Page 2 - 1953-07_29
P. 2

Pag. 2                                    UZINA MOASI RA

Oamenii muncii din raionul Hunedoara înfierează cu tărie                    Toi mas mu !fi purtători ai insignei G. M. A.

adiymSe provocatoare ale mercenarilor străini déla Berlin                    Odată cu venirea sezonului de va­ Mondial al Tineretului şi a zilei de

In întreg raionul Hunedoara au tru dolarul american, pentru a îngra­              ră colectivele sportive din oraşul Hu­   23 August, concursuri speciale pen­
                                                                      tru trecerea normelor în cadrul căro­
avut loc numeroase meetinguri în şă cu sângele lor corbii profiturilor             nedoara şi-au intensificat şi mai mult   ra vor fi antrenaţi toţi aspiranţii.
                                                eforturile pentruca activitatea din ,ca­  Printre aceste colective se numără
cadrul cărora oamenii mimeii au în­ de război”.                         drul Complexului sportiv G.M.A., să    „Metalul” C. S. FI., şi „Metalul”
                                                                      I.C.S.IT.
fierat cu profundă indignare, uneltiri­ „In memoria noastră sunt încă vii            crească.
                                                  Comisiile de pregătire şi exami­      Dacă pentru majoritatea colectivelor
le duşmănoase ale cercurilor reacţio­ atrocităţile celui de al doilea război                                sportive, realizarea cifrelor de plan
                                                nare a Complexului de Stat G.M.A.     privind numărul de purtători ai in­
nare, care caută să zădărnicească mondial, — a arătat muncitorul Vi­              şi-au întocmit programe speciale,     signei, a constituit o probiernă* centra­
                                                după care să urmărească realizările    lă a activităţii lor, nu 'acelaş lucru
cauza menţinerii păcii între popoare. zitiu Grigore dela secţia laminoare —           şi depăşirile sarcinilor de plan pri­   putem spune despre unele colective
                                                                      sportive ca „Saprtak” şi „Progresul”,
Aventura mercenarilor străini, dela- şi ne putem da seama de scopurile             vind numărul de aspiranţi şi purtă­    care nu a reuşit decât într’o mică
                                                                      măsură să îndeplinească sarcinile de
17 Iunie, din sectorul răsăritean al urmărite de către organizatorii aven­           tori ai insignei.             plan repartizate.
                                                  In nenumărate rânduri C.C.F.S. al
Berlinului, a umplut de mânie şi re­ turii dela Berlin. Nu s’a răcit încă ce­                                Colectivele sportive şi comisiile de
                                                oraşului Hunedoara a evidenţiat pe     pregătire şi examinare G.M.A. din a-
voltă inimile siderurgiştilor hunedo- nuşa războiului şi pe temelia ei im­           unii activişti sportivi pe linie de    ceste colective în frunte cu tovarăşii
                                                G.M.A. din cadrul colectivelor spor­    Opriş Floria şi Ţăranu Victoria, care
reni, care văd în aceasta, mâna cri­ perialiştii amenicani vor să clădeas­           tive „Metalul” C. S. FI., „Metalul’’    răspund de activitatea sportivă pe
                                                I.C.S.H., „Constructorul”, Şcoala Me­
minală a imperialiştilor americani, că din nou focarul deslănţuirii celui            die Tehnică Siderurgică şi a rezerve­   linie sindicală din cadrul acestor co >
                                                lor de muncă, pentru activitatea des­
care încearcă să submineze menţine­ de al treilea război mondial. Toate                                  lective, au dus o slabă muncă orga­
                                                făşurată în acţiunea de antrenare a    nizatorică, tehnică şi mobilizatoare.
rea păcii, atentând făţiş la viaţa nouă acestea fac ca poporul nostru să se           muncitorilor, elevilor, în cadrul Com­
                                                plexului G.M.A.. Preocupate îndea­      Toate colectivele sportive au sarci­
şi fericită pe care şi-o construeşte alăture poporului german în lupta                                   na să găsească cele mai nimerite for­
                                                proape de îndeplinirea înainte de ter­   me şi metode de muncă pentru înde­
poporul german şi popoarele din ţă­ pentru unitate şi pace şi să înfiereze           men a sarcinilor de plan, au reuşit    plinirea sarcinilor de plan în dome-'
                                                ca în cursul lunii Iunie în cinstea    niul Complexului G M.A., iar asoria-
rile de democraţie populară. Pentru cu adâncă indignare ' acţiunile provo­           Festivalului, cei 720 apirânţi să de­   ţiile sportive şi comitetele C.C.F.S.,
                                                vină purtători de insignă G.M.A.      să urmărească în leap roa pe felul în
a înfiera cu hotărîre acţiunile provo­ catoare dela Berlin ale hoardelor fas-                               care sunt realizate sarcinile de plan
                                                  Printre colectivele sportive care    pe linia Complexului sportiv de Stat
catoare săvârşite de mercenarii mo­ ciste aflate în slujba imperialiştilor           au depus eforturi deosebite pentru     G.M.A., 'organizând cât mai multe
                                                realizarea cu cinste a sarcinilor de    centre de antrenament şi concursuri
nopolurilor americane, în ziua de 29 americani”.                        plan se numără, colectivul sportiv     pentru trecerea normelor, reuşind
                                                „Constructorul”, care a reuşit să de­   astfel să realizeze cu succes sarcinile
Iunie la sfârşitul primului schimb, Luând cuvântul tovarăşul Petrîc                                    de plan în domeniul Complexului.
muncitorii, tehnicienii, inginerii şi Aurel dela turnătorii şi-a exprimat            păşească planul pe primul trimestru
funcţionarii combinatului siderurgic indignarea faţă de bandele de aven­            eu 200 la sută, al Rezervelor ele mun­                 I. TATARU
„Gh. Gheorghiu-Dej” s’au adunat în- turieri fascişti dela Berlin. „Ne soli­           că, cu 162 la sută şi „Metalul” I.C.S.H.
tr’un însufleţit meeting.                                                                      corespondent voluntar
                        darizăm cu lupta oamenilor muncii        cu 149 la sută.
Meetingul a tost deschis de către din Republica Democrată Germană,                 Pentruca bilanţul muncii în tri­
tovarăşul Cervencovici Andrei, secre­ .împotriva forţelor întunecate ale reac-
tarul comitetului de partid din com­ . ţiunii, şi prin întărirea de zi cu zi a         mestrul III să fie mai bogat, unele
binat, care în scurte cuvinte a arătat vigilenţei revoluţionare vom face să           colective sportive au luat iniţiativa
că în timp ce oamenii muncii din lu­ eşueze orice încercare a duşmanilor            să organizeze în cinstea Festivalului
mea întreagă îndrumaţi şi conduşi de omenirii, de a nu opri ritmul muncii
partidele comuniste şi muncitoreşti noastre paşnice”.
îşi intensifică lupta pentru întărirea
                          In încheierea rneetingului siderur-     C©mpetifil sportive ia Hursedeara 1rs cinstea
şi consolidarea păcii între popoare,      giştii hunedareni au trimis o moţiune         !Festivalului! Mondial al Tineretului
mercenarii fascişti puşi în slujba do­     oamenilor muncii din Berlin şi din
larului american, caută să zădărni­
cească toate tratativele de rezolvare      Republica Democrată Germană. „Vă
paşnică a problemei Germaniei şi Re­      încredinţăm că împreună cu toate po­
publicii Populare Democrate Coreene.      poarele iubitoare de pace — se spune
                        în moţiune — suntem alături de lupta
  Luând cuvântul tovarăşul Fa-rcaş       voastră pentru pace şi pentru unita­
                        tea Germaniei într’o ţară liberă şi
Alexe, preşedintele Comitetului de în­
treprindere, a expus faptele murdare      democrată”.
pe carp le-au săvârşit duşmanii păcii
împotriva paşnicului popor din Repu­                          ?

blica Democrată Germană.             Meetinguri asemănătoare, în cadrul       Rămân tot mai puţine zile până la     Programul competiţiilor a început
 „Acţiunile mercenarilor străini dela     cărora oamenii muncii au înfierat cu      deschiderea celui de al IV-lea Festi­   Duminica la orele 9. După deschidere,
                        indignare şi au protestat cu tărie       val Mondial al Tineretului a cărui     s’a dat plecarea la cursa cielistă pe
Berlin, au fost pregătite de mult timp     împotriva aventurii mercenarilor dela      cinste de organizare a revenit în a-    traseul Hunedoara-Simeria-CăJan.
şi au costat milioane de dolari — a       Berlin, au‘ mai avut loc la Complexul      ccst an Republicii Populare Române.
arătat vorbitorul. — Dar toate aces­      C.F.R. Simeria, uzina „Victoria” Că-                             In continuare s’a desfăşurat între­
tea s’au prăbuşit în faţa unităţii de      lan, grupul minelor de fier Ghelair        Pregătirile sunt în faza finală, şi   cerile atletice care au dat următoas
nezdruncinat a forţelor democrate ale      şi în celelalte întreprinderi diri .raio­    ţara întreagă aşteaptă cu nerăbdare    rele rezultate :
poporului german. Niciodată poporul       nul Flunedoara.                 pe oaspeţii dragi, care timp de 2 săp­
german nu-şi va vinde libertarea pen­                              tămâni se vor întrece pe terenurile      80 metri garduri
                                                                       Prundeanu Traian 13 minute
    Să organizăm tem einic ariile                              de sport, la capătul cărora prietenia
                                                între tineretul lumii va fi şi mai mult    3000 metri plat
                                                                      Bucur Alexandru 9 minute, 46 secun­
  Suntem în toiul campaniei agricole de    groapa de fumat ce va avea un vas cu      sudată                   de şi 6 zecimi
vară — campanie hotărîtoare în lupta      apă în oaire se vor arunca chibritele stinse
 pentru realizarea unei producţii sporite   şi mucurile de ţigări. Deasemeni postul      Participanţii tuturor ţărilor din lu­    Lungime
de cereale marfă, pentru asigurarea pâi­    de prim ajutor, locul penlru gazeta de pe­   me se găsesc în parte deja în drum      Tătara Ioan 5 metri şi 92 cm.
nii poporului nostru muncitor.         rete, biblioteca şi altele, trcbuesc puse tot  spre Bucureşti, iar unii din tinerii
                        la 50 de metri în aşa fel, încât ele să     sportivi poartă de pe acum ştafeta pe     Suliţă fete
  O condiţie principală de care depinde    poată îndeplini cele mai bune condifiuni    cele trei mari trasee din Europa.       Ştef Letiţia 28,79 metri
în mare măsură succesul acestei campanii,    de a putea fi folosite din plin.
este pregătirea şi organizarea ariilor,                              Astfel, în ziua de 2 Iunie a pornit     La orele 12 au sosit din cursă cei
care să dea posibilitate ca treerişul să se                           din oraşul Aberdeen (Anglia) primul    20 -ciclişti.
execute în cel mai scurt timp şi fără pier­                           grup rie sportivi care aduc cu ei Şta­
deri. Ariile trcbuesc organizate în aşa iei,  Potrivit schiţelor de amenajare a ariilor, feta spre Bucureşti.                In primele 3 locuiri sau plasat.
încât să existe posibilităţi de înlăturare   comitetele executive ale sfaturilor popu­                           1. Sârbu Mihai care a parcurs dis­
şi prevenire a incendiilor. De recomandat                            La 5 Iunie dela Helsinki a pornit     tanţa Hunedoara-Simeria-Călan în 1
este ca locul pentru amenajarea ariilor să   lare- comunale au sarcina de a lua măsuri                         oră 53 minute.
fie ales în mijlocul tarlalei de păioase, evi­ pentru prevenirea incendiilor la arii, astfel  pe ce! de al 2 lea traseu Ştafeta Fes­    2. Vaida Dumitru 1 oră şi 54 mi­
tând în acest fel perderile ce se produc                            tivalului, iar acum câteva zile în Al­   nute.
prin scuturarea boabelor, câştigândj-se tot-  ca- acestea să Le asigurate cu mijloace de                          3. Herban Simion 1 oră şi 57 mi­
 odiată timp în munca de transportare a     stingere a incendiilor, ca  pompe, nisip,   bania s’a dat plecarea Ştafetei pe ul- nute.
cerealelor la arii.                                       _timu! traseu.                După amiază a avut loc jocul de
                        butoaie cu apă şi materialul necesar pi­                          fotbal aldsboy, între selecţionata ora­
  După ce s’a amenajat aria, este necesar   chetelor de incendiu. In comunele unde       in cinstea Festivalului Mondial ai   şului şi „Şantierul”, terminat la ega­
să se tragă cu plugul brazde pe o lăţime    sunt planificate arii electrificate, sfaturile Tineretului, entuziasmul este de ne-    litate de 2—2.
de 5 metri de jur împrejurul ariei, izo-lân-  populare au daitoia de a lua măsuri ime­    descris, iar oamenii muncii de pretu­     O lipsă a organizatorilor s’a mani­
du-se astfel complect de culturile înve­    diate pentru organizarea acestora., iar in­   tindeni întâmpină această zi cu noi    festat prin neprezentarea selecţionatei
cinate. La cel puţin 100 metri în afara ariei, stituţiile care au sarcina de a ajuta amena­  succese în muncă şi sport, peste tot    Deva care trebuia să dispute un match
ia loc vizibil se va fixa groapa de car­    jarea ariilor electrificate trebue să treacă  având loc manifestaţiuni şi întreceri   de fotbal cu selecţionata Hunedoarei.
buranţi în aşa fel încât aceasta să poa­    fără întârziere la îndeplinirea sarcinilor   sportive.                   Competiţiile au fost urmate de o
tă fi supraveghiată în permanenţă de ba-    ce le revin.                                        chermeză.
                                                 La Hunedoara, organizate de UTM
                                                şi CCFS au avut loc competiţii spor­             L. DINCULESCU
                        Buna organizare a ariilor este una din tive la care şi-au dat concursul cele
                        condiţiile principale în vederea obţinerii de mai bune elemente din raionul FIu-
                        noi succese în aprovizionarea oamenilor nedoara.
                        muncii cu produse agricole, şi de aceea,

tozar şi se va interzice cu desăvârşire fu­ comitetul executiv al sfatului popular ra­     Rodnica activitate a bibliotecii raionale
matul.
                        ional Hunedoara, trebue să tragă aspru la

 In interiorul ariei se va fixa batoza în   răspundere comitetele executive ale sfatu­    Biblioteca raională din Hunedoara, cii a executat controale şi a dat în­
funcţie de sistemul de treeriş adoptai de    rilor populare comunale oare au neglijat    a avut în cursul lunii Iunie o acti­ drumări la un număr de 9 biblioteci
comisia specialii respectivă, iar cel puţin   amenajarea ariilor şi împreună cu inginerii   vitate mai rodnică decât în celelal­ din cadrul căminelor culturale din sa­

ia 20 metri de batoză se va fixa locul pen­   şi tehnicienii secţiunii agricole să treacă   te luni ale anului curent. Numărul     tele raionului nostru. Deasemenea, s’a
tru cântărirea şi încărcarea cerealelor. Tot  de îndată la organizarea şi pregătirea lor.   citilorilos- permanenţi a atins cifra   organizat o consfătuire la cooperati­
la aceiaşi distanţă, se va organiza piche­                                                 va meşteşugărească „8 Mai” asupra
tul de incendiu şi biroul delegatului pen­    Organizaţiile de partid, comuniştii deia   de 1000, lucru care ne întăreşte în­    cărţii „Tehnologia tălpăitului încălţă­
tru batoză ce ţine evidenţa treerişului, a   sate şi ţăranii muncitori conştienţi de im­   crederea că până la sfârşitul anului,   mintei” de inginer Gh. Hillinger şi
cotelor, etc.                  portanţa ce o prezintă organizarea arii­    numărul cititorilor se va mări la 2000   s’au prezentat recenzii asupra roma­
                        lor la timp, trebue să vegheze ca toate     şi prin .aceasta ne vom putea în-de-
                                                îndeplini angajamentul luat.        nului „Nicoairă Potcoavă” de M. Sa-

 Locul de odihnă a muncitorilor dela      ariile amenajate să îndeplinească întocmai    In cursul lunii trecute au fost ci­   doveanu în Oraşul Tineretului şi la
arii care va fi şi locui pentru luarea me­   condiţiuniie arătate mai sui, grăbind în    tite peste 2200 de cărţi dintre care    I.C.S.H. la care au participat peste
sei — se va amenaja la 50 de metri de      acelaş timp lucrările de pregătire şi orga­   500 cărţi cu conţinut politic, iar res­  1100 tineri.
batoză şi stoguri, unde trebue să se sape    nizare a ariilor.                tul tehnice şi literare.
                                                                                 BIXA IR1NA
                                                  In acest timp personalul bibliote­            corespondent ă voi untară
   1   2   3   4