Page 4 - Uzina_noastra_1953_06_28
P. 4

Pag. 4-a                             UZINA NOASTRA

        Falimentul aventurii mercenarilor străini la Berlin     MOSCOVA  (Agcrprcs)        lura  au  „scn-li monte le  germanilor”  cu Dcz.ordinclc provocate de agentura pu'c-  lor  u parte câl de căi însemnata a popu­
                       faptul  că  la  începutul  dezordinelor,  Ia  rilor străine în  sectorul  democratic  st  laţiei din Berlin.  Forţele  populare  din
     Ziarul „Pr.ivil,'.'' publică în numărul sân              Berlinului nu pot ti privite izolai. Aven­ Republica  Dcmocralâ  Germană au dai o
    din 23 Iunie următorul articol de imul inii  frontiera sectorului sovietic al  Berlinului
                       se aflau autocamioane americane piinc cu  tura  dela  Berlin a mercenarilor străini  ripostă holârîlâ provocatorilor  fascişli  şi
    tulat  ..Falimentul  aventurii  mcrconnrilor
                       sticle cu benzină pentru incendierea clădi­ este în legătură  directă cu  provocarea  stăpânilor lor de peste hotare.
    străini la Berlin”
                       rilor? Oare nu pcnlru a instiga la răscoală  clicii lui Li Sîn Man în Corcea de Sud. In prezent, organizatorii  provocării din
     l-n ullimele zile, cercur-ilc largi ale opi­ au losl aduse acolo megafoane americane?
    niei publice din toate ţările lumii au tost              Nu întâmplător  aventura  comploliştilor  17  [unic, care uu suferit un eşec, varsă
                       Oare nu toi în ncclaş scop în centrul deta­ fascişti (lela Berlin şi aventura lui Li Sîn  lacrimi de crocodil  pentru  victimele care
    alarmate de ştirile despre aventura merce­ şamentelor fasciste care s’.ui dedat la ex­ Mu-n în Coreea au fosl întreprinse tocmai  au  fost la Berlin. Aceslc lamentări făţar-4
    narilor străini (lela Berlin şi despre acţiu­
                       cese în Beninul răsărilean s'au aflai ofi­ in momentul în care, ca urmare a politicii  nicc nu î vor înşela insă pe oamenii cin­
    nile provocatoare a!c clicii lui Li Sin Man  ţeri americani ? Oare nu avioane ameri­ forţelor iubitoare de pace, au apărui sem­ stiţi  Cui nu i csle limpede că dacă nu ari
    în Corcea de Sud. Nu încape îndoială că  cane au aruncai deasupra sectorului demo­ nele unei destinderi a încordării în situaţia  fi existat organizatorii din culise ai nvon-
    aocslc evenimente petrcculc pe continente  cratic manifeste  dinainte pregătite  care
    diferite ale globului sunt legale indisolubil  chemau la continuarea încetinirii ritmului  internaţională. turii criminale, dacă nu ar fi fost aruncate
                                                              în seelorul democratic bande de progromişli
    î-nlre ele Este vorba de uneltirile crim i­               In urma tratalivclor  dela  Pa-mmmjon
                       de muncă in întreprinderi ? Oare nu poli­               şi de provocatori  fascişti  din sectoarele
    nale ale duşmanilor păcii,  de  uneltirile  tia americană a parlicipat dircd la răpi­ a fosl semnat un acord cu privire la re­ occidentale, la Berlin nu ar fi exislal 'de­
    acelor cercuri reacţionare care se tem de               patrierea prizonierilor de război.  Armisti­
                       rea lui Olto Nuschkc,  viceprcşcdinlc  al                zordini. nu ar fi fost victime?
    pace, nu vor pace şi fac tot cc le stă în  Consiliului de miniştri al  Republicii De-  ţiul în Coreea  puica  să devină realitate  Falimentul aventurii mercenarilor străi/i
    putinţă pcnlru o  împiedica  destinderea  mocralc Germane ?      în  zilele  imediat  următoare.  Dar  în­
    încordării înlernalionate                          cetarea  războiului  din  Coreea  nu con­ la Berlin a deschis ochii multora dintre
                        Organizatorii provocării din seelorul de  vine  duşmanilor  păcii,  care 'mizează  acei care  credeau afirmaţiile  mincinoase
     Presa reacţionară din S. U. A.,  Anglia,
                       mocrnlic al Berlinului nu vor reuşi să as  pe  război.  Pentru  a  împiedica  sem­ ale  propagandiştilor  duşmani ai  păcii.-
    Germania occidentală şi alic câleva târî a
                       cundă firul înlâmplărîlor.  Faptele,  deja                Cercurile largi ale poporului german îşi
    desfăşura! în  aceste zile o largă campa­ cunoscute opiniei publice mondiale şi cele  narea  acordului  de  armistiţiu  în  Co­ manifestă oprobiul faţă de  acţiunile cri­
    nie de propagandă având drepl scop să                 reea, aceste elemente exlremisle au recurs
                       care ies la iveală în cursul cercetării eve­ la o provocare criminală )n noaptea  de  minale ale comploliştilor aventurieri. Oa­
    denatureze adevăratul sens al evenimen­ nimentelor din 17 Iunie, dovedesc fără pu­           menii  muncii  din  Republica  Democraţi
    telor care s‘au petrecut In  17 Iunie la               17 spre 18 Funie, în lagărele din Masau,
                       tinţă de lăgadâ că în această zi. duşmanii  Pusan  şi  alic  lagăre  de prizonieri  de  Germană sprijină măsurile guvernului lor,
    Berlin. Aceste organe de presă depun toate  păcii au organizai pe străzile capitalei ger­
    eforturile pentru a împiedica massele largi               război a fia le sub controlul comanda men­ îndreptate spre curmarea  acţiunilor duş­
                       mane o provocare de mari proporţii în­ iului american, a fosl ofecluală din ordi­ mănoase  Ei aprobă acţiunile pe care le
    să înţeleagă cele înlâmplntc şi totodată  dreptată împotriva  intereselor  fundamen­
    pentru a ascunde opiniei publice activi­                nul  tui  Li  Sîn Man  „eliberarea”  în  înfăptuieşte guvernul  republicii  în  vede­
                       tale ale poporului german, împotriva cau  massă a ostaşilor  armatei  populare  co­ rea ridicării boturile a  nivelului  de trai
    tatea provocatoare a acelor forte care au  zei păcii în lumea întreagă
    inspirai  şi  organizai  aventura criminală               reene căzuţi prizonieri care urmau să fie  al populaţiei, în vederea dezvoltării indu­
                        Acuni a ieşil la iveală cu loală clarita­              striei particulare, a comerţului particular,
    dcln Berlin                                 puşi sul) (uleia comisiei ţărilor nculre
                       tea că aventura mercenarilor străini din                şi a meşlcşugurilor, în vederea dezvoltării
     Faptele  dovedesc că  provocarea  săvâr­ Berlin a fosl prcgălilă de mult şi  a fosl  Cercurile largi ale opiniei publice din  agriculturii.  Milioane de germani înţeleg
    şită la Berlin în ziua de 17 Iunie a fost finanţată de serviciul de spionaj american  lumea întreagă apreciază, pe buna drep­ că aceste măsuri uşurează simţitor rezol--
    minuţios  pregătilă de cercurile  reac­ din fondul de 100 milioane dolari alocai  tate. această provocare a clicii lisînmanistc  varca principalei sarcini care stă în faţa
    ţionare ale puterilor  occidentale  şi  de  încă in anul 1051 de Congresul S U. A.  ca o încercare directă de a torpila înche­ poporului german — unificarea Germanici
    complicii lor din râ-ndul marilor monopo-  pentru  aclivilale  subversivă  împotriva  ierea acordului de armistiţiu  in Coreea.  pe baze paşnice.  democratice  Poporul1
    lişti  din  Germania occidentală,  care fn  Uniunii Sovietice  şi  a ţărilor  lagărului  Oglindind părerea cercurilor largi ale opi­ german, care este vita! inleresat în lichi­
    numele  intereselor  lor lacome,  antipopu­ democratic. Hrăniţi şi crescuţi cu nccşli  niei publice, conferinţa ambasadorilor in­ da re-a  dezmembrării  ţârii sale, nu-i  va
    lare. încearcă  să submineze cauza păcii,  bani. agenţii puterilor occidentale au  în­ dieni din ţările europene, care a fosl pre­ urma pe acei care încearcă să-l arunce în
    să înăsprească relaţiile dinlrc (ari. să se­ cercai să provoace h Berlin  o răscoală  zidată de Nehru, a apreciat acţiunile lui  prăpastia umor noi nenorociri şi calami­
    mene discordie mire popoare.    fascistă                Li Sîn Man drept „o încercare premedi­ tăţi. El va merge pe calea păcii, democra­
                                           tată de a zădărnici acordurile aproape rea-
     Provocarea din seelorul  democraţie  al  Până şi presa burgheză engleză subli­ lizalc”        ţiei şi unităţii. In declaraţia  sa „despre
    Berlinului  este o operă a celor care se  niază că această provocare n fosl rezulta­         situaţie  şi  sarcinile  imediate  ale  par­
    tem  de  rezolvarea paşnică  a  problemei tul unor mari sforţări din partea pulc.ilm  Nu este greu de înţeles că provocările  tidului".  adoptată  la  21  Iunie,  ple­
    germane, care se tem de consolidarea tor­ occident ale.        din Berlin şi din Corcea de Sud urmă­ nara Comitetului Central at Partidului -So­
    telor democratice ale  poporului  german,                resc unul  şi  acclnş  scop : să împiedice
                        „In cazul de fa|ă — scrie icvisla «m                cialist Umî din Germania, dcmnscâod pe
    caic urăsc succesele Republicii Democrate                forţele mereu crescânde ale păcii să ob
                       gteză ..Economisi” — csle vorba bineînţe­                adevăraţii  inspiratori  şi  vinovaţi  do
    Germane                les de un fel de puncl culminant pcnlru  ţină  destinderea  încordării  inlcrnaţionale  aventura fascistă din Berlin, a lrasat căite
      roitele duşmănoase poporului  german,  noi la realizarea căruia a contribuit timp  şt în acelaş timp să dea (râu liber for(c  concrete pentru întărirea continuă a re­
    care şi-au găsit adăpost în sectoarele occi­ de mulţi ani propaganda B. B C.-ului, a  lor rcacliunii. forţelor războiului. gimului democratic  din R. D. Germană,
    dentale ale Berlinului şi :n special în -ec-  „Vocii Ainericîi”  şi a postului de radio Nu întâmplător cercurile cele mai agre­ pentru ridicarea bunei stări materiale a oa­
    torn'  american,  se pregăteau  de multă  „Europa Liberă"       sive au ales tocmai  momentul  de faţă  menilor muncii din republică  In această
    vreme să dea o lovitură Republici) Demo­ Altă revistă engleză,  „New Stntcsmnn  pentru aceste provocări ■ declaraţie se subliniază deosebirea funda­
    crate Germane  Potrivit relatărilor revistei               Ţoală lumea şlio că guvernul Republicii
                       and Nalion” , recunoaşte: „Afirmaţiile pu­                mentală dinlre  cele două  linii politice t
    vest - germane  ..Dcr  Spicgcl’’.  ministrul               Democrate  Germane, sprijinind  eforturile
                       terilor occidentale, că revoltele au avut un              pol ii icn  clicii  lui  Adenauer,  îndreptată
    dela Bonn Kaiscr, mâna  dreaptă  a lui                 statelor iubitoare de pace care luplă pen­
                       caracter spontan, trebue privite în lumina               spre  dezlănţuirea  războiului,  şî  politica
    Adenauer, care a condus personal provo                 tru obţinerea unei destinderi a încordării
                       faptului că, după cum ştie toata  lumea,                Partidului Socialist Unit din Germania şi
    cârilc dela Berlin, se lăuda încă în M irlie             internaţionale, a luat în ullima vreme o
                       au fosl cheltuite milioane de dolari pen­               guvernului R.D. Germane, îndreptată spre
    anul trecut că ..se poate spune că planul  tru  agenţi  şî  pentru  propaganda  prin  scrie de măsuri importante caic conlribue  întărirea păcii, Im declaraţie se spune :
    general eslc gala” şi că zîua fixată „va               la o apropiere între partea răsăriteană şi
                       radio, destinată să provoace  tocmai  un                 „Adenauer, Ollcnhaucr, Kaiscr şî  Reu-
    sosi mai curând decât îndrăznesc să spere  astfel de efect".    cea apuseană, a Germanici  In  acelaşi  Ier au adoptat linia războiului  Dcaeoea,
    SOCplicii”                                  timp, guvernul Republicii Dcmocrale Ger
                        Nu numai presa engleză, ci şi cea ame­               ei se năpustesc cu  lovituri asupra noas­
     Există loalc temeiurile să se considere                mane a adoptai o serie de hotârîri menite
                       ricană  face  astfel  de  mărturisiri.  Ast­              tră. Dcaceco, Germania occidentală devine
    că airiorilătilc de ocupaţie engleze şi fran­             să ducă la o crcşlcrc simţitoare a bunei
                       fel. după cum a anunţai  agenţia Uni­                 un focar al fascismului şi al rcacliunii.
    ceze au fost şi ele la curent cu măsurile  ted Press la 18 Iunie, unii membri ai Con­ stări a populaţiei din  republică.  Aceste
    de pregătire a aventurii criminale  dela                măsuri ale guvernului R. D. Germane au  Partidul şi guvernul nostru sunt pentru
                       gresului S.U A. „au fost înclinaţi să alri-              pace Deaccca, am adoptat linia unei eco­
    Berlin                                    fosl apreciate pe bună dreptate de opinia
                       bue „dezordincle  dela  Berlin” eforturilor               nomii exemplare de pace  Noua noaslrâ
     După cum reiese din depoziţiile instiga­ propagandistice ale S.U.A. şi folosirii pe  publică din  Germania şi  de dincolo de ho­ linte este arma cea mai ascutîtă a tutu­
    torilor la dezordine arestaţi fn ziua de 17  ascuns a 'bondurilor secrete guvernamen­ tarele ei ca un pas important pe catea  ror germanilor împotriva oricărei  provo­
    Iunie, provocarea  a  fost  pregătită  sub  tale” Senatorul  PoUcr a dcclart că de­ creării  unei  baze comune  pentru  unifi­ cări militare pe pământ german”
    conducerea  directă  a  autorităţilor  mi­ zordinile din sectorul democratic al Berli­ carea înlr’un  stal  unit,  dcmncratic şi  Evenimentele din Berlin şi dîn Coreea
    litare americane. Bandele  de  aventurieri  nului,  ca  şi  aventurile  puse  cândva  iubitor de pace n Germanici dezmembrate.
    fascişti  au  fost concentrate în sectorul  fa calc do agenţi străini în Cehoslovacia,  Clica lui  Adenauer şi  proleetorii ci au de Sud arată că duşmanii păcii nu se dau
    american al Berlinului. Ofiţerii americani  ..nu sunt întâmplătoare” şi că ele au fost  văzut în aceste măsuri  ale  guvernului  înlături dela folosirea celor mai extreme
    au înarmat şi au instruit pe pogromîşlii  stimulate de eforturile S.U.A R  D Germane o anumită primejdie pen­ mijloace pentru a împiedica  destinderea
    tocmiţi pe dolari, le-au indicat obiectivele              tru politica lor.  care arc drepl scop să
                        Nu încape nîcio îndoială că dacă nu ar               încordării internaţionale, pentru  n  torpila
    ce trebuiau incendiate  şî  atacate  Unul  f: existat inspiratorii străini  ai aventurii  împiedice prin  orice  mijloace unificarea  întărirea colaborării între popoare tu ace­
    din aceşti mercenari, arestai în ziua provo­             Germanici,  să  împiedice acţiunea de în­
                       defa Berlin, dacă anumite cercuri de peste               laşi timp, aceste evenimente arafă că In
    cări*. Worner Knlkowsld, care fusese sire                tărire a păcii în Europa.
    curat în cadrul unei mari bande fasciste  Ocean nu ar fi pus la dispoziţia aventu­ Provocatorii  străini îi împing  pe ger­ lupta pcnlru pace forţele popoarelor cresc
    din sectorul american în sectorul demo­ rierilor fascişli multe milioane de dolari,  mani pe calea războiului  Pentru ci. Ger­ şi se întăresc şi dau o ripostă uneltirilor
    cratic  al  Berlinului  pcnlru  a  organiza  nu ar fi existat nici aventura In legătură  mania eslc  un pământ străin, pentru eî, duşmanilor păcii  Aventura  mercenarilor
    o răscoală, a declarat la  interogaloriu :  cu aceasta, merită atenţie faptul eă după  poporul german csle un popor străin. Si ci  străini la Berlin a dat faliment. Coeziunea
    „Noi am primit misiunea să atacăm clă­ eşecul  provocării  proicctnlc.  pieşcdin'ete  se slrăducsc  să-i folosească pe germani  şi organizarea forţelor iubitoare de pace,
    dirile guvernamentale,  să provocăm  in­ Eiscnhowcr a socotit cu putinţă să anun­ pcnlru realizarea diferitelor  lor  uneltiri,  unitatea lor de acţiune, sunt o chezăşie a
    cendii, $ă jefuim magazinele, să doborîm  ţe In  18  Iunie  că  Statele Unite vor  fără a ţine seama de consecinţele pe care  faptului  eă provocarea clicii lui  Lî Sîn
    pe poliţiştii populari şi în general să ac­ pune  In  dispoziţia  Berlinului occidental  le are aceasta pcnlru populaţia germană.  Man şi a protectorilor ci se  va  încheia
    ţionăm împotriva organelor puteri!  chiar  un nşnnumit ajutor suplimentar în sumă  Spre fericirea poporului german şi pcnlru  dcasemenoa eu un faliment
    cu ajutorul armelor” ,       de ăOOnOOOO de dolari  Destinaţia oficială  cauza păcii în Europa, încercarea criml  Toţi cei cărora  cauza  păcii  le  este
     Strădiiindu se sâ şteargă urmele crimei,  a acestor alocări este „întărirea în viitor a  nală a mercenarilor străini a eşuat. Eveni­ scumpă  vor trage dîn aceste  evenimente
    organizatorii provocării dela  Berlin  în economici  Berlinului occidental” Cercurile  mentele dela Berlin au dovedit tăria re­ concluziile necesare, Işi vor aseuti perma­
    cearcă să prezinlc dezordincle dela Berlin  liorlineze privesc însă. nu fără temei, acea­ gimului democratic din Republica Demo­ nent vigilenţa, vor demasca uneltirile cer­
    din 17 Iunie drept „o expresie a sentimen­ stă pomană de dolari drept o încercare de  crată Germană, faptul că guvernul sân este  curilor reacţionare, vor intensifica şi mal
    telor germanilor". Să ne fie îngădui! însă  •vi încuraja pe agenţii americani din Ber­ sprijinit de masscle largi populare. Provo­ mult lupta pentru menţinerea şi întărirea
    să i întrebăm pe aceşti domni : cc legă lin care au >ufent un eşec catorii nu au reuşit să atragă de partea păcii.
    Redacţia $1  Administraţia  Piaţa  Liberia ţii Nr. 11 etaj telcf. 90 Tiparul : întreprinderea Poligrafică DEVA  Slr. Gh. Bariliu Nr  13
   1   2   3   4