Page 1 - 1953-07_32
P. 1

IN ACEST NUMĂR:

                                                         — înălţimi (prietenului iuirnalist din

                                                         Hunedoara)                       (pag. 2-a)

                                                         — Cum ne-am organizat munca în

                                                         campania de vară.                   (pag. 2-a)

                                                         — Să ridicăm nivelul activităţii or­

                                                         ganizaţiilor U.T.M.                  (pag- 3-a)

Organ a! Comitetului Raional P. M. R. Hunedoara şi ai Sfatului Popular Raional                  — In mijlocul brigăzii de stahano-
                                                         vişti (pag. 3-a)

Anul V. Nr. 32 (211)               VINERI 24 IULIE 1953             4 pagini 20 bani

Să dăm avânt întrecerii socialiste                                în cinstea zilei de 23 August şi a Festivalului

în cinstea zilei de 23 August si a Festivalului                             Brigada stahanovistului Ionescu Peire

  Pe întreg cuprinsul patriei noastre se    hotăirîrea pentru ca întrecerea socialistă           şi~a îndeplinii cincinalul
desfăşoară intens bătălia pentru îndeplini­
rea angajamentelor socialiste, luate în cins­  să devină metodă permanentă de muncă       In dimineaţa zilei de 1 Iulie, brigada de    Luând cuvântul organizatorul grupei
tea zilei de 23 August şi a Festivalului.    a masselor largi. Comitetul de întreprindere

  Pentru a cinsti cum se cuvine cele două    al combinatului, de pildă, încearcă uneo­ fierari betonişti de pe şantierul uzinei de partid de pe şantier tovarăşul Uie Va­
mari sărbători, oamenii muncii din patria    ri să creeze întrecerii o albie îngustă, ne­ cocso-chimice din Hunedoara, condusă de sile, a felicitat în numele organizaţiei de
noastră au pornit cu un nou avânt în în­     socotind faptul că întrecerea este un câmp stahanovistul Ionescu Petre începuse • să partid întreaga brigadă, arătând că suc­
trecerea socialistă luându-şi angajamente                                                     cesele obţinute se datoresc muncii pline
sporite. Urmând exemplul colectivului de     larg pentru desfăşurarea energiei şi ini­ lucreze în luna Ianuarie a anului 1956.
muncitori tehnicieni şi ingineri al uzinelor                           Câtă bucurie fusese atunci în inimile de avânt al tinerilor şi sprijinul acordat
„Vulcan” din capitală, care şi-au luat an­    ţiativei creatoare a masselor. Numai aşa se
gajamentul în faţa partidului să îndepli­
nească planul anual în 11 luni şi să rea­    explică faptul dece comitetul de întreprin-, . lor, când reuşiseră ca angajamentul luat de către organizaţia de partid. Responsa­
lizeze economi în valoare de 10 milioane
Iei, şi muncitorii din întreprinderile raio­   dere nu a luptat, după 1 Mai, pentru ex­ în cinstea Festivalului, de a termina cin­ bilul brigăzii, stahanovistul Ionescu Petre,
nului nostru şi-au luat numeroase anga­
jamente de acest fel. Astfel muncitorii     tinderea unor iniţiative preţioase ivite în cinalul, să fie îndeplinit cu o lună de zile răspunzând muncitorilor de pe şantier, s’a
combinatului siderurgic „Gh. Ghcorghiu-
                         întrecere, cum ar fi de pildă, cea a lui înainte de termen. Adunaţi într’un mee- angajat în numele brigăzii ca până în

                         Costache Vasile.                 •ting fulger colectivul dc i^jxncitori, ingi­ luna Decembrie a anului 1954, el şi cu în-

                         Această atitudine nu este întâmplătoare, neri, tehnicieni, activişti de partid, sindi­ leaga brigadă să lucreze în contul lunii

                         ea îşi are rădăcina în mentalitatea pro-' cat şi U.T.M. au felicitat pe bravii ferari- August a anului 1953.

                         fund greşită, care mai dăinue în rându­ betonişti, care şi-nu terminat sarcinile din       Noile safe angajamente au fost pri­

                         rile unor activişti sindicali potrivit căruia, planul cincinal în mai puţin de 2 ani şi mite cu vii aplauze de către toţi munci­

                         întrecerea socialistă ar fi o campanie care jumătate.                       torii de pe şantier

Dej", dela secţi'le de bază, s’au angajat    se termină la o anumită dată, la o anu­             Angajamentele devin fapte
ca până la 23 August să depăşească planul    mită sărbătoare, pentru a fi reluată în
de producţie între 2,6—5,5 la sută, să mă­    preajma unei alte sărbători.            In cadrul consfătuirii de producţie, ce    în proporţie dc 61 la sută, iar planul între­
rească productivitatea • pe cap de muncitor                            a avut Ioc în luna Iunie, minerii din      prinderii să-l depăşească cu 10 la sută
cu peste 1 la sută faţă de sarcina planifi­    Lipsuri serioase în această direcţie exis­   Ghelar, s’au angajat ca în cinstea zilei de
cată, să lupte cu hotărîre pentru reduce­    tă şi în munca comitetului de partid al     23 August şi a Festivalului, planul de pro­    In fruntea întrecerii se găseşte „Orizon­
rea preţului de cost.              combinatului, care în loc să analizeze în    ducţie al minei pe perioada 1 Iulie — 22     tul tineretului" care a dat cu 14 la sută
                         mod operativ rezultatele întrecerii, să se­   August, să fie realizat şi totodată depă­    mai mult minereu peste normă, iar din­
  Angajamente asemănătoare şi-au luat şi    sizeze “felementele noi care s’au ivit, să    şit cu 656 tone minereu.             tre brigăzile care deservesc orizontul, în
muncitorii dela uzinele „Victoria” Câlan,    vadă în ce măsură membrii de partid şir                              primele rânduri păşeşte brigada s-tahano-
minerii dela grupul minelor de fier Ghe-     au ' îndeplinit rolul de avangardă în pro­     Prin întrecerea socialistă, ce se desfă­   vistului Duma Niooale, cu o depăşire a
lar, C.F.R.-iştii Simerieni, constructorii    ducţie, din potrivă el n’a condus şi nu     şoară cu mult entuziasm în întâmpina­      ¦normei de 174 la sută, urmată fiind de
dela I.C.S.H. şi alţii.             conduce politic întrecerea socialistă.      rea măreţelor sărbători,, minerii grupului    brigada lui Tămaş Ludovic care deasemeni
                                                 de mine Ghelar, au reuşit ca până la dala    a dat cu 97 ia sută mai mult minereu faţă
 Toate aceste angajamente arată dorinţa      Aşa se explică că la unele secţii, c a :   de 21 Iulie să realizeze angajamentul luat    de prevederile normei.
patriotică a muncitorilor de a descoperi şi   Forje, Construcţii metalice şi Sectorul
de a pune în slujba realizării cincinalului   turnătorii, pianul de producţie pe ulti­

în 4 ani, noi rezerve de producţie. Acestor mele 3 luni să nu fie temeinic defalcat, să

Succesele constructorilor de pe şantierul O. M.angajamente li s’au adăugat — ca o con­ nu fie încheiate nici contracte de întrecere,

diţie esenţială — angajamentele condu­      aşa cum se cere, iar evidenta şi populari­     Muncitorii şi tehnicienii Trustului , 4     Deasemeni brigada de zidari a lui Adoll
cerilor întreprinderilor în ce priveşte     zarea să lipsească.               Construcţii de pe şantierul O.M. prin       Iosif a avut o depăşire de normă de 83
buna organizare a muncii şi perfecţiona­                             munca lor hotărîtă înalţă neîncetat noi lo­   la sută, realizând şi economii la cărămizi
rea unor procese tehnologice.           Astfel de cazuri se întâmplă deasemeni     cuinţe pentru muncitorii Hunedorenl. Că­     în valoare de 576 lei. Continuând munca
                         şi la I.C.S.H. în special la Instalaţii,     lăuziţi de acest gând, constructorii de pe
 Muncind cu mult elan în cadrul întrece­    Montaj şi Mecanic şef.              şantierul O.M. obţin succese însemnate      cu acelaş elan, în luna Iulie ambele bri­
rii . socialiste numeroase echipe şl chiar                            în munca lor.                  găzi zidesc cu 70—100 la sută mai mult
brigăzi din întreprinderile şi şantierele Hu­   Tovarăşul Stalin în operele sale, are cu­                            de cât prevede norma planificată.
nedoarei au împlinit cu succes angajamen­    vinte de aspră ironie la adresa acestor      Astfel brigada de economii condusă de
tele luate 'în cinstea acestor măreţe săr­    tovarăşi care îşi închipue că întrecerea este  stahanovistul Ghiţing Ştefan pe luna .Iu­     Frumoase rezultate a obţinut şl brigada
bători. Astfel brigada de tineret de pe     o nouă „modă” a comuniştilor care dispare    nie a realizat norma în proporţie de 216
şantierul uzinei cocso-chimice condusă de    la sfârşitul „sezonului”. întrecerea socia­   la sută, făcând totodată economii în va     de specialitate a lui Cosma Ştefan — în­
tânărul Ionescu Petre, lucrează în con­     listă pe care masseie muncitoare o con­     loare de 707,52 lei.
                         sideră o cauză proprie, scumpă lor, cons-                             fiinţată la 1 Iulie — care până la 15 Iulie
tul anului 1956, la fel turnătorii Groza     titue o imensă forţă creatoare ce trebue
                         necontenit desvoltală şl- îmbogăţită.                               a realizat norma în proporţie de 112%.
Ioan şl Todoran Ioan dela uzinele „Vic­
                                                         înainte de termen
                          Principalul în întrecerea socialistă este
toria” Călan, deasemenea dau produse în     îndeplinirea de către fiecare muncitor, lie-    In cinsica Festivalului şi a zilei e 23    men, iar. lucrările au fost făcute de bună
contul anului viitor. Exemple asemănătoa­    care atelier şi întreprindere în parte nu nu­  August, echipa de dulgheri de pe şantierul    calitate. Deasemeni, această echipă s’a
re sunt nenumărate în întreprinderile din    mai a sarcinilor cantitative de pian, ci     Nr. 3 condusă de tovarăşul Máte Ludo­      angajat ca în cinstea marii sărbători, să
raionul nostru.                 şi a sarcinilor calitative ale planului, reali­                          termine cu 6 zile înainte lucrările dc
                         zarea sortimentelor prevăzute, respectarea    vic obţine zilnic însemnate succese în pro­   dulgherie şi cofraje dela staţia ,concasoa-
  Realizările dobândite arată că măreţele    întocmai a calităţii produselor, lupta pen­   ducţie.                     re de pe şantierul uzinei cocso-chimice
idei len inist-sta Iiniste despre întrecerea   tru reducerea preţului de cost.
socialistă pătrund tot mai adânc în con­                              Aslfel, schelăria şi podul penlru turna­    din Hunedoara.
ştiinţa oamenilor muncii în orice -olţ                              rea betonului deasupra staţiei de dozare,                   MARIAN PETRU
                                                 au fost terminate cu 5 zile înainte d e. ter-
                                                                                      corespondent voluntar

s’ar afla pe cuprinsul ţării noastre, că     Desvoltarea întrecerii socialiste şi a miş­

ele înaripează munca lor paşnică, hotărî- cării stahaooviste este legată de însuşirea Predarea cote'or catre stat — o datorie patriotica

rea de a-şi construi o viaţă nouă înflori­    creatoare a experienţei sovietice dc ridi­     Muncind, cu toate forţele pentru strân­    nând peste 1600 kilograme boabe la ha.
toare.                      carea nivelului tehnico-cultural al clasei    gerea recoltei ia. timp şi fără pierderi, ţă­   După trocriş ei şi-au încărcat în
                         muncitoare.                   ranii muncitori din întovărăşirea agricolă
 Marele Stalin a arătat încă din 1929 că,                                                     căruţe cota de seca.ră şi în frunte

„...întrecerea este o metodă comunistă de Eforturile patriotice ale muncitorilor şi „7 Noembrie” din comuna Hăşdaf, au ter­ cu comuniştii Nag^ Iosif preşedin­

construirea socla./smului pe baza activităţii  tehnicienilor trebue susţinute cu putere de   minat secerişul păioaseior cu mult timp     tele întovărăşiţilor, Kiss Albert şi Lupu
maxime a masselor de mlîîoanc aie oa­      către conducerile întreprinderilor, care prin  înainte de termen,                Alexandru, au pornit în ziua de 21 Iulie
menilor muncii... este pârghia cu ajutorul    măsuri lehnico-organizaitorice trebue să
căreia clasa muncitoare este chemată să     creeze oele mai favorabile condiţiunii .des­    Imediat după ce au terminat secerişul     spre baza dc recepţie Hunedoara, predând
aşeze întreaga viaţă economică şi cultu­     făşurării întrecerii socialiste pentru a pune  păioaseior, întovărăşiţii au şi trecut la tran­
rală a ţării pe baza socialismului”.       pe baze temenice lupta pentru reducerea     sportul culturilor la arie, pentru a înce­    cu drag statului cantitatea de 1.700 ki­
                         preţului de cost. Conducerile administra­    pe de îndată treerişul. Lucrând organizat
  Partidul nostru acordă o atenţie deose­    tive din întreprinderi trebue să asigure     în două schimburi, ei au reuşit să ter­     lograme secară din noua recoltă.
bită desvoltării întrecerii socialiste şl ridi­ o evidenţă clară şi precisă care trebue să    mine zilele trecute treerişul secarei, obţi-
cării ei pe o treaptă mai înaltă după exem­   ducă la îmbunătăţirea continuă a norme­                                              LUPU IOSIF
plul glorioasei mişcări stahanovisle din     lor tehnico-organizatorice.                         *                      corespondent voluntar
U.R.S.S., considerând întrecerea un puter­
                                                   Ţăranii muncitori din comuna Teliuc,                 ¦A
                                                 pe lângă munca depusă penlru buna reuşi­
                                                 tă a campaniei agricole dc vară, ei s’au     doara. Voioşii pionierii care se aflau îna­
                                                 preocupat intens şi de recoltarea la timp    intea convoiului, precum şi muzica oare
                                                                          îi însoţea, cânta vioi vestind că ţărâ­
                                                                          nii muncitori din comuna Teliuc se achită

nic şi permanent mijloc de mobilizare a      Să înălţăm tot mai sus steagul întrecerii   şi în bune condiţiuni a fâneţefor din acest   cu cinste de cotele datorate statului.
muncitorilor şi tehnicienilor în lupta pentru  socialiste pentru desvoltarea economiei na­   an.                        Printre cei care au fost primii la pre­
Socialism.                    ţionale, pentru victoria măreţei cauze at
                         timpurilor noastre, cauza păcii şi socia­     •%b razele dogoritoare ale zilei de 18     darea acestor cote, se numără comuniştii
 Trebue spus însă, că unele organizaţii     lismului.                    Iulie, un convoi de 68 căruţe încărcate cu    Oprişan Armie şi Boje Lăscuţi a căror
   nnriiri si sindicale, nu luptă cu toată                           fân şi împodobite cu drapele şi lozinci,     exemple au fost urmate şi de alţi ţăranii
                                                 au pornit spre baza de recepţie Hune­      muncitori din această comună.
   1   2   3   4