Page 4 - 1953-07_32
P. 4

Pag. 4-a                                UZINA NOASTRA

     -:                              -Ţ                   ‘ n—

Canei ani dela semnarea Tratatului de Prietenie, Colaborare                                       Nota Ministerului Afacerilor
  şi Âsistenfă Mutuală între R. P. R. şi R„ Ceh@&I@Yaeă                                        Externe a! 0. i. 8. S. adresată
                                                                     ambasadei Republicii Turce
  Preşedintelui Republicii Cehoslovace                    Tovarăşului Dr. Petru Qroza
                                                                          la Moscova
    tovarăşului Antonin Zapotocky                  Preşedintele Prezidiului Marii Adunări
                                    Naţionale a Republicii Populare Române               MOSCOVA (Agerpres). — TASS.
                        Praga                                            La 20 Iulie a. c., V. A. Zofin ministru
                                                         Bucureşti        adjunct al afacerilor externe al U.R.S.S.,
  Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a semnării Tra­                                         a înmânat d-lul Hozar, ambasadorul Re­
tatului de prietenie, Colaborare şi Asistentă Mutuală          Cu prilejul celei de a cincia aniversări a semnării       publicii Turce, următoarea notă :
dintre Republica Populară Română şi Republica Ce­           Tratatului româno-cehoslovac de Prietenie, Colabora­        „Ministerul Afacerilor Externe al Uni­
hoslovacă, în numele Prezidiului Marii Adunări Na­                                           unii Republicilor Sovietice Socialiste are
ţionale şi al meu personal, vă exprim cele mai căl­          te şi Asistenţă Mutuală trimit poporului român şi        onoarea să declare ambasadei Republicii
duroase felicitări.                          Dvs. personal sincere felicitări. Tratatul care a în­       Turce următoarele :
                                    tărit vechea prietenie a popoarelor român şi ceho­         Ministerul Afacerilor Externe al Turciei,
  Colaborarea rodnică dintre ţările noastre, întărită         slovac a devenit, deasemenea, baza unei colaborări        a comunicat ambasadei sovietice la An­
prin acest tratat, contribuie activ la realizarea însem­        mereu crescânde a popoarelor noastre în toate dome­        kara că între 22 şi 27 Iulie va staţiona
natelor succese pe care le obţin popoarele noastre           niile vieţii. Popoarele noastre, datorită ajutorului       în portul Istambul o escadră de vase de
pe drumul construirii socialismului.                  uriaş şi dezinteresat al Uniunii Sovietice, au obţinut      război ale S.U.A. formată din zece uni­
                                    mari succese în construirea socialismului. Popoarele       tăţi ş' anume : două crucişătoare, trei
  Sunt convins că şi în viitor relaţiile de prietenie şi       noastre îşi vor întări prietenia, în frunte cu cel mai      distrugătoare, patru culegătoare de mine
colaborare rodnică dintre ţările noastre se vor în­          bun prieten al nostru — Uniunea Sovietică — şi          şi un vas de debarcare
tări şi mai mult în lupta pentru victoria forţelor           prin aceasta vor susţine pacea în lumea întreagă.           Ulterior Ministerul Afacerilor Externe
păcii şi ale socialismului, în fruntea cărora se află                                          al Turciei a comunicat ambasadei sovie­
marea şi puternica noastră prietenă, Uniunea So­                          ANTONIN ZAPOTOCKY           tice că între 27 iulie şi 3 August va sta­
vietică.                                          Preşedintele Republicii Cehoslovace     ţiona în portul Istambul o escadră de vase
                                                                    de război engleze formată din 22 de uni­
                 Dr. PETRU GROZA                                            tăţi. printre care trei crucişătoare, patru
                Preşedintele Prezidiului                                        distrugătoare, şase culegătoare de mine
                Marii Adunări Naţionale                                         şi patru vase de debarcare.
              a Republicii Populare Române                                           In legătură . cu aceste comunicări ale
                                                                     Ministerului Afacerilor Externe al Turciei,
   Oamenii muncii din Republica Democrată Germană                                           nu este. posibil să nu se acorde aten­
îşi exprimă indignarea faţă de manevra demagogică a 5«U. A.                                       ţie faptului că în ultimul timp escadre de
                                                                     vase de război străine, inclusiv -vase de
  Oamenii muncii din Republica Demo­     — Eu consider această propunere ca o te -n’a fost dezorganizată.             război de mare tonaj, intră tot mai des în
crată Germană îşi exprimă indignarea faţă                                                porturile din strâmtorile Mării Negre,
de manevra demagogică a guvernului       provocare monstruoasă — a declarat fline• Consiliul de miniştri al Republicii De­     iar vizitele făcute în portul Istambul de
S.U.A., care a anunţat că intenţionează să                                                zece vase de război americane şi de 22
pună la dispoziţia R. D. Germane un      ţlonarul Paul Hardemak. Noi nu suntem mocrate Germane a luat, în şedinţa sa        vase de război engleze pot fi calificate
oarecare „ajutor în alimente”.                                                      drept o formă de demonstraţie militară.
                        atât de naivi ca să primim o astfel de din 25 Iunie, o scrie de noi hotărîri me­      Date fiind împrejurările susamintite,
  Delegaţii la prima conferinţă a Parti­                                                guvernul sovietic speră să primească din
dului ţărănesc-demoorat din districtul Frauk- propunere.                  nite să îmbunătăţească aprovizionarea    partea guvernului turc o informaţie su­
furt-pe-Oder, exprimându-şi indignarea fa­                                                plimentară”.
ţă de manevra propagandistică a S.UiA.     Oamenii, muncii, din Republica Democrată populaţiei cu produse alimentare.         Dl. Hozar a făgăduit să transmită nota
în legătură cu propunerea de a acorda                                                  de mai sus guvernului turc.
faimosul „ajutor”, într’o scrisoare adre­   Germană .sunt indignaţi de născocirile ca­ In numeroase scrisori şi în cuvântările
sată primului ministru al R. D. Germane,                                                 Tratativele de armistiţiu
Otto Grotewohl, au declarat: Această      lomnioase ale propagandei americane des­ rostite la adunări, oamenii muncii din          din Coreea

propunere, care prevede distribuirea produ­  pre „foametea” în R. D. Germană. Aceste Republica Democrată Germană îşi expri­        KAISUNG (Agerpres). — China Nouă .
selor alimentare de către înalţii comisari                                                transmite :
al puterilor occidentale, are ca scop înfiin­ născociri nu .au nimic comun cu adevărata mă satisfacţia faţă de aceste măsuri, vă­
ţarea în republica noastră a unor agen                                                   Delegaţia coreano-chineză la tratativele
turi şi nu îmbunătăţirea situaţiei popu­    situaţie.                  zând în ele o nouă manifestare a grijii   de armistiţiu în Coreea a publicat la 21
laţiei.                                                                 Iulie următorul comunicat :
                        Care este situaţia reală a aprovizionării guvernului popular faţă de bună starea
  Henni Bo-lthe, secretara organizaţiei ra­                                                La 21 Iulie au avut loc şedinţe închise
ionale din Rostock a Uniunii democrate a    cu alimente a populaţiei din Republica De­ populaţiei.                  ale diferitelor grupuri de ofiţeri de stat
femeilor germane, a declarat:                                                      major ai celor două părţi şi ai ofiţerilor
                        mocrată Germană? Inajnte de toate t.'e- Oamenii muncii din Republica Demo­        de legătură. Au participat şi interpreţi.
  - Fiecare om cu judecată sănătoasă poa­
te să înţeleagă că această propunere este   bue relevat că. datorită succeselor obţi­ crată Germană recunosc că progresul eco­    ÂpeSsjl ComlîefuSus Luptătorilor
o demagogie murdară. Dacă americanii ar                                                  pentru p ace din G e rm a n ia
dori cu adevărat să ne ajute, atunci ei ar   nute în producţie de către oamenii mun­ nomic continuu a devenit posibil în R. D.            occidentală
trebui să înceteze „războiul rece” şi să în­
ceapă tratative în scopul reglementării paş­  cii din R. D. Germana, datorită extinde.ril Germană numai datorită faptului că repu­    DÜSSELDORF (Agerpres). — A.D.N.
nice a problemelor internaţionale litigioase,                                               La cea de a 10-a plenară a Comitetului
aşa cum «Uniunea Sovietică a propus de     continue a legăturilor comerciale între blica a evitat „binefacerile planului Mnr-    luptătorilor pentru pace din Germania
mult. Nu putem decât să salutăm faptul că                                                occidentală s’a adoptat un apel către toţi
guvernele R. D. Germane şi al Uniunii So­   Republica Democrată Germană şi ţările shall”. Din exemplul situaţiei actuale din     germanii din Răsăritul şl Apusul Germa­
vietice au respins această propunere Ipo-                                                niei. In apel se spune :
crită a S.U.A.                 lagărului democrat avantajoase pentru am­ Germania occidentală este ştiut ce înseam­    „La sesiunea sa din Iunie 1953, care
                                                                     a avut loc la Budapesta, Consiliul Mon­
  Funcţionara Erika Voss din Rostock a    bele părţi, nivelul de trai în republică creş­ nă „ajutorul” american. Sub forma aces­  dial al Păcii a lansat un apel pentru în­
suus                                                                   ceperea unei campanii mondiale în favoa­
                        te necontenit, an de an. Chiar presa reac­ tui „ajutor” cu bani americani a fost refă­  rea tratativelor. Fiind una din numeroa­
  — Este ciudat să auzim o astfel de pro­                                                sele verigi ale mişcării mondiale pentru
punere din partea americanilor, după toate   ţionară dela Bonn a fost nevoită să recu­ cută industria de război a Germaniei oc­    pace, Comitetul luptătorilor pentru pace
ce'l-e săvârşite de guvernul american împo­                                               din Germania occidentală îşi asumă, în
triva R. D. Germane, începând din anul     noască acest lucru.             cidentale, de care imperialiştii americani  cadrul acestei campanii, partea sa de sar­
1945, Guvernul S.U.A. a împiedicai comer­                                                cini şi răspunderi. Declaraţia dela Bu­
                        La 11 Iunie a.c., Consiliul de miniştri intenţionează să se folosească ca de avu­     dapesta a Consiliului Mondial al Păcii fn-
ţul dintre Germania răsăriteană şi cea a                                                 tăreşle forţele noastre şi ne obligă să
puşeană. El sabotează hotărîrile dela Val-   al Republicii Democrate Germane, la reco­ tul” lor propriu. Populaţia muncitoare din   adresăm următorul apel tuturor germani­
ta şi Potsdam, pe care le-a semnat şi care                                                lor :
prevăd încheierea tratatului de pace şl    mandarea Comitetului Central- al Partidu­ Germania occidentală n’a primit nimic din     Cereţi guvernelor celor două părţi ale
menţinerea unităţii Germaniei. Din experien­                                               Germaniei şi guvernelor celor patru pu­
ţa Germaniei occidentale, ştim că accep­    lui Socialist Unit din Germania, a adop­ acest „ajutor”. Din contră, din ea s’a stors   teri de ocupaţie — Marca Britanie.
tarea propunerii ipocrite a S.U.A. rve-ar                                                Franţa, Uniunea Sovietică şi Statele
costa -foarte scump, pentrucă nu ne putem   tat o serie de hotărîri îndreptate spre şi continuă să se stoarcă toată vlaga. In     Unite — începerea tratativelor cu privire
aştepta la un ajutor dezinteresat din par­                                                la rezolvarea paşnică neîntârziată şi ne­
tea guvernanţilor S.U.A., căci toate efor­   îmbunătăţirea continuă a aprovizionării . cei opt ani de după război oamenii mun­     condiţionată a problemei germane, cu
turile lor sunt îndreptate spre mărirea oro-                                               atât mai mult cu cât la hotărîrea deja
priilor lor profituri.             populaţiei cu produse alimentare şi cu măr­ cii au plătit numai pentru întreţinerea   exprimată în Răsărit şi Apus de a duce
                                                                     tratative se adaugă în prezent declaraţia
                        furi de larg consum. Chiar şi aceste prime trupelor de ocupaţie 44 miliarde de mărci.   guvernului R. D. ¦ Germano că este de
                                                                     acord să înceapă tratative fără condiţii pre­
                        hotărîri, după care trebuiau sâ urmeze, Nu este greu de înţeles că acei care des­     liminare.
                                                                      Numai tratativele vor deschide Germa­
                        şi într’adevăr au urmat, altele, au alarmat făşoară o nouă campanie demagogică în     niei calea spre unificarea paşnică şi spre
                                                                     pace. Apelul nostru se adresează tuturor
                        pe duşmanii poporului german. In timpul jurul „greutăţilor alimentare” .în R. D. Ger­   partizanilor păcii şi tuturor oamenito*
                                                                     care văd că un aoord- este posibil
                        provocărilor dela 17 Iunie din Berlinul mană caută prin aceasta să ascundă situa­
                                                                    Str. Gh. Barlţiu Nr. 13.
                        occidental au fost trimise grupuri specia­ ţia mizeră a oamenilor muncii din Ger­

                        le, care n’au făcut altceva decât să atace mania occidentală şi să-i sustragă dela

                        transporturile de alimente şi să devasteze lupta pentru interesele lor vitale. In ce

                        magazine. Evident că organizatorii provo­ pritveşte pe oamenii muncii din Republi­

                        cărilor fasciste dela Berlin şi dintr’o serie ca Democrată Germană, aceştia cunosc

                        de alte oraşe din Republica Democrată Ger­ bine preţul „ajutorului" american. Propu­

                        mană au vrut în primul rând să dezorga­ nerile insistente ale „filantropilor” impe­

                        nizeze sistemul de aprovizionare cu ali­ rialişti ei răspund :

                        mente în republică, să provoace foamete — Ingrijiţl-vă mai bine, domnilor, ca

                        şi să câştige un capital politic de pe ur­ şomerii Germaniei occidentale să fie să-

                        ma disperării poporului. Acum provocato­ tui. Iar noi vom trăi şi fără „ajutorul”

                        rii varsă lacrimi de crocodil, prefăcându- vostru.

                        se în „prieteni” ai germanilor din Răsărit. Fără îndoială că noua campanie de pro­

                        Dar cine îi va crede ?            vocări a cercurilor reacţionare americane

                        Organizatorii provocărilor fasciste din 17 dela Bonn va suferi acelaşi eşec scanda­

                        Iunie n’au reuşit să-şi înfăptuiască pla­ los ca şi toate celelalte ieşiri de până

                        nurile sinistre. In niciun oraş, în niciun acum.

                        sat al republicii aprovizionarea cu alimcn-            (Agerpres).

  • La 20 Iulie, G. M. Popov, ambasador      PE S C U R T              înfierează evenimentele din Paris dela 14
extraordinar şi plenipotenţiar al U.R.S.S. în                        Iulie.
Polonia, a prezentat scrisorile de acreditare  G. M. Popov şi A. Zawadski au rostit
preşedintelui Consiliului de Stat al Repu­   cuvântări.                   9 La 18 Iulie Burhanuddin Harahap (re­
blicii Populare Polone, A. Zawadski.                            prezentantul partidului Maşumi), a refuzat
                         ® La 20 Iulie a părăsit Moscova ple­   să formeze guvernul indonezian.
  La prezentarea scrisorilor de acreditare  când spre Vicna o delegaţie a cadrelor di­
au fost de faţă : S. Skrzeswski, minis­    dactice sovietice care va lua parte la     Preşedintele Sukarno a declarat că în
                        Conferinţa mondială a învăţătorilor.     ce! mai ' scurt timp va însărcina cu for­
trul afacerilor externe al Republicii Popu­                         marea guvernului pe un alt om politic.
                         9 Federaţia Sindicală Mondială a trimis
lare Polone, M. Naszkowski, ministrul ad­   Confederaţiei Generale a Muncii din Fran­    ® Din Innsbruck (Austria) se anunţă
                        ţa o telegramă semnată de Loius SaiiLant,  că în urma rechiziţionării de către auto­
junct al afacerilor externe, E. Bartol, şe-  secretarul general al Federaţiei, în care  rităţile franceze de ocupaţie a mai multor
                                              clădiri de şcoală, continuarea cursurilor
    protocolului din Ministerul alacerilo'                        şcolare este grav ameninţată.
externe şi alţii.
                                              Tiparul: întreprinderea Poligrafică DEVA
Redacţia şi Administraţia Piaţa Liberiaţjj Nr. 11 elaj tetei. 89
   1   2   3   4