Page 2 - 1953-07_32
P. 2

Pag. 2                                   UZINA NOASTRĂ

         :3 ttăLţimL                                  Toată atenţia gazetelor de perete
                                                   în cam pania de recoltare
    prietenului furnalist din Hunedoara

îmi aduc aminte                 Când raze de aur                 In lupta ce se duce pe ogoare pentru    încă numeroase lipsuri ce se manifestă,
Prietene, de tine,                                       strângerea la timp şi în bune condiţiuni a   mar ales acolo unde organizaţiile de bază
Când urcam alături               L’înfăşură’noapte,               recoltei, un rol deosebit de important în   şi sfaturile populare au dovedit o negli­
Scara de metal,                                        mobilizarea masselor de ţărani muncitori    jenţă inadmisibilă în această direcţie.
Şi în umbra serii                Şi ziua, când fumul              pentru îndeplinirea acestor sarcini, îl au
Prinse să lumine                                        gazetele de perete.
Inima acestui                  Se’nalţă — fuioare,                                       Colectivul de redacţie al gazetei de pe-:
Uriaş furnal.                                           In raionul nostru, sa dovedit că acolo   rete a organizaţiei de bază şi a sfatului
Urmărind deaproape               Umbrind peste valea              unde organizaţiile de bază şi sfaturile    popular al oraşului Simeria de pildă, diiî
Rostul muncii tale,                                      populare, a-u dat atenţia cuvenită gazetelor  care face parte şi tovarăşul Baluni Iordan1,;
Am urcat in vârful               Bătută de soare.                de perete cât şi gazetelor cetăţeneşti, re­  în loc să antreneze cetăţenii să scrie ar­
învelit de fum                                         zultatele campaniei de vară, sunt mult     ticole la gazeta de perete a găsit de cu-'
Se vedea castelul...              Când glasul istoriei              mai frumoase.                 viinţă că e mai uşor să mobilizeze func-’
Turnuri feudale                                                                ţionarii sfatului, să le redacteze.
Neclintite încă’n                Noastre-1 auzi,                  De pildă, în comuna Cristur, care este
Vremile de-acum,                                        fruntaşă pe raion, gazeta de perete a or­
Am văzut cum umbre               Din culmea acestui               ganizaţiei de bază . oglindeşte cu tărie
Grele le-apăsară,                                       munca de fiecare zi în care sunt antrenaţi
Când eram în pragul               Furnal îi răspunz,               ţăranii muncitori. Prin conţinutul scurt
Ceasului de sară.                                       dar concret al articolelor, sunt populari­
înălţau semeţe                 Vrăjind cu puterea               zate succesele obţinute în muncă de frun­
Piscuri Apusenii,                                       taşii comunei şi sunt aspru criticaţi cei
Urmărind cărarea                Privirilor tale.                rămaşi în urmă. Toate articolele publicate
Valurilor Cernii.                                       sunt în legătură directă cu campania de
Noi priveam departe...             Pământuri şi ape,               vară, prin care se dau sfaturi de felul     Desame.nl, graficul din centrul oraşului
A/Vi-arătai, iubite,                                      cum tre-buesc efectuate muncile agricole,   care a fost confecţionat pentru urmărirea’
Şesuri către Mureş,               Cărbuni şi metale.               arătându-se totodată ce s’a realizat până   muncilor agricole, este părăsit cu desă-i
Culmi împădurite.                                       în prezent şi ce a mai rămas de făcut. Ţi­   vârşire, arătând încă şi acum date în le­
Şi pe aşezarea                 Comori ce zăcură                nând cont, că gazeta de perete este una    gătură cu situaţia însămânţărilor. Aceleaşi
Dealului din faţă,                                                              lipsuri se manifestă şi în satele aparţină->
Luminos, oraşul                 Sub trecerea vremii,              dintre cele mai ascuţite arme împotriva    toare sfatului popular Simeria, ca de
Nou cum se înalţă.                                       duşmanilor poporului, colectivul de redac­   pildă, Şăuleşti, unde gazeta cetăţeneacă1
— „In curând vedea-vom             In straturi durate’n              ţie al gazetei de perete în frunte cu respon­ a pierdut noţiunea timpului, deoarece con­
Străzile pavate,                                        sabilul lor tovarăşul Szabo Francisc, prin   ţinutul articolelor este vechi, referâ-ndu:se
Parcuri dând răcoare              Pământ de milenii,               articolele scrise ţine mereu trează vigilenţa şi acum la campania de primăvară, în loc'
Marilor palate.                                        ţăranilor muncitori, lovind fără cruţare în  să se ocupe de strânsul recoltei.
Vechea Hunedoară                De tine le văd                 chiaburi, demascăn-du-i în faţa masselor,
Va rămâne’n vale,
Şi castelu’n piatra               Acum stăpânite,                 Astfel au fost demascaţi în ga­
Veacurilor sale”...                                      zeta de perete chiaburii Murari Adarn
„Apoi coborîrăni.                Pe vatra încinsă                (Tăbăfic), Muntoanu loan (Covaciu), din
Şi-am văzut văpaia                                       Sântandrei, şi Horvath Samoilă (Samullcă),
Valului de tontă                De flăcări, — topite.             din Cristur, care nu au predat cotele de
Luminând în seară                                       lapte şl came şi care prin uneltirile lor
Ce-am vorbit atuncea              E ţara întreagă,                pline de ură faţă de popor, au sabotat
N’oi uita vre-odată,                                      bunul mers al campaniei de reooltar’e.
Şi acum în minte                Cu sate şi-oraşă,
îmi apare iară :                                         O activitate rodnică are şi gazeta de
Frumoase-s aceste                Aici lângă fruntea               perete a organizaţiei de bază a comunei      Neglijenţă faţă de gazeta cetăţenească
înălţimi, peste care                                      Băcia, care şi-a îndreptat toată atenţia    manifestă şi Bertolan Ios-rf secretarul or-*
întinderea vremii                De foc, uriaşă.                asupra desfăşurării muncilor agricole de    ga-nizaţiei de bază şi tovarăşul Krassaî
Acum ne desparte !                                       vară, ţinând seamă de faptul că strânsul    Mihai preşedintele comitetului executiv al
Dar e o’nălţime                 Tu-i pui temeliile               recoltei este în prezent principala sarcină  sfatului popular al comunei Răcăştie. Ar­
Ca toate mai mare,                                       a ţăranilor muncitori. Prin articole, de ac­  ticolele care nu s’au mai schimbat de
Din care se vede                Zilei de mâine.                tualitate schimbate l-a timp, gazeta de pe­  luni de zile, dovedesc lipsa de preocu­
Cu mult mai c&parte:                                      rete mobilizează ţărănimea muncitoare în    pare a colectivului de redacţie faţă de
Mai sus de cât ziduri              Vestindu-i tractdJre              munca de recoltare, şi paralel cu aceasta,   munca ce trebue s’o desfăşoare şi grava'
Şi creste lucioase.                                      demască ou tărie uneltirile duşmanului de   nepăsare a secretarului organizaţiei de
Inalţă-se fruntea                Pe şesuri de pâine.              clasă, care cu fiecare succes al nostru de­  bază în această problemă.
Furnalului şase.                                        vine tot mai înverşunat. Printre cei demas-
Spre-aceasta se’ndreaptă            Şi eu am privit                caţ sunt chiaburii Soos Sigismund şi Kiss
Privirile toate,
                        Prin ochianul albastru:            Emeric care nu au eşit la timp la seceriş,

                        Furnalul, nestins e              călcând astfel Hotărîrea guvernului şi

                        Ca veşnicul astru,               partidului în ce priveşte recoltatul.

                        Şi cel mai măreţ                 Cu toate succesele obţinute în activita­

                        L-am văzut, dintre astre.           tea gazetelor de perete, mai există       „ Lipsuri în activitatea gazetelor de pe­
                                                                       rete şi cetăţeneşti se manifestă şi în co>
                        Dând forme de preţ                                      muna Călan. Dacă acum câteva săptămâni
                                                                       mai puteau fi citite unele articole ce datau
                        Bogăţiilor noastre.                                      încă din luna Mai, astăzi au dispărut şi
                                                                       aceste rămânând doar cadrul gol al ga­
                        In zilele verii,                                       zetei. La aceasta se adaugă şi starea ne-
                                                                       permisă a gazetelor de perete din satele'
                        Senine, bogate,                                        Crişeni şi Strei, care aparţin de aedaş
                                                                       sfat popular.
                        Cu holde pe câmpuri,

                        De vânt legănate,

                        Când tremură frunza

                        In umbra pădurii.

                        Tu sta-i lângă vatra

                        De fier a căldurii,                                       Pentru lichidarea acestor lipsuri oare
                                                                       contribue la frânarea bunei desfăşurări a!
                        Şi soarelui zilei                                       campaniei agricole de vară, organizaţiile
                                                                       de bază şi comitetele executive ale sfat-u-'
                        Ce’n clină’n apus,                                      rilor populare trebue să l-a grabnice mă-i
                                                                       suri de îndreptare.-
                        Vărsându-şl lumina

                        De aur pe nouri,

                        Tu-i da-i cu izvorul

                        De fontă răspuns,                                        ln perioada “ actuală, când ţărănimea
                                                                       muncitoare sc găseşte în plină bătălie pen-i
                        Trezind în furnal                                       tru strângerea bogatei recolte din aceşti-
                                                                       an, gazetele de perete, trebue să mobilizeze!
                        Nesfârşite ecouri.                                      în permanenţă ţărănimea muncitoare pen^
                                                                       tru câştigarea acestei bătălii, de care de'-i
                        Aşa te-am văzut,

                        Luminat de văpăi,

                        Tovarăş alături

                        Ortacilor tăi,                                        pinde în bună măsură ridicarea nivehţlui

                        Dând valuri de fontă,

                        — Comori de metale. —                                     de trai al oamenilor muncii din

                        Stăpân viitorului                                       noastră.             ţţ ’"

                        Patriei tale.       10AN HOREA                                  10NESCU S.

Cum ne-am organizat munca                                   întocmesc pentru luna următoare planuri    datoresc unei munci bine organizate. D-jr,
   în cam pania de vara                                   concrete d e . acţiune. Prin legătura strânsă pe lângă toate acestea mai avem încă o.
                                                pe care comisiile permanente o ţin cu co­   serie de lipsuri, ca de pildă; comitetul e-
  Campania agricolă de vară este în pre­    sfatul popular, care cuprind majoritatea    mitetul executiv, ele îşi axează planurile   xccutiv al sfatului popular nu a urmăriţi
zent principala sarcină a sfatului popular   deputaţilor, au fost antrenate efectiv în   de acţiune pe principalele sarcini ce stau   şi nici nu a îndrumat îndeaproape pe fie-:
din comuna Cristur.               muncă, încât în perioada campaniei de     în faţa sfatului popular.           care deputat, încât în prezent avem depu-i
                        vară, deputaţii au întărit conţinu legătu­                          taţi ca Lupşa Ghcorghe din satul Arhia-,-
  Pentru ea în această perioadă, munca     ra cu massele, au antrenat în permanenţă     In campania agricolă de vară comitelui   Murar Rozalia (Sântandrei), Tămaş loan
să se desfăşoare în bune condiţiuni, co­    ţărănimea muncitoare la luptă pentru re­    executiv, sprijinit îndeaproape de organi­   (Cristur), care sc situează în coada masseb
mitetul executiv al sfatului popular a pre­   coltarea la timp şi în bune condiţiuni, cât  zaţia de bază şi-a îndreptat activitatea
lucrat în şedinţele sale Hotărîrile parti-   şi pentru predarea în întregime a cotelor   spre intensificarea întrecerii patriotice în­ Ei nu constitue un exemplu pentru cel
dulu: şi guvernului. Pe baza sarcinilor     către stat. Dcascmeni, ei desfăşoară în    tre ţăranii muncitori. In felul acesta am   ce i-au ales. Comitetul executiv nu s’a ocu-t
izvorîte din aceste Hotărîri cât şi din     rândul ţărănimii muncitoare o temeinică    reuşit ca în comuna Cristur să organizăm    pat în suficientă măsură de îndrumarea;
materialele publicate în presă în legătură   muncă politică explicând pe larg ce în­    peste 360 întreceri patriotice individuale,  deputaţilor săteşti ca ei să sprijine ce-'
cu activitatea sfaturilor populare în cam­   seamnă, pentru poporul muncitor succesul    pe baza de contracte, afară de întovără­    rinţcle ţăranilor muncitori şi să facă pro­
pania agricolă de vară, noi am întocmit     acestei- campanii, îndeplinirea integrală a  şirea „24 Septembrie”,' care a chemat la    puneri comitetului executiv pentru rezol­
un pian de muncă, care cuprinde sarcini     planului de colectări, etc. Atât comitetul   întrecere socialistă pe toate întovărăşirile  varea lor.
concrete, repartizate pe fiecare activist al  executiv cât şi deputaiţii, au contribuit în  agricole din raion.
sfatului popular, menite să asigure ' cele   bună măsură la educarea ţărănimii mun­                              Deasemeni, comitetul executiv a antre--
mai bune condiţiuni desfăşurarea mun­      citoare în spiritul vigilenţei, pentru a fi    Pentru ca munca la arii să se desfăşoa­   nat într’o insuficientă măsură comisiile
cilor din această campanie.           zădărnicită orice încercare a elementelor   re în bune condiţiuni, comitetul executiv   permanente de femei în muncii de răspun­
                        duşmănoase poporului nostru. Până In      a luat din tim-p măsurile cuvenite. Fie­    dere'. Prea puţin s’a ocupat de ridicarea
  Fiecătui activist al sfatului popular i s’a prezent au fost demascaţi chiaburii care    care batoză are grafic orar de treeriş şi   nivelului lor ideologic şi politic. In ace-
repartizat un- sat de care se îngrijeşte                            este asigurată cu personalul necesar de­    eaş măsură s’a neglijat îndrumarea- con
ca muncile de întreţinere a culturilor, sece­  s’au sustras dela predarea cotelor de car­   servirii ei. Pe arii este fixat locul fiecă­  mi-siifor de femei ca ele să-şi întocmească1
rişul, desmiriştitul trecrişul, predarea co­                          ruia cetăţean unde să-şi aşeze grâul pen­   planuri de muncă axate pe principalele
telor şi altele, să se desfăşoare la timp şi  ne ş' lapte.                  tru treerat.                  sarcini ce stau în faţa sfatului popular.-
în bune condiţiuni.
                         Toate aceste demascări au fost prelu­      In legătură cu munca de agitaţie la arii,   Hotărîţi ca pe viitor să lichidăm cu a-
  Dar. multiplele sarcini ce stau în faţa                           comitetul executiv a fost ajutat îndeaproa­  ceste lipsuri şi creând în jurul sfatului
sfatului popular, este dela sine înţeles, că  crate în cadrul căminelor culturale, prin   pe de organizaţia de bază şi comitetul     popular un activ larg de cetăţeni, consi­
singur comitetul executiv nu le va putea                            U.T.M., care au numit pe cei mai buni     derând controlul şi critica masselor ca
duce la îndeplinire. Astfel, am căutat ca    staţia de radioficare şi gazetele de perete.  membrii de partid şi utemişti agitatori la   un permanent îndreptar în activitatea noas-
                                                arie. Pe lângă gazeta de perete şi foto­    stră, vom reuşi să ducem la îndeplinire
la conducerea treburilor obşteşti să ia      Pentu ca comisiile permanente să-şi tacă
                                                montaje, la arie se mai găseşte o biblio­   sarcinile pe care partidul şi guvernul ni
parte toţi cetăţenii, accentuând în acelnş   un control asupra muncii, ele ţin cu re­
                                                tecă volantă care cuprinde unînsemnat     le . trasează în opera de construire a so­
timp pe membrii de partid.           gularitate h sfârşitul fiecărei luni şedin­
                                                număr de broşuri şi cărţi ce tratează- pro­  cialismului la sate.
 In primul rând, comisiile de pe lângă     ţe de analiză în care se scot la iveailă lip­
                                                blemele campaniei agricole de vară.                    FtLIP 10AN
                        surile, se analizează cauzele lor, se Iau
                                                 Dacă în această campanie am reuşit să           preşedintele sfatului . popular al
                        măsuri nentru- îmbunătăţirea muncii si îsi                                       comunei Cristur
                                                obţinem unele rezultate frumoase, ele se
   1   2   3   4