Page 1 - 1906-05
P. 1

100             LUCEAFĂRUL         Nrul 5, 1906.
      odată n’am căutat să aflu de ce-aî plecat, unde  cărţi, şi vremea trece, şi puterile tale se risi­
      te-at dus, şi cum trăeştî. Şi-acum îţi scriu, ca şi  pesc fără nici un folos. — Nu, dragul meu,
      cum ieri ne-am fi despărţit, îţi scriu cu acelaşi  asta poate să o facă orice netrebnic. Eu vreau
      suflet pe care mi-1 ştii, căci, vezi tu, mie mi-a  să văd un om în tine. Uite, nu ţi-ain spus nici
      rămas toată iubirea aceea sfîntă, mi-a rămas ca  odată, dar sînt zile cînd mă mustră cugetul,
      un ostrov de lumină în marele deşert al vremii  par’c’aş fi părtaşă la o crimă, par’c’ ai fi fost
      — ş’acolo, din amintirile pe cari mi le-ai lăsat,  ostaş într’yn războiu şi eu te-aş fi făcut să pă­
       eii mi-am zidit o bisericuţă, şi ’nchis în ea am  răseşti cîmpul de bătălie, să-ţi laşi tovarăşii în
      trăit ca un pusnic, m’am gîndit mereu la tine  foc şi să fugi cu mine, ca un mişel...“
      şi nici n’am simţit cum au trecut aceşti treizeci  Te mai gîndiai tu atunci, că vorbele ace­
       de ani. Treizeci de ani! Cîte vieţi n’am trăit eu  lea au să-ţi revie peste treizeci de ani, ca nişte
       cu gîndul, şi cîte nu vei fi trăit şi tu aevea, în  trimişi cari şi-au îndeplinit solia? Da, şi-au în­
       atîta amar de vreme!... Ai găsit cu totul o altă  deplinit solia. Poate că n’ar trebui s’o spun
       ţară, cînd te-ai întors. — Pe unde erai cînd ne  eu... Dare bine să ştii că acele cuvinte au avut
       băteam cu Turcii? Te gîndiai tu atunci la noi,  mare putere asupra mea. E bine să ştii că viaţa în
       la neamul tău, la cunoscuţii tăi depe-aici? Eu  care le-ai sămănat nu s’a risipit în deşert... Şi,
       mă gîndiam adesea la tine. Iţi făcusem şi o scri­ Doamne, ce sentimentde linişte, de siguranţă şi de
       soare ... în aşteptarea morţii, care ’n războiu  adevărată fericire îţi dă o bătrîneţe cinstită. Gîndul
       are par’că ceva atrăgător în ea, şi o simţi pe  c’aî fost un om de treabă, că n’ai trăit numai
       lîngă tine în fiece clipă. — O, dac’ai fi văzut  pentru tine şi c’ai făcut tot binele pe care-1
       cum se luptau ţăranii noştri, dacă i-aî fi văzut  puteai face, gîndul acesta îţi aduce ca o nouă
       pe Românaşii aceia, uscaţi şi nervoşi, cu ce  tinereţă la sfîrşitul vieţii tale, — e un fel de pri­
       frenezie se aruncau în braţele morţii — cum  măvară sufletească, pare că toate se limpezesc
       i-aî fi mai iubit, şi cum te-ar fi făcut să plîngi  şi se luminează înaintea ta, şi în lumina asta
       de admiraţie măreţia acelei jertfe, şi ce mîndră  pînă şi moartea capătă o înfăţişare blîndă, ami­
       te-ai fi simţit să te ştii sora lor, să ştii că faci  cală, o aştepţi, eşti pregătit în orice clipă s’o
       parte dintr’un aşa neam de oameni! — Atunci  primeşti.
       am deschis eu ochii, şi-am văzut cu ce minunate  Iată, scriindu-ţi rîndurile acestea, simt că
       daruri a înzestrat Dumnezeu pe poporul nostru,  mi se umezesc ochii de lăcrîmî; sînt lăcrîmi
       şi ce putere ascunsă, ce simţire aleasă, ce înăl­ de mulţumire, sînt lăcrîmî de recunoştinţă pen­
       ţare de suflet e în mulţimea aceea tăcută, har­ tru fericirea pe care mi-ai dat-o, pentru înseni­
       nică şi îndurătoare a satelor noastre. De-acolo,  narea asta nespus de dulce a bătrîneţelor mele,
       din cîmpia aceea de groază, unde-au pierit atîţia  pentru tot binele pe care mi l-ai făcut cu iubirea ta.
       viteji, eu m’am întors c’o viaţă nouă, nouă şi cu  Şi-acum simt că te-aş putea vedea fără să
       adevărat fericită. Ţie-ţi datoresc viaţa asta, căci tu  plîng...“
       m’ai îndreptat spre ea şi toată fericirea asta tu
       m’aî învăţat s’o cunosc şi s’o preţuesc. Tu nici  Trimisese scrisoarea de dimineaţă, şi toată
       nu ştii cîtă poezie ai pus în sufletul meu cu  ziua şi-o petrecu în casă, făcîndu-şi fel de fel
       iubirea ta. Eh cu poezia asta am trăit, şi numai  de gînduri. Spre sară eşi să se primble prin
       la lumina ei am putut vedea atîtea lucruri bune  curte. Mereu se ducea la portiţă şi se uita cu
       si frumoase, la cari nici odată nu mă gîndisem  nerăbdare în lungul străzii. Pe maidanul din
       şi de cari aş fi rămas pururea străin. Ţi-aduci  faţă o droae de copii gălăgioşi se jucau de-a
       aminte ce mi-aî spus într’oseară la Nisa? Erai  potera. Se uita cu drag la ei. Strigătele lor, ame­
       abătută, palidă, fuseseşi cîteva zile bolnavă, ci­ stecul acela de glasuri curate, proaspete, so­
       tiseşi un roman trist, mi se pare: „Hutnilies et  nore, toată zarva aceea veselă şi sănătoasă i se
       ofenses" de Dostoiewsky, şi-ţi era silă de toate,  părea că e un cîntec al primăverii, şi că pă-
       şi-ţi era necaz pe lume, pe mine, pe tine, pe mine  mîntul îl cîntă, şi iarba, şi florile, şi tot ce e
       mai ales, şi mă certai aşa frumos: „Ce faci tu  sbucnire de viaţă nouă în taina acelui amurg.
       cu viaţa ta? Te primbli, petreci, iubeşti, joci Nici n’a băgat de samă pe unde-a venit şi cînd
   1   2   3   4   5   6