Page 3 - 1953-07_29
P. 3

UZINA NOASTRA                                     Pag. 3-a

                           D î?b expersenfa P. C . U . S.                                          E l se semnalează ca ...

înalta răspd undere a activistului de partid                                                              La I.C.S.H. şeful biroului financiar Cor-
                                                                                   noy Félix îşi desfăşoară activitatea în mod

înarmat cu hotărîrilo istorice ale Con- ţul răspunderii pentru munca ce le-a partid şi activiştii de partid, toţi condu­ pur birocratic.

greşului al XlX-lea, Partidul Comunist al fost încredinţată, pierd legătura cu masse- cătorii -noştri să dea pildă de atitudine cins­ In sistemul iul dc luci'u se observă ten­

Uniunii Sovietice îşi strânge şi mai mult le. Tovarăşul Poiitov, secretar II şi tova­ tită şi conştiinciosă faţă de critică.                     dinţa de a tărăgăna hacurile, de a purta'

rândurile, ridică şi mai mult rolul şi răs­   răşul Noscov, preşedintele comitetului e-            Educând cu atenţie şi cu grijă cadrele, oamenii pe drumuri, de a întoarce hâr:
punderea fiecărui comunist, a fiecărui or­    xecutiv a! Sovietului raional,' — membri ai
ganizaţii de partid în lupta pentru cons­    comitetului raional —, nu dau dovadă de             conducătorul de partid trebuia- să spriji­ lia mereu pe dos şi de a găsi la orice
truirea comunismului. O mare răspundere     iniţiativă şi operativitate în înfătpuirea ho­
în rezolvarea sarcinilor construcţiei comu­   tărîrilor partidului nu se mişcă din birou,           ne pe fiecare activist care creşte; el nu pas „nod în papură”, în general, de a com­
niste revine activiştilor de partid.       vizitează rar colhozurile şi întreprinderile
                         industriale. Stilul birocratic, formal al con­         trebue să-şi precupeţească timpul când <: plica formalităţile în loc să le simplifice.
 Activistul de partid este un conducător    ducerii are o înrâurire negativă asupra
politic. O cerinţă primordială pusă acti­    stării de lucruri din raion                   vorba de „a-şi bate capul” cu răbdare cu jj Mulţi muncitori, s’au lovit de birocratis­
viştilor de partid este aceea de a fi mereu                                   aceşti activişti şi a grăbi creşterea lor. mul practicat de Cornoy Félix, cum ar fi
la nivelul militanţilor politici de tip le-    Conducătorul de partid trcbuc să dea
ninist-stalinist, de a şti să lege orice ches­  exemplu de înaltă conştiinţă a datoriei, sale          0 calitate indispensabilă a conducătorului      dc pildă : Sekcly Pavel maistrul dela coc-
tiune practică — mare sau mică — de sar­     faţă de partid, trebue să dea exemplu de            de partid este priceperea de a asculta cu      serie, care a umblat 2 zile pentru decon­
cinile generale ale partidului şi stalului,   luptă pentru înfăptuirea hotărîrilor parti­           atenţie părerea activistului căruia i-a fost     tarea formelor pe timpul câ't a fost în de­
de a asigura înfăptuirea cu succes a poli­    dului. El trebue să aibă nu numai dreptui            încredinţată o anumită muncă, de a-1 în­       plasare, Stancu Aurel şi Hodoş Dumitru
ticii elaborate dc partidul nostru.       formal, ci şi dreptul moral de a ii exigent                                     care după 4 zile de alergătură au primit
                         faţă de activiştii pe care-i conduce, de            drepta la timp dacă. greşeşte, de a-1 spri­     cecurile în valoare de 67 lei în loc de
 Conducătorul politic răspunde nu numai     a-i învăţa. Având răspunderea pentru acti­           jini şi de a-i da ajutorul necesar. Din pă­     120 lei cât ar fi trebuit.
pentru felul cum conduce ei, ci şi pentru cea-  vitatea tuturor organizaţiilor, conducătorul          cate, nu toţi conducătorii noştri au această
ce fac cei conduşi de; el. Fiecare organiza­   de partid este obligat în primul rând să            calitate. In aparatul Comitetului de partid         Cu toate că şeful contabilităţii
ţie de partid, fiecare organ de partid, coor­  asigure respectarea riguroasă a principii­           al raionului Caganovici din Alma-Ata sunt      Gheorghîu Vdsile, a primit nenumărate re­
donând şi controlând munca tuturor celor­    lor partidului cu privire la selecţionarea           destui tovarăşi tineri oare au fost de cu­      clamaţii din c.are reese că Cornoy Félix
lalte organizaţii, poartă răspunderea pentru                                                             în afară de cele arătate mai sus, a intro­
toate domeniile activităţii de stat, econo­   şi repartizarea cadrelor în toate verigile           rând promovaţi în munca de partid. In loc      dus şi unele formalităţi „complimentare”
mice şi culturale din regiunea, raionul sau   aparatului nostru. Succesele economice,             că crească şi să educe tinerele cadre, se­      cu dela sine putere, nu a luat până în
oraşul său. Comitetul de partid este che­    trăinicia şi durata lor depinde dc succe­            cretarul comitetului raional, tovarăşul B.ai-    prezent nicio măsură.
mat să îndrumeze activitatea cadrelor din    sele muncii organizatorice şi politice de            bulaev, a pornit pe calea măsurilor admi­
toate domeniile să asigure colaborarea lor    partid. Aceasta cere din partea conducăto­           nistrative. Socotind că părerea sa este in­                 UNGUREANU SAVU
în lupta pentru îndeplinirea cu succes a     rului de partid să acorde o atenţie deo­                                                   corespondent voluntar
hotărîrilor partidului şi guvernului, in a-   sebită selecţionării şi repartizării cadrelor,
ceastă privinţă o deosebită importanţă are    controlului îndeplinirii hotărîrilor partidului         discutabilă, el respinge orice înpercare a
respectarea riguroasă şi consecventă a      şi guvernului, educării politice a comunişti­
principiilor conducerii colective şi spiritului lor şi educării comuniste a oamenilor mun­           activiştilor comitetului raional de a se des­    La cooperativa meşteşugărească „8
colectiv în muncă.                cii.
                                                         curcaindependent înlr’o anumită pro­         Mai”, secţia încălţăminte, din Hunedoara.,
  Răspunderea pe care o poartă conducă­      Datoria conducătorului- dc partid este să          blemă sau de a-şi apăra punctul lor de        unii tovarăşi din conducere şi-au înţeles cu
torii de partid pentru starea de lucruri din-  educe cadrele în spiritul principialităţii şi          vedere just.                     totul greşit rolul, pe care îl au în între­
Ir’un anumit sector nu înseamnă câtuşi      al unei înaite vigilenţe politice, în spiritul
dc puţin că el trebue să muncească pentru    respectării riguroase a intereselor partidu­          Răspunderea pe care o are un conducă­ prinderea cooperatistă.
alţii, să se substitue organelor sovietice    lui şi statului, a disciplinei dc partid şi
şi economice. Partidul atrage în mod ho­     de stat, în spiritul cinstei şi sincerităţii,          tor de partid pentru starea de lucruri din, Astfel, preşedintele cooperativei tovară­
tărî! activiştilor săi atenţia că nu tre­    al intransigenţei faţă de lipsuri, faţă de
bue să se substitue acestor organe şi nici    manifestările tendinţelor antistatale, în-           toate domeniile de activitate îl obligă să-şi şul Lazar Ştefan are o atitudine nesănă­
să exercite asupra lor o tutelă în chestiuni   gust-departamentale şi de patriotism local.
mărunte.                     Conducătorul de partid trebue să inoculeze           întărească zi de zi legăturile cu massele, toasă faţă de clienţii care obiectează, pen­
                         activiştilor calităţi ca operativitatea, sim­
  Partidul a crescut numeroase cadre de     plitatea şi modestia, atitudinea atentă            să fie în mijlocul masselor, să desfăşoare tru faptul că încălţămintea lor este reţi­
activişti de partid cu experienţă, cadre de    faţă de oameni, faţă dc critica şi propu­
conducători maturi, care înţeleg linia po­    nerile lor, intrasingenţa faţă de lăudăroşe­          muncă politică în rândurile masselor. Via­ nută săptămâni de zile fără a fi reparată.
litică a partidului care o adoptă ca pe     nie şi înfumurare.
 linia lor proprie, care sunt gata s’o ira-                                   ţa arată că numai experienţa ‘conducători­ Acesta în loc să ia măsuri, pentru îndrep­
 ducă în viaţă, care ştiu s’o înfăptuiască     O calitate preţioasă a fiecărui activist
în practică, sunt capabili să răspundă pen­    de partid este simţul noului. El trebue să           lor nu este suficientă pentru a conduce just, tarea situaţiei în urma sesizărilor primite
tru ea să lupte pentru ea. Aceşti condu­     sprijine tot ceace este înaintat, progresist,
                         nu numai să vadă forţele care crează noul.           că experienţa conducătorilor trebue com­ din partea oamenilor muncii, preferă să
 cători stăpânesc bine metoda conducerii,     oi şi să crească permanent aceste forţe,
                         să se preocupe de desvoltarea lor prin             plectată cu experienţa masselor.           răspundă obraznic.
 juste de partid, sunt pătrunşi de întreaga    toate mijloacele. Fiecare pas al conducă­
                                                          Succesele activităţii unui conducător de­      Deasemenea, atunci când unii muncitori
 răspundere pentru munca ce le-a fost în­     torului de partid trebue să se caracterizeze          pinde în mare măsură de priceperea sa        din cadrul cooperativei solicită o pereche
                                                         de a munci, dar într’o măsură şi mai mare      de pingele pentru ei, aceasta nu se
 credinţată, pentru activitatea organizaţii­   prin orientare precisă, perseverenţă în a-           p.l depinde de adevărata sa dorinţă de a       poate face decât cu aprobarea consiliului
                                                         Învăţa să muncească. Se ştie că niciodată      dc conducere a cooperativei, însă pentru
 lor conduse de ei. Totuşi la noi mai exis­    tingerea scopului, priceperea de a privi            nu este prea tâziu să înveţi. Funcţia ca       cele două perechi de sandale ce i-au fost
                                                         atare nu dă cunoştinţe şi nici experienţă.      confecţionate decurând, din materialul
 tă activişti de partid care sunt departe de   înainte; el trebue să aibă perspectivă în                                      cooperativei, preşedintele a rezolvat această
                                                         Pentru a rezolva cu succes problemele con­      problemă cu dela sine putere, nemai tiin-
 a fi la înălţimea sarcinilor lor, care se    muncă şi să ducă până la capăt treaba în­           strucţiei economice şi culturale activiştii de    du-i necesară, aprobarea consiliului de con­
                                                         partid trebue să-şi lărgească neîncetat ori­     ducere.
 coboară până la nivelul unor filistini po­    cepută.                            zontul, să-şi complecteze cunoştinţele în
                                                         domeniul marxism-leninismului să-şi însu­        Pe lângă aceasta preşedintele Laza.r Şte­
 litici.                       Conducerea de partid presupune din             şească tehnica şi economia producţiei.        fan tolerează obiceiul contabilului coope­
                                                                                   rativei, Mozeş Ştefan, care deşi nu are în
  Tovarăşul Harcov, secretar al comitetu­    partea conducătorului o atitudine exigentă            In condiţiile actuale munca ideologică      atribuţiile sale repartizarea tălpii şi p.ielci
                                                                                   din stocul liber, totuşi o face „pe sprân
 lui raional de partid din Ust-Vâmi,       faţă de sine însuşi şi faţă de alţii, lichi­          constitue o datorie primordială a organiza­

 R.S.S.A. Corni, are o atitudine funcţionă­    darea cu curaj şi ho-tărîre a greşelilor şi          ţiilor de partid. Acest lucru cere ridica­ cearnă” şi aceasta, bine înţeles ţinând cont

 rească faţă de îndatoririle sale, nu se spri­  lipsurilor. Un conducător care nu observă           rea ţi perfecţionarea sistematică a pregă­      de prietenii săi.   HALAGIUC ILI IZ
                                                         tirii ideologice şi politice a cadrelor noas­
 jină în munca sa pe membrii biroului co­     lipsurile care se împacă cu ele nu este            tre. Numai un conducător care studiază                  corespondent voluntar
                                                         neîncetat, însuşindu-şi în mod creator teo­
 mitetului raional, pe activul de partid, nu   capabil să ducă munca înainte, acţionează                                                ?

 este destul de exigent faţă de activiştii cu   nu în folosul, ci în detrimetrul statului.                                     La Şcoala Profesională Siderurgică Nr.

 munci de conducere din raion, ceeace are     Interesele muncii cer ca organizaţiile de                                     12 din Călan, educarea elevilor nu se face

 ca urmare că unii dintre ei pierd sim­                                     ria marxist-leninistă, se poate menţine la cu simţ de răspundere. Aici, tovarăşii e-

                                                         ¦nivelul sarcinilor partidului nostru.        ducatori Şinca Cornel şi Lengvarschi
                                                          insuşindu-şi cu perseverenţă arta condu­     Augustin, fiind preocupaţi de repararea
                                                                                   motocicletei sindicatului pe care o folosesc
                                                         cerii politice, ridicând simţul de răspun­      adeseori pentru a se deplasa la Băile „23
                                                         dere pentru starea de lucruri în toate sec­     August” din Călan, se preocupă prea

                                                         toarele construcţiei economice şi culturale, puţin de şcoală, lăsând educarea elevilor pe

                                                         cadrele noastre de partid vor obţi- noi       planul al doilea.
                                                         succese în mobilizarea masselor la înde­                  IONEL MARINESCU
                                                         plinirea sarcinilor istorice trasate de Con­
                                                         gresul al XlX-lea Partidului Comunist                    corespomdet voluntar
                                                                                                 -fc

                                                                                    La sectorul C.T.E. II, IC.S.H., comitetul

                                                         al Uniunii Sovietice.                sindical de sector ţine consfătuiri lunare

                                                                            (clin Pravda) în mod cu totul nesatisfăcător.

                                                                                   Consfătuirile au ordinea de zi supra­

                                                                                   încărcată, iar problemele nu sunt desbă-

Rezultatele întrecerii sociaSiste Intre întovărăşiri cu privire la întreţinerea culturilor                                      tute pe larg, lucru care face ca muncitorii
                                                                                   să nu poată discuta problemele arzătoare

                                                                                   care-i frământă în producţie.

                                                                                   O astfel de consfătuire a avut loc în

                                                                                   luna Iunie unde ordinea de zi a cuprins

                                                                                   6 puncte, asupra cărora discuţiile au tost

                                                                                   purtate cu totul necorespuzătoare.

                                                                                             POLEDNA RUDOLF

                                                                                             corespondent voluntar

                                                                                             •k

                                                                                   La filiala cooperativei din Cinciş, co­

  o     rs                      01       .’0E3 -t;         L                                muna Teliuc, numeroase mărfuri sunt su­
(/)      n^X0>,. r’<beg*31i)                     oc0> -(a/>                                         puse stricăciunii din cauza localului ne-
S>5    b                     03  l—  *=L C03U       30!—3i <0>/> <OEoV) ’¦:          L C«Q <Ëv rn-          corespunzător.
     zg                     ooOo      L          pu     O CQ                    4U*3-
<î cGti  E~                        L                                                      Cu toate că tovarăşul David Steiian, pre­
rvi o503                                                                               şedintele cooperativei „înfrăţirea” din Hu­
                              <c03 "oTi—1 iz X                   PQ o            O.            nedoara, cunoaşte această stare de lucruri
                                                           CD2 0C3X iS
                                                                      t/5

                           —=3 OO
                           E

                         UO                                                          nu a luat măsuri pentru îndreptarea
                                                                                   situaţie', iar preşedintele comitetului exe­

IO - §0 Sa s u ita                        80) - 90 s u t ă                90 - Sa su tă                    cutiv al sfatului popular al comunei Te­
                                                                                   liuc, nu s’a îngrijit să pună la dispoziţia

                                                                                   filialei un local corespunzător.

                                                                                               BUR GHEORGHE

                                                                                             corespondent voluntar
   1   2   3   4