Page 1 - 1953-07_31
P. 1

IN ACEST NUMĂR:

                                                              — MA1ACOVSKI — 60 de ani dela naş­

                                                              terea cântăreţului Marii Revoluţii din

                                                              Octombrie      (pag. 2-a) ;

                                                              ¦— Să întărim legătura cu massele

                                                                        (pag. 2-a) ;

                                                              — VIAŢA DE PARTID — Pentru o te­

                                                              meinică pregătire a noului an şcolar

                                                              în învăţământul de partid.

                                                                            (•pag 3-a);

Organ al Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara şi al Sfatului Popular Raional                       1— Să desfăşurăm larg munca politică de

                                                              massă în campania de recoltare, tre-

Anul V. Nr. 31 (210)              Vineri 17 Iulie 1953      4 pagini 20 bani               eriş şi colectare      (pag. 3-a);

COMUNICA T INFORMATIV                                                               Fonta peste norma

cu privire la Plenara Comitetului Central ai Partidului Comunist                                         Angajamentele luate de furnaliştii combi­
                                                                        natului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” în
                        al Uniunii Sovietice                                       cinstea zilei de 23 August şi a Festivalu­
                                                                        lui sunt traduse în viaţă prin depăşirile de
! MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite:                 ale lui L. P. Beria, îndreptate spre subminarea Statu­        norme pe oare aceştia le obţin zi de zi.
  Ziarele din 10 Iulie publică următorul comunicat cu           lui Sovietic în interesul capitalului străin, care s’au
                                      manifestat prrin încercări viclene de a pune Ministerul        La furnalul Nr. 1 de pildă, care nu de
.privire' la plenara Comitetului Central al Partidului                                             m ilt a fost dat în primire tineretului, de­
                                      afacerilor interne al U.R.S.S. deasupra Guvernului şi
Comunist al Uniunii Sovietice:                       a Partidului Comunist a! Uniunii Sovietice, plenara         păşirile de normă sunt dintre cele inai fru­
                                                                        moase. Astfel, în prima decadă a lunii Iu­
  Zilele trecute a avut loc o plenară a Comitetului            C.C. al P.C.U.S. a adoptat hotărîrea de a-1 scoate          lie norma pe întreg furnalul a fost reali­
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.                                              zată în proporţie de 140,23 la sută, iar pe
                                      pe L. P. Beria din C.C. al P.C.U.S. şi de a-1 exclude
  După ce a ascultat şi discutat raportul Prezidiului           din rândurile Partidului Comunist al Uniunii Sovie­         echipe, realizările au fost după cum urmea­
C.C., prezentat de tovarăşul Malencov G. M., cu pri­            tice, ca duşman al Partidului Comunist şi al poporu­         ză : echipa primtopitorului Cândea losif
vire la acţiunile criminale.-antipartinice şi antistatale                                            143,72 la sută, echipa lai Jeler Nicolae
                                      lui sovietic.                            139,01 la sută şi a lui Culda Avram 138,43

D ela Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S.                                                la sută.
                                                                          însemnate succese au fost obţinute şi Ta
  MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite:                commicarea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. în legătură cu
                                      această problemă, a hotărît:                     furnalele Nr. 2 şi 3 care şi-au realizat nor­
  Ziarele din 10 Iulie publică următorul comunicat :
                                        1. — Să-l destitue pe L. P. Beria din funcţia de prim vice­   ma în proporţie de 112,97 la sută, respectiv
  Dela Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.              preşedinte al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. şi din funcţia   108,54 la sulă.
  Având în vedere că în ultima vreme ar fost descoperite         de ministru a! afacerilor interne al U.R.S.S.
criminalele acţiuni antistatale ale lui L. P. Beria, îndreptate                                          In fruntea echipelor care deservesc tur­
spre subminarea Statului Sovietic în interesul capitalului           2. — Cazul acţiunilor criminale ale lui L. P. Beria să fie    natul Nr. 2 se găseşte cea condusă de fur-
străin, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., examinând         transmis spre examinare Tribunalului Suprem al U.R.S.S.       nallstul Alic Gheorghe, care şi-a depă­
                                                                        şit norma cu 13,43 la sută, iar la furna­
Unitatea de nezdruncinat a partidului, guvernului                                                lul Nr. 3 în primele rânduri se află echi­
                                                                        pa condusă de Munteanu Gheorghe, care
                        şi poporului sovietic                                      a dat cu 11,94 Ia sută mai multă fontă peste

  MOSCOVA (Agerpres). — ta articolul     Sovietic a întărit şi mai ..u it poziţia in­ funcţia de prim vicepreşedinţi? al Consi­      normă.
său de fond intitulat „Unitatea de nez­
druncinat a partidului, guvernului şi po­   ternaţională a Uniunii Sovietice, a dus la liului de Miniştri al U.R.S.S. şi din func­        Primii pe raion
porului sovietic”, ziarul „Pravda” scrie:                                                     la predarea cotelor
                        sporirea prestigiului ţării noastre, la un ţia de ministru al afacerilor interne al
  Plină de putere de nezdruncinat şi de                                                         t
forţe creatoare, Ţara Sovietică păşeşte    serios avânt al mişcării mondiale pentru U.R.S.S.                          Datorită' timpului favorabil din acest an,
ferm înainte, pe calea construirii comu­                                                    recoltarea plioaselpr în raionul nostru a în­
nismului. Traducând în viaţă hotărîrile    menţinerea şi întărirea păcii.          2. — Cazul acţiunilor criminale ale lui    ceput din timpr îndată ce grâul de toamnă
Congresului ai XIX-lea, Partidul Comu-                                                     a dat în pârgă, membrii întovărăşirii agri­
nisc al Uniunii Sovietice, sub conducerea    Altul este tabloul lagărului imperia­      L. P. Beria să fie transmis spre examinare   cole „24 Septembrie” din comuna Cristur,
Comitetului său Centra], a asigurat un     list. Aici se constată agravarea continuă     Tribunalului Suprem al U.R.S.S.        au şi pornit la. seceriş şi cu ajutorul ma­
puternic avânt în toate domeniile econo­    a crizei generale a capitalismului, expan­                            şinilor primite din partea gospodăriei a-
miei naţionale. înfăptuind măreţele sar­    siunea neînfrânată şi politica de dictat       Prin diferite maşlnaţluni carieriste, duş­ grozootehnico „Minerul 2” Călan, au reuşit
cini ale construcţiei comuniste, poporul    insolent a imperialismului american, creş­    manul poporului, Beria, demascat astăzi,    să termine recoltarea grâului în numai
sovietic şi-a strâns şi mâi mult rându­    terea contradicţiilor dintre ţările capita­    s’a străduit să câştige încrederea şi s’a   câteva zile. Datorită bunei organizări a
rile în jurul partidului şi guvernului. Se   liste, pauperizarea crescândă a- masselor     strecurat la conducere. Dacă înainte cri­   muncii, întovărăşiţii au trecut imediat Ia
întăreşte necontenit puterea economică şi   largi ale oamenilor muncii. întregul mers     minala Iui activitate antipartinică şi an­   transportul grâului la arie, după care au
'de apărare a patriei noastre, au fost ob­   a! dezvoltării mondiale dovedeşte astfel     tistatală era bine ascunsă şi camuflată,    şi început treerişul.
ţinute succese însemnate în domeniul îm­    creşterea necontenită a forţelor democra­     în ultima vreme, Beria devenind mai ne­      Prima lor grijă după începerea treerişu-
bunătăţirii continue a vieţii muncitorilor,  ţiei ş i. socialismului, pe de o parte, slăbirea obrăzat şi dându-şi frâu liber, a început   iui, a fost aceea de a-şi îndeplini cu cins­
colhoznicilor, intelectualilor, a tuturor oa­ generală a forţelor lagărului imperialist,    să desvălue adevărata lui înfăţişare —     te obligaţiile către. stat. Astfel, în ziua da
menilor sovietici.               pe de altă parte. Toate acestea provoacă     înfăţişare de duşman înrăit al partidului   11 Iulie un convoi de căruţe încărcate cu
                                                 şi ai poporului sovietic.           cota de grâu, împodobite cu drapele şi
  Avem o industrie socialistă putornică,                                                    lozinci au şi pornit spre baza de recepţie
6 industrie grea multilateral dezvoltată,   o nelinişte profundă in rândurile imperia­ Această intensificare a activităţii cri­       din Deva, unde au predat statului peste 1000
temelia temeliilor economiei socialiste.                                                    kilograme de grâu din noua recoltă din
Construcţia noastră de maşini progre­     liştilor şi determină activizarea' bruscă a minale a lui Beria se explică prin intensi­     acest an.
sează ferm asigurând mijloace teh­                                                         Urmând exemplul ţăranilor întovărăşiţi
nice moderne pentru toate ramurile eco­    forţelor imperialiste reacţionare, stră­ ficarea generală a activităţii subversive        din comuna Cristur, care şi-au predat
nomiei naţionale. Au fost obţinute succese                                                   primele boabe statului, numeroşi ţărani cu
importante în dezvoltarea ştiinţei sovie­   duinţa lor febrilă de a submina puterea antisovietice a forţelor reacţionare interna­      gospodării individuale şi-au îndeplinit în­
tice înaintate. Industria noastră uşoară şi                                                   datoririle către stat predând numai în câte­
alimentară a atins un nivel înalt. Ea are   crescândă a lagărului internaţional al ţionale, ostile statului nostru. Imperia­         va zile la bazele de recepţie o cantitate de
astăzi posibilitatea de a satisface nevoile                                                   pesie 600 kilograme de grâu, iar predarea
crescânde ale populaţiei dela oraşe şi sate  păcii, democraţiei şi socialismului şi, în lismul internaţional, intensificându-şi acti­     cotelor din noua recoltă, continuă.
pe baza politicii de reducere a preţurilor,
'dusă' de partid. Agricultura, refăcută în   primul rând, a 'forţei sale conducătoare vitatea, îşi intensifică activitatea şi agen­        Aplica cu succes
anii de după război, este asigurată în-                                                      regulile agrotehnice
tr’o măsură mai mare decât înainte de     — Uniunea Sovietică. Imperialiştii îşi tura lui.
război cu tehnica cea mai nouă. Toate                                                       In raionul Hunedoara, campania dc re­
aceste succese constitue un rezultat al    caută puncte de sprijin în ţările democra­ Beria a început maşinaţiunile sale jos­        coltare se desfăşoară cu mult avânt. Odată
alianţei trainice dintre clasa muncitoare                                                    cu secerişul pâioaselor, ţăranii muncitori din
şi ţărănimea din ţara noastră, un rezul­    ţiei şi socialismului, în rândurile diferiţilor nice ţintind la acapararea puterii, prin în­
tat al prieteniei tot mai adânci dintre                                                     satele şi comunele raionului nostru, apli­
popoarele U.R.S.S. şi al consolidării ne­   renegaţi şi ale elementelor descompuse, cercarea de a pune Ministerul afacerilor         că cu succes regulile agrotehnice, trecând
contenite a unităţii moral-politice a so­
cietăţii sovietice, un rezultat al traducerii intensifică activitatea subversivă a agen­ interne deasupra partidului şi guvernului,      de îndată la desmirişlitu! suprafeţelor de
consecvente în viaţă a politicii elaborate                                                   pe care s’a făcut recoltarea pentru a face
de Partidul Comunist.             turii lor.                    de a folosi organele centrale şi locale ale  ca în anul viitor să dobândească recolte şi
                                                                        mai bogate decât în acest a.i. In
  Ducând ferm şi consecvent o politică    Ziarul „Pravda” ' publică comunicatul Ministerului afacerilor interne împotriva
de pace. Guvernul Sovietic a declarat în                                                    fruntea muncilor se situează comunele
nenumărate rânduri că toate problemele     despre Plenara Comitetului Central al partidului şi a conducerii lui, împotriva
nerezolvate, litigioase, ale vieţii interna­                                                  Cristur, Pcştiş, Băcia şi altele, care au ce­
ţionale, pot fi rezolvate pe calea tratati­  Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Guvernului U.R.S.S., e! promova pe func­        le mal mari suprafeţe desmirişlile până în
velor între ţările interesate. Această de­                                                   prezent.
claraţie a întâmpinat sprijinul şi aproba­   In acest comunicat se spune:           ţionarii din Ministerul afacerilor interne
rea unanimă ale tuturor popoarelor. Noua
iniţiativă de pace -manifestată de Guvernul  ' „După oe a ascultat şi discutat raportul    după dovezile de devotament faţă de per­
                        Prezidiului C.C., prezentat de tovarăşul     soana lui.
                        Malencov G. M., cu privire la acţiunile
                        criminale antipartinice şi antistatale ale     După cum s’a stabilit acum, născocind
                        lui L. P. Beria, îndreptate spre subminarea    diferite pretexte, Beria frâna în fel şi chip
                        Statului Sovietic în interesul capitalului    rezolvarea problemelor urgente de cea mai
                        străin, care s’au manifestat prin încercări    mare importanţă în domeniul agriculturii.
                        viclene de a pune Ministerul afacerilor in­    Aceasta, în scopul de a submina colhozu­
                        terne al U.R.S.S. deasupra Guvernului şi     rile şi de a crea dificultăţi în domeniul
                                                 aprovizionării ţării cu alimente.

                        a Partidului Comunist al Uniunii Sovie­       Prin diferite metode perfide Beria s’a
                        tice, Plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat     străduit să submineze prietenia dintre
                        hotărîrea de a-1 scoate pe L. P. Beria din    popoarele U. R. S. S. — temelia temeliilor
                        C.C. al P.C.U.S. şi de a-1 exclude din rân­    statului socialist multinaţional şi princi­

                        durile Partidului Comunist al Uniunii So- - pala condiţie a tuturor succeselor obţinute
                        vietice, ca duşman al Partidului Comunist de republicile sovietice frăţeşti, să semene
                                                 vrajbă între popoarele U.R.S.S., să acti­
                        şi al poporului sovietic”.
                                                 vizeze elementele burghezo-naţionaliste din
                         Examinând comunicarea Consiliului de      republicile unionale.
                        Miniştri al U.R.S.S. în legătură cu această
                        problemă, Prezidiul Sovietului Suprem al      Fiind nevoit să îndeplinească indica­
                        U.R.S.S. a hotărît:                ţiile directe ale partidului şi ale Guvernu-

                        1: — Să-l destitue pe L. P. Beria din       in(Continuare pag. 4-a).
   1   2   3   4