Page 2 - Uzina_noastra_1953_06_27
P. 2

UZINA NOASIIM
       Pag. 2

                 Din tara constructorilor comunismului           Mecanizarea şi automatizarea                         Prin oraşele Uniunii Sovietice

            producţiei în U. R. S. S.                                Sverdlovsc
                                            In secţia dc construcţii metalice a uzinei  va fi cu aproape odată- şi jumăilalc mal
      In Uniunea Sovietică, mecanizarea şi au­ cuploare şi laminoare, aşa cum sc face la  „Uralmaşzavod" se desfăşoară într'un ritm  mare decât cea a cscavntoarclor  produse
     tomatizarea producţiei au atins un nivel nc  unele centrale hidroelectrice” rapid asamblarea unui nou escovalor paşi­ până în prezent.
     mailntâînit Directivele Congresului al XIX-  Cel maj înalt nivel de mccanizojc com­ lor. Pcsle 100 dc lăcătuşi montori şi sudori  Colectivul va trebui să asambleze şi să
     !ca al P.C U.S. prevăd ca in cursul celui  plexă a losl alms în construc|ia de maşini  electricieni lucrează la asamblarea- acestei  sudeze sule dc tone dc construcţii meta­
     de al 5 leu cincinal să se înfăptuiască me­ pe linii şi în secţii automate, în special în  maşini unicalc. Noul cscavalor paşilor se  lice. înălţimea cabinei noului cscavalor este
     canizarea proceselor do muncă grea şi a cc-  uzine complcl automatizate. Aceasta a dus  deosebeşte î<n mod considerabil dc cc) de  egală aproximativ cu cea a unei case cu
     lur cc necesită un volum nnrc de muncă  la o considerabilă reducere a chclluelilor dc  lip vechi. Capacitatea cupei nu va mai fi  trei etaje, iar în cupa de 20 mc. 'încape cu
     în industrie şi construcţii.    numea pe unitate de producţie şi la redu­ dc 14 mc ci dc 20 Productivitatea maşinii uşurinţă un autocamion (Ic trei lonc
      Recent, ziarul „Pravda” a publicat o pa-  cerea preţului de cost. Unele linii automate,   C rasnodar
      înă specială consacrată problemei meca­ care funcţionează în industrie, au făcut ca
     nizării şi automatizării producţiei  Această  productivitatea muncii să crească de peste  Colectivul S.M.T din Britovsca, unul din  torul pe cure urmează să-l lucreze pcnlru
      vagină î.nfăţişcază cu putere doosclntă ma­ 30 de ori.       S.MT.-urite fruntaşe din Cuban, a iniţial  a-şi întocmi ilincrnriul maşinilor. Cu aju­
     rile realizări ale industriei sovietice în do­ Au fosl croate şi funcţionează in industrie  întrecerea  socialislă  pentru pregătirea şi  torul S.M.T.-ului, în două colhozuri au fost
                                           strângerea exemplară a recoltei in termen  pregătite opl arii inecanîzalc DatorMă fo­
     meniul mecanizării şi automatizării. 39 dc linii automate do strunguri pentru fa­
      Conslructorii sovietici de maşini au creat  bricarea pieselor dc automobile, tractoare,  scurt şi fără pierderi Aci, Ionic combinele  losirii mecanizării complexe, anul trecut a­
                                           au fost reparate înainte dc Icrincn  Agrc  ceste colhozuri au economisit aproximativ
     >i au trecut la fabricarea în seric — încă în  maşini agricole şi alte piese
     cursul celui de al 4-lea cincinal — a peste  In U.R.S.S. a căpătai o largă dezvoltare,  galele dc rccollarc sunt conduse <le cadre  18.000 zile muncă Anul acesla ele intenţio­
                                           calificate. Fiecare combincr a inspectai soc nează să economisească 25 000 zile muncă.
     220 de noi tipuri de bază de maşini pentru  producţia industrială dc materiale de con­
     mecanizarea muncilor grele şl a celor care  strucţie. de piese şi ansamblc Acest lucru
     necesită un mare volum de muncă  lacc ca nivelul dc mecanizare pe şantierele   Succesele oţetarrlor din MagnHca
      In anii celui de al 5-lea cincinal, creşte şi  dc construcţii să crească considerabil. Ex
                                            Dc curând, la Magnilogorsc, oţclarul Bo  nicfalurgişlii din Cuzncţc. Oţclorii din Ural
     mai inult numărul maşinilor destinate me­ perienţa marilor oraşe ale Uniunii Sovietice,  lolski a elaborat a 527-a şarjă în campania  şi Siberia fac schimb de experienţă, introduc
     canizării muncii.  Numai în 1951 nu  lost  tn frunte cu Moscova, arată că construirea
                                           dc lucru a cuptorului Martin. Ea a fosl ela­ tehnica înaintată, o tehnologic mai perîce-
     fabricate de 5.8 ori mai mutic camioane  clădirilor cu ajutorul  prefabricatelor reduce  borată cu o oră mai devreme decât preve  ţională. Urmând ini|iativa celor din Cuz-
     basculante, dc 4,2 ori mai multe auto-ma  volumul do muncă cu 30—40%.  scurtează
                                           dea graficul Cuptorul eslc în stare bună,  neţe, melalurgişlii din Magnitogorsc au in­
     corale şi cu 21% mai multe cscavaloare de­ timpul dc efectuare a lucrării, reduce pre  deşi funcţionează, fără reparaţii la rece, de  stalat jgliiaburi speciale de răcire cu apă.
     cât în cele trei cincinale dinainte de răz­ ful de cost al construcţiei, ridicând lolodalâ  şapte luni Folosind metode rapide, Iov Bo-  cceacc a îmbunătăţii  turnarea  foniei în
     boi, luate la un loc In cursul anului 1952  calitatea ci.     lotski şi tovarăşii lui de schimb. Cocosov  cuptoarele Martin  La o scrie--dc ngrcgiite
     au fo6l fabricale noi modele dc scrcpcrc.  In 1952 s*au construit la Moscova, cu aju­
                                           şi Siglyitullin, au elabora! în curŞul acestei  s’a schimbul construcţia plafonului cuptn»
     buldozere şi maşini pentru  săpat pământ,  torul celor mai noi mijloace dc mecanizare,
                                           campanii până la 70 la sută din totalul şar  rului, ■ s’a îmbunătăţii alimentarea cu aer.
     precum şi excavatoare macarale pcnlrn me­ 782.000 inelri pătraţi suprafaţă de locuit In        In consecinţă, durata şarjei a fosl redusă
     canizarea lucrărilor de pământ şi a lucrări­ capitala U.R.S.S. sc construcsc acum 46 de  jcior.
                                                              cu o oră jurnal a-tc — două orc
     lor dc încărcare şi descărcare.  întreprinderi care vor fabrica materiale şi  Această realizare de seamă a oţelarilor  Oţel ari i din Magnilca au mării producţia
      In transportul feroviar, volumul încărcării  piese de construcţie Se termină construirea  dela combinatul metalurgic din Magnito-
     şi descărcării mecanizate a crescut în com­ a două mari Inbrici de ansamblc de belon  gorsc este rezultatul întrecerii dintre ei şi dc oţel în 24 ore ;cu 5 In sulă faţă de anul
                                                              trecut.
     paraţie cu perioada dinainte de război de  armat Organizaţiile de construcţie din Mos­
     2,4 ori               cova primesc mereu cscavaloare, buldozere,  2 0 0  de studenţi dinir’un singur sat
      ln industria uşoară au fosl instalate în  macarale şi alle maşini care uşurează tn mod
     ultimul tiinp peste 170000 de maşini-unei le  simţitor efortul constructorilor Satul Lilvinscoe, care pe -vremuri era li­ după terminarea studiilor în instituie sau
     şi maşini noi. La fabricile dc ţcsăluri se  Un viu exemplu al gradului înalt de me­ nul din cele mai înapoiate din întreg Ga  şcoli medii tehnice. Mihail Oeicasov şi Ma-
     face înlocuirea vechilor maşini,  cu altele,  canizare complexă a proceselor de muncă  zahstanul, a devenii de nerecunoscut în n-  ria Izra-iiova. care au  terminat  institutul
     automate. Acest lucru permilc să se ridice  atuns în U.R.S.S îl constituc organizarea lu­ nii Puterii Sovietice. pedagogic „V M. Molotov” din Caraganda,
     productivitatea muncii In fabricile dc ţcsă­ crărilor pe şantierele centralelor hidroelec­ Până la Marca Revoluţie Socialislă din  sunt acum profesori de malcmilică la şcoa­
     luri cu odată şî juinălatc—două ori. trice, ca cea dela Cuibâşev. Slalingrnd şî  Octombrie, oamenii cu ştiinţă dc carie a  la în caro au învăţat.
                        altele                venu cel mult două clase. Acum, numai în  Acum, numai tn universităţi şi în - institu­
      In industria carboniferă, dc pildă, unde a­
     cum câţiva ani predomina  încă  ciocanul  Perlccţionarca tehnicii pentru marile şan­ şcoala medie din Litvînscoe învaţă aproape  te dc învăţământ superior 'învaţă 200 de
                        tiere ale Uniunii Sovietice se realizează în  600 de copii. In sat a fost construită o  tineri din Lilvinscoe. La morarul colhozului,
     pneumatic şi havez.n, acum suni lolosilc pu­
                        ritm rapid. In această privinţă este caracte­ şcoală cu 2 elaje. un club cu o capacitate  Stepau Anololicvici Lonţcvschi, vin în lin­
     ternice combine carbonifere, maşini pentru
                        ristic următorul exemplu Pâ.nâ nu demult,  dc 300 locuri, un centru (Ic radioficare eare vară fii- săi Igor şi Anatoli şi fiica sa
     Încărcarea sterilului, transportoare, locomo
                        la construirea Canalului  navigabil Volgn-  Sute de locuitori ai salului au studii su­ Tamara. toţi -trei sludenţi ai Universităţii
     tive electrice şi numeroase alte maşini
                        Don erau folosite drage rclulantc cu o pro­ perioare şi lucrează acinn în diferitele ramuri  dc Stat „Cernâşcvsclii'’ din Sarntov
      Mari realizări au fosl obţinute în direcţia  ductivitate maximă de 300 şi 500 metri cubi  ale economici naţionale. Valentin Lagutîn  Studentul Mihail Cernov, dela Institutul
     mecanizării complexe şi a automatizării pro .
                        de pământ pe oră şî care transportau acest  e inginer, Alexaodr Tatarnicov conduce una  dc Medicină dm Caraganda, şi Ludmila Po-
     ccselor de producţie în siderurgie
                        pământ la o distantă de 2—3 km Acum, la  d:a  principalele grupe de cercetări geolo­ meranteva, studentă la Institutul 'Pedagogic,
      La uzina, din Celeabinsc. dc exemplu, suni  conslrucjia hidrocentralei dela Cuibâşev lu­ gice din Cazahstan, Victor Mordvinov a  din Alma-Ata, şi-au polrecul vacanţa de iar­
     aproape complet mecanizate şi automatizate  crează 6 dragă rofulanlă care sooate I 000  terminat Academia Navală Militară din Le­ nă în sal
     principalele procese a Ic producţiei furnale­ mclri cubi dc pământ pe oră şi îl poate  ningrad    In anii Puterii Sovietice, satul Lilvinscoe!
     lor. Şi mai înalt este gradul dc mecanizare  transporta la o distanţă de 4 km. Mulţi copii ai coJhoz/nicilor din ariciul „Po­ a dat mai mult dc 500 de învăţători, doc­
     şi Automatizare a laminonrclor, unde toate
                         Poporul soviclic, strâns unii în jurul Par­ runcile lui Ilici" se reîntorc ln salul natal tori, agronomi, zootclmicioni, ctc
     operaţiunile tehnologice sunt mecanizate. tidului Comunist, In jurul Guvernului Sovic
      „Mecanizarea complexă şi automatizarea  lic, realizează cu succes sarcina trasată dc  Un nou succes al medicinei sovietice
     producţiei — scrie inginerul şei al uzinei  cel de al XlX-len Congres al partidului —
     metalurgice din Celeabinsc, D. Casccnco —  aceea de a înfăptui în industrie şi construcţii  MOSCOVA (Agcrprcs). — TASS asupra stării cordului decât electrocardio­
     reprezintă una din verigile principale ale                Oamenii de  ştiinţă sovietici  perfecţio­ gramele obişnuite.  Analizândudc. modicul
                        mecanizarea muncilor grele şi a celor cure  nează sistematic metodele dc elctrocardîo-
     progresului tehnic  Melalurgişlii noştri  lu­ necesită un mare volum de muncă Reali-          este în măsură să stabilească caracterul
     crează acum cu deplin succes la realizarea  eând cu succes jJ 5-lea cincinal slnlînist,  grafic In medicina sovietică suni larg' lo­ modificărilor din muşchiul cardiac încă îna­
     unui tablou de comandă dela care să se  poporul sovietic va face un nou şi impor­ losilc aparatele moderne pentru înregistra­ inte d<? manifestarea simplomclor de îmbol-
     execute conducerea  tuturor proceselor  la tant pas înainte spre comunism rea activităţii electrice a inimii Un nou a­ . năvirc. adică alunei când boala poate fi tra­
                                           parat original care a lost denumii veetor-
                                                              tată uşor
                                           elcclrocardioscop a fost construi! recent de  Veclorul-cUî'ctrocardioscop al d rului Acu-
                         Construirea stafiei efe m etro  Ivan Aculinicev, medie într’un sanatoriu din
                                                              liniccv prezintă interes nu numai pentru me­
                             „Pervom atsc"        Crîmcca Acest aparat permite să se observe  dicii dc spital cî şi pentru medicii speciali-1
                                           direct la patul bolnavului activitatea elec­
                         ln raionul Stal in. din Moscova, lângă                za(i în medicina sportivă Institutul dc cul­
                                           trică a inimii, a cărei imagine eslc proiec­
                        parcul de cultură şi odihnă „1 V Slalin” ,              tura fizică $• sport din Leningrad intenţio­
                                           tată pe un ecran special cu ajutorul unei
                        a începui construirea marii staţii dc metro,  raze electronice şi sc lixcază simultan pe  nează să utilizeze noul aparat pe sladionul
                        „Pcrvoinaisc” . Construirea acestei staţii a              institutului pcnlru controlul activităţii car-
                                           o peliculă. încercarea aparatului în spitale a
                        fost încredinţată colectivului de montaj şi
                                           nrălat că imaginile dc pe ecran dan medi  dince a sportivilor în timpul antrenamentu­
                        construcţie al direcţiei Nr. 6 al Mclroslroi
                                           cului o idee mai precisă şi mai complectă lui şi al competiţiilor  (
                        ului. Brigada tov. Mironov a scos primii
                        mclrî cubi de pământ din groapa de lun-
                        (laţic, unde sc pune temelia staţiei.       Scurte ştiri din Uniunea Sovietică
                                            Oraşul Comso/nolsc — pe Amur — crcşle  Laboratoarele uzinelor din U.R.S.S. sunt
                          în Azerbaidjan a început    şi se amenajează necontenit. Anul acesta  adevărate focare ale ştiinţei în întreprin­
                           campania d e  recoltare    vor fi dale în exploatare noi case de-locuit  derile sovietice Ele suni organizate In toa­
                                           cu o suprafaţă de peslc 64 000 metri pătraţi  te ramurile economiei naţionale şi ajută pe
                         Colhozurile din regiunile dc slepfi ale A-
                                            Oraşul Caliningrad. care a avui mult de  oameni: muncii din industria sovieJică să
                        •zcrbaidjannluj au început recoltarea cerea­
                                           suferit în timpul  războiului,  eslc astăzi  obţină succese în producţie, să îmbunătă­
                        lelor. In raioanele Aii Bnirnmlinse. Agdnş
                                           complet refăcut. Aici, au apărut noi străzi,  ţească  indicii  cantitativi  şi calitativi  aî
                        şi Casum Ismailovsc se efectuează cositul
                                           s’au construit sule dc casc dc locuit şi şcoli.  întreprinderilor.
                        orzului. Pe câmpiile  nrlelurilor  „Berio”,  Anul acesta, în localitate va fi instalat un
                        „Andrecv” şi ..Cliirov" din raionul Bnrdinsc               In şcolile serate dm U.R.S.S. învaţă lără
                                           centru  de  televiziune  Industria  oraşului
                        lucrează combinele.                            a şi întrerupe munca în producţie 1600 00
                                           Calinin crcşlc necontenit.     de oameni.
                         Colhozurile fruntaşe din republică au ob­ In Uniunea Sovietică există peste 1000
                        ţinut anul acesta o recoltă îmbelşugată In  casc sanatoriale speciale ponlru copii. In  Parcurile de cultură şi odihnă sunt lo­
     Turnarea oţelului in secţia cuptoarelor Sic-  arlcrul „Beria” din raionul Bardinsc. s*a ab  aceste casc se odihnesc anual mii dc co­ curile preferate (Ic odihnă ale oamenilor
     mcns-Marlin. a uzinelor metalurgice „Za-  ţinut In primele zile la treoratul orzului  pii sovietici. muncii. Amil trecut, parcurile din R S F S.R.
         porojslar din Zaporojc.   28—30 chintale boabe la hectar.                     au lost vizitate de 60000.000 persoane
   1   2   3   4