Page 3 - 1953-07_32
P. 3

UZINA NOASTRA                            Fag. 3-a

                               VIAŢA DE PARTID                                  Să se m măsuri grabnice

Să ridicăm nivelul activităţii organizaţiilor U. T.                                              pentru curăţirea halei

In lupta pentru înfăptuirea bazei eco­                                              de turnare dela O.S.M,

                                                au crescut numărul brigăzilor U.T.M. cu 37

nomice a socialismului în patria noastră,          BOUREANU ŞTEFAN          şi au luat fiinţă posturi utemiste de con   La consfătuirea pe ţară a oţelarilor, prin­

partidul acordă o deosebită atenţie organi­     primsecretar al Comitetului raional    trol. Brigada stahanovislă a lui Stamate E.  tre altele, s’a criticat şi atitudinea de ne­
zaţiei U.T.M., deoarece ea educă tineretul         de Partid — Hunedoara        şi brigada fruntaşă condusă de Bogdan     păsare a conducerii sectorului O.S.M. dela
în spiritul devotamentului faţă de patrie,                           Fioriean, au reuşit ca până în prezent să se  combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej”-
îl grupează în jurul partidului şi mobili­   ridicarea nivelului politic, ideologic şi pro­ situeze în fruntea întrecerii socialiste pe  din Hunedoara, faţă de descongestionarea'
zează forţele tineretului pentru a cohlii-   fesional al tinerilor. Ca rezultat a mă.;u-   şantier.                    halei de turnare.
bui la îndeplinirea planului cincinal în 4   rîlor luate de biroul raional P.M.R., s’a
ani, la întărirea industriei noastre grele, la putut vedea o creştere a simţului de âs-      Dacă comitetul raional de partid Hune­     Deşi, dela consfătuire au trecut aproape
lărgirea sectorului socialist al agriculturii  pundere în rândurile tineretului, care a    doara, a obţinut rezultate frumoase în     6 săptămâni, tovarăşul Niţă Ioan şeful
şi la creşterea nivelului de trai al celor ce  desfăşurat o muncă plină de entuziasm      munca de conducere a organizaţiei U.T.M.,   sectorului oţelărie, n’a trasat nici până în
muncesc.                    pentru îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor   apoi cu toate acestea, dezbaterile din ul­   prezent sarcini concrete în ceeace priveşte
                        de plan. A crescut numărul tinerilor care    tima adunare a Comitetului raional dc     curăţirea halei de turnare,
  Partidul nostru, prin organizaţiile U.T.M., au încheiat contracte socialiste cu 1600,    partid, au arătat că mai există încă o
mobilizează tineretul la înfăptuirea gigan­   iar pe şantierul tineretului 800 tineri au   seamă dc lipsuri în această direcţie. S’a     In hala de turnare, domneşte accaşi des-
ticelor construcţii. Astfel în ultimul timp   încheiat contracte pentru a se califica şi   constatat că nu toţi membrii Biroului ra­   ordine. Cochilole stau aruncate peste tot
a încredinţat vlăstarului său iubit, noi şan­  a lucra în aceste întreprinderi.        ional de partid, participă la şedinţele de   fără niciun rost, lucru care face ca hala'
tiere de construcţii printre care şi şan­                            birou a Comitetului raional U.T.M., in sco­  de turnare să fie arhi-aglomerată. Dea-
tierul dela Hunedoara, unde se înalţă u-      Pentru ca brigăzile de voluntari sâ-şi    pul îndrumării acestuia în toate proble­    semeni, grămezile de zgură şi cărămizi,
zina cocso-chimică, termocentrala electrică   poală realiza planul de producţie, Comite­   mele importante şi că tovarăşul Popa M.    stânjenesc foarte mult buna desfăşurare a
şi multe alte mari construcţii.         tul raional de partid a obligat organiza­    Ion, şeful seoţ'ei organizaţii dc partid,   procesului de producţie.
                        ţia de bază P.M.R. să ia măsuri împreu­     sindicat şi U.T.M. oare răspunde d’rect
  Organizaţiile de partid, au datoria să    nă cu organizaţiile de bază U.T.M. oa a-    de această muncă, a subapreciat munca       Din cauza unei proaste organizări a mun­
conducă munca tineretului zi de zi în ve­    cestea să fie conduse de tinerii cei msi    în această direcţie. O altă lipsă a Comi­   cii, oalele de zgură stau ore întregi în­
derea ridicării nivelului de educare a or­   bine pregăt'ţi, cu multă experienţă în mun­   tetului raional de partid, este aceia că şi-a cărcate cu resturile dela turnare, pentru
ganizaţiilor U.T.M. din raionul Hunedoara    ca marilor construcţii. Aceste indicaţii au   concentrat activitatea mai mult în îndru­   a fi transportate la „Bataga”.
pentru oa în felul acesta ele să poată face   făcut ca din rândurile tineretului să se ri­  marea tineretului din întreprinderi şi a
faţă sarcinilor măreţe care le stau în fată.  dice un număr de peste 900 fruntaşi în                              Vinovaţi de acest lucru, se fac/ in pri­
...Asigurarea conducerii exercitată de partid  producţie, peste 80 de stahanovişti şi 6    neglijat în mod nepcrmls munca educa­     mul rând, şeful sectorului O.SM. tovarăş
                        brigăzi stahanoviste.              tivă în rândurile tineretului sătesc. Comi­  şut Niţă Ioan împreună cu colaboratorii
   — ne învaţă I. V. Stalin — este lu­                            tetul raional de partid Hunedoara apre­    săi — Toderici Petru şi Dogaru Nicolae
crul cel mai de căpetenie şi mai important    Deascmeni Comitetul raional de partid,    ciază ca o mare lipsă a sa faptul că nu a   — care nu văd ' hausul ce predomină în
în întreaga activitate a Comsomolulni”.     a îndrumat organizaţia U.T.M. să extindă    îndrumat organizaţiile de tineret în ceeace  hala de turnare a acestui sector. Tre-
A înfăptui conducerea tineretului de cairo   în rândurile tineretului metodele înaintate   priveşte primirea de candidaţi de partid    bue curmat odată pentru totdeauna atitu­
partid, înseamnă a face ca fiecare orga­    de muncă sovietice şi metodele propriilor                           dinea de tărăgăneală a lucrurilor de azi
nizaţie de U.T.M. să pornească în întrea­    noştri stahanovişti. Dând viaţă acestei sar­  din rândurile U.T.M.-u.lut, muncă ce sc    pe mâine şi să sc treacă imediat la lua­
ga sa muncă dela indicaţiile partidului,    cini, organizaţia U.T.M. a organizat la     desfăşoară slab mai ales din cauză că co­   rea de măsuri necesare, pentru curăţenia
6ă îndeplinească activ şi perseverent -»ces­  locul de producţie, pe brigăzi şi ech'po    mitetul raional U.T.M. tărăgănează în mod   ce trebue să existe în hala de turnară
te indicaţii, să ajute aetiv partidul in a-   conferinţe tehnice ca „Aplicarea metodelor   «epermis rezolvarea cererilor utemişti.loî,  dela O.S.M.
plicarea sarcinilor care. stau în fata popo­  sovietice la furnale”, „Tehnologiai fontei   care doresc şi merită să inlre în rândurile
rului muncitor. Dar pentru aceasta se ccie   şi a oţelului” şi altele care au stârnit în   partidului.                  Colectiviştii îşi desfac produsele
ca membrii de partid să pătrundă adânc     tineret, dorinţa de a cuceri şi stăpâni cu
şi sistematic în viaţa organizaţiilor de ti­  temeinicie metodele sovietice: Matulineţ,     Comitetul raional de partid consideră că   agricole pe piaţa Hunedoarei
neret şi să le îndrume în activitatea lor.                           nu a făcut totul în ceeace priveşte con­
                                                trolul şi îndrumarea în munca organiza      Pentru buna aprovizionare a muncitorilor,
  Comitetul raional de Partid Hunedoaia,                            ţiei U.T.M., fapt care a făcut ca în ac­    hunedoreni cu legume şi zarzavaturi, co­
                                                                        lectiviştii din gospodăriile agricole colec­
                                                                        tive Obreja, Benic şi Cistei regiunea Hu­
                                                                        nedoara, au transportat în dimineaţa zilei
                                                                        de 16 Iulie patru camioane din aceste pro­
                                                                        duse.

                                                                         Numai în primele 2 ore dela începerea,
                                                                        desfacerii colectiviştii au vândut la pre»
                                                                        {uri mult mai reduse decât pe piaţa neoc-

se ocupă tot mai mult de munca organi-     Macar-Mazai, Filipov, Cuzneţov, Cotlear.    tivitatea tinerilor să mai existe o seamă ganizată, peste 2500 kilograme cartofi cu
zaţ’ilor U.T.M., pe care le ajută să aplice   etc., pe care le aplică peste 1200 ute oiş­
ea succes în viaţă sarcinile.          ti şi care au dat posibilitatea să se ridice  de lipsuri.                  2 iei kilogramul, peste 800 kilograme cea­
                        cadre noi de tehnicieni, inovatori şi ra-
  In lumina rezoluţiei C.C. al P.M.R. din   ţionalizatori c a : Biciuşca Gheorghe, Dâr-    învăţând din aceste lipsuri, Comitetul    pă cu 1 leu 3 Icgătun, precum şi însem­
22—24 Decembrie 1948 — cu privire Ia      lea Gheorghe, Suciu loan, Vuc Ioan şi alţii",  raional de partid Hunedoara, îşi va in­    nate cantităţi de varză, conopidă, fruc­
activitatea partidului în rândurile tinere­   care în urma muncii lor au primit titlul    tensifica şi mai mult munca în vederea     te, etc., cu preţuri mai reduse.
tului, s’a analizat în diferite plenare ale   de maiştrii în secţiile respective.       lichidării lor şi în vederea îmbunătăţirii
comitetului şi în şedinţele biroului raional,                                                  Ţăranii colectivişti Sălcău loan, Cion­
activitatea U.T.M.-ului, atât în îndeplinirea   Crescuţi şi educaţi de partid, tinerii ob­                          tea Gheorghe, Man Ironim şi alţii, care

                                                necontenite a conducerii organizaţiei UTM au însoţit camioanele dc legume şi zarza­

                                                în spiritul atotbiruitoarei învăţături a lui • vaturi la Hunedoara, au declarat că din

                                                Lemn şi Stalin.*)               recolta bogată a acestui an vor mai tri­
                                                                        mite muncitorilor hunedoreni mai multe pro­

planului de stat, cât şi în cceace priveşte ţin strălucite succese în producţie. Astfel, *) Din „Drumul Socialismului” Nr. 57 (290) duse agricole. :9

In m i j l o c u l o r i g a z i i                               lui lumii îl făcea să muncească cu şi mai   te şi cu Stranciuc mânuiau cu multă pri-
    stahanoviste                                       mult elan.                   pricepere minunatele maşini, cc parcă bă-'
                                                                        teau mai iute în plăcile de beton.
  In marca hală de prefabricate . dc pe    teva zile în urmă, împreună cu brigada       Câtă bucurie va fi pentru el, atunci
şantierul uzinei cocso-chimicc, tânărul                             când va avea fericita ocazie să se întâl­     ...In timpul prânzului membrii brigăzii
Sfamate Emil, se sfătuia cu brigada sa, cum   sa, ca în cinstea Festivalului să termine    nească cu tinerii din alte ţări. In trecut   sc . adunaseră din nou în jurul comandan­
ar putea face ca din ziua aceia munca                              nici nu se putea gândi că, el fecior de    tului lor unde, ascultau cu mare atenţie
lor să dea rezultate din ce în cc mai bune.   cincinalul.                   ţăran sărac va putea participa vreo da­    citirea presei. Aici ei desbăieau pe larg
                                                tă ia o asemenea întâlnire cu alţi tineri   unele articole din ziarul „Festival” 1 din
  — U-itaţi-vă tovarăşi, le spuse, Sta­    Şt mereu gândul acclai, îl apăsa, îl fră­    de peste .hotare. Dar, în anii puterii popu­  care aflau cum se pregăteşte tineretul lu­
mate. Ne mai despart puţine zile de Fes­                            lare, toate sunt cu putinţă. Astăzi iată-1   mii şi tinerii din ţara noastră pentru Fes­
tival şi de aceia noi trebuie să ne încor­   mânta.     ••                printre stahanovişti. Mâine iată-1 la Fes­   tival.
dăm forţele.                                          tival. Şi în hală munca nu conteneşte.
                        — Cum noi care ne-am luat angajamen­      Normele fixate sunt mereu doborîte de      —- Auziţi tovarăşi,,, ce frumoase pregă­
  Tu Năstase vei trece azi la betonieră, iar                          avântul nestăvilit cu care tinerii din bri­  tiri se fac în cinstea Festivalului !- îoşti
tovarăşa Bejenaru Elena va merge la       tul, să nu ni-1 putem duce la îndeplinire?   gada lui Stamate, au pornit la muncă în    cu voce hotărîtă utemistul Băiănaru San­
groapa de tipare.                                        cinstea celui de al IV-lea Festival Mon­    du. Deci şi noi trebue să ne prgătim, fi­
                        Nu... nu so poate să nu câştigăm. Tre-     dial al Tineretului şi Studenţilor pentru   indcă şi noi vom avea cinstea să par­
  — Eu, împreună cu Stranciuc Mircca vom                            Pace şi Prietenie.               ticipăm la Festival.
trece la vibratoare; ceilalţi, vor merge fie­  bue... Azi, ne-am organizat munca -.nai
care la locurile unde au lucrat şi mai                               La goapa de tipare, o tânără pe nune      In aceia clipă, în privirea fiecărui tânăr
înainte.                    bine decât în celelalte zile, îşi zise el în  — Bejernaru Elena cu ochii negri ca mura    nu se puica citi decât curaj, dârzenie
                                                                        şi hotărîre, deoarece cuvintele rostite mal
  Sunetul prelung al sirenei ce străbătea   gând, trecându-şi uşor mâna prin părul     şi îmbrăcată înlr’o salopetă albastră, cu   înainte de tovarăşul lor de muncă, er.au
aerul des şl umed al acelei dimineţi, îi                            gândul că va merge şi ea la Festiva! prin­   limpezi pentrj fiecare.
găsise pe stahanoviştii din brigada iui     castaniu.                    dea parcă şi mai strâns mistria în mâini.
Stamate Emil, în focul discuţiilor cc aveau                           Această tânără stahanovistâ pe lângă       Cele câteva minute rezervate pentru
ioc mainte de începerea lucrului.        Dar, deodată gândurile lui fură între­     munca rodnică pe care o depune zi de ai    pauza prânzului s’au -scurs repede. Munca
                                                în hala do prefabricate a şantierului uzi­   începu din nou .In zumzetul vibratoarelor
  -- Atunci, la posturi fiecare, le spuse cu  rupte de o chemare puternică ce venea din    nei cocso-chimicc, mai face parte şi din    şi al macaralelor trezite din nou la viaţă,
glas tare — tânărul Stamate, care îi ur­                            ansamblul tineretului, care se pregăteşte   marea hală clocotea de munca îndârjită
mărea cu atenţie pe fiecare în parte şl,    fundul halei.                  intens pentru Festival. Şi... c u . câtă dra­ a tinerilor stahanovişti. Şi astfel tânăra
fără să mai stea pe gânduri, vorbind cu                             goste muncea ea în acea clipă, când se     brigadă stahanovistâ şi-a continuat lucrul,
voioşie între ei, stahanoviştii se îndreptară  — Hai băieţi să-i dăm zor cu lucrul,      gândea că nu peste mutt timp glasul el     până când sirena anunţase sfârşitul unei
spre locurile dc muncă fixate dinainte de                            va fi ascultat de mii şi mii de tineri din   zile de muncă încununată de succes.
comandantul lor.                că timpul trece... şi vorba aia... ne-am    lumea întreagă veniţi în ţara noastră la
                                                marea sărbătoare.                — Cu 170 ia sută ne-am depăşit astăzi
   In .noaptea care trecuse, comandantul   luat un angajament în cinstea Festiva­                             norma tovarăşi — rosti comandantul la
dc brigadă — Stamate Emil — mai că nu                               In hală, alături de tineri, o betonieră   sfârşitul schimbului după cc-şi strânse
putu să doarmă. Gândurilb iui erau mereu    lului.                     în iureşul ei zgomotos, mesteca mereu     ţoală brigada în jurul său.
frământate de angajamentul luat cu câ­                             cimentul, pietrişu! şi nisipul din care bri­
                        Era glasul pătrunzător al agitatorul-u!     gada scotea mereu piesele necesare cons­     — Aceasta înseamnă, că dacă vom mun­
                                                trucţiilor şantierului. La vibratoare. Stama- ci tot aşa până la sfârşitul lunii, angaja­
                        de brigadă — Dragu Nicolae. Ceilalţi îl                            mentul nostru luat în cinstea Festivalului,
                                                                        va fi îndenlinit.
                        priviră cu atenţie şi-l înţeleseră. Era !n-

                        tr’adevăr agitatorul brigăzii lor, pe care

                        îl ştiau cât de harnic este.

                        Din acea clipă, tinerii stahanovişti cu

                        gândul mereu la Festival, munceau parcă

                        mai repede, cu mai mult spor.

                        Cuvintele agitatorului pătrunseră şi în

                        mintea utomisiului Stranciuc Mircea, care

                        cu toate că nu era venit de mult în rân­

                        dul lor, totuşi nu se lăsa mai prejos de

                        cât ceilalţi. Gândul că în curând va mer­

                        ge si el la marea sărbătoare a tineretu­
   1   2   3   4