Page 3 - Uzina_noastra_1953_06_27
P. 3

m im  NOASTRA                              Pag. 3-a


                             VIAŢA DE PARTID
                                                                 Furnalul Nr. 1    —
      Toată aten}îa încheierii anului în învăţământul de partid                           furnalul tineretului


       PartkJui nostru, care în întreaga sa  O îmbunătăţire simţitoare a învă­ Şi în cadrul combinatului siderurgic  Tinerii furna*lişti ai combinatului si­
      activitate se călăuzeşte după bogata  ţământului de partid s’a observat şi  „Gheorglie Gheorghiu Dej’’ cu toate  derurgic „Gheorghc Gheorghiu-Dej”
      experienţă a P.C.U.S., acordă o im­ în cadrul  combinatului  siderurgic  îmbunătăţirile care s’au simţit în ul­ din Hunedoara au sărbătorit dc cu­
      portanţă deosebită educăirii politice ş’.  „Gheorghc Gheorghiu Dej’’ în urina  timul timp, mai există destule lipsuri  rând un marc eveniment. In cinstea
      ideologice a oamenilor muncii, mem­ măsurilor luate dc către comitetul de  în problema învăţământului de pairtid,
      brii şi nemembrii de partid, încadrău-  partid în acest scop.    provocate de subaprecierea condam  celui de al IV-lea Festival Mondial aJ
      dui în diferite cercuri şi cursuri ale  Pentru aceasta s’a cLvlual un con­ nabilă a acestei sarcini dc călire unii  Tinerelului şi Studenţilor pentru Pace
      învăţămă;n«tului de partid. Prin învăţă­ trol asu-pra felului cum birourile or­ secretari ai organizaţiilor dc bază, ca  şi Prietenie, comitetul dc partid şi di­
      mântul de pan*tid membrii de partid  ganizaţiilor de bază ajută şi în-drumă  Gostkin Ioan, Furca Gheorglie, Muşa  recţiunea combinatului, au predai !tb
      şi activul celor fără de partid, îşi în­ cercurile şi cursurile respective, iar  Balin-l şi alţii. Aceştia nu au îndmumat  neretulul. -furnalul Nr. I, -recent /recon­
      suşesc în mod organizat şi sistematic  pentru a întregi şi clarifica anumite  şi ajutat îndeaproape cercurile şi  struit.
      bogatul tezaur al ştiinţei marxist-le-  probleme, s’a iniţiat ţinerea de refe­ cuirsurile  din cadru!  organizaţiilor
      niniste, care-i ajută să cunoască mai  rate ş* conferinţe cu teme: ,,I. V Stalin  respective, ba irvai mult decât atât,  Au trecut doar câteva zile dela so­
      bine politica partidului nostru şi să  despre materialismul dialectic şi isto­ unii din .aceştia, fiind ei însăşi cursanţi,  lemnitatea predării furnalului şi tine­
      fie luptători activi pcn1n*u traducerea  ric”..  „Principiile organizatorice ale  în loc să fie exemplu pentru ceilalţi  rii, a<şa cum s’au angajat, luptă cu
      în viaţă a  llotănrilor partidului şi  partidului de tip nou”, „Despre carac­ membrii ai cercului au fost codaşi,  puteri sporite pentru  a do  patriei
      guvernului in opera de constiruire a  terul obiectiv al legilor economice în  atât la însuş’roa materialului cât şi
      socialismului în scumpa noastră pa­ socialism” şi altele.      în ce priveşte participarea cu regula­ mai multă fontă.
      trie.                  In propagarea ideilor marxism-Ie-  ritate la şedinţele cercului. Aşa de  Numai în ziua de 13 Iunie cele trei
       Pentru buna desfăşurare a învăţă­ nimsmului o contribuţie au adus pro­ pildă, tovafăşul Gostian Ioan secre­ brigăzi care deservesc furnalul,  au
      mântului de partid, comitetul raional  pagandiştii Petrovici Eugen, Pă-trău  tarul organizaţiei de bază dela secţia  realizat o depăşire a planului de 57,44
      de pactid a luat din timp măsuri me­ Petru, Igin-a Ioan şi alţii care atât î-n  laborator nu numai că nu a luptat  la sulă, depăşire care de mult timp,
      nite sa contiribuie la pregătirea pro­ cadrul cercurilor pc care Ic conduc,  pentru mobilizarea tovarăşilor la cer-,  nu a niai fost realizată la acest fur­
      pagandiştilor, la însuşicea cât mai te­ cât şi în cadrul preseminarii lor  au  curi şi curs-uri, dar chiar el nu a par­
      meinică a învăţăturilor marxist-leni-  dat dovadă de un înalt simţ dc ras  ticipat decât dc 2 ori: odată la lec­ nal.
      nist staliniste cât şi pentru buna des­ pundcrc fajă dc rolul ce-l au ca pro­ ţia de deschidere şi la ultima lecţie  Totalizându-se realizările dela în­
      făşurare a pregătirilor seminar ii lor şi  pagandişti.         rare s’a predat în ca<lru) cercului. ceputul lunii şi până în ziua de 16
      examenelor de sfârşit de an. Astfel au  Succesele obţinute de către unele  Mai sunt şi unii propagandişti ca  funie, în frunte se găseşte brigada a
      fost îndrumate şi instruite comitetele  comitete de partid şi organizaţii de  tovarăşii :  Manea  Gheorghc,  Pop  2 a condusă de primtopitorul furnalist
      de pairtid şi birourile organizaţiilor de  bază sunt pe departe de a fi satisfă­ Alexandru, Ursu Petru, Ciorogaru Ni-
      ba>ză în vederea pregătirilor pentru  cătoare, ele fiind umbrite  în mare  colae şi Oprea Nîcolae. care sub pre­ Jeler Nicolac Această brigadă a reu­
      înclieiorea în bune condiţiuni a anu­ parte de lipsurile grave ce inai dăi-. textul că „sunt foarte ocupaţi” s’au  şit să dea peste prevederile planului
      lui de învăţământ,  repartizând, pe  nuc încă în ca4rul altor comitete dc  prezentat în tot decursul anului doar  cu 55.IG la sută mai multă fontă
      bază de plan, pe cei mai buni acti­ partid în desfăşurarea pregătirilor în­ de câteva ori pentru a Ii instruiţi, Iu  Succese frumoase au fost realizate şi
      vişti, salariaţi şi voluntari, pentiru a  cheierii anului de învăţământ. cru care a dus ca cercurile să-şi des­ dc brigăzile conduse de primtopitorii
      îndruma cercurile ş' cursurile de în­ Comitetul de partid Glielar de pildă,  făşoare activitatea în mod neregulat.
      văţământ.               cu toate că a fost îndrumat dc că­ Lipsuri serioase se manifestă şi în  Culda Avram şi Cândca losif, care
       Acolo un.de sarcinile şi îrxlrumă-  tre comitetul raional dc partid şi a­ activitatea şcolii serale de marxism-  au smuls furnalului în medie cu 55,75
                                            leninism, undo unii studenţi ca Dragii
      .rilc comitetului raional de pactid au  jutat în mai multe rânduri, a neglijat  Arthijr, Szalosy Carol. Popa Avram,  la sulă mai multă fontă,  realizan-
      fo6l privite cu mult spirit de răspun­ în mod grosolan  problema învăţă­ Gârcoveanu Florea. Covaci Putna şi  du-se pc întreg furnalul în această
      dere, şi .rezultatele au fost dintre cele  mântului de partid, lăsând-o să se             perioadă o depăşire de 53,63 la sută.
      mai bune Aşa de pildă, comitetul de  desfăşoare la voia întâmplării. To­ alţii, lipsesc în mod sistematic dela
                                            lecţii şi seminarii cu toate că li s’a
      partid din Complexul C.FR. Simsria  varăşul Scorobele Avram secretarul  atras în mod serios atenţia asupra a­
      care a privit cu ţoală seriozitatea pro-  comitetului dc partid nu a îndrumat  cestor lipsuri.    =    SPORT       ^
      ’bloma învăţământului de partid, a  şi controlat felul cum propagandiştii
      întocmit din timp un plan în vedoroa  frecventează seminariile permanente  Deasemeni, unii  studenţi privase  M etalul Hunedoara —
      bunei desfăşurări a seminariîlor Je  dela cabinetul dc partid şi cum aceş­ problema studierii şi conspectării ma­
      sfârşii de an, iar în urma desbaterii  tia -predau lecţiile în cercuri, din care  terialului cu superficialitate, orezând  Locomotiva O radea
      acestuia, în birourile organizaţiilor de  cauză propagandistul Lupu' Nîcolae  poate că unele cunoştinţe prinse din  0 - 0
      bază, s’a trecut la acţiuni practice.  din luna Februarie nu s’a mai pre­ „sbor” su-rot suficiente pentru a trece
      Astfel, au fost organizate consultaţii  zentat pentru a fi instruit la cabinetul  cu succes examenele de sfârşit de an. Timpul mereu ameninţător cu ploac şi te­
      colective şi individuale atât pentru  de partid ş" nici nu s’a „obosit’’ să  In scurta perioadă care a mai ră­ renul desfundat a făcui ca jocul divizionar
      cursanţi cât şi pentru propagandişti,  mai predea lecţii în faţa cursanţilor.  mas până la încheierea anului de în­ B., între Metalul Hunedoara şi Locomotiva
      în cadrul cărora s’au clarificat o sea­ Acest lucru a făcut ca din cei 11  văţământ, comitetele de partid şi bi­ Oradea să nu sc bucure dc o asistentă nu
      mă de probleme ideologice şi politice  cursanţi cu cate şi-a început activi­ rourile organizaţiilor de ba«ză trebue  nicroasă, justificat în parte, pontrueă par­
      importante, care nu erau încă pe de­ tatea să rămână numai cu 4. La fol  să pună un accent deosebit pe instru­ tida n’a corespuns aşteptărilor.
      plin lămurite.            propagandistul Popa Ioan Precup, nu  irea propagandiştilor în aşa fe! încât  Terenul inprnclicabil şi jocul slab prezen­
                         se preocupă de pregătirea sa şi nici  organizarea, conducerea şi controlul  tat dc ambele echipe, corespunde rezul­
       Este demn de remarcat felul în care                                    tatului dc egalitate cu care s’n terminat a-
      propagandiştii, printre care şi tova­ dc predarea lecţiilor in fata cursanţilor. seminariilor să fie asigurate în cele  ccst match, deşi ca ocazii şi persistenţă îu
                          Faţă dc aceste lipsuri ce se mani­
      răşii Lucaci Ioan, Oarcea Nivac şi  festă în învăţământul de partid, co­ mai bune condiţiuni    joc, Metalul Hunedoara puica să termine
      alţii, s’au pregătit în vederea presc-                  Seminariile Irebuesc folosite ca o tri­ aocnŞtâ  partidă  ca învingător  la  două
      minariilor. Pătruns' fiind dc impor­ mitetul de partid din Glielar nu a  bună pentru combaterea lipsei de exi­ goaluri diferenţă
      tanţa sarcinilor ce le-a fost încredin­ lua't niciodată poziţie hotantă îinpo  genţă faţă de conţinutul propagandei
      ţată de către partid, de a ajuta la asi­ triva acelora cane le cauzează, fapt  şi faţă de abaterile dela linia marxist-  Lipsa de precizie a înaintării locale, cât
                         care a făcut ca nivelul învăţământu­
      milarea măreţelor idei ale marxism-                   leninîstă Denscmenea, acestea trebu-  şi lipsa de pătrundere şi schot a atacului
      Icninismului, ei nu au precupeţit ni-  lui de partid şi pregătirile în vede­ esc pregătite în aşa fel încât pe lângă  hunedoxean, a lăcul ca ocazii după ocazii
      ciun efort pentru îmbogăţirea cunoş­ rea încheierii anului şcolar de învăţă­ faptul că vor ajuta la clarificarea şi  să tic raiale Este al 5-lea. puncl pierdui pc
                         mânt să se desfăşoare la un nivel
                                                               teren propriu şi aceasta va cumpăni greu
      tinţelor lor, pe care a.poi le-au împăr­ scăzut.           însuşirea temeinică a problemelor stu­
      tăşit cu multă  răbdare membrilor                    diate de cursanţi, să constitue tot­ la sfârşitul campionalului, când lupta va ti
                                                               dală nu numai pentru puncte dar şi pentru
      cercurilor şi cursurilor pe care Ic con­ Lipsuri în conducerea învăţămân­ odată pentru organizaţiile dc partid  goalavcrnjnl general.
      duc.                 tului de partid  sc manifestă  şi la  un, prilej de a cunoaşte gradul de pre­
                         uzina „Victoria” Călan, unde comite­ gătire a fiecărui cursant şi propagan­ Duminică, echipa Metalul n’a avui un ad­
       Felul cum propagandiştii dela Com­ tul de partid a scăpat dîn mână a-                versar periculos decât în măsura în -care
      plexul C F..R. Simcria s’au prezentat  ceaslă problemă lăsând-o să sc des­ dist. iar experienţa căpătată cu acea-,  terenul ckvnalnra pasele şi jocul
                                            stă ocazie să o folosească pentru or­
      la preseminarii, răspunsurile pline de  făşoare dela sine. Tovarăşul Slăncu-
      conţinut, precum şi nivelul în care se  lea Ioan secretarul  comitetului  de  ganizarea temeinică a viitorului an  Dealtfel, cele câteva  ocazii dc. marcare
                                            şcolar
      desfăşoară seminariile în cadrul cer­ partid. )ăsându-se  antrenat în a-lte               avute de Locomotiva Oradea, au h>st mai
      curilor şi cursurilor, dovedesc că co­ munci nu a exercitat un control per­ fnsuşindu-şi cât mai mult clin ideo­ mult bâlbâeli ale apărării noastre decât ata­
      mitetul de partid a pus  în centrul  manent asupra felului în care se pre­ logia marxsît-leninistă cursanţii vor  curi periculoase ale înaintării adversarului.
      preocupărilor sale înarmarea cu ştiinţa  gătesc propagandiştii şi nici asupra  putea pune în practică cunoştinţele a­ In schimb, Darie, dc 3 ori, Huzum. Mo­
      marxist leninistă a comuniştilor şi a  calităţii lecţiilor predate, ceeace a fă­ cumulate şi să muncească cu mai  ri ian u şi Salam, au avut ocazii clare dc
      celor fără dc partid şi că aîci există  cut ca de multe ori atât predarea lec-  mult elan pentru îndeplinirea cinci­ goal care mi trebuiau ratate.
      o conducere vie şi concretă a învăţă­ ţi lor cât şi seminariile să se desfă­             Jocul n’a entuziasmat pc nimeni fiind de
      mântului dc partid         şoare la un nivel necorespunzător. nalului în 4 ani. LĂCĂTUŞ LIVIU o factură slabă ci a constituit mai mult, o
                                                               luptă al căror iniţiatori au (ost hunedoreniî.
                           Daruri pentru Festival                         Este dealtfel singurul nspecl pozitiv Şi
       In numeroase şedinţe ale organiza­ un minier, furnalist, oţclar, etc. La  miniatură, cei din clasa Il-M, ll-T şî  meniu’ pc care îl are, în acest match pen-
      ţiilor de bază U.7.M. tinerii din com­ aceste obiecte depun mult suflet ti­ 11-D au executat sub îndrumarea mai­ leucă a reuşit să păstreze o cadenţă con­
      binatul siderurgic ..Gheorglie Gheor-  nerii Feer Lndislau, Toma Gheorglie  ştrilor Ceuşan Ioan şi Lăscău Gheor  tinuă în ciuda efori urilor ce Ircbuinu (acute.
      ghiu-Dej” din Hunedoara, au hotă-  şi alţii. Deasemeni, tinerii din secţia  glie, un laminor în miniatură, iar ele­ Lipsa luî TorneanscUy din echipă a făcui
      rît să confecţioneze  diferite obiecte  construcţii metalice vor trimite Fes­ vii clasei II-C au executat o îoeomo-  ca atacul să piardă din agresivitate, lucru
      care să fie trimise prin delegaţii per­ tivalului un vagonct de transpo-lat  bilă în miniatură Tot elevii acestui  caro a influenţat în bună parte rezultatul,
                                                               penlruen prezenta lui Dumitru Nicolae fn c
      manenţi la cel de al IV lea Festival  fontă lichidă .în miniatură . centru, au mai executat un furnal tn  chină n’a substituit jocul lui Torncanscky.
      Mondial al Tinerelului şi Studenţilor
      pentru Pace şi Prietenie.      Minunate obiecte pregătesc şi elevii  miniatură, un cubilou, o locomotivă,  care dealtfel el a şi losi înlocuit cu Raniţă.
       In acest scop, tinerii turnători cât  centrului şcolar siderurgic dîn locali­ un tramvai şi alte obiecte ce vor fi  S’au remarcat Medianu. Rodcanu. Huzum,
      şi cei din secţia mecanică, au confec­ tate Astfel, elevii anului I şi II din  expuse la expoziţiile organizate în ca­ Salam şi Mnlăicru dela Mclalul şi Patkos,
      ţionat 14 scrumiere pe care sunt tur­ clasa I-F printre care Păclîşan Iacob  drul Festivalulu..   Pâdurcanu. Viltard şi Candre.a II. de.Ia  as-
      nate secţiile dc bază ale combinatului,  şi Schmidt Ludovic, au construit o    SAFTA NICOL \F    peti
      cât şi 28 medalioane care reprezintă maşină cu aburi sistem „LANG’’ in      c o r e s p o n d e n t  v o ’ L n l a r  L. D! VGULESCU
   1   2   3   4