Page 4 - 1953-07_29
P. 4

Pag. 4-a                             UZINA NOASTRA

Creşte m işcarea grevistă în fările eapIfaiySui*)                                                Plenara C. C. a! Partidului

  In anii de după cel de al doilea război   amintite puternica grevă a celor 37.000    industria metalurgică din Berlinul occi­       ROMA (Agerpres). — La 28 Iunie a
mondial, inclusiv în primele luni ale anu­   de muncitori dela uzinele „Renault” diu    dental.                      început la Roma plenara' Comitetului Cen­
lui în curs, mişcarea grevistă a crescut    Paris precum şi greva ofiţerilor din mari­                            tral al Partidului Socialist Italian. Plenara
necontenit atât in ţările capitaliste, cât şi na comercială.                  La mijlocul lunii Iunie a luat sfârşit     va lua în discuţie situaţia politică din ţară
în ţările dependente şi coloniale. Dacă în                          greva celor 15.000 de muncitori dela şan­     după alegeri.
cei cinci ani dinainte de război (1935      In timpul crizei de guvern, de curând    tierele. navale din Bremen, grevă care a
1939) în 16 ţări capitaliste s’au înregistrat terminate, au avut loc un val de greve prin  durat peste 6 săptămâni şi cu ajutorul        După cum transmite agenţia Ansa, ra­
cam 50.000 greve, la care au luat parte    care muncitorii au cerut formarea unui     căreia geviştii au obţinut un spor de sa­     portul a fost prezentat de Pietro Nennî,
peste 15 milioane de oameni, în primii     guvern care să asculte numai de glasul     lariu. Greva muncitorilor dela şantierele     secretar general al Partidului Socialist
cinci ani de după război (1946—1950) s’au   poporului şi să ducă o politică de pace,    din Bremen s’a bucurat de simpatia        Italian.
înregistrat în acelaşi ţări aproape 58.000   colaborare internaţională şi reforme so­    a sute de mii de muncitori din Ger­
g.eve, numărul greviştilor sporind până la   ciale.                     mania occidentală şi din alte ţări ale Eu­          Numirea
aproape 50 de milioane, adică de peste                            ropei care s’au solidarizat cu greviştii.     unui ministru ad-interim
trei ori. In anul 1952 numai în Franţa,      Lupta clasei muncitoare din Italia se
Italia, Statele Unite, Germania occidentală  distinge printr’un tot mai înalt nivel de    Pentru a înăbuşi rezistenţa muncitori­       al afacerilor externe
şi Japonia au făcut grevă peste 30 mili­    organizare şi de conştiinţă, precum şi prin  lor, clica reacţionară a lui Adenauer în­          în Anglia
oane oameni ai muncii.             îmbinarea revendicărilor economice cu     cearcă să suprime prin metode fasciste
                        cele poliXce. Despre situaţia oameni­     dreptul muncitorilor la grevă. Legea „cu     LONDRA (Agerpres). — După cum trans­
  Intensificarea mişcării greviste în ţările lor muncii din Italia vorbesc astfel      privire la situaţia muncitorilor în între­    mite agenţia Reuter, la 29 Iunie s’a anun­
capitaliste nu este pricinuită de cauze în­  de date ca acelea relatate de institutul    prinderi” pune pe muncitori la dispoziţia     ţat oficial că lordul Salisbury a fost nu­
tâmplătoare şi trecătoare sau de „unelti­   „Doxa”, controlat de guvern. Aceste date    monopoliştilor vestgermani. In acelaş timp    mit ministru ad-interim al afacerilor exter­
rile” unor persoane — aşa cum pre­       arată că 75% din familiile italiene au un   iau naştere şi sunt sprijinite tot felul de    ne al Angliei până când îşi va relua func­
tinde în chip mincinos propaganda reac-    venit sub minimul de trai, iar venitul a    organizaţii şi uniuni fascise, iar aparatul    ţiunile Anthony Eden.
ţiunii- Fapt este că în goana după pro­    49% din familii nu le asigură nici măcar    de stat este împânzit cu fasciştii de eri.
fituri maximale, monopolurile din ţările    o alimentare sărăcăcioasă.           Guvernul dela Bonn se strădueşte ca prin       G re le le condiţii d e tra i şi
capitaliste duc o permanentă ofensivă îm­                           represiuni şi teroare să înăbuşe glasul
potriva nivelului de trai al celor ce mun­    In ciuda măsurilor guvernului de stă    celor care se ridică împotriva politicii de    d e m uncă ale oam enilor muncii
cesc. Ele intensifică exploatarea clasei    vilire a mişcării greviste, ea se intensifică remilitarizare şi de desmembrare a Ger­
muncitoare, ruinează şi pauperizează ma­    necontenit. Numai muncitorii dela căile    maniei.                        din G erm ania occidentală
joritatea populaţiei din acele ţări. Milita­  ferate au organizat în ultimele opt luni
rizarea economiei şi cursa înarmărilor pe   3 mari greve generale. Nu de mult au       Dar clasa muncitoare nu se lasă inti­       BERLIN (Agerpres). —
care le promovează guvernele ţărilor ca­    fost în grevă 2 milioane muncitori agricoli.  midată. In cadrul referendumului popular,      Ştirile apărute în presa germană oglin­
pitaliste, în timp ce umflă în proporţii                           peste 15 milioane de oameni s’au pronun­     desc grelele condiţii de trai şi de muncă
nemaicunoscute profiturile trusturilor, gră­   Lupta oamenilor muncii din Italia se    ţat în Germania occidentală împotriva tra­    ale muncitorilor din Germania occidentală.
besc şi agravează procesul de pauperi­     duce în ciuda faptului că represiunile gu­   tatului dela Bonn şi a remilitarizării, pen­     In landul Renania Palatinat au fost în­
zare a oamenilor muncii. „Îngheţarea sa­    vernului împotriva muncitorilor au deve­    tru unitatea Germaniei.              registrate anul trecut 103.000 de acci­
lariilor” paralel cu creşterea preţurilor,   nit deosebit de sălbatice. Din 1948 şi                              dente grave de muncă, provocate de lipsa
impozitele, inflaţia, şomajul lovesc deose­  până în 1952 cu prilejul ciocnirilor cu po­    Demnă de o deosebită atenţie este lupta    celor măi elementare măsuri de protecţia
bit de dureros în nivelul de trai al oame­   liţia, au fost ucişi 68 de muncitori, 4263   muncitorilor din Japonia.             muncii.
nilor muncii din ţările capitaliste      de muncitori au fost răniţi şi 136.394 per­                             Ziarul „Tribune” scrie că condiţiile da
                        soane au fost arestate. Dar lupta po­       După o scrie de acţiuni pentru majora­     locuit ale familiilor munctoreşti sunt dea-
  Înrăutăţirea continuă a situaţiei oame­   porului italian nu încetează nicio clipă.   rea salariilor în cursul lunilor Aprilie—Iu­   dreptul îngrozitoare. Un număr de 1.100.000
 nilor muncii din ţările capitaliste are ca                          lie 1952, muncitorii japonezi au organizat    persoane locuesc în barăci sau colibe de
urmare adâncirea contradicţiilor de clasă     In recentele alegeri poporul italian a   5 greve generale la care au participat în     lemn.
în aceste ţări, lărgirea nemulţumirii în lan­ votat pentru partidele de stânga, în frunte  mod direct 4,5 milioane oameni. Milioane
durile masselor populare, intensificarea re­  cu Partidul Comunist Italian, protestând    de oameni ai muncii i-au susţinut prin      PE S C U R T
zistenţei muncitorilor faţă de exploatare,                          greve de scurtă durată. A urmat apoi greva
 faţă de politica de militarizare şi de    astfel împotriva politicii de război, de foa­ a 170.000 de mineri pentru concedii plă­      • In cadrul Festivalului internaţional
 război. Nenumărate fapte arată că nici    mete şi de îngrădire a libertăţilor demo­   tite, greva a 2 milioane de muncitori din     de muzică „Primăvara la Praga 1953", în
 legislaţia draconică antimuncitorească, nici cratice pe care a dus-o guvernul lui De    industria electro-tehnică, muncitori dela     sala „Smetana” a avut loc la 28 Iunie un
 măsurile poliţieneşti, nici trădarea leade-  Gasperi şi dând astfel o lovitură puternică  căile ferate, mineri şi metalurgişti, pentru   concert al orchestrei iilarmonice de stat
 rilor reacţionari ai sindicatelor — toate   aţâţătorilor la război.            majorarea salariilor şi pentru dreptul la     din R. Cehoslovacă. Orchestra a fost con­
 aceste manevre la care recurg cercurile                           asigurări sociale.                dusă de Constantin Silvestri, maestru e-
 monopoliste şi guvernante din ţările capi­    Ş! în Anglia, politica de înarmare, de­                            rnerit al artei din Republica Populară Ro­
 taliste — nu sunt capabile să stăvilească                                       •Ar           mână.
 avântul luptei oamenilor muncii pentru un   pendenţa economică şi politică de S.U.A.,     Ofensiva pe care monopolurile ameri­
 trai mai bun, pentru drepturile lor vitale,  restrângerea pieţei interne şi a celei ex­   cane o desfăşoară împotriva nivelului de       ® După cum se anunţă din Rangoon,
 pentru drepturi democratice şi pace. Acea­  terne, mai cu seamă ca urmare a acapa­     trai al oamenilor muncii, împotriva dreptu­    Comitetul birman pentru apărarea păcii a
 stă luptă devine din an în an mai comba­   rării pieţelor tradiţionale ale Angliei de   rilor lor economice şi politice, au deter­    adresat primului ministru al Birmaniel o
tivă, mai organizată.             către monopolurile americane şi a dicta­    minat intensificarea mişcării greviste în     scrisoae în care cere ca guvernul birmain
                        tului american privitor la restricţiile în   Statele Unite.                  să sprijine cererea privitoare la încheierea
  In desfăşurarea acestei lupte creşte    comerţul cu Răsăritul, au dus la o scădere    Străduindu-se să înfrângă rezistenţa      unui Pact al Păcii între cele cinci mari
 conştiinţa de clasă a păturilor largi ale   considerabilă a nivelului de trai al oame­   oamenilor muncii, monopolurile americane     puteri. Subliniind năzuinţa spre pace a po­
 oamenilor muncii, creşte năzuinţa lor spre  nilor muncii. Deaceea creşte mereu nună    caută să înăsprească şi mai mult legile      porului Birmaniei, Comitetul comunică în
 organizare şi unitate de acţiuni. O expre­  rul celor care cer retragerea trupelor     antimuncitoreşti existente. In acest sens     scrisoare că expoziţia din Rangoon consa­
 sie a acestui fapt este creşterea, continuă  străine, reluarea comerţului cu ţările din   trebuesc privite amendamentele depuse în     crată luptei pentru pace a fost vizitată nu­
 a influenţei Federaţiei Sindicale Mondiale  Răsărit, încetarea războiului din Coreea    Congres la legea Taft-Hartley.          mai în decurs de trei zile de 40.000 de per­
— puternicul detaşament al oamenilor      şi condiţii mai bune de lucru. Deosebii      Dar, în ciuda acestor eforturi, conştiinţa   soane.
 muncii care numără în rândurile sale 80    de importantă a fost greva celor 3 milioa­   de clasă a muncitorilor se întăreşte şi miş­
 milioane de muncitori şi funcţionari din   ne de metalurgişti din Septembrie 1952     carea grevistă capătă amploare. Numai în       • După cum anunţă agenţia China Nouă,
 56 ţări. Pretutindeni se lărgeşte influenţa  care au cerut majorarea salariului cu 2    anul 1952 au avut loc 5117 greve la care     Ceng-ti, vicepreşedinte al Asociaţie; expor­
 partidelor comuniste şi muncitoreşti, ex­   lire pe săptămână şi au obţinut un succes   au participat 3.540.000 de oameni. Tre­      tatorilor de cauciuc din Malaya a declarat
 ponenţii şi apărătorii cei mai consecvenţi  parţial.                    buesc semnalate îndeosebi marea grevă a      că contractul comercial privitor la expor­
 şi mai înflăcăraţi ai drepturilor oamenilor                         celor 650.000 metalurgişti, grevele munci­    tul de cauciuc în China şi la importul
 muncii, stegarii cauzei păcii şi democra­    In ultimul timp lupta grevistă a oame­   torilor telefonişti, petrolişti, dela căile fe­  de orez în Malaya constitue un început al
 ţiei. Pretutindeni lupta oamenilor muncii   nii'"- muncii din Anglia a luat un nou    rate etc. Revista cercurilor de afaceri      reluării legăturilor comerciale dintre Ma­
 se îmbină în mod direct cu lupta generală   avânt. S’au încheiat cu succes grevele     „Newsweek” constată cu mâhnire; „O        laya şi China. El a subliniat deasemenea
 a popoarelor pentru pace şi bunăstare,    minerilor, ale docherilor din Londra. De    grevă încetează, alta începe”. Şi într’ade    că datorită restricţiilor impuse de ameri­
 pentru independenţă naţională şi drepturi   aproape 3 luni sunt în grevă muncitorii    văr, în primele 3 luni ale acestui an au     cani, exportatorii de cauciuc din Malaya
 democratice, împotriva reacţiunii, împo­   dela uzina de automobile din Birmingham,    avut loc 1300 greve la care au participat     au pierdut sume importante în ultimii doi
triva aţâţătorilor la un nou război.      care cer reprimirea Ia lucru a muncitori­   550 de mii de muncitori şi funcţionari,      ani.
                        lor concediaţi. Este semnificativă tendinţa  iar numărul zilelor de grevă s’a ridicat la
             -A-         spre unitate care se remarcă în cursul     3.350.000                      • După cum anunţă ziarul „Daily \Vor-
  Dependenţa economică şi politică dc     acestor greve din Anglia.                                    ker”, muncitorii din industria britanică de
S.U.A., cursa înarmărilor şi războaiu! mur­                           Lupta oamenilor muncii americani pen      construcţii au adoptat o rezoluţie cerând
 dar din Vietnam sunt principalele cauze     In Germania occidentală şl în Japonia,   tru revendicările lor imediate, pentru      reluarea imediată a legăturilor comerciale
ale marilor greutăţi economico-linanciare   ţări aflate sub ocupaţie, mişcarea muncito­  drepturi democratice, se îmbină cu lupta     cu ţările din Răsăritul Europei. In rezolu­
 pe care le întâmpină Franţa şi au       rească se desfăşoară în condiţii deosebit   pentru pace, pentru destinderea actualei
ca rezultat sărăcirea tot mai accentuată    de grele. Sume enorme sunt stoarse dela    încordări internaţionale, împotriva pregăti­   ţie se subliniază consecinţele pe
a masselor muncitoare. După date ofi­     populaţie de către clicile lui Adenauer şl   rilor pentru un nou război.
ciale, salariul a jumătafe dintre munci­    Ioşida şi cheltuite pentru remilitarizare şl                           care le au asupra industriei de construcţii
torii şi funcţionarii francezi nu atinge nici  pentru reînvierea forţelor armate revan­     Paralel cu lupta oamenilor muncii din
60—70% din minimul de trai mizerabil      şarde, ^                    ţările capitaliste se desfăşoară pe un front   din Anglia restricţiile comerciale impuse de
— stabilit de autorităţi. Odată cu ofensiva                          din ce în ce mai larg mişcarea grevistă a
împotriva nivelului de trai al oamenilor     Totodată întreţinerea Imensului aparat   oamenilor muncii din ţările coloniale- şi     Statele Unite.
muncii, reacţiunea franceză a deslănţuit    de spionaj, marile biruri pe care popu­    dependente din Asia, Africa şi America
o furibundă campanie împotriva drepturi­    laţia trebue să le plătească pentru viaţa   Latină.                       ° Intr’un articol de fond, ziarul indo­
lor şi libertăţilor democratice.        de lux a trupelor de ocupaţie, precum şi                             nezian „Berita Indonesia” scrieurmătoa­
  Dar clasa muncitoare din Franţa dă ne­   rechiziţionarea a numeroase terenuri agri­    Lupta grevistă mereu crescândă a prole­    rele în legătură cu vizita în Indonezia a
contenit puternice riposte reacţiunii. Dacă  cole în scopuri militare aruncă pe umerii   tariatului din ţările capitaliste şi coloniale  ministrului olandez al afacerilor externe,
în anul 1935 au avut loc în Franţa 376     oamenilor muncii din Germania occiden­     constitue o piedică serioasă în calea poli­    Luns; „Trebue să punem capăt odată pen­
greve, în 1950 numărul lor a crescut la    tală greutăţi incalculabile. Salariul real   ticii de militarizare şi fascizare pe care o   tru totdeauna dominaţiei olandeze atât în
2.586. In anul 1952 numărul muncitorilor    -al unui muncitor vestgerman este aproxi­   duc cercurile monopoliste din ţările ca­     Indonezia cât şi în Noua Guinee. In acest
care au făcut grevă a fost de 5 milioane.   mativ 70% faţă de salariul dinainte      pitaliste.                    scop trebue luate o serie de măsuri, inclu­
Zilnic au loc în Franţa noi greve ale mun­   de război. Mai bine de 15 milioane de                              siv anularea alianţei olandezo-indoneziene,
citorilor, care cer înbunătăţirea condi­    oameni ai muncii câştigă mai puţin de       Lupta clasei muncitoare din ţările capi­    renunţarea la tratatul mesei rotunde şi
ţiilor lor de trai şi de muncă. Trebue     jumătate din minimul de trai.         taliste pentru pâine şi pace, pentru liber­    restituirea părţii de Vest a Noii Guinee,
                                               tate şi democraţie, constitue una din carac­   Indoneziei”.
                         Mişcarea grevistă ia amploare în Ger­    teristicile principale ale situaţiei internaţio­
                        mania occidentală. La greva din Decem­     nale actuale. Ea oglindeşte creşterea con­
                        brie 1952 a muncitorilor tipografi au par­   siderabilă a forţelor derhocraţiei şi păcii
                        ticipat 80.000 de oameni. In lunile Aprilie  în lumea întreagă.
                        şi Mai 1953 s’au terminat cu succes gre­
                        vele constructorilor şi muncitorilor din     *) Articol apărut în „Scânteia” Nr. 2701.

Redacţia şl Administraţia Piaţa Libertăţii Nr. 11 etaj telef. 89               Tiparul: întreprinderea Poligrafică DEVA Str. Gh. Bariţiu Nr. 13.
   1   2   3   4