Page 1 - Uzina_noastra_1953_06_28
P. 1

R e g io n a l
            Hunrdoara-Deva .


                                                              IN ACEST NUMĂR :

                                                          — Staţia de radioamplificare, mijloc pu­
                                                            ternic dc agitaţie la sate (pag. 2-a)
                                                          — Neglijenţă, sau sabotaj sistematic ?
                                                                       (I»ag 2-a)
                                                          — O agitatoare fruntaşă  (pag. 3-a).
                                                          — întrecerea socialistă, factor dc scamă
                                                            în lupta pentru îndeplinirea planului
                                                                       (pag. 3-a)
     Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara şi al Sfatului Popular Raional        — Mai multă .fontă patriei  (pag. 3-a)
                                                          — Fali'mcntul  aventurii mercenarilor stră­
                                                            ini la Berlin     (pag. d-a)
      ANUL V. Nr. 28 (207)       VINERI 2G IUNIE 1953      4 pagini 20 bani
                    dBEHMR ■■■ ■ ........
       Bă m pregătim temeinic pentru Festivei               Sesiunea Consiliului Mondial ai Păcii

      Pc întreg cuprinsul globului, zeci  minunata grădină de vară din centrul
     şi zeci dc milioane de lineri dornici de  oraşului nostru Tinerii combinatului    D E C L A R A Ţ I A
     pace se pregătesc cu însufleţire în  siderurgic ,,Gh. Gheorghiu-Dej” luând
     vederea întâmpinării sărbătorii tine­ în primire dela cei vârstnici furnalul  cu prinire la deschiderea unei campanii mondiale
     reţi i, păcii şi  prieteniei,  Festivalul  Nr. 1 în câteva zile au obţinut o pro­ in faooarea tratativelor
     Mondial a>) Tinerelului ce va avea loc  ducţie care depăşeşte cu mult produc­
     peslc puţin timp în Capitala scumpei  ţia anterioară. Toi mai mulţi tineri de
     noastre patrii.           pe şantierele Hunedoarei îşi exprimă  Evenimentele din ultimele luni au convins popoarele că se poate ajunge la o
      Desfăşurarea lucrărilor Congresu­ dragostea faţă de patrie, faţă de ma­ reglementare paşnică a  tuturor  divergenţelor internaţionale.
     lui şi Festivaihi'lui va constitui o stră­ rea sărbătoare a tineretului. Aşa de  Popoarele sc pătrund de conştiinţa că pj-jin luptă, perseverentă şi dârză pot ob­
     lucită expresie de marc însemnătate  pildă, brigada a 5-a de voluntari de  ţine victoria păcii.
     pe drumul solidarităţii internaţiona­ pc şantierul termocentralei electrice  Consiliul Mondial  al  Păcii, întrunit în sesiune între 15 şi 20  Iunie la Buda­
     le  şi  întăririi  unităţii tineretului  condusă de tânărul Bogdan Flori-an  pesta. cheamă popoarele să-şi dubleze eforturile în scopul de a se începe tratative
     din lumea întreagă, în lupta pentru  a chemat la întrecere socialistă toate  în vederea reglementării paşnice a problemelor internaţionale litigioase.
     pace, pe drumul desvoltării legături­ brigăzile de tineri constructori de pe
     lor culturale, al cooperării şi înţele­ acest şantier, în vederea obţinerii în  Fiecare popor are dreptul să-şi aleagă liber modul său dc viaţă şi trebuc să
     gerii între popoarele doritoare de pace  cinstea Festivalului a celor mai fru­ respecte modul dc viaţă pe care Şi l-au ales liber celelalte popoare.
     şi un viitor mai bun. întâmpinând  moase rezultate în muncă, prin depăşi­ Coexistenţa paşnică  a diferitelor sisteme care este necesară devine astfel cu
     această măreaţă sărbătoare, tineretul  rea continuă a planului de producţie. A­ putinţă, iar legăturile între popoare devin avantajoase pentru toţi.
     lumii din peste 90 dc ţări, de diferite  ceastă chemare Ia întrecere a mobili­ Această coexistenţă presupune ca toate conflictele şi litigiile să fie rezolvate pe
     naţionalităţi, opinii politice şi credinţe  zat zeci şi zeci de brigăzi dc tineret,  calea tratativelor.
     religioase, cu hotărîrea fermă de a  care luptă astăzi cu tot elanul lor ti­ Armistiţiul în Coreea, premergător stabilirii păcii, trcbuc semnal dc îndată pe
     apăra pacea, organizează diferite ac­ neresc pentru  a  obţine  drapelul  baza acordurilor deja realizate. Orice nouă întârziere aduce cu sine noi jertfe, distrugeri
     ţiuni culturale şi festivaluri locale, în­ F.M.T.D. şi drapelul dc brigadă frun­ şi suferinţe. Deascmcnca. trcbuc să se nună capăt tuturor celorlalte  războaie  în
     tâlniri sportive, concerte şi altele, care  taşă pe şantier.     curs şî acţiunilor agresive îndreptate  împotriva independenţei popoarelor. Folosirea
     au drept scop să mobilizeze masseie  In  întâmpinarea  Festivalului se  armelor împotriva oricărei mişcări de eliberare naţională este un factor de încordare
     largi ale tineretului din lumea întrea­ desfăşoară o bogată şi multilaterală  internaţională şî poate crea un focar de război.
     gă, la pregătirea Festivalului.  activitate culturală artistică în vede­ Poporul german are dreptul In unificare şi suveranitate naţională, în condiţiile
      Lozinca ..Vara aceasta toate dru­ rea pregătirii pentru concursul Festi­ respectării securităţii  vecinilor  săi şi ne admiterea renaşterii  militarismului şi  a
     murile duc la Bucureşti’’, este adânc  valului. In Oraşul Tineretului cele 18  spiritului de revanşă.
     întipărită în inimile tuturor tinerilor.  echipe artistice au învăţat peste 30  Japonia trebuc să-şi redobândească suveranitatea naţională  deplină pc baza  u­
     Sub această lozincă tinorii de pretu­ de cântece, 43 de poezii în diferite  nui tratat dc pace recunoscut dc toate ţările interesate, care să garanteze securi­
     tindeni se pregătesc de Festival. îşi  limbi şi un număr mare dc monoloa-  tatea popoarelor din Asia şi zona Pacificului.
     exprimă dorinţa de a participa m nu­ ge şi dialoage. Un deosebit interes a
     măr cât mal mare. In scrisorile adre­ stârnit în rândurile tinerilor construc­ Securitatea popoarelor şi menţinerea păcii pot fi asigurate dacă popoarele vor
     sate ziarului  ,,FESTIVAL” ,  tineri-i  tori din Hunedoara concursul de so­ impune respectarea suveranităţii lor. vor lupta împotriva amestecului străin în or­
     din India, Liban şi Marea Britanic se  lişti populari ce a avut loc de curând  ganizarea vieţii lor, împotriva bazelor militare şi a oricărei  ocupaţii  din  partea
     'interesează despre via|a tineretului  în Oraşul Tineretului. Mare amploa­ unor trupe străine.
     nostru,  despre  Bucureşti — oraşul  re a luai în oralul nostru şi compe­ Instaurarea treptată a securităţii va permite să sc oprească goana înarmărilor,
     unde se va ţine acest Festival, iar ti­ tiţiile sportive de massă în vederea Fes­ să se treacă, cu ajutorul tratativelor, Ia reducerea lor şi să sc folosească, pentru a­
     nerii din Noua Zeelandă şi Australia  tivalului, Ia care iau parte un număr  sigurarea unul nivel de trai mai înalt pentru toţi, resursele care până  acum zrau
     au şi pornit spre Capitala patriei  tot maî mare de tineri.    destinate distrugerii şi morţii.
     noastre, penitru a ajunge la timp la  Cu toate rezultatele grăitoare obţi­
     marea sărbătoare a tineretului lumii. nute mai există şi unele lipsuri în ce  Intre toate ţările trebuc să se stabilească legături  economice şi  culturale pe
      Cu inima plină de mândrie întâm­ priveşte pregătirile pentru întâmpi­ bază de egalitate Şi avantaje reciproce, fără niciun fel de descrimînare.
     pină tineretul ţării noastre acest mă­ narea Festivalului, lucru ce s’a ob­ Tratativele vor schimba mersul evenimentelor, Organizaţia  Naţiunilor  Unite
     reţ eveniment. Este o mare cinste ce  servai în special la sate. Aşa de pildă  poate contribui la aceste tratative dacă va f| credincioasă spiritului Chartei sale. Ea
     a fost acordată ţării noastre dc a găz­ în comunele Slreîsângeorgiu, Calau,  trebue să primească în sânul eî toate statele care au cerut să fie prîmjlc. China
     dui cel de al IlI-lea Congres şi cel  Peştişul Mic, comitetele executive ale  trebue să fie reprezentată în Organizaţia Naţiunilor Unite, ca şi celelalte naţiuni,
     de al lV-lea Festival Mondial al Ti­ sfaturilor populare, nu sprijină ac­ de guvernul ales de ca.
     neretului şi Studenţilor pentru Pace  ţiunile de pregătire a tinerilor în ve­ Pornind dela toate acestea, Consiliul Mondial al Păcii hotărăşte să desfăşoare
     şi Prietenie. Pentru aceasta nu exis­ derea Festivalului, iar unele organi­ o (argă campanie internaţională în favoarea tratativelor. In cursul acestei campanii,
     tă colt a'l tTirîi, fie el cât de îndepăr­ zaţii de bază U.T.M. au lăsat aceas­ popoarele vor exprima în diverse forme organizate cererea lor dc a sc reglementa
     tat, în care oamenii muncii să nu se  tă problemă pe planul al doilea. pc cale paşnică toate conflictele şi toate problemele litigioase între state.
     pregătească pentru întâmpinarea so­ In aşteptarea acestei mari sărbă­  Număr popoarele pot obţine prin luptă necontenită tratative, înţelegere şi pace.
     lilor tineretului lumii. Sute şi sute de  tori a tinereţii, păcii şi prieteniei, ti­
     mîi de tineri şi vârstnici muncesc cu  neretul patriei noastre se avântă cu
     multă dragoste la înfrumuseţarea ca­ eforturi sporite în lupta pentru reali­
     pitalei, oraşelor şî satelor ; pretutin­ zarea cincinalului în 4 ani, în bătă­ In cinstea zilei de 23 August şi a Festivalului
     deni răsar noi parcuri, grădini, se re­ lia pentru o recoltă îmbelşugată, în
     pară străzi şivşosele, iar aspectul ora­ lupta pentru însuşirea culturii înain­ Angajamentele colectivului Combinatului Siderurgic
     şelor devine din ce în cc maî frumos. tate. Fiecare tânăr ştie că munca Iui
      Alături de tinerelul patriei noastre,  contribue din plin la făurirea unei  „Glieorghe Gheorghiu-Dej“  Hunedoara
     tinerii din raionul Hunedoara desfă­ vieţi noi şi frumoase, plină de bucurii.
     şoară o intensă muncă pentru a cinsti  Poporul nostru aşteaptă cu  daruri,  După sunetul prelung al sirenei, în ziua  se prevăd deasemeni şi realizarea unei c-
                                                              eonomii la materiale tn valoare dc 425.000
     cu realizări din ce în ce mai frumoa­ cântece şi flori, oaspeţii ce vor veni  de 19 Iunie, sute dc furnaliştî, oţclari, la-  Ici.
     se Festivalul. Astfel, tinerii din ora­ de peste hotare, şi prin faptele Iui  minalori, muncitorii secţiilor auxiliare, teh-
     şul Hunedoara, vor amenaja în zilele  minunate, îşi exprimă dragostea ne­ nicienii, inginerii şi funcţionari din combina­ Pentru ducerea la îndeplinire a acestor
     acestea un parc frumos în faţa maga­ mărginită pentru sărbătoarea care se  tul siderurgic „Gh  Gheorghiu-Dcj", s'au a­ angajamente. Direcţiunea  combinatului  a
     zinului universal din oraşul muncito­ apropie, marea sărbătoare a păcii şi  dunat într’un mare mceling pentru a-şi lua  luat o seric dc măsuri tchnico-organizato-
     resc şi în curând va intra în funcţie prieteniei.          angajamente în cinstea zilei dc 23 Au­ rîce printre care şi încărcarea mecanică
                                           gust şi a Festivalului.      separată a furnalului 4. punerea în func­
                                            In lupta pentru Sporirea producţiei de  ţie a o scrie dc vagoneţi pentru încărcarea
                 A început secerişul                fonia, oţel şi laminate furnaliştii, oţclarii  furnalelor, extinderea  metodei Filipov  la
                                           şî  luminătorii combinatului  s’au angajat  furnale şi a iniţiativei stohanovislului Cos-
      Respectând întocmai prevederile agromi-  ccrişului do orz au fost comuniştii Peter  ca planul pe anul 1953 să fie îndeplinit în taclic Vasile la oţclăric, etc
     nimului — care arată că recoltarea păioa-  Ionn şi Stoica Lăscuţi, a căror exemple  11 luni  şî jumătate la fontă şi oţel; în 10
     sclor să se facă atunci când lanurile au  au fost urmate şi de ţăranii muncitori ca,  luni şi  15 zile la oţel special şi în II luni In cinstea Festivalului, utemiştii s’au an­
     dat în pârgă, pentru a nu se pierde niciun  Furca  Ioan, Cara Lndislau, Furca Sigis-  şi II zile Ia laminate. Doasemenî, pe pe­ gajat să aplice iniţiativa Iul Pop Izidor ta
     bob, în mai multe comune din raionul Hu­ mund şl alţii.      rioada 15 funie—23 August furnalişlii s’au  50 brigăzi, pentru obţinerea celui mai bo­
     nedoara, ţăranii muncitori au început zilele  Pentru a obţine două recolte în- aeclaş  angajat să-şi depăşească planul cu 5,5 la  gat cont de economii.
     Acestea secerişul orzului      an, în comuna Peştişul Mare ţăranul m ij­ sută, oţelarîi cu 3,8 la sulă. îar laminatoriî Sub conducerea comitetului  de  partid
      Depnnându sc o muncă însufleţită, s’a                 cu 2,6 la sută. In lupta pentru a da -patriei  muncitorii combinatului siderurgic ,,Gbcor-
                        locaş Şandor Iosîf fiind primul care a ter­             ghe Ghcorghîu-Dcj” sunt hotărîţi să cin­
     secerat numai în câteva zile pc întreg ra­              produse dc bună entitate  furnalişlii s’au
     ionul o suprafaţă de peslc 12 hectare cu  minat secerişul orzului a trecut imediat la  mai angajat să reducă declasatele cu 15  stească cu noî succese In producţie măreaţa
     orz, unde secerişul continuă,  fn comuna  desmirişUrca celor 50 arii care au şi fost  la sută. oţclarii cu 10 la sulă, iar lamina­ zi de 23 August şi^ Festivalul Mondial âl
     Crislur de pildă, fruntaşi la începerea se- însămânţate cu porumb furajer. te rîî cj  f» la sută  In a nea [n montele luate Tinerelului
   1   2   3   4