Page 3 - Uzina_noastra_1953_06_28
P. 3

UZINA NOASTKA                              Pag. 3-a


                O agitatoare fruntaşă                     întrecerea socialistă, factor de seamă
                                                 în lupta pentru îndeplinirea planului
        Ţăronca muncitoare Bozero  Sofia este  trenării ţăranilor întovărăşiţi în îndeplini­
       membră în întovărăşirea agricolă „6 Mar­ rea sarcinilor izvorîle din Hotărîrca guver­ In lupta pentru  îndeplinirea  sarcinilor  vistâ, aplicarea  metodelor  sovietice  dc
       tie” din Rapotlul Mare.      nului şi partidului în ce priveşte campa­ desprinse din planul cincinal, întrecerea so­ muncii şi a  iniţiativelor  stahunovişîilor
        Fiind printre primii care şi-au înaintat  nia dc îngrijire a recoltei, recoltare, trec*  cialistă şi forma ei superioară mişcarea  noştri  In  secţiile  construcţii  metalice,
       cererea pentru înscriere în întovărăşire Ş«  riş şi colectare şi a sarcinilor trasate de  stahanovistă, constituc veriga de bază, me­ mecanică  şi C.F.U., comitetele dc secţii
       încadrată în colectivul de agitatori, a de­ tovarăşul Gh  Ghcorghiu-Dej, prin cuvân­ toda principală fără de care realizarea sar­ şi conducerea secţiilor au lăsat pe planul
       pus o rodnică activitate pentru lămurirea  tarea rostită la Congresul pe tară a frun­ cinilor de plan este imposibilă. al doilea această problemă deosebit de im-
       ţăranilor muncitori despre succesele ce le  taşilor din gospodăriile colective,  a căror  In organizarea întrecerii socialiste un rol  portarvtă. In aceste secţii numărul stahano-
       pot obţine muncind pământul în comun şi  îndeplinire le va aduce în scurt timp con­ deosebit îl au comitetele dc întreprindere,  viştîlor n’a crescut cu mult faţă da 1952.
       cu  mijloace mecanizate.      solidarea întovărăşirii lor.     romitetele de secţie şi grupele sindicale. Mai mul decât atât. unele comitete de sec­
        Roadele muncii de agitaţie desfăşurată  Deasemenen în această perioadă, agilo-  In combinatul siderurgic ,,Gli. Ghcorghiu-  ţii şi conduceri de secţii ca cele dela tur­
       de tovarăşa Bozero Sofia, cil şi de cei­ toarea Bozero Sofia a adus o intensa mun­ Dej”, datorită întrecerii socialiste şi mişcă­ nătorii trec cu multă superficialitate peste
       lalţi agitatori, membri de partid şi ţărani  că în rândul întovărăşit Hor pentru trans­ rii stahanovîste, s’au obţinut succese însem­ Instrucţiunile existente cu privire la staha*
       muncitori, s’au văzut peste  puţin  timp  formarea întovărăşirii lor în gospodărie a­ nate, s'au realizat indici de utilizare Ia  novîşl'i. La turnătorii, conslrucţii metalice,
       când un număr de 35 familii au întemeiat  gricolă colectivă     cuptoarele Martin şi coeficienţi înalţi la  exploatări electrice, C.F.U. şi altele, me­
       întovărăşirea  agricolă de tip  T.O Z. „6  In adunarea cc a avut loc Duminică,  furnale, încă nemaicunoscuţi în patria noar  todele sovietice nu se aplica m mod con­
       Martie”.                în cadrul căminului cultural, la propunerea  stră şi multe alic realizări, care dovedesc  ţinu. datorită faptului că, conducătorii a-
        Pentru  activitatea minunată desfăşurată  agitatorului Bcrzinţianu loan de a trece în  cum că întrecerea socialistă este acea oâr-  ceslor secţii nu urmăresc punerea lor în a­
        ţăranca muncitoare  Bozero Sofia, a fost  toamnă ‘ la  gospodăria  agricolă colectiva,  rrhie principală, care împinge producţia pe  plicare.  Problema metodelor sovietice  tn
        aleasă în comitetul dc conducere a înto­ s’au ridicat obiectiuni din partea unor to­ trepte din cc In cc mai înalte aceste secţii nu se discută în consfătuirile
        vărăşirii. iar mai târziu a fost desemnata  varăşi. că, ar exista greutăţi, că întovără­
                                              In unele sectoare ale combinatului, cum  dc producţie, iar preşedinţii comitetelor de
       pentru a face parte din delegaţia de ţă­ şirea nu ar fi suficient dc consolidată, că  nr fi Ia O. S M. şi Laminoare, există o  secţii nu s’au preocupat de popularizarea
        rani muncitori din R.P.R., care a vizitai In  oamenii nu vor putea face faţă, ele. Luând  preocupare a comitetelor de secţie şi * or­ lor în rândurile muncitorilor şi tehnicieni­
        anul trecut Uniunea Sovietică   cuvântul agitatoarea Bozero Sofia a com­ ganizaţiilor dc bază în problema întrecerii  lor.
        înapoiata dm U R.S $ .  unde  a putut  bătut cu tărie această subapreciere a for­ «ocialislc. In aceste secţii există granec cu
        vedea şi să se convingă singură de viata  ţelor existente în întovărăşire. En a ară­ °.videntn angajamentelor şi a realizărilor la  Pentruca întccerca socialistă să se des­
        minunată a colhoznicilor sovietici, cât şi  tat din nou despre  ceence  a văzut  în  zl, ceacc face ca muncitorii să-şi poată  făşoare în cele mai bune condiţiuni, este
        dc rezultatele ce le obţin prin munca «n  U.R.S S. despre succesele obţinute de col­ cunoaşte zilnic  rezultatele  dobândite  fn  necesar ca comitetul dc întreprindere, să
        comun şi cu mijloace mecanizate, ngitatoa-  hoznicii  sovietici, care nu luptat şi  s'au urma muncii depuse controleze îndeaproape  munca comitetelor
        rea Bozero Sofia şi-a intensificat şi mai  —âlit in lupta cu greutăţile, iar astăzi duc  Cu toate acestea, în uncie secţii ca: Iur­ de secţii, să le îndrume şi să tragă la răs­
        mult munca de lămurire. In convorbirile  o viaţă fericită şi plină de belşug na le. turnătorii, construcţii metalice, exploa­ pundere pe cei care frânează întrecerea.
        cu sătenii, cu grupuri de ţărani muncitori,  ,,Dacă oamenii sovietici au putut rezis­ tări electrice şi mecanică, graficele nu se  Comitelui de întreprindere  trebue  sa se
        la căminul cultural şi în oricare alte oca­ ta singuri fără ajutor din afară, cu atât complectenză regulat, ele sunt folosite de  ocupe mai temeinic dc popularizarea me­
        zii, ea a popularizat succesele oamenilor  mai mult no; — a arătat ea — care avem  multe ori  pentru  pontajul  muncitorilor.  todelor sovietice, să renctîvizcze agitaţia vi­
        sovietici şi viitorul luminos ce se deschide  sprijinul şi experienţa lor. vom putea în­       zuală şi să ducă o muncă susţinută pentru
                                              Aceasta dovedeşte că preşedinţii comitete­
        pentru ţărănimea muncitoare, prin transfor­ vinge mult mai uşor toate greutăţile ce se        a imprima întrecerii un caracter permanent
                                              lor de secţii, şefii de secţii Şi ateliere şî  şi nu de campanie
        marea socialistă a agriculturii.  vor ivi în calea noastră. Pe lângă aceasta  unii secretari ai organizaţiilor de bază, nu
        Munca plină de avânt, desfăşurată de  avem ajutorul  partidului şî  guvernului              Comitetul de partid arc datoria să con­
                                              cunosc importanta graficelor în întrecerea
        către colectivul de agitatori în frunte cu  nostru, care caută să ne creeze un viitor  socialistă La secţiile furnale, turnătorii şl  troleze organizaţiile dc  bază  care sunt
        tovarăşa Bozero Sofia, a făcut ca înto­ cât mai frumos şi plăcut, atât nouă. cit altele, contractele dc întrecere  sunt în­ conducătorul politic al întrecerii socialiste
        vărăşirea lor să fie printre cele fruntaşe,  şî copiilor noştri. Eu — a arătat agita­ cheiate în mod birocratic, din cauză că. co­ v< să analizeze periodic felul cum de Sft
        atât în campania agricolă de toamnă a  toarea Bozero Sofia — nu voi avea as­            ocupă de desvoltarca  întrecerii socialiste
                                              mitetele dc secţie nu au dus o muncă in­
        anului trecut, din primăvara acestui an,  tâmpăr până când nu vom reuşi să trans­ tensă dc lămurire în rondurile muncitorilor  Deasemeni, comitetul dc parthl Ircbuie să
        căi şi în campania de vară.   formăm întovărăşirea noastră în gospodă­ şi din această cauză contractele sunt con­ controleze munca comitetului dc întreprin­
         In tot timpul muncilor agricole, agita-  rie agricola colectivă  şî  voi  fi  prima  siderate o simplă formalitate în mâna mai­ dere în aşa fel, încât acesta sa şi ducă
        toarca Bozero Sofia, nu a precupeţii nimic  care voi înainta cerere de înscriere. Pentru       cu cinste sarcinile ce le are în mobilizarea
                                              strului sau a şefului de secţie şi nicidecum
        din timpul ei liber pentru a desfăşura o  aceasta, eu împreună cu colectivul de agi­ un angajament care trebuie respectat. muncitorilor  tehnicienilor.  inginerilor  şi
        intensă muncă de popularizare a aplicării  tatori printre care şi Aurora Ştcfănescu,          funcţionarilor pentru îndeplinirea  planului
                                               l-n secţiile combinatului se manifestă lip­
        regulilor agrotehnice cât şi a  metodelor  P!eş 1 rina, Bcrzinţianu loan, Todea Stela  suri şi în cceacc priveşte mişcarea slahano- cincinal fn 4 ani.
       • sovietice de lucru, atât în campaniile de  şi alţii vom pleca din casă în casă. pentru
        însâmânţări, cât şi în cea dc întreţinere a  a duce muncă de lămurire în vederea ere»
        culturilor.  Intovărăşiţii, lămuriţi fiind,  că ari gospodăriei agricole colective.  C Â R T I    A P Ă R U T E
        prin aceasta vor putea  obţine o  recoltă  Folosind munca de  agitaţie  tovarăşa  In Editura pentru literatură politică In Editura A.R L.U.S. — Cartea Rusă
        bogată, le-nu aplicat şi astăzi tarlaua tor  Bozero Sofia a reuşit ca în cursul acestei  au apărut :     au apărut:
        este plină de rod bogat, c-im n j a mai fost  săpfâmâni să mobilizeze  cea  mai mare  CU  PRIVIRE  LA  SITUAŢIA  INTER­ F. Gladcov:  Cimentul — roman,  ud.
        niciodată               parte din ţăranii muncitori din sat prin­ NAŢIONALA ACTUALA. (Articol redac­ Il a,  pag. 336, lei 6.51.
       .  Agitatoarea Bozero Sofia, nu s’a măr­ tre care şi întovărăşiţiî, 6â ia parte la vi­ ţional publicat în ziarul „Pravdn” din  L. Lconov: Invazia — piesă de teatru,
        ginit numai In agitaţia prin viu grai, cî  zionarea  filmului  prezentat de caravana  24. V. 1953)   pag 96, lei 1,71
        ea. a constituit pentru ţăranii întovărăşiţi  cinematografică in cadrul căminului cul­ 16 pag  0,20 lei
        un exemplu demn de urmat în executarea  tural.             HOTARIREA CONSILIULUI DE MINIŞ­ M. Luconin: O 2i dc muncă — pccin,
        muncilor agricole  Punând în aplicare cu­ Participanţii care au vizionat filmul, cc  TRI AL R.P R. ŞI A C C. AL P M R CU  pag.  128, Ici  6,64
        noştinţele căpătate  în urma vizitei  din cuprindea  numeroase  aspecte  ale  vizitei  PRIVIRE  LA  ÎNGRIJIREA  CULTURI­ * * * O armă a păcii — articole, pag.
        U.R.S.S. şi muncind raţional după meto­ delegaţiei de ţărani din R P R. în U R.S.S.  LOR, PREGĂTIREA  Şl  EXECUTAREA  308, lei 6,18.
        dele agrotehnice  sovietice la întreţinerea din care a făcut parte şi ea, au rămas a­ LA TIMP A STRÂNGERII RECOLTEI,  A. F. Piscmschi : O mic de suflete — ro­
        culturilor, exemplul său a fost urmat „î de  dânc impresionaţi de bogăţiile şi fericirifi  DESMIRIŞTITULUI. TREERIŞULUI  Şî  man ,pag. 512, lei 11.74.
        ceilalţi ţărani întovărăşiţi.    de care sunt înconjuraţi  colhoznicii  so­ COLECTĂRILOR PE ANUL 1953. M. Socolov:  Scântei — roman, voi  1,
         O atenţie deosebită a fost acordată an­ vietici.           40 pag          0,30 lei  pag.  432. Ici 12,50.
                                 M a a w n m —   b m
                                               Referatul prezentat de  tovarăşul  cuţiile purtate pe marginea referate­
                                              inginer Mărculescu  Eremia a docu­ lor au  criticat conducerea  secţiei,
                  Consfătuirea pe ţară a furnaliştilor         mentat din punct de vedere tehnic,  pentru proasta gospodărire care mai
                                              metoda  Filipov. Ocupându-se mai  există încă la furnale, cât şi pentru
         La Hunedoara, a avut loc o cons­ principiilor pe care maisku  Filipov
        fătuire cu stahanoviştii, tehnicienii şi  le-a expus ca claritate în lucrarea sa  mult de realizări, vorb’torul a negli­ risipa dc materiale ce se face pe plat­
                                                               ce
                                              jat, să arate mai pe larg în
        inginerii furnalişti din întreprinderile  ..Pentru coieficienţi înalţi” , a reuşit            forma de încărcare Deasemcnea, au
        siderurgice din ţară, organizată de  ca la furnalul 2 şi 3 unde a Iost a­ constau lipsurile care s’au ivit odată  fost scoase la iveală nepăsarea con­
        C C al Sindicatului muncitorilor din  plicată această metodă să se obţină  cu punerea în aplicare a acestei me­ ducerii secţiei şi a comitetului de sec­
                                                                 ţie faţă de problema calificării ca­
                                              tode. Acest lucru l-au sesizat însă de­
        industria metalurgică ,electrică, mine  succese Importante Astfel la Iurnalul  legaţii.         drelor.
        feroase şi neferoase, în colaborare cu  2 în luna Aprilie 1953, s’a depăşit in-  După referatul inginerului Mărcu­ Luând cuvântul minerul stahano-
        Ministerul Metalurgiei, în vederea ex­ dicile de utilizare realizat pe trimes­ lescu Eremia, s’a prezentat un referat  visl Alic Iosif (Băloni) dela minele
        tinderii metodei Filipov, ce a fost a-  trul I, cu 15 Ia sută, iar în luna Mai
                                              do către preşedintele comitetului de
        piicată pentru prima dată de maistrul  cu 18 la sută.       secţie, Guţă Nicolae,  asupra felului  de fier Ghelar, a arătat că lipsurile
                                                                 ce mai persistă în probejua calităţii
        stahanovist Zlătior loan dela furna­ Pe lângă succesele obţinute, mais­ cum a muncit comitetul dc secţie pen­ minereului se datnresc atât minerilor,
        lele combinatului siderurgic ..Glieor-  trul Zlătior a arătat în referat şi u-
        ghe  Gheorghiu-Dej” — Hunedoara.  nc!e lipsuri, care au stânjenit într'o  tru aplicarea metodei Filipov. Refe­ care nu depun  o muncă  susţinută
                                                                 în vederea obţinerii unei calităţi înal­
                                              ratul a dovedit că metoda Filipov nu
         Delegaţii  participanţi la  această  măsură oarecare buna aplicare a a­ a fost destul de însuşită de către  te de minereu, cât şi  furnaliştilor,
        consfătuire, au analizat temeinic con­ cestei metode. El a mai arătat că si-  muncitorii secţiei furnale, deoarece  care nu transportă minereul în mod
        ţinutul metodei Filipov, care constă  derita dela prâjitoare de multe ori se  comitetul de secţie nu s’a interesat  ritmic din siloz, ceeace face ca el să
        în mărirea indicelui de utilizare a vo­ introduce  caldă în furnale, ceea ce  în mod permanent dc popularizarea  se amestece cu impurităţi. Cu toate
        lumului util al furnalului. In acest  face ca temperatura la gâtul furnalu­ ei. Participanţii la consfătuire l-au  că Direcţiunea combinatului şi condu­
        scop au fost prezentate relerate de  lui să crească. Acest luoru s’ar fi  criticat aspru pe tovarăşul Guţă Ni­ cerea secţiei furnale cunosc dificien-
        că l-re maistrul stahanovist  Zlătior  putut rezolva prin simpla stropire a  colae. care în mod nepermis a trecut  ţele dela mină, cum ar fi de pildă
        loan, inginerul Mărculescu Eremia şi  sîdoritei cu apă, dar nu s’a făcut,  superficial peste lipsuri, ne analizând  neterminaren staţiei de dozare şi al­
        Guţă Nicolae preşedintele comitetu­ deoarece nu a existat o preocupare  rădăcinile lor. Dc pildă, în referat se  tele, nu au luat măsuri  concrete în
        lui de secţie al furnalelor.   din partea conducerii secţiei   arată că s’au organizat consfătuiri  vederea îmbunătăţirii situaţiei.
       „  Cu un interes deosebit, au ascultat  Maistrul Zlătior loan, a criticat cu  cu furnaliştii din toate schimburile, că  In cadrul concluziilor, tov. Pu-
        ■participanţii referatul maistrului Zlă­ tărie atât comitetul de secţie cât şi  s’au organizat consfătuiri  pe grupe vak Iosif, ministrul adjunct al Minis­
        tior loan, din care a reeşit strădania  conducerea administrativă a secţiei,  sindicale, etc., dar preşedintele co­ terului Metalurgiei şi tovarăşul Mnu-
        sa în lupta pentru obţinerea unor coe­ care nu s’au străduit să imprime  mitetului de secţie nu a arătat că la  riciu Vasile dîn  partea . Prezidiului
        ficienţi înalţi, facţori importanţi în  membrilor  brigăzii care  deservesc  furnale, grupele sindicale îşi Irăesc  CC al Sindicatului, au trasat sar­
        bătălia pentru mărirea producţiei de  furnalele, o strânsă colaborare, pen­ viaţa doar numai pe hârtie ; că nici  cini concrete atât conduce, ii între­
        fontă. Ocupându-se temeinic de stu­ truca fiecare schimb să-şi predea în  responsabili de grupe sidicale  nu-şi  prinderilor cât şi comitetelor de în­
        diul metodei Filipov, maistrul Zlătior  cele mai bune condiţiun-i  locul de  cunosc sarcinile în amănunt. treprindere în vederea extinderii me­
        loan. a arătat, că prin respectarea muncă.              ,  Delegaţii la consfătuire, în dis­ todei Filîoov.
   1   2   3   4