Page 2 - Uzina_noastra_1953_06_28
P. 2

Pag l                           (JZINA N0AS1RA


           Staţia de radio-amp'ificare,                    Când colectările de carne şi lapte

        mijloc puternic de agitaţie la sate                     se desfăşoară ia întâmplare
      Prin diferite mijloace şi forme ale agi­ mod deosebit  ţăranul muncilor  Muntean  In opera de construire a socialismului în  dc mobilizare a ţăranilor muncitori, a fă­
     taţiei politice dc massă,  organizaţiile  de  Petru care numai în luna trecută a fntoc  ţara noastră, realizarea planului de colec­ cut ca planul colectărilor dc lapte să nu
     bază (lela sale lămuresc ţărănimea munci  mit şi expus In faţa microlo<nului 4 conic  tare a cărnii şi laptelui în întregime şi  fie realizat până la 22 Iunie a c.. dccdt
     toarc despre necesitatea transformării so  rinte ca .Avantajele aplicării regulilor a  la timp. are o deosebită însemnătate poli­ în proporţie dc 45 la sută.
     cialiste a agriculturii şi o educă în uce-  grominimului”.  „Despre îngrijirea  anima­ tică şi  economică, pentru buna aprovizio­ Rămânerea ?n urmă a planului de colec­
     laş timp în spiritul muncii în comun. lelor” şi allele. Un sprijin deosebit pentru  nare a oamenilor muncii. tare a laptelui, în comuna Streisângeorgiu,
      Unul dintre aceste mijloace de agitaţie  buna desfăşurare a programelor locale au  Muncitorii din fabrici şi uzine fiind rnaî care până la aceiaşi dală na fost reali­
     sunt şi staţiile de radio amplificare, care în  dat şi ţăranii muncitori ca  Nădăşte.mu  bine aprovizionaţi vor putea să trimifâ a*  zat decât într’o proporţie de 30 la sută,
     satele raionului nostru  sunt folosite  cu  loan, Groza Avram şi alţii halului lor. ţărănimea muncitoare, toi mai  nu l supără pe colectorul comunal Dănilă
     multă pricepere de către organizaţiile de  Folosirea din plin a staţiei de radio am­ multe  tractoare,  maşini  agricole, mărfuri  Aurel şi pe colectorul de centru Ocolişan
     bază în vederea mobilizării ţărănimii mun­ plificare a lăcul ca ţăranii muncitori din  industriale şi de larg consum, care să le  Ghcorghe. care răspunde şi de această ca»
     citoare tn lupta pentru obţinerea unei re­ întovărăşirea agricolă şi ţăranii cu gospo­ uşureze munca pentru ca viaţa lor să de­ nmiiii. şi care nu văd câ planul dc colec­
     colte bogate             dării mici şi mijlocii să se simtă mobilizaţi  vină mai bună şi mai lericită. Pentru a-  tări se desfăşoară la voia întâmplării. O
      Căminul cultural din satul Băcîa având  In permanentă în muncă, lucru care a fă  aceasta, fiecare ţăran muncitor este ditor  situaţie asemănătoare există şi în comuna
     la dispoziţie o static de radio amplificare  cut ca să se situeze între şalele fruntaşe In  să răspundă din toată inima ajutorului pe  Lelcsc unde până acum câteva săptămâni
     cu peste SO dc difuzoare instalate în oa­ muncile agricole din această perioadă. In  care îl primeşte zi de zi din partea clasei  nu au existat colectori,  iar dacă astăzi
     se  şi pe străzile satului, desfăşoară o  prezent ei au pregătii ariile pcnlruca îndată  muncitoare, din partea statului nostru de­ există colectorul Hcrban Aron. acesta nu
     intensă muncă de agitaţie în mijlocul să­ ce vor Începe secerişul să poată trece fără  mocrat-  popular, predându şi la timp  co­ ec străduieşte câtuşi dc puţin să depună
     tenilor şi ţăranilor muncitori întovărăşiţi întârziere la Irecriş.  tele la colectare. Dc felul cum organele  eforturi în îndeplinirea planului de colec­
      In  vederea  desfăşurării  unei  susţinute  Aceste rezultate îmbucurătoare se datn-  C SC  şi comitclele executive ale sfaturi­ tări, lucru ce duce ca colectarea laptelui
      munci de lămurire şi mobilizare pentru o  resc faptului că organizaţia de bază  pe  lor populare comunale sunt preocupate de  să sc desfăşoare nepermîs de încet.
     termina la timp  câmp.inia  agricolă  de  lângă folosirea stadiei de radio amplificare  realizarea planului de coleclări şi de telul  I ii comuna Ghelar planul de colectare
      vară a fost ales un nou comitet de redac­ a întrebuinţa! din plin şi alte mijloace dc  cum acestea  ştiu să  mobilizeze  ţăranii  a cărnii n’a fost realizat, îar colectorul
      ţie din care fac parte cei mai destoinici  agitaţie pe care le-a  avut la  îndemână,  muncitori de a şî preda la timp cotele im­ Lupulescu Vnsile manifestă o complectă de­
      ţărani m incitori profesori şi învăţători, ca­ printre care gazetele de perele şi cetăţe­ puse, depinde In mare măsură îmbunătă­ lăsare în munca de colectare şi în reali­
      pabili să pregătească in condiţii oplime e-  neşti. lozinci, panoul de onoare şi allele ţirea aprovizionării  oamenilor muncii  cu  zarea planului.
      misiunite locale de radio      Un rol imporlanl In obţinerea acestor re­ produse lactate şi carne. Nerca liza rea  planului  cotectărilor  dc
      Colectivul dc redacţie a antrenat In a-  zultate a  avut şi cinematograful din ca­ Cu toate că cunoaşte bine importanţa co­ carne şi lapte In aceste comune se dato-
     ccaslă muncă şi numeroşi tirani muncitori  drul căminului cultural, unde săptămânal,  lectărilor de carne şi lapte, CSC. Hune  reşte Tn primul  rând împuternici tu I u i ra­
      fruntaşi în muncile agricole şi oameni cu  rulează filme în care sunt înfăţişate aspecte  doara, împreună cu comitetul executiv al  ional  al C S C., tovarăşului Boca Dumi­
      munci de răspundere din comună, ca pre­ din viaţa minunată a colhoznicilor sovie­ sfatului popular raîona>l, n’au luat din timp  tru. care n’a efectuat un control riguros
      şedintele sfatului popular, secretarul orga-  tici. aspecte din viaţa şi  lupta ţăranilor  măsurile organizatorice necesare în vede-*  pe teren şî nu a tras la răspundere pc acei
      nizai'iei de baz.ă şi alţii, care au întocmit  noşlrî pentru viaţă nouă, precum şi filme  rea asigurării şi îndeplinirii planului de co­ colectori care nu au dai dovadă dc simţ
      conferinţe cu caracter agricol educativ, le­ documentare, care explică metodele agro  lectare la aceste produse. de răspundere fată dc îndeplinirea sarci­
      gate dc exemple concrete din sat. populari­ tehnice avansate, prin folosirea cărora se  Din această cauză, munca de colectare a  nilor trasate de partid şi guvern. Această
      zând lolodată avantajele lucrării pămân­ pot obţine recolte sporite. Astfel, dc filme  cărnii şi laptelui se desfăşoară nepermîs  slare de lucruri trebuie să dea mult dc
      tului in comun.           au lost „Un petec de pământ” , „Cazacii  de încet şi în condiţiunl cu totul ncsatis-  gândit Irnp iternicilul ji raional C. S C., şi
      La difuzarea programelor a contribuit In din Cuban", „In sat Ia noi” şl altele. făcătoare Aşa de pildă, în comuna Căla-n  împreună cu comitetele executive ale sfa­
                                                              turilor populare comunale să treacă de în­
                                           unde colectorul de centru Ocolişan Gheor-
                                                              dată Ia luare dc măsuri menite să asi­
          Intovărăşiţii acordă grija deosebit.»              glie pune interesele personale înaintea ce­ gure pe deplin realizarea planului de co­
                întreţinerii culturilor                lor colective, ducând o muncă superficială lectări la carne şi lapte.

      In întreg raionul nostru, ţăranii munci­ au fosl ţăranii întovărăşiţi ca : Şolea Adum,  Neglijenţă, sau sabotaj sistematic?
     lor! din întovărăşirile agricole acordă o  Basa Aron, Pârvu Florinn şi Popa Ad.mT.
      atenţie  deosebită îngrijirii culturilor  prin  In întovărăşirea agricolă „6 Martie” din  Oamenii muncii din raionul nostru, au  îşi petrece vremea la băile Călări, şi în
      aplicarea agrominimului De pildă, membrii  Rapoltul Mare s’a terminal cele două pră­ citit cu mult interes numeroasele articole  alte inlerese personale.
      înlovărăşiril agricole  „Viaţă  Nouă”  din  şite la cartofi şî s\i făcut in prczenl pri­ apărute în presă cu privire la felul defcc  Conducerea U.R.C.C. nu a luat deasemeni
      salul Tâmpa, au terminat până în prezent  ma praşilă la sfecla de zahăr, porumb şi  luos în care munceşte conducerea U R.C.C.  măsuri, ca mărfurile destinate  coopcrutn
      a doua prăşilcă la cartofi şi au executat în  tutun  Exemplul  ţăranilor întovărăşiţi ca,  Hunedoara, mai ales în problema aprovi­ vei „Muncitorul” din Călnn să fie trans­
      întregime prima praşilă la porumb şi sfe  Tuşnadi losif, Lăscău  loan, Bozcro An­ zionării centrelor  muncitoreşti cu legume  portate direct şi Ia tîrnp. făcând astfel ca
      clă de zahăr, muncind cu acelaş etan şî la  ton şî alţii a făcut ca în cadrul acestei în­ şi zarzavaturi mari cantităţi de legume Şi zarzavaturi să
      întreţinerea culturilor cu legume tovărăşiri munca să se desfăşoare cu avânt  De bună seamă a citit ziarele Şi tova­ se altereze
      Fruntaşi în întreţinerea acestor culturi, şi în grădina de legume şî zarzavaturi. răşul Popa Avram — preşedintele UR.C.C.  Cauza  acestor grave lipsuri este, aşa
                                            — şî după cum e firesc, s’a gândit la li­ după cum s’a arătat şi în alte articole ‘apă­
                                            chidarea lipsurilor existente    rute în „Uzina Noastră” că tovarăşul Popa
      Delegaţii la Festival îşi respecta angajamentul            Faptele ne dovedesc însă, că pe urma  Avram preşedintele  Uniunii  Raionale a
                                            celor semnalate în ziare n’au fosl luale  Cooperativelor de Consum, nu a deprins
      In  adunările generale ale organizaţiilor  In sectorul turnătorii, lucrează  de zor
                                            măsuri  temeinice, ci  dimpotrivă  lipsurile
      dc bază U.T.M., care s’au desfăşurat în  mulţi tineri care au fost propuşi ca dele  s’au agravat. arta de a conduce.  El nu efectuează un
      toate secţiile combinatului siderurgic ;,Gh.  gaiţi la Festival. Astfel, tinerii And neică       control serios asupra  celor mai im p o rtai
                                             In ultimele săptămâni, au sosit în llu  te sectoare ale UR.C.C,, lăsându sc antre­
      Ghcnrglnu Dej” din Hunedoara, tinerii pro­ Ocluvi.in şi Rusu Gherasim, dela turnă­
      puşi pentru a participa la manilcstatiile ce.  toria de oţel, şi-au depăşit planul până la  nedoara însemnate cantităţi de legume şi  nat în „prietenia” unor elemente necinstite
                                            zarzavaturi, ca : ceapă, cartofi, varză, fruc­ ca. Bălăcesc! loan. Mcleşan Flnvîu şi Mi-*
      lui de al IV leu Festival Mondial al Ti  data dc 22 Iunie, cu 77 la sută, iar tinerii
                                            te, ctc., mărfuri cc solicitau strădanie din  hăilcnscu Constantin  El nu vede  c.i în
      nerctului şi Studenţilor, s’au angajat să  Bucur loan şî  Dumilrăşconi Sabin,  dela
      nu precupeţească niciun efort In proiuc  turnătoria dc fontă, până la aceiaşi dată.  partea conducerii U .R.C.C. în scopul dis­ dosul acestor elemente ce par drept „cele
      ţie. pentru a dovedi prin fapte înalta cin­ nu dat eu 202 In sută mai  multe  piese  tribuirii lor la timp. Deoarece la U R.C.C.  mai capabile” sc ascunde acţiunea de sa­
      ste cc le-a lost acordată     turnate                n’a existat şi nu există o preocupare pentru  botaj faţă de aprovizionarea oamenilor m ith
                                            buna aprovizionare a populaţiei, a făcut ca  cîi cu legume şi zarzavaturi
       La otelâria Siemens Martin, delegatul la  La secţia mecanică se duce o luptă în­
      Festival Bala! $tcfan, care lucrează ca to  dârjită între delegaţi pentru obţinerea ce­ o parfe din acesle cantităţi să stea zile  Credem că a sosit timpul ca conducerea
                                            întregi pe rampa gării  în  ploaie.  Nu­
      pilor la cuptorul Nr. 4, a elaborat împreu  lor mai frumoase succese Până în prezent,        U.R.C.C. în frunte cu tovarăşul Popa A­
      nă eu echipa sa, în ziua de 22 Iunie cu  în această secţie întrecerea cslc câştigată  mai In ziua dc 14 Iunie, de pildă, în depozi­ vram să ia toate măsurile pentru îndrep­
      5.34 la sută mai mult oţel, iar brigada  dc fraţii Cunţan loan şi Snmoilâ. strun  tul central al cooperativei „înfrăţirea” se  tarea situaţiei, care în prezent numai cin­
      utcmistuluî Nistor $tefan, care la lei -isle  gări, caro din ziua dc 23 Iunie, lucrează în  găseau 30 dc saci de mazăre alterată. 13  ste nu face rai — Hui nostru
      delegai la Festival,  în aceiaşi  zi a dat  contul lunii Ititic a anului 1955 coşu-i cu legume şi peste 2500 kg. cartofi  Conducerea U.R.C.C. arc sarcina dc a
      pesle plan cu 3.i 1 la sută mai mult oţel. PETRIC AUREL, coresp voi în aceiaşi situaţie  Conducerea  U R.C.C.  analiza  sistematic posibilităţile înlăturării
                                            nu a luat din timp măsuri ca aceste legume
                                                               dificienţelor de muncă, de a pune tn pos^
                                            şi zarzavaturi să Fie distribuite operativ
      PE URMA MATERIALELOR PUBLICATE                                         turi cheie ale U R C C  elemente cinstite,
                                            populaţiei ; ea n’a văzul nici faptul că res­
                                                               dornice sâ contribuc cu trup şi suflet la1
         „Să îm bunătăţim  munca de prim ire a candidafilor       ponsabilul transporturilor Bălâccscu  loan,  cauza clasei muncitoare, pentruca munca
                                            cunoscut de multă lume, ca element duşmă­
               şî a noilor m err.bri în p â rliţi11                           din cadrul U.R.C.C. si poată fî ridicolă La'
                                            nos regimului nostru,  sabotează  sistema­
       In „Uzina Noastră” Nr. 13 (197)  din diduţi şi dc noi membri in partid, care a­ tic executa ca transportului  mărfurilor la  înălţimea  sarcinilor trasate de partid şl
      17 Aprilie 1953, a apărut  articolul „Să îm- poi a fosr urmată de sominarii. depozit lăsându-Ie pradă ploii, în timp ce guvern.
      bunălăţim munca de primire a candidaţilor  Denscmetii, in scrisoarea de răspuns a­
      şi a noilor membrii în partid", în care s’au  dresată ziarului nostru, comitetul de partid
      scos la iveală o scrie de lipsuri a orga­ Sîmcria. arată câ s’au luat măsuri pentru  Ni se semnalează că . . .
      nizaţiilor de partid în cc priveşte primirea  îndrumarea organizaţiilor de bază P.M R.  La minele de fier Teliuc din nepăsarea  ca dc pildă Repede loan, Diaconeseu Nh
      de candidaţi şi dc noi membrii de partid  de felul cum trebue sa se întocmească re­ tovarăşilor Brotescu loan inginer, Comşa  colac, Alexandru loan şî Spinrad Alcxan-*
      în raionul nostru
                         comandările pentru  cei propuşi, care de  Virgil inginer şef şi Mozcş loan, mecanic  dru, încasează sume de hani mai mari dc'-J
       Răspunzând redacţiei noastre, comitetele  multe ori nu se întocmeau în conformi­           cât costul real consumat de cetăţeni  La
      de  partid criticate,  au  recunoscut juste­ tate cu instrucţiunile CC. al PM.R,, ţl-  şef, mai stau şi astăzi unele maşini ncu-  acestea se adaugă şi poziţia „binevoitoa­
      ţea criticii  aduse,  arătând  totodată şi  nându-se în acelaşi timp mai multe confe­ tilizafe.   re” a gestionarului Roth losif şî Marcâ
                                             In atelierul minei  se află montat  un
      măsurile lilate pentru lichidarea lipsurilor  rinţe cum ar fî „Despre calitatea dc mem­        loan, care deşi cunosc precis toate aceste
      tn acest domeniu.          bru de partid” şi altele     strung din luna Februarie,  care nici  în
                                            prezent nu a fost pus în funcţiune, iar în  hoţii, nu au luat poziţie pentru înlăturarea'
       Astfel, comitetul dc partid din Colan a­ In încheierea scrisorilor dc răspuns a-          lor. Indulgenţa gestionarilor şi a tov dirctv
      n Mizând bine munca în această privinţă  dresale ziarului nostru, comileletc dc partid  mină. in luna Aprilie, maşina care a fost
                                            adusă pentru încărcarea mincreuTiî nici a­ tor Arthur Drago, faţă dc aceste nereguli,
      tn cadrul unei şedinţe, a constatat câ maf se angajează să lupte pentru respectarea         face ca publicul consumator să spună pe
      există încă numeroase lipsuri, pentru li­ întocmai a instrucţiunilor CC. al PM.R.,  cum nu este folosită. drept cuvânt :  „Cât timp  vor maî  dura
      chidarea cărora s’a Irecut din nou la pre­ contribuind în felul acesta la respectarea  PUS NICOLAE  aceste lucruri ?”.
      lucrarea instrucţiunilor Comitetului Centrat  şi îmbunătăţirea compoziţiei sociale a par­ corespondent voluntar     NEAC.ŞU MARIN
      al P.M.R. cu privire la primirea de can tidului            La reslaurantul „Metalul" unii ospătari     corespondent volunrai
   1   2   3   4