Page 4 - 1953-07_31
P. 4

Pag 4-a                              UZINA NOASTRA

Unitatea de nezdruncinat a partidului,                             Cu ajutorul U. R. S. S.,

guvernului şi poporului sovietic                                ţările de democraţie populară construesc socialismul

       (Urmare din pag. l-a)       de partid şi sovietice este necesar să se    Directiva pentru desvolfarea industriei construcţiilor d e maşini
                        sporească pe toate căile vigilenţa revolu­               în Republica Populară Chineză
lui Sovietic cu privire la întărirea legali­  ţionară a comuniştilor şi a tuturor oame­
tăţii sovietice şi lichidarea unor ilegalităţi nilor muncii. Atâta timp cât există încer­    Potrivit directivei publicate de Ministerul fabricilor de Laminate de oţel şi uzinelor
şi samavolnicii, Beria a irânat în mod     cuirea capitalistă, ea strecoară şi va     industriei construcţiilor de maşini al R. P.  de cocs, pentru producţia de mart turbinei
intenţionat îndeplinirea acestor indicaţii,   strecura în mijlocul nostru agenţii ei pen­   Chineze, uzinele de stat pentru construc­   -cu abur şi hidroelectrice, maşini-uneifa
iar în unele cazuri a încercat să le dena­   tru ducerea unei activităţi subversive. Fre-  ţiile de maşini vor produce anul acesta cu   şi utilaj pentru industria minieră.
tureze..                    bue să se ţină minte acest lucru, să nu     64 lra sută mai multe maşini decât în anul
                        fie uitat niciodată şi să ţinem întotdeauna   Irecuj. Se prevede că productivitatea mun­    Pe lângă construcţiile capitale, directiva
  Fapte incontestabile arată că Beria şi-a   arma noastră ascuţită împotriva servicii­    cii va creşte în această ramură a indus­    se ocupă deasemenea de organizarea întrec
pierdui înfăţişarea de comunist, s’a trans-   lor de spionaj imperialiste şi a mercena­    triei cu 24 la sută, iar preţul de cost al   prinderilor existente pentru a se ajunge La!
foimat într’un degenerat politic burghez,    rilor lor.                   producţiei va scădea cu 11 ta sută.       o mai bună diviziune şi La o mai mare
devenind de fapt un agent at imperialis­                                                    productivitate a muncii. Se va acorda 6
mului internaţional. Acest aventurier şi      Trebue să se respecte cu toată hotărî-     Directiva trasează principiile generale de  atenţie deosebită producerii unor noi tipuri
mercenar al forţelor imperialiste străine    rea principiile partinice de selecţionare a   iiesvoltare în anii următori în China a unei  de maşini construite după model sovieticy
urzea planuri de acaparare a conducerii     activiştilor după calităţile lor politice şi  industrii de construcţii de maşini indepen­   iar modelele vechi vor fi înlocuite trep-i
partidului şi tării, pentru a . distruge de   profesionale.                  dentă, în scopul de a asigura ţării o mare   tat.
fapt Partidul noştri Comunist şi de a în­                            cantitate de utilaj industrial modern, ne­
locui politica elaborată de partid în de­     Forţa şi invincibilitatea partidului nostru cesar pentru îndeplinirea planului cinci­     Industria construcţiilor de maşini, deşi
cursul anilor, cu o politică capitulardă,    rezidă în legătura sa strânsă şi indisolu­   nal.                      de o importanţă capitală pentru toate ce-*
care în ceie din urmă ar fi dus la restau­   bilă cu massele, cu poporul. Sarcina con­                            leialte ramuri industriale, era aproape ine--
 rarea capitalismului.             stă în a întări şi dezvolta această legă­     Anul acesta se vor efectua aproape de    xistenlă în vechea Chină. înainte de elibe-
                        tură, în a fi atent faţă de cererile oame­   trei ori mai multe lucrări, decât în anul    rare, majoritatea uzinelor existente nu fă-i
  Datorită măsurilor iuale cu holăr.îre şi   nilor muncii, în a manifesta o grijă de     trecut, în ceeace priveşte construirea de noi  ceau decât să repare şi să monteze maşini-i
 la timp de către Prezidiul C. C. al      zi cu zi pentru îmbunătăţirea vieţii mun­    uzine, precum şi reconstruirea şi lărgirea   le importate. In prezent, această industriei
 P.C.U.S., aprobate în unanimitate şi în     citorilor, colhoznicilor, intelectualilor, a  uzinelor existente. Printre principalele u-  produce nu. numai maşini-unelte obişnuite*
întregime de Plenara Comitetului Cen­      tuturor oamenilor sovietici.          zine în curs de construcţie şi de lărgire   electromotoare şi utilaj pentru industria mw
tra! ni Partidului, uneltirile criminale an­                          se menţionează : prima uzină de automobile   nicră, ci şi numeroase agregate mari, ma­
 tipartinice şi antistatale ale lui Beria au    Datoria sfântă a partidului constă în    din China, un şantier naval, precum şi u-    şini grele şi utilaj de precizie.
. fost demascate. Lichidarea aventurii cri­   întărirea continuă a prieteniei de nez­     zineie pentru producţia de utilaj necesar
 minale a lui Beria dovedeşte odată mai     druncinat dintre popoarele U. R. S. S., în                                                (Agerprcs). f
 mult că orice planuri antisovietice ale for­  întărirea statului nostru socialist multi­
 ţelor imperialiste străine s’au sfărâmat şi  naţional, în educarea oamenilor sovietici    In R. P. A lb a n ia continuă în ritm ra p id s tr â n g e r e a re c o lte i
se vor sfărâma de forţa indestructibilă şi   în spiritul internaţionalismului proletar,
 de marea unitate a partidului, guvernu­    în lupta hotărîtă şi intransigentă împo­     Pe toate ogoarele Albaniei continuă în-     In acelaşi timp, membrii cooperativelor!
 lui şi poporului sovietic.           triva tuturor şi oricăror manifestări ale    tr’un ritm rapid strângerea recoltei de    agricole de producţie şi ţăranii cu gospo-i
                        naţionalismului burghez.            grâu, orz, secară, etc. Până la 26 Iunie, în  dării individuale răspund cu însufleţiră
  Totodată, din cazul Beria trebue trase                           districtul Leje au fost secerate 70 la sută  chemării partidului şi guvernului de a preda
 învăţămintele politice şi concluziile ne­     Mobilizând forţele creatoare ale poporu­   din cariale, în districtul Şkodra — 42 la   primii cotele de grâu către stat.
 cesare.                    lui nostru, organizaţiile de partid, sovie­   sută, iar în districtul Kruya — 33 ta sută.  Ţăranii albanezi consideră predarea cote­
                        tice; sindicale şi comsomolîste trebue să                           lor încă dela primul treerat oa o datorie pa*
  Forţa conducerii noastre rezidă. în ca­   îndrume aceste forţe în aşa fel încât re­     Anul acesta recolta este abundentă. Re­   triotică şi ca o contribuţie la realizarea'
 racterul ei colectiv, în strânsa sa unitate  zervele şi posibilităţile noastre să fie de­  zultatele de până acum ale secerişului pe   planului cincinal şi la menţinerea păcii.
 şi în coeziunea sa de monolit. Caracte­    plin folosite pentru îndeplinirea cu succes a  ogoarele cooperativelor agricole, gospodării­
 rul colectiv al conducerii este principiul   sarcinilor trasate de Congresul al XlX-lea   lor agricole de stat şi în gospodăriile indi­   In ţoale satele albaneze, şiruri întregi de
 suprem de conducere în partidul nostru.    al partidului. Trebue îmbunătăţită în mod                           căruţe şi camioane încărcate cu grâu din
 Acest principiu corespunde întrutotul cu­   hotărît propaganda de partid şi munca      viduale dovedesc că anul acesta se vor ob­   noua recoltă sosesc la silozurile statului.
 noscutelor teze ale iui Marx cu privire     poiitico-educativă în masse. A studia teo­   ţine recolte bogate. Gospodăriile agricole-  Zilele trecute, în oraşul Leje a sosit un
 la caracterul dăunător şi la inadmisibili-   ria marxist-leninistă nu buchereşte, dog­    de stat au reuşit să obţină până la 32     mare convoi de camioane din mai multe
 tatea cultului personalităţii.         matic, a urmări însuşirea nu a unor for­    chintale de grâu la hectar.          sate, aducând la silozurile statului ciraa
                        mulări şi citate izolate, ci a esenţei atotbi­
  „Din repulsie faţă de orice cult al per-  ruitoarei învăţături revoluţionare a lui     Vara aceasta, mynca de recoltare este    1.000 chintale de grâu. In decurs de două
 sonaiilăţii, scria Marx, n’am admis nicio­   Marx-Engels-Lenin-Stalin, care transformă    bine organizată.                zile, în districtul Tepelen au fost predate
 dată în timpul existenţei Internaţionalei   lumea —- aceasta este sarcina propagan­                            30 la sută din cotele de grâu către stat pro­
 să se dea publicităţii numeroasele mesaje   dei noastre.                    Pentru seceratul şi treeratul grâneior   gramate pentru Luna Iunie, iar în distric­
 care se refereau la meritele raeie şi cu                            se folosesc pe soară largă secerătoare-le-   tul Şaranda — 12,76 la sută. Situaţia este a-
 care eram sâcâit din diferite ţări, nici     Hotărîrea Plenarei Comitetului Central    găto-are automate şi batoze primite din U-   semănătoare şi în alte districte.
 n’am răspuns măcar vreodată ta ele, dacă    al P.C.U.S. se bucură de aprobarea una­    niunea Sovietică.
 nu ţinem socoteală de mustrările pe care    nimă şi călduroasă a întregului partid şi                            Membrii cooperativelor agricole de pro­
 le făceam din când în când pentru ele.     a întregii ţări. Plenara comună a comite­     Paralel cu strângerea recoltei se execută
 Când Engels şi cu mine am aderat pentru    telor regional şi orăşenesc din Moscova     prelucrarea între rânduri a plantelor in­   ducţie sunt printre cei dintâi care dau e-
 prima oară la asociaţia secretă a comu­     ale P.C.U.S. împreună cu activul de par­    dustriale. Anul acesta se efectuează însă-
 niştilor, am pus condiţia de a se. elimina   tid din Moscova şi regiunea Moscovei      mânţarea porumbului în mirişte pe o supra­   xemplu în această privinţă.
 din statut iot ce ar duce la o ploconire    care a avut loc Ia 9 iulie şi-a exprimat    faţă de 30.000- hectare.                                 (Agerprcs). (
 superstiţioasă faţă de somităţi”.       indignarea profundă, plină de mânie, faţă
                        de activitatea trădătoare a lui Beria şi    O uriaşă m acara pentru transportul m inereului d e fier
  Numai experienţa politică colectivă,     aprobă î-n unanimitate hotărîrea Plenarei
 înţelepciunea colecivă a Comitetului Cen­   C.C. al P.C.U.S. Hotărâri similare au fost    Muncitorii déla oţelăriile „Clement Gott-  lungime de 140 de metri, monterii dela oj
 tral, care se sprijină pe fundamentul ştiin­  adoptate de plenara comună a comitetelor    waid” din Vitkovice lucrează la construc­   ţelăriiie din Vitkovice vor trebui să pre­
 ţific al teoriei • marxist-leniniste, asigură regional şi orăşenesc de partid din Cliiev   ţia unei uriaşe macarale care va trans­    lucreze aproape 1.800 tone de diferite piese
 justeţea conducerii partidului şi a ţării,   împreună cu activul; precum şi într’o serie   porta dela vagoane spre rezervoare, mine­   din fontă şi oţet. Carpul din mijloc ai ma­
 unitatea de neclintit şi coeziunea rându­   de alte organizaţii de partid.         reul de fier ce va sosi la noile uzine meta­  caralei, care va fi constituit dintr’un mare
 rilor partidului, construirea cu succes a                           lurgice din K'-tnice.             screpcr, are peste 90 metri lungime.. Uria­
 comunismului în ţara noastră. Orice acti­     Partidul Comunist al Uniunii Sovietice,                           şa macara are 8 ş,asiuri şi va circtiia pe
 vist, oricare ar fi postul pe care îl ocupă,  creat acum 50 de ani de genialul Lenin,      Pentru a putea construi această macara,   144 roţi.
 trebue să fie sub controlul permanent al    a crescut, devenind o forţă gigantică, s’a   care are o înălţime de 39 de metri şi o
 partidului. Organizaţiile de partid trebue   oţelit în lupte sub conducerea Iui Lenin                                                 (Agerpres).
 să controleze regulat activitatea tuturor   şi a discipolului şi continuatorului ope­
 organizaţiilor şi departamentelor, munca    rei lui Lenin, marele Stalin, şi a tovară­
 tuturor activiştilor din conducere. Este    şilor lor de luptă. Sub conducerea Parti­
 necesar deasemenea ca activitatea orga­    dului Comunist, poporul sovietic, strâns
 nelor Ministerului afacerilor interne să fie  unit în jurul steagului său de .luptă, în-
 supusă unui control sistematic şi perma­    făptueşte măreaţa sa operă istorică. Par­
nent. Aceasta este nu numai un drept, ci    tidul, guvernul şi poporul, fiind strâns
o obligaţie directă a organizaţiilor de     unite, ţara noastră îşi continuă sigur şi
 partid.                    ferm drumul înainte — drumul glorios
                        ai victorioasei construcţii comuniste.
  In întreaga activitate a organizaţiilor

     Ecourile din străinătate

     8a h o tă r îr ile P le n a re i C C. al P. C. U. S.

şi P rez id iu l S ovietu lu i S u p re m al U . R„ S. S.

  ROMA (Agerpres). — TASS.            VIENA (Agerpres). — TASS.
 In legatară cu demascarea lui Beria,      Ziarul „Oestcrrcichische Volksstimme”,
ziarul „Unita” reproduce corespondenţe     organ ai C. C. al Partidului Comunist,
primite din Washington şi Londra, unele     subliniază că unitatea de nezdruncinat a
comentarii ale presei din ţările occidentale  partidului, guvernului şi poporului sovie­
relevând poziţia englezilor care recunosc

necesitatea întâlnirii reprezentanţilor celor  tic dă o lovitură nimicitoare tuturor pla­      La Kumce se ridică in prezent marele Combinat Metalurgic „Clement Gottwatd”,
patru puteri.                  nurilor imperialiste.              care va !ace ca acesta regiune să devină cel mm important centru metalurgic din
                                                ţară.
 Tot în legătură cu demascarea lui Beria,    Presa de dreapta foloseşte demascarea
ziarul .Pacse” arată că regimul socialist    duşmanului partidului şi al paporilui so­      In !oto: Aceste instalaţii impunătoare vor susţine conductele de gaze care duc
s’a apărat. Neutralizând pe omul care                              combustibilul necesar către giganticele furnale ale combinatului.

tindea spre dictatură, pc sabotorul econo­ vietic, Beria, pentru a desfăşura o campa­

mic, pe şovinistul şi agentul străin \ — nie calomnioasă împotriva Uniunii Sovie­

Uniunea Sovietică s’a întărit.         tice.

sdacţia şi Administraţia Piaţa Liberia ţii Nr. II etaj telcf. 89                Tiparul : întreprinderea Poligrafică DEVA Str. Gh. Bariţiu Nr. 13
   1   2   3   4