Page 3 - 1953-07_31
P. 3

UZINA- NOASTRA                                                   Pag. 3-a

                        VIAŢA DE PARTID                                         Construim mai repede
                                                                           şi mai ieftin
Pentru o temeinica pregătire a noului an şcolar
        în învăţământul de partid                                                    încrederea ce ne-a fost acordată de a

                                                                        munci pe unul din •şantierele măreţei uzi­

                                                                        ne cocso-chimicc, ne-a însufleţit în muncă

  La Secţia de Propagandă şi Agitaţie a    primul rând, de posibilitatea organizaţiei   dacă corespunde criteriilor stabilite prin    făcându-ne să lucrăm cu şi mai multă ho­
C.C. al P.M.R. a avut loc zilele acestea    de partid de a asigura propagandişti co­    Hotărîrea C.C. al P.M.R. Propagandiştii
o consfătuire ou mai mulţi secretari de    respunzători din punct de vedere al în­     pentru învăţământul de partid trebue să     tărâre pentru terminarea cât mai devreme
organizaţii de bază din Capitală. „Consfă­   crederii politice, pregătiţi pentru preda­   fie selecţionaţi atât din rândurile munci­
tuirea a fost organizată cu scopul de a se   rea cunoştinţelor prevăzute pentru cercul    torilor cât şi din rândurile intelectualilor   a construcţiilor.
cunoaşte cum este însuşită şi aplicată în   sau cursul de partid respectiv. In orga­    comunişti.
viaţa organizaţiilor de bază Hotărîrea C.C.  nizarea învăţământului de partid» pentru                             Preocupat fiind, ca în munca noastră să
al P.M.R. cu privire la pregătirea noului   noul an şcolar trebue ţinut seama de cercu­    întrebare: Cum trebue procedat la în­
an şcolar (1953—1954) în sistemul învă­    rile şi cursurile existente. La stabilirea   scrierea membrilor de partid în învăţă­     putem obţine succese din ce în ce mai mari,
ţământului de partid.             cercurilor şi cursurilor noi care vor fi    mântul de partid ?
                        formate pentru anul 1953-1954 trebue să                             am trecut de îndată la o mai bună orga­
  In cadrul consfătuirii au prezentat     fie consultaţi în mod obligatoriu propa­      Răspuns: Ridicarea nivelului politic şi
scurte informări mai mulţi secretari ai    gandiştii şi membrii de partid. In între­    ideologic este o datorie a fiecărui memb.u    nizare a muncii. întâi am organizat echi­
organizaţiilor de bază din întreprinderi şi  prinderile unde există comitete de partid,   de partid.
instituţii.                  categoriile şi numărul de cercuri şi                               pele pe locuri de muncă, dând sarcini con­
. Din informări şi discuţii a reieşit că or-  cursuri pentru noul an şcolar vor fi sta­     înscrierea membrilor de partid în învă­
.ganizaţia P.M.R. Bucureşti şi comitetele   bilite de către comitetul de partid îm­     ţământul de partid se va face însă nu în     crete fiecărui maistru, şef de echipă şi mun­
raionale de partid din Capitală nu au acor­  preună cu secretarii organizaţiilor de     mod birocratic, ci numai pe baza consimţă­
dat suficient ajutor organizaţiilor de bază  bază. După ce s’au stabilit cercurile şi    mântului fiecărui tovarăş în parte. Toţi     citor, apoi am căutat ca materialele cu
în vederea pregătirii noului au şcolar în   cursurile care vor funcţiona în viitorul an   membrii biroului organizaţiei de bază tre-
învăţământul de partid. Unii activişti de   şcolar, trebue să se treacă Ia selecţionarea  bue să participe la selecţionarea tovară­    care lucrăm să le folosim cât mai raţional
partid ca, de pildă, tov. Cogălniceanu,    propagandiştilor şi înscrierea membrilor    şilor pentru învăţământul de partid, să
şeful secţiei de propagandă şi agitaţie a   de partid în învăţământ.            discute individual cu membrii de partid.     pentru a evita risipa, stabilind totodată
Comitetului raional de partid „Nicolae Băl-                          Este clar că munca cea mai intensă trebue
cescu” a presat organizaţiile de bază să     întrebare: Cine răspunde de selecţio­    dusă cu acei membri de partid care nu ma­    termenele de executare a lucrărilor.
facă singure selecţionarea propagandiştilor  narea propagandiştilor ?            nifestă un interes destul de puternic faţă
şi le-a împins la muncă superficială, stabi­                          de învăţătură. In discuţiile individuale pe   Pentru a evita lipsurile ce eventual s’ar
lind. un termen extrem de scurt, în con­     Răspuns: Sarcina principală în selecţio­   care trebue să le poarte membrii biroului
tradicţie cu termenul stabilit pxin Hotă­   narea propagandiştilor pentru învăţămân­    trebue să se stimuleze dorinţa membrilor     manifesia în munca noastră, am căutat să
rîrea -C.C. al P.M.R. Din această cauză    tul de partid revine comitetelor raionale şi  de partid de a învăţa. Scopul urmărit este
în unele organizaţii de bază sunt folosite   orăşeneşti de partid. Organizaţiile de     acela ca membrul de partid să dorească      organizăm cât mai des şedinţe operative
metode birocratice în selecţionarea pro­    bază au datoria de a ajuta îndeaproape co­   în mod sincer să studieze şi să ceară de
pagandiştilor şi nu sunt însuşite prevede­   mitetele raionale şi orăşeneşti de partid,   bună voie biroului să* fie înscris în învă­   cu maiştrii şi şefii de echipă unde discutăm
rile Hotărîrii C.C. al P.M.R.         stabilesc numărul de propagandişti şi iac    ţământul de partid. După ce membrul Je
                        recomandările necesare. Când se face se­    partid manifestă dorinţa de a fi înscris     cum s ’a lucrat în zilele precedente şi cum
  In cadrul consfătuirii, mai mul ţi secre­  lecţionarea propagandiştilor trebue ţinut    în învăţământul de partid, este bine ca un
tari de, organizaţii de bază au pus între­   seama ca fiecare să corespundă pentru      grup de 2—3 tovarăşi din biroul organi­     trebue să ne organizăm munca .pentru ca
bări asupra muncii practice pentru pregăti­  coreul sau cursul pentru Nare este selec­    zaţiei de bază să stea de vorbă cu el, să
rea noului an şcolar în sistemul învăţă­    ţionat. Se recomandă comitetelor raionale    constate nivelul politic al acestuia şi să-î   în zilele următoare să obţinem rezultate şi
mântului de partid. Publicăm mai jos o     şi orăşeneşti de partid să selecţioneze şi   recomande forma de învăţământ cea mai
parte din întrebări şi răspunsuri.       câţiva propagandişti de rezervă care să     potrivită. Ţinând seama de faptul că baza    mai frumoase, iar acolo unde munca este
                        poată înlocui p% propagandistul titular     studiului în cercuri şi cursuri trebue să
  Întrebare: Care e sarcina imediată a    atunci când acesta lipseşte.          stea în dorinţa fiecărui membru de par­     mai grea, să folosim din plin utilajul cu
biroului organizaţiei de bază şi ce trebue                           tid de a studia individual, în niciun caz
făcut pentru buna pregătire a deschiderii     La selecţionarea propagandiştilor, atât   nu se admite ca un tovarăş să fie înscris    care este înzestrat şantierul.
noului an şcolar în sistemul învăţământu­   comitetele raionale şi orăşeneşti de par­    în învăţământ fără voia sa.
lui de partid ?                tid cât şi organizaţiile de bază trebue să                            Aşa de pildă, constatând că săpăturile Ia
                        respecte cu stricteţe criteriile prevăzute     întrebare: In învăţământul de partid
  Răspuns: Prima sarcină a biroului or­    în Hotărîrea C.C. alP.M.R. care prevăd     pot fi înscrişi şi nemembri de partid ?     staţia de amestecare se desfăşoară mai
ganizaţiei de bază este aceea de a studia   că propagandiştii trebue să fie bine pre­
cu multă atenţie Hotărîrea C.C. al P.M.R.   gătiţi din punct de vedere ideologic şi      Răspuns: Da, pot fi înscrişi. Organiza­    încet, şi că acolo munca cere eforturi tot
cu privire la pregătirea noului an şcolar   verificaţi dinpunct de vedere politic.     ţiile de bază au datoria să acorde o atenţie
în sistemul învăţământului de partid.     Problema nivelului ideologic înalt al      deosebită înscrierii în învăţământul de     mai mari, am întrebuinţat escavatorul 08,
                        propagandistului este o condiţie esen­     partid a celor mai buni muncitori, ingineri
  StudiinoL Hotărîrea C.C. al P.M.R., bi­   ţială, pentru învăţământul de partid.      şi tehnicieni fără de partid, stahanovişti şi  şi roadele muncii au crescut simţitor reu­
roul organizaţiei de bază trebue să tacă    Problema nivelului ideologic înalt nu      fruntaşi în producţie.
o analiză amănunţită a situaţiei învăţă­    poate fl ruptă de problema încrederii poli­                           şind să terminăm lucrările înainte de ter­
mântului de partid din întreprinderea sau   tice de care trebue să se bucure propagan­     întrebare: Adunarea generală a orga­
instituţia respectivă, să stabilească numă­  distul.                     nizaţiei de bază trebue să aprobe încadra­    men.
rul cercurilor de studiu pentru anul /’itor                          rea tovarăşilor în învăţământul de partid ?
şi să fixeze numărul de propagandişti de     întrebare: Cine poate fi propagandist                             In urma acestor măsuri, cât şi în urma
care are nevoie.                în învăţământul de partid ?            Răspuns: Desigur. In cursul lunii Sep­
                                                tembrie, după ce se va termina înscrierea,    aplicării de către un număr tot mai mare
  întrebare: Cum se poate stabili nu­      Răspuns: Propagandist în învăţământul    trebue să aibă loc adunarea generală a
mărul de cercuri şi cursuri care se pot în­  de partid poate fi orice membru de partid:   organizaţiei de bază care va discuta şi     de muncitori a metodelor de lucru înain­
fiinţa într’o întreprindere sau instituţie ?  muncitor, tehnician, inginer, funcţionar;    aproba încadrarea fiecărui tovarăş în în­
                                                văţământul de partid.              tate sovietice, cum ar fi de pildă metoda
  Răspuns: Trebue să se' ţină seama, în                   ...... i —-***"*
                                                 *) Articol din „Scânteia” Nr. 2711      Orlov, Lidia Corabelnicova, Schiţev şi al­
  Roadele bogate de care sunt pline astăzi    In urma muncii politice desfăşurate de
holdele raionului nostru, au umplut de     către aceste colective de agitatori şi a con-  cumentar şi s’au prezentat recenzii a nu­    tele, am reuşit să obţinem importante de­
bucurie nemărginită inimile tuturor oame­   trolú&ai efectuat de către membrii birou­    meroase cărţi cu caracter agricol. Numai
nilor muncii. In prezent, pe toate ogoarele,  lui raional şi de către activişti ai comi­   în satul Sânfandrei în ultimul timp au fost   păşiri de plan.
în toate satele, oamenii muncii desfăşoară   tetului raional, gospodăria agricolă colectivă prezentate 6 conferinţe şi 3 recenzii de căr­
bătălia pentru câştigarea ultimei etape a   şi întovărăşirea agricolă din Sântamdrei.    ţi, iar la căminul cultural din Cristur a    In luna Iunie de pildă, am reuşit şă de­
luptei pentru o recoltă bogată' — îndepli­   întovărăşirile agricole şi ţăranii cu gospo­  avut loc un festival artistic cu conţinut
nirea planului de recoltare, treeriş şi co­  dării miqi şi mijlocii din comunele Cris-    agricol.                     păşim planul pe întreg şantierul cu 50 la
lectare.                    tur, Peştiş, RapoRul Mare, Băcia şi Simc-
                        ria s’au situat fruntaşe pe raion în cam­     Pentru îmbunătăţirea muncii de agitaţie,   sută şi să terminăm astfel, lucrările sta­
  Insuşindu-şi me^reu din învăţămintele acu­ pania agricolă de vară, ba mai mult de     din iniţiativa comitetului raional de partid,
mulate în campaniile agricole de vară din   cât atât, oomuna Cristur a reuşit să obţină   s’au organizat pe centre de comune cons­     ţiei electrice Nr. 2 cu 4 zile. iar a secţiei
anii trecuţi, comitetul raional de partid a  chitanţa Nr. 1, iar întovărişiţii să fie frun­ fătuiri cu agitatorii şi secretarii organizaţi­
luat măsuri de prelucrare) în cadrul acti­   taşi în întrecerea socialistă cu ceielaite   ilor de bază în comunele Cristur, Simera,    de amestecare cu 6 zile înainte de termen,
vului raional a Hotărîrii guvernului şi par­  13 întovărăşiri din raion în vederea în­    Hăşdat şi altele, care au constituit în ace-
tidului cu privire la campania agricolă de   deplinirii în termen a prevederilor Hotă-    laş timp un bogat, schimb de experienţă     făcând în acelaş timp şt economii la mate­
vpră în spiritul Hotărîrii partidului cu    rîrii guvernului 'şi partidului ou privire i»  pentru colectivele de agitatori.
privire la îmbunătăţirea muncii de agita­   campania agricolă de vară.                                    riale în valoare de 4.000 iei.
ţie politică, repartizând sarcini membrilor                            Rezultatele frumoase obţinute în urma
biroului raional, pentru a răspunde de      O contribuţie de seamă în bunia desfă­    muncii de agitaţie depusă de către organi­    însufleţiţi de succsele obţinute, săpăto­
munca de agitaţie în anumite sectoare ale   şurare a campaniei agricole au avut şi că­   zaţiile de partid din satele şi comunele
raionului cât şi pentru controlul execută­   minele culturale, staţiile de radiofîoare şi  fruntaşe din raion sunt umbrite de lipsu­    rii, dulgherii şi fierarii betonişti, din ca­
rii sarcinilor. Deasemeni, Hotărîrea a fost  cinematografele, pe care organizaţiile de    rile de neîngăduit, care se mai manifestă
prelucrată în adunările lărgite ale orga­   partid le-au folosit din plin.         în activitatea unor organizaţii de partid.    drul şantierului nostru, depăşindu-şi zilnic
nizaţiilor de bază săteşti, întocmindu-se
apoi; planuri de acţiune cu sarcini concrete   Astfel în ultimul timp cu sprijinul S.R.S.C.   In unele sate ca Strei, Călanul Mic, Că-   normele între 20—100 ia sută, în această
pentru fiecare membru de partid.        au fost organizate la sate, în cadrul că­    lan şi Crişeni din cauza unei slabe mun­
                        minelor culturale peste 200 conferinţe cu    ci politice de massă, recoltarea păioa.se!or   lună au avansat cu mult lucrările cana­
  Pentru traducerea în viaţă a sarcinilor   caraotef agricol, politic, ştiinţific şi alte­ se desfăşoară într’un ritm nepermis de
izvorîte din Hotărîrea partidutii au fost   le. Deasemenea, sia.u mai organizat şi     încet. Pentru sfatul popular al comunei Că-   lului. pentru conducte şi cablu, precum şi
create colective de agitatori pe lângă fie­  o serie de conferinţe transmise prin      lan problema recoltării grâului, care de
care organizaţie de bază unde acestea nu    staţiile de radioficare dintre care 4 numai   mult a dat în pârgă, nu a constituit o preo­   cele dela zidurile de sprijin dela cota 241.
au existat, iar agitatorii au fost instruiţi  la Băcia; s’a organizat vizionarea a dife­   cupare de seamă, ne luând măsuri de lă­
temeinic şi repartizaţi pe grupe de ease.   ritelor fitme din domeniul agricol şi do-    murire a ţărănimii muncitoare din aceste     Acum când ne mai desparte puţin timp
                                                sate despre necesitatea recoltării la timp
                                                spre a se evita pierderile.           de ziua de 23 August şi de Festival, noi ne

                                                 In puţinele zile ce mai sunt până la ter­   străduim, ca angajamentele pe oare ni le-a.m
                                                minarea secerişului păroaselor şi începerea
                                                din plin a treerişului, organizaţiile de partid luat în cinstea acestor măreţe sărbători,
                                                trebue să i-a toate măsurile şi să asigure
                                                desfăşurarea unei temeinice munci politico    să le îndeplinim şi chiar să le depăşim

                                                                        arătând în felul acesta partidului că sun­

                                                                        tem demni de încrederea ce ne-a acordat-o

                                                                        de a munci la construcţia uzinei cocso-

                                                                        chimice.      Ing. C. GANCEA

                                                                                 şantierul Nr. 5. cocserie

                                                                        de massă. Pentru aceasta este necesar ca
                                                                        organizaţiile de partid să treacă în cel
                                                                        mal scurt timp posibil la reactivi zarea şi
                                                                        instruirea colectivelor de agitatori, punân-
                                                                        du-i la curent cu sarcinile economice şi
                                                                        politice şi să le conducă în mod direct, tre­
                                                                        când la un control sistematic şi perma­
                                                                        nent deoarece fără un astfel de control îndcH
                                                                        plinirea sarcinilor nu poate fi asigurată.

                                                                          Acum când treerişul a început şi pe zi
                                                                        ce trece creşte în intensitate, atenţia prin­
                                                                        cipală a organizaţiilor de bază trebue să
                                                                        se îndrepte asupra organizării muncii de
                                                                        agitaţie la arii şi la bazele de recepţie,
                                                                        care Sn tot timpul treerişului trebue să
                                                                        constitueprincipalele centre de muncă po­
                                                                        litice la sate.

                                                                          Agitatorii trebue să sprijine îndeaproape
                                                                        munca delegatului de batoză care trebue
                                                                        să fio figura centrală în tot timpul aces­
                                                                        tei campanii. Pentru a sprijini munca aces­
                                                                        tora, organizaţiile de partid trebue 6ă re­
                                                                        partizeze pe lângă fiecare arie, pe bază de
                                                                        plan, câte 1—2 agitatori, care să fie schim-f
                                                                        baţi prin rotaţie folosind totodată în aceas­
                                                                        tă muncă mecanicii, batozarii, tractoriştii etc.
                                                                        pe care va trebui să-i selecţioneze cu grijă.

                                                                          Pentru lămurirea şi mobilizarea ţărăni­
                                                                        mii muncitoare în lupta pentru terminarea
                                                                        la timp a munciilor agricole agitatorii tre­
                                                                        bue să folosească cele mai variate mijloace
                                                                        ale agitaţiei politice ca munca dela om la
                                                                        om, discuţii şi convorbiri cu ţăranii mun­
                                                                        citori, lozinci, gazete de perete, etc., căci
                                                                        numai astfel planul de recoltare şi colec­
                                                                        tare va putea fi îndeolinit în cele mai bune
                                                                        condiţiuni.
   1   2   3   4