Page 4 - Uzina_noastra_1953_06_27
P. 4

Pag. 4-a                             UZINA NOASTKA             In legătura cu rezultatei alegerilor din Italia                         Ş T I R I  E X T E R N E
      MOSCOVA (Agerpres) — Ziarul „Pravila”  turi dela niciun lei de mijloace mergând  tale ale oanKinilor muncii. „Progresul obţi­ Succesul expoziţiei „Republica
     publică sub scmnălura lui D. Sevliaghin ur­ până la săvârşirea dc fraude cu buletinele  nut concomitente de partidele socialist şi  Populară Română pe calea
     mătorul articol inlilulat „In legătură cu               comunist — scrie ziarul „Avânţi" — orga­
                        de vot pentru a-şi asigura majoritatea de                construirii socialismului"
     rezultatele alegerilor din Italia” .                   nul socialiştilor — dovedeşte că cele două
                        voturi.                                       deschisă la Tbcfîss
      Ln Italia a luat sfârşit campania electo­              parlîdc ale  clasei muncitoare  dispun de
                         Rezultatele alegerilor arată că forţele de­
     rală  Au fost dale publicităţii rezultatele              uriaşe posibilităţi de n-şi întări şi mai mult  TBÎLISI (Agcrpres). — TASS transmite:
     alegerilor la care au participat peste 28 de  mocrate alo Italici au obţinut noi succese  influenţa fără a-şi aduce reciproc prejudi­ Expoziţia „Republica Populară  Română
     milioane de oameni.. La aceste alegeri po­ importante în lupta pentru pace şi indepen­ cii” .    pe calea construirii socialismului”, care a
     porul italian trebuia să se pronunţe asupra  denţa naţională a patriei lor. Comuniştii şî  In lumina succeselor obţinute de partidul  fost deschisă în oraşul Tbilisi, atrage zil­
     politicii duse de blocul partidelor guverna­                                 nic un mare număr de vizitatori. In decurs
                        socialişlii au toate motivele să afirme că  socialist al lui N'enni apare deosebit de
     mentale în frunte cu democraţii-creştini. Re­                                 dc zece zile expoziţia a fost vizitată de
                        tocmai, ei au fost principalii organizatori şi  jalnică soarta a partidului social-democrat
     curgând la o lege electorală antideinocrată.                                 peste 30.000 de persoane.
                        inspiratori ai acestei victorii.' Ei an ştiut să  al lui Saragat. Acest grup scizionist a su­
     aceste partide căutau să acapareze din nou                                   La  15 Iunie, în localul expoziţiei a avut
                        explice masselor populare sensul şi impor­
     monopolul puterii în ţară.  Pentru aceasta               ferit cea mal mare înfrângere dela înfiinţa­ loc o reuniune consacrată artei Republicii
                        tanţa luptei politice dusă împotriva blocu­ rea sa : în comparaţie cu alegerile din 1948  Populare Române. La reuniune au partici­
     trebuia ca democrat-creştin ii să întrunească
                        lui reacţionar, să facă masselc dc milioane              pat oameni dc ştiinţă, artişti şi slalianoviştl
     In alegeri fie chiar şi un singur vot pesle             el a pierdut peste 600.000 dc voturi şi t4
                        de oameni ai muncii să sesizeze consecin­ mandate.          ai întreprinderilor din Tbilisi. Asistenţa a
     50% pentru a obţine o „primă majoritară” ,                                 ascultat cu mult interes conferinţa lui Dodo
                        ţele periculoase pe care le implică, aplica­
     a dispune de 65% din totalul mandatelor                 Prezintă deasemenea interes soarta celui  Antadze, artist al poporului, despre arta
                        rea planurilor acestui bloc.
     de deputaţi şi a şi asigura  dominaţia  în              de al doilea aliat al democrat-creştinilor —  teatrală a Republicii Populare Române. Re-
                         Votând împotriva blocului partidelor gu­
     parlament.                                 partidul republican — al cărui leader — Pac-  gisorul cinematografic Nicolal Sanişvili a
      In fond alegerile din 7-8 Iunie au fost o  vernamentale mai mult de jumătate din ale­ ciardi — este 8e câţiva ani ministru dc răz­ vorbit despre dezvoltarea artei cinematogra­
                        gătorii italieni au repudiat implicit  legea              fice în România. In încheierea reuniunii au
     continuare a luptei politice care a început              boi. In persoana sa democrat-creşlinii au  fost prezentate filme româneşti.
                        electorală reacţionară. întrucât niciun partid
     încă în Octombrie 1952 când guvernul  a                avut pc cel mai elocvent avocat al poli­    —o—
     propus parlamentului să adopte proiectul  sau bloc de parlide nu a obţinut majoritate  ticii cursei înarmărilor. Alegălorii au preţuit
     unei noi legi electorale      de voturi, repartizarea mandatelor în Ca­ cum se cuvine pe Pacciardi şi partidul său.  Conven{îe în legătură cu
                        mera deputaţilor s’a efectuat pe baza repre­               schim bul de m ărfuri între
      Pe măsură ce se sesiza semnificaţia  re­               Partidul republican a obţinut numai cinci
     formei” electorale, propusă de partidul gu­ zentării proporţionale, adică potrivit vechii  mandate tn Camera deputaţilor şi niciun  R. P. Ungară şi Franţa
                        legi electorale.  Prin votul lor, alegătorii
     vernamental, in ţară creştea nemulţumirea                mandat în senat. Acest lucru înseamnă de  BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.J. tran­
                        italieni au condamnat totodată şi politica               smite :
     masselor. Marile manifestaţii  şi greve de               fapt dispariţia de pe arena politică a unul
     protest  care au avut loc în  luna Martie  dusă de cercurile guvernamentale. Mnssele  vechi parlid. renumit odinioară prin tradiţi­ La Budapesta au avut loc tratative co­
     n’nu avut darul să-i facă pe democrat creş­ populare sunt pentru o politică externă de  ile sale republicane. merciale şi financiare  între  Ungaria  şi
                        pace, ele Iau atitudine împotriva obligaţiilor             Franţa. La 10 Iunie a fost semnată o con­
     tinii să revină asupra holărîriî lor do a im­             Presa italiană relatează că succesele lor-  venţie comercială şl financiară în legătură
     pune ţării cu orice preţ o lege electorală  Impuse ţării, în virlutea unor blocuri agre­ ţelor democrate în alegeri au fbst primite  cu schimbul de mărfuri între cele două ţări
     antidemocrată             sive, ele iau atitudine împotriva faimosului  cu entuziasm de masselc populare. Populaţia  în perioada 1 Iunie 1953 — I Iunie 1954.
      fntr’un înlervicw acordat unui ziarist a­ tratat cu privire la „comunitatea defensivă  entuziasmată a umplut străzile;  la gea­ Potrivit  prevederilor convenţiei,  Franţa
     merican, De Gasperi descrie astfel ultima  europeană”, a cărui ratificare partidul dc!a  muri şi pe balcoane au fost arborate stea­ va livra Ungariei produse ale industriei
     etapă a acestei lupte: „Noi am silit sena­ putere promisese să o obţină în noul parla­ gurile naţionale. Milioanele de italieni cu  grele şi industriei uşoare, etc. La rândul
     tul să ţină şedinţe  zi şi noapte.  Ultima  ment          vederi democrate sărbăloresc marea lor vic­ său. Ungaria va furniza  Franţei diferite
                                                              produse agricole şi industriale.
     noapte am dormit în sala do şedinţe... A  Majoritatea alegătorilor  au  condamnat  torie asupra forjelor reacţiunii
     doua zi am elaborat planul, iar peste câ­ politica economică dusă dc cercurile guver­ Blocul guvernamental nu a obţinut nici
     teva orc am silit senatul să procedeze la  nante din ţară. Chiar şi unele ziare reac­ măcar majoritatea pe care democraţii creş­ C riza de guvern din Fran|a
     vot...”                ţionare americane au calificat această po­ tini o aveau în vechiul parlament. In tre­ PARIS (Agerpres). — După cum anunţă
      Strecurând prin parlament noua lege elec­ litică în felul următor: „Impozite şl preţuri  cut. partidul democrat-creştin  dispunea dc  agenţia  France Press.  radicalul-soclalist
                                                              Andre Marîe a acocptat în cea de a 27-a
     torală, democrat-creşlinii au considerat  că  ridicate,  salarii  scăzute  şi  corupţia  în  majoritate în Camera deputaţilor ceeace îl
                                                              z! a crizei dc guvern însărcinarea dată -le
     victoria tn alegeri le este asigurată. Pen­ floare. ”        permitea să nu ţină seama nu numai de
                                                              preşedintele republicii Vincent Auriol, Je a
     tru mai mare siguranţă ei au încheiat un  Alegerile au prilejuit o nouă mare vic­ deputaţii din opoziţie, dar nici de aliaţii săi.  forma noul guvern francez.
     bloc electoral cu partidele liberal, social-de-  torie partidului comunist Pentru candidaţii  Astăzi ci va avea în Camera deputaţilor o  Postul de radio Ce Solr en France anunţă
     mocrat şi republican. Presa reacţionară u til  lui au votat 6.100.000 de alegători. Rezul­ majoritate neînsemnată — opt mandate —  că el se va prezenta Joi fn fata Adunării
     din Italia cât şi cea de peste hotare era  tatele alegerilor au spulberat lamentabilele  şi acestea numai împreună cu partidele din  Naţionale pentrj a cere învestitura cu un
     convinsă ci blocul democrat-creştin va în­ născociri ale reacţiunii asupra prelinsei scă­ blocul său Acest lucru înseamnă ci parti­ program asemănător celui prezentat dc Bi-
                                                              dault. care, după cum se ştie, nu a reuşit
     vinge                 deri a influenţei  partidului comunist  în  dul democrat-creştin  nu va putea impune
                                                              săptămâna trecută să întrunească majori­
      Rezultatele alegerilor au arătat însă că  ţară.           atât de uşor parlamentului proiectele de  tatea
     legea electorală antidemocrată nu a îndrep­ Este exlrem de semnificativ faptul că  lege antidemocratice împotriva grevelor, a  Andre Mărie a mai fost preşedinte al
     tăţit speranţele reacţiunii italiene. Milioa­ încă nlciodnlă în perioada postbelică parti­ libertăţii presei pe care Ie ţine pregătite de  Consiliului de miniştri. Deasemenea, el a
     nele de alegători italieni, care şi-au dat vo­ dul comunist n’a întrunit un număr atât de  multă vreme. Şi mai puţine sunt astăzi po­ fost de patru ori ministru de justiţie, Iar fn
     turile partidelor care  ou luptat împotriva  mare de voturi ca în prezent. sibilităţile de care dispune reacţlunea pen­ ultimul guvern al lui Rene Mayor a ocupat
                                                              postul de ministru al educaţiei naţionale. In
     blocului clericalilor şi a aliaţilor acestora,  Un mare succes în  alegeri l-a  obţinut  tru a revizui constituţia, pentru a obţine
                                                              1947, când Andre Mărie a condus Ministe­
     au dejucat planurile acestui bloc. M iliar­ partidul socialist. Obţinând aproape 3.500 000  abrogarea unei serii de articole care pre­ rul justiţiei, epurarea vieţii publice franceze
     dele de lire cheltuite de Confederaţia indus­ de voturi, socialiştii italieni au dovedit în  văd înfăptuirea unor reforme democrate. de colaboraţionişti  şi trădătorii care au
     triaşilor şi latifundiarilor pentru a asigura  mod convingător tuturor duşmanilor unităţii  Rezultatele luptei electorale care s’au în­ ajutat pe ocupanţii hitlerlşti, s’a transfor­
     victoria blocului clerical .iu fost fără lolos  clasei muncitoare  că  secretul  succesului  cheiat dovedesc creşterea continuă a con­ mat într’o farsa, care a provocat cea mat
     aşa cum fără folos au fost îndemnurile epîs*  constă nu într’o  activitate sclzionislă  şi  ştiinţei şi a activităţii politice a massclor  vie nemulţumire a opiniei publice franceze.
                                                              Numeroşi trădători condamnaţi  la  închi­
     copilor adresate credincioşilor de a vota nu­ anticomunistă, ci în colaborarea strânsă a  populare din Italia, care îşi intensifică lupta
                                                              soare pe termen lung, precum şi un număr
     mai pentru partidul  democrat-creşlin.  In  partidelor muncitoreşti, în unirea eforturilor  pentru Independenţa naţională, libertăţi de­ de hitlerişlî. au fost supuşi unui regim de
     cursul alegerilor rcacţiunea nu s’n dai ln!ă- lor în vederea luptei pentru interesele vi­ mocrate, pace şi progres social. favoare, care le-a permis In cele din urmă
                                                              să evadeze în Spania franchistă.
                  Repatrierea prizonierilor din Coreea
                                                                După lovitura de stat
                                                                   din C olum ba
                                                               BOGOTA (Agerpres)  — corespondentul
                                                              agenţiei United Press relatează că s’a a­
                                                              nunţat în mod oficial că generalul locote­
                                                              nent Rojas Pimilla, care a dat lovitura de
                                                              stat în Columbia, „a preluat funcţiile dc
                                                              preşedinte nl republicii"
                                                                      —o—        /
                                                                In Congresul S. U. A.
                                                               NEW YORK (Agerpres)  — După cum
                                                              anunţă corespondentul din Washington al
                                                              agenţiei United Press, „guvernul a obţinut
                                                              aprobarea Congresului pentru fondurile des­
                                                              tinate finanţării activităţii ilegale anticomu­
                                                              niste” în Asia Comisiile Senatului şi Came­
                                                              rei reprezentanţilor care examinează proiec­
                                                              tul de lege cu privire la „ajutorarea state­
      In clişeul din slânga: Un grup de prizonieri coreeni bolnavi şi răniţi repatriaţi. In clişeul din dreapta: Reginald F. Roberts,  lor străine” au aprobat pentru activitatea
      prizonier britanic, care urmează a fi icpatriat, işi ia rămas bun dela Ronald A. Cocks, care va mai sta în lagăr până la înche­ mai sus menţionată 95700.009 dc dolari ce
                                                              urmează să fîe cheltuiţi în Asia sau Eu­
                          ierea definitivă a armistiţiului.  r.               ropa
     Redacţia  şi Administraţia  Piaţa  Libertăţii Nr. II etaj telef. 89
                                           Tiparul: întreprinderea Poligrafică DEVA  Str. Gh. Bariţiu Nr. 13.
   1   2   3   4