crişan loan lui  1. Să prăşim dc trei ori suprafaţa  însămânţată cu porumb ;n aşa fel încât po­
     liste cu materii prime în vederea creşterii  Ion nu şi-au reparat la timp batozele Pată  rumbul să nu fie îngropat
     producţiei şi productivităţii muncii. dc aceslc acţiuni duşmănoase comitetele o-  2. Ne vom îngriji ca toate uneltele agricole pe care Ic avem să fie reparate încât
                                            să putem executa toate lucrările din această campanie în termenele lixatc.
      Pentru a asigura condiţiile necesare bu­ xecutive însărcinate cu această problemă
     nei desfăşurări a campaniei agricole de va­ nu au urmărit îndeaproape îndeplinirea la  3. Să facem recoltarea şî treerişul păioaselor in comun la aria  stabilită.
     ră. Hotărîrea guvernului şi partidului cu  timp a reparaţiilor conform datelor fixate  4. Să începem secerişul îndată ce  ianuriîe au dat in pârgă şi să fie terminat îna­
     privire la îngrijirea culturilor, pregătirea  prin Hotărîre.      inte de coacerea deplină a recoltei.
     şi executarea la timp a strângerii recoltei,  In această privinţă, comitetele exoculivc  5. Să organizăm echipe de elevi Şi  pionieri pentru strângerea spicelor încât jil-
     desmiriştitului, treerişului şi colectărilor pc  ale sfaturilor populare comunale, trebue să  ciun spic de grâu să nu rămână pc tâmp.
     anul 1953, pune sarcini dc mare răspundere                 G.  Să terminăm campania de recoltare a grâului şi Ircerişului cu 4 zile înainte de
                        folosească cu multă chibzuinţă forţele dc
     în faţa organizaţiilor de* partid şi dc stat,              termen, încât treerişul să înceapă ccl mai târziu cu 5 zile după începerea secerişului.
     cât şi în faţa ţărănimii muncitoare, de a  care dispun. Să facă deplasări pe leren. iar  7. Să organizăm echipe de zi şi noapte pentru secui itafea ariei şi a recoltei pc lot tim ­
     nu precupeţii nicîun efort pentru pregătirea  lipsurile constatate să fie analizate ime­ pul campaniei de recoltare şi treeriş.
     strângerii recoltei la timp şi în cele mai  diat, încât să se ia măsuri pentru lichi­
                                              S. Să facem dcsmiriştitul pe toate suprafeţele cc au fost însămânţate  cu păi oase.
     bune condiţiuni.           darea lor. Acest lucru nu se petrece la sfa­ conform agrominimului in termen de 3 zile dela seceriş.
      In această privinţă comitetul executiv al  tul popular din comuna Simeria, unde mun­ 9. Să predăm cotele de cereale către stat selecţionate şi dc bună calitate, aiigurănd
     sfatului popular raional Hunedoara cu spri­ ca de îndrumare şî control se duce mai  in acest scop transportul lor la baza de recepţie in termen dc 3 zile după treeriş.
     jinul comitetului raional de partid • luat  mult în mod birocratic, iar când pleacă  10. Să selecţionăm cantitatea de seminţe (|r soi, ne :csară însamănţărilor din toamna
                                            anului 1953 şi primăvara anului 1954, şi să o păstrăm in cctc mai bune condiţiuni.
     dîn timp o serie dc măsuri pentru repara­ referentul agricol din cadrul sfatului pe te­
                                              11. Să lucrăm cât mai bine după prescripţiunile agrotehnice, suprafaţa însămân­
     rea maşinilor agricole necesare în campa­ ren, e! nu este înlocuit pentru a se puica  ţată cu legume şl zarzavaturi — făcând praşila ori de câte ori este nevoie.
     nia de recoltare şi trecriş. Astfel, în urma  rezolva unele probleme urgente care inter­
                                              12. Să începem recoltatul restului dc culturi în stadiul de  maturitate  recomandat
     măsurilor luate, tn întreg raionul tractoare­ vin In lipsa lui.   prin regulile agrotehnice.
     le au fost reparate fn proporţie dc 99 la  Deasemeni In munca sfatului popular ra­ 13. Ne luăm deasemeni angajamentul să ducem munca de lămurire iu rândul ţără­
     sulă, batozele şi motoarele^JOO la sută, iar  ional se conslată lipsuri datorită faptului  nimii sărace şi mijlocaşe pentru a spori până la I August numărul intovărăşiţilor cu
     secerăforilc simple au fost reparate In pro­ că tehnicienii şi inginerii dela secţia agri­ (0 membri.
     porţia de 75 la sută.       colă nu se slrăduesc în comune şi sale să  Pentru îndeplinirea acestor angajamente vom desfăşura sub îndrumarea organizaţiei
      Datorită 4>unei organizări a muncii de re­              de partid o largă muncă dc mobilizare a tuturor membrilor din întovărăşirea noastră,
                        dea tot sprijinul ţărănimii muncitoare în  pentru a lua parte activă la muncile din campania agricolă de  vară şi toamnă. în
     paraţii şi a pregătirii uncttelor necesare  vederea pregătirii campaniei de recoltare şi  vederea cuceririi de noi succese pc calea con strucţici socialiste la sate.
     campaniei dc recoltare şi treeriş, succese
                        treeriş.                  Dorinţa noastră arzătoare este ca, angajamentele noastre să fie îmbrăţişate cu căl­
     imporlanle au fost obţinute de comunele
                         Pentru desfăşurarea Iii cele mai bune con-  dură şi şă constitue un imbold in muncă pentru toţi ţăranii muncitori din raionul no­
     Cristur. Hăşdat şi Răcăştic.                       stru. Totodată noi chemăm la întrecere socialistă pe toţi ţăranii întovărăşiţi şi pe cci
                        diţîunî a campaniei agricole de vară comi­
      fn lumina sarcinilor trasate de Hotărî'                colectivişti pentru indcplinirca angajamentclor şi buna desfăşurare a muneji în acea­
                        tetele executive ale sfaturilor populare co­
     rea partidului şi guvernului cu privire la               stă campanie, în aşa Ici ca raionul nostru să devină fruntaş.
                        munale trebue si organizeze In rândul ţă­
                                              Suntem pe deplin convinşi că ecoul chemării noastre la întrecere, pentru a traduce
     campania agricolă de vară, au fost iuate
                        rănimii muncitoare  întrecerea  patriotică,  în viaţă măreţele sarcini cc ne stau în faţă, va pătrunde şi va mobiliza pe toţi ţăranii mun­
     deasemeni măsuri pentru electrificarea a
                        precum şi întrecerea socialistă între întovă­ citori din cele 13 întovărăşiri din cuprinsul raionului nostru şi din gospodăria agricolă
     15 arii tn centrele principale ca : Sântan-
                        răşirile agricole.          colectivă din satul Sântandrei,  dându-le imbold in muncă, ca alături  dc  poporul
     dreî. Sîmeria. Tâmpa, Hunedoara şi allele,                muncitor să contribuim din plin la îndeplinirea planului cincinal în 4 ani.
                         Pentru a putea cuprinde sarcinile multi­
     precum şi organizarea a 50 de arii obişnuite.
                        ple şi diferile ale campaniei de vară este
      Pentru ca ariile să se amenajeze în cele                Preşedintele întovărăşirii agricole  Din partea org. de bază P.M.R.
                        necesar ca munca de îndrumare Ia comune    PETER IOAN            SZENTEŞ ANA
     mai bune condiţiuni, au fost amenajate în­
                        să fie dusă temeinic, cu multă răbdare.
     că de pe acum două arii model fn cornu-
                         Deputaţii sfaturilor populare, prin exem­
     Inele Simcria şi Tâmpa, de unde comitetele  plul lor personal, trebue să se situeze în  Aplica întocmai minunile agrotehnica
     executive ale sfaturilor populare vor putea  fruntea acţiunilor, încât să constitue pildă
     lua exemplu de felul cum trebue amenajată  dc urmat pentru ţărănimea muncitoare.   la îngrijirea editurilor
     o arie de Iroeriş.          Comuniştii dela sate au datoria de cinste  Mobilizaţi dc cuvântarea tovarăşului Gh.  furajeră, prăşind tn aoelaş timp peste 70
      Dcasemeni, pentru strângerea cotelor de  de a fi primii la întreţinerea culturilor, se­ Ghcorglhu-Dcj la Congresul fruntaşilor din  ta sulă din suprafaţa cu porumb. Fruntaşi
     cereale pe anul 1953 au fost formate două  ceriş. treeriş şi colectare, antrenând în acc-  gospodăriile, agricole' coleclivc şi conştienţi  tn executarea occslor munci, au fost comu­
                                           dc fopluf că aplicarea minimelor agroteli
     baze de recepţie, una în comuna Călan şi  îaş timp şl pe ceilalţi - ţărani muncitori, In-      niştii Condrca Bauor preşedintele întovără-
                                           nice le va aduce roade bogate în acest an.
     tina la Hunedoara, cu excepţia comunelor  tărindu şl necontenit vigilenţa  împotriva
                                           ţărânii muncitori din întovărăşirea agricolă  şiţilor şi Munlcnnu Traian, al căror exemplu
     Rapoll. Simetria şi Cristur, care vor trans­ chiaburilor ţ i a tuturor elementelor duş­ „I Mai” din salul Baliz execută în cele mal  a fost urmat şl de ţăranii întovărăşiţi Pc-
     porta cotele de cereale la baza de recepţie  mănoase         bune condiţiuni lucrările dc îngrijire a cul­ trescu Petru (Ciubăraru), Popa Maria, Pre-
     Deva
                         Oameni al muncii dela sale. pregă(i(i-vă  turilor îndrumaţi In permanenţă de organi­ doni Petru (Busuioc) şi alţii. întovărăşiţi!
      Pc lângă rezultatele frumoase care s’au  temeinic in vederea recoltării şi Ireerişuiul t  zaţia de bază. întovărăşiţi! au terminat dc  din satul Baliz au şi o grădină de legume
     obţinut în pregătirile pentru campania de  Luptaţi cu hotărire pentru a asigura o pro­ mult plivîlul păroaselor de toamnă şl pri­ şi zarzavaturi irigată pc o suprafaţă de 5
     recoltare şi treeriş, mai există încă lipsuri  ducţie sporită la hectar şi pentru a asigura  măvară. ’ ar până Iii prezent  au terminat  hectare, unde deasemeni munca  se desfă­
     In munca unor sfaturi populare comunale in bune condiţiuni pâinea poporului. prima şi a doua praşilă la cartofi şî sleclă şoară cu avânt
   1   2   3   4