Page 1 - 1953-07_29
P. 1

Organ aS ComUetniu! Raional P. SVL R. Rnnedoara şâ al Sfatului Popular Raional                        IN ACEST NUMĂR:

ANUL V. Nr. 29 (208)              VINERI 3 IULIE 1953               4 pagini 20 bani i—i Oamenii muncii din raionul Hunedoa­
                                                         ra înfierează cu tărie acţiunile provoca­
                                                         toare aie mercenarilor dela Berlin.

                                                                                (pag. 2-a)
                                                         |—1 Să organizăm temeinic ariile.

                                                                              - (pag. 3-a).

                                                            Înalta răspundere a activului de
                                                         partid.

                                                                                (pag. 3-a)
                                                         — Creşte mişcarea grevistă în ţările ca-

                                                                                (pag. 4-a)

Să ducem cu energie lupta                                    In cinstea zilei de 23 August şi a Festivalului

pentru economii !                                        Fonta şi piese turnate peste plan

 in desvoltairea continuă a economiei      Pierderi mari se fac în aceste întreprin­    La sectorul Furnale dela uzina „Victoria”   nători ca Todor Lazăr, »Ghezvoi Sabin şi
noastre naţionale, regimul de economii     deri şi prin amenzile care trebuesc plătite   Călan se obţine zilnic importante succese    alţii, care în ultimele 10 zile ale lunii Iu­
constitue una din cele mai importante pâr­   pentru nerespectarea disciplinei financiare.  In muncă. La furnalul 1 de pildă, planul     nie au reuşit să dea cu 54 respectiv 52 la
ghii în lupta pentru industrializarea so­    La Complexul C.F.R. Simcria, se face o     de producţie este depăşit zilnic între 10—    sută mai multe piese turnate. Printre tine­
cialistă a ţării, pentru creşterea bunei stări mare risipă de scânduri şi alte materiale    12 la sută, Iar la al doilea furnal între    rii din cadrul uzinei care înregistrează suc­
materiale şi culturale a celor ce muncesc.   lucru care nu a stat în centrul atenţiei con­  12—14 la sută. La obţinerea acestor suc­     cese frumoase în muncă se află şi strun­
                        ducerilor din cadrul Complexului şi orga­    cese au contribuit în mod deosebit echi­     garii Bogoş Iosif; Megyeş Eduard şi Bret-
  Importanţa vitală ce o prezintă regimul   nizaţiilor de partid.              pele conduse de furnaliştil Bârlea loan şi    feld Felix din brigada U.T.M. din secţia
de economii în desvoltarea continuă a eco­                           Sora loan, dela furnalul 1 şi Crlşan loan,    Mecanică, care au obţinut o depăşire a
nomiei naţionale, a fost puternic ilustra­    O gravă nepăsare faţă de lupta pentru     Bozdoc Aurel şi Ştefănescu loan dela fur­    normei între 33—48 la sută.
tă în raportul tovarăşului Malencov la     economii au dovedit-o comitetele de între­   nalul 2.
Congresul al XlX-lea al P.C.U.S.        prindere şl conducerile administrative care                                           CRASCA IOSIF
                        n’au luptat pentru ţinerea unei evidenţe     Succese însemnate obţin şi tinerii tur-                corespondent voluntar
  „Cu cât vor fi folosite mai din plin şi   clare a tuturor economiilor şi nici nu s’au
mai raţional resursele din producţie, — a    ocupat de popularizarea muncitorilor şi     Munca rodnica pe şantierul uzinei cocso chimice
arătat tovarăşul Malencov — cu cât vom
gospodări mai cu grijă şi mai cu chibzu­    tehnicienilor care realizează economii. Dea-   Desfăşurând larg întrecerea socialistă por­  condusă de U.T.M.-istul Răduţ Constantin,
inţă, cu atât vor fi obţinute succese mai    semeni, comitetele de întreprindere n’au    nită în cinstea zilei de 23 August şi a Fes­   care a săpat în aceiaşi perioadă cu 36 Ia
mari în desvoltarea tuturor ramurilor eco­   dus o muncă permanentă pentru extinde­     tivalului, muncitorii constructori din sectorul sută mai mult pământ peste normă. Re­
nomiei naţionale, cu atât mai mari vor fi    rea în massă a mişcării de inovaţii şi ra ­   5 cocserie, şi-au depăşit planul pe iuna     zultate deosebite au obţinut ş! tinerii din
rezultatele obţinute în ridicarea nivelului   ţionalizări şi nici nu. a controlat activita­  funie cu 15 la sută, terminând astfel, lu­    brigada stahanovistului Stamate Emil din
material şi cultural de trai al poporului”.   tea cabinetelor tehnice, care îşi duc încă   crările de construcţie a staţiei electrice cu  sectorul 7 ce lucrează de mult în contul
                        munca într’un sistem defectuos.         4 zile înainte de termen, iar terasamente-    anilor viitori şi care au dat cu 160 la sută
  învăţând din bogata experienţă a oa­                             le şi săpăturile pentru staţia de tranzbordare  mai multe produse prefabricate şi de bună
menilor sovietici, oamenii muncii din ţara    Lipsuri care dăinue de mult în întreprin­   cu 3 zile mai devreme.              calitate peste normă.
•noastră, desfăşoară sub' conducerea parti­   derile raionului nostru şi de care se fac
dului o muncă susţinută pentru introduce­    vinovate comitetele de întreprinderi, sur.t a-   Realizări frumoase în muncă a obţinut                  CATRINA AUREL
rea unui regim sever de economii.        celea, că metodele sovietice Lidia Cora­    şi brigada de voluntari din sectorul Nr. 1                corespondent voluntar
                        belnicova, Muhanov - Levcenko precum
    Desfăşurând larg întrecerea socialistă

pentru îndeplinirea planului cincinal în 4 şi iniţiativele apărute în scopul realizării     Succesele constructorilor oraşului nou
ani, oamenii muncii din întreprinderile ţă­ de economii nu sunt extinse Şi aplicate

rii noastre luptă pentru realizarea a cât    just, din cauză că, comitetele de întreprin    Pe şantierul oraşului nou din Hunedoara,    zidarul Adolf Iosif care şi-a deschis cont
mai multe economii, ştiind că 5,9 la sută    dere, nu au controlat comitetele de secţie   constructorii Trustului 4 muncesc cu mult    personal de economii, a reuşit să obţină un
din bugetul statului pe anul în curs va fi   şi responsabili de grupe sindicale asupra    elan pentru a da. siderurgiştilor hunedo-    indice de îndeplinire a normei de 1.88 la
realizat prin economiile obţinute la redu­   modului cum ele .se ocupă de aceste pro­    reni mai multe blocuri în cinstea zilei de    suta.
cerea preţului de cost şi prin reducerea    bleme.                     23 August şi a Festivalului.
cheltuielilor.                                                                   Rezultate asemănătoare au obţinut şi e-
                         Trebue să fie clar pentru toţi conducă­     Aplicând minunatele metode de -lucru
  Metodele sovietice apărute în lupta pen­   torii de întreprinderi, sectoare, ateliere   ale stahanoviştilor .sovietici Orlov, Şircov   chipele de dulgheri de pe şantierul oraşu­
tru economii ca, Lidia Corabelnicova şi     etc., că introducerea unui regim sever de    şi altele, echipa de zidari condusă de to­
Muhanov-Levscenko precum şl iniţiativa     economii, înseamnă o luptă neobosită îm­    varăşul Bogdan Iosif a reuşit ca în una     lui nou ca cele conduse de Stanca Alexan­
dela Bicaz, de realizare a celui mai bogat   potriva risipei şi a folosirii neraţionale a  Iunie să obţină un indice de îndeplinire a
cont de economii şi cea a tinerilor dela    resurselor materiale şi financiare, o luptă   normei de 2,16 la sută iar cea condusă de    dru şi Holţinger Matei, care în cursul lu­
„Progresul” Brăila, care se desfăşoară sub   pentru reducerea la maxim a cheltuelilor
                                                                         nii trecute a reuşit să obţină o depăşire

                                                                         medie a normei între 62—63 la sută .

lozinca „Să realizăm din economii cât mal inutile. Lupta pentru economii nu trebue                Înainte de termen
multe produse finite” şi altele, însufleţesc considerată ca o problemă de campanie,

zecile de mii de muncitori din ţara noas­    c: ca o metodă permanentă specifică eco­     Printr’o mai bună organizare a muncii,     jorii conduşi de stahanoviştii Pribil Fran-
tră în lupta pentru introducerea unui re­    nomiei socialiste, constituind în acelaş timp, cât şi a măsurilor tehnico-organlzatorice    cisc şi Birta Matei, care au dat peste nor­
gim cât mai sever de economii.         un obiectiv principal în întrecerea socialis­  luate, ca de pildă, aprovizionarea cu ma­    mă cu 65 la sută mai multe unelte, pre­
                        tă pentru îndeplinirea cincinalului în 4 ani.  teriale necesare şi repararea maşinilor la    cum şi brigăzile conduse de U.T.M.-iştii
 Printr’o organizare mai bună a muncii                             timp, muncitorii şi tehnicienii secţiei valo­  Oancea Constantin, Cluj Pavel şi Zvâgnea
şi prin folosirea cu chibzuinţă a materiilor    Lipsurile reeşite în problema Introduce­   rificarea deşeurilor din combinatul side­    Nlcolae
prime şi a materialelor, în unele sectoa­    rii unui strict regim de economii, se da-    rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” au reuşit să
re ale întreprinderilor din cadrul raionului  toresc în mare parte şi organizaţiilor de    îndeplinească planul pe luna Iunie cu 3       La secţia forje, în fruntea luptei pentru
nostru s’au obţinut succese frumoase. Da                            zile înainte de termen, dând în acelaş timp   realizarea planului, înainte de termen, s’a
pildă, pe primele 5 luni ale anului curent,   partid, care nu au controlat şi tras la răs­                           situat brigada U.T.M.-istă condusă de tâ­
                        pundere pe toţi acei care se complac cu

tn combinatul siderurgic „Gh Gheorghiu-     risipa, pe toţi acei care fac cheltuieli Inu­  unelte agricole de bună calitate, respec-    nărul stahanovist Silion Gheorghe, forjo­
Dej”, s’au realizat în ansamblu o economie   tile. Organizaţiile de partid nu au contro­   tându-şi astfel angajamentele lua.te în cin­   rii din echipele Iul Toloş şi Popa loan care
de peste 6.000.000 lei.             lat comitetele de întreprindere, de secţii   stea zilei de 23 August şi a Festivalului.    şi-au depăşit normele cu 3 până la 30 la
                        şi organizaţiile U.T.M. asupra felului cum                            sută.
  Dar cu toate realizările obţinute, trebue  şi-au desfăşurat munca de lămurire în rân­    In focul luptei pentru obţinerea acestor
arătat, că lupta pentru economii nu s’a     dul muncitorilor şi tehnicienilor pentru a   succese, s’au evidenţiat în primul rând for-                OŢOIU ADRITir#
desfăşurat în mod permanent în întreprin­    arăta importanţa ce o au economiile în                                          corespondent voluntari ,
derile raionului nostru. „Regimul de eco­    desvoltarea continuă a economiei noastre
nomii — aşa cum ne învaţă tovarăşul Gh.     socialiste.                   Toate forţele pentru strângerea recoltei
Gheorghiu-Dej — nu este socotit în toate

întreprinderile o pârghie de cea mai mare     Conducerile întreprinderilor trebue să             Recoltarea orzului continuă
importanţă pentru avântul economiei na­     creeze toate condiţiile şi să la toate măsu­
ţionale”. Mulţi şefi de sectoare şi de şan­   rile tehnico-organlzatorice posibile c.are să   Luptând pentrp strângerea recoltei la     rănii muncitori Lădari Fabin, Ivonicl An­
tiere cum ar fl cei de la furnale, O.S.M.,   ducă la îmbunătăţirea permanentă a pro­     timp şi fără pierderi, ţăranii muncitori în   drei din satul Săuleşti şi Visirin Nicolae
cocserie, instalaţii, etc., nu au fost preocu­ cesului de producţie — prin realizarea a    frunte cu comuniştii aplicând în practică    din satul Blscaria. Deasemeni în această
paţi, de buna gospodărire a sectoarelor şi   cât mai multe economii.             învăţămintele agrominimului, continuă re­    comună ţăranii muncitori urmând sfaturile
şantierelor admiţând risipa şi cheltuielile                           coltarea orzului. In comuna Simerla de      agrotehnice au trecut de îndată la desrai-
inutile.                      Organizaţiile de partid trebue să desfă­   pildă, s’a recoltat până în ziua de 29 Iunie   riştit reuşind asfel să desmiriştească până
                        şoare o intensă muncă de agitaţie pentru    a. c. peste 6 hectare cu orz. Fruntaşi în    la aceiaşi dată o suprafaţă de aproape 2
  însemnate cantităţi de materii prime şi   a arăta pe larg muncitorilor şi tehnicienilor  campania de recoltare a orzului sunt ţă-     hectare.
materiale ca : minereu, cocs, cărbune, ci­   importanţa ce o reprezintă regimul sever
ment, scânduri şi cărămizi se risipesc la    de economii, să îndrume şi să controleze

combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”,   comitetele de întreprindere, organizaţiile   D upă seceriş au trecut la desm iriştit
I.C.S.H., Trustul 4 Construcţii, „Victoria”   U.T.M. şi conducerile administrative asu­
Călan, .fără ca cineva să ia măsuri împo­    pra felului cum ele îşi desfăşoară munca     Hotărîreapartidului şi guvernului din     prafaţă de peste 13 hectare de pe care s’a
triva acestor stări de lucruri. Mai mult    pentru realizarea a cât mai multe econo­    9 Mal a. c. cu privire la campania agri­     recoltat orzul.
decât atât ,în aceste întreprinderi risipa de  mii — factor important de creştere a acu­    colă de vară, a constituit pentru ţăranii
materiale se face sub ochii şefilor de     mulărilor socialiste.              muncitori din raionul Hunedoara, o călău­      In fruntea acestor muncii se află ţă­
sectoare şi a secretarilor organizaţiilor de                          ză în munca de zi cu zi în vederea ob­      ranii muncitori ca Lăscău Gheorghe, Fur­
partid, care nu au luat măsuri pentru a      Muncitori, tehnicieni, ingineri şi funcţio­  ţinerii unei recolte bogate în acest an.     ca Iancu, Micloş loan şi alţii, care apli­
trage la răspundere cu toată seriozitatea                            Astfel, în lumina sarcinilor izvorîte din
pe toţi acei care fac risipă, lăsând ca lu­   nari !, desfăşuraţi larg în cadrul întrecerii  această Hotărîre care arată că, desmiriş-    când în practică regulile agrotehnice şi
                                                titul să se facă imediat după seceriş, în
                        socialiste, lupta pentru cât mai multe eco­   comuna Cristur s’a reuşit ca până la data    fiind printre primii care au terminat se­

                        nomii, prin folosirea rezervelor interne,                            cerişul orzului dat în pârgă, au Şi trecut

                        prin lupta hotărîtă împotriva risipei şi a                            de îndată la desmiriştitul suprafeţelor de

crurile să se petreacă la voia întâmplării. cheltuielilor inutile.               j de 1 Iulie a. c. să se desmiriştească o su­ pe care au făcut recoltarea.
   1   2   3   4