Page 22 - 1908-04
P. 22

LUCEA FARUL         Krul 4. 1908.
        Viorica Fulg-uşor, Măndica dela Braşău şi Lola  Eu mă voi sili să aleg poveşti şi ghicitori tot
       din Năsăud, vor primi in curând ceeace şi-au  mai frumoase, şi să Io dau cărţi tot mai bune
       dorit; chiar azi am expediat pachetele la adresele  iar mulţumirea cea mai mare o voi avea atunci
       lor. Ceilalţi premiaţi sunt rugaţi să-mi scrie ce  când Biblioteca va ti pjp placul lor.
       premiu şi-au ales şi să-şi dea adresele exacte. Rămâneţi cu bine, dragi cetitori şi cetitoare.
        De încheiere, rog po dragii mei cetitori şi
                                   /V O. Maior.
       cetitoare, să-mi lămâie şi pe viitor credincioşi.                    C r o n i c a .
        Expoziţia Luchian, Loghi, Spaethe. în luna trecuta  mează drumul indicat de începuturile prin cari s'a ri­
       au fost expuse la Ateneu în Bucureşti pauzele pictorilor  dicat. S a remarcat şi de astădată prin puterea de exu­
       Luchian şi Loghi şi câteva din creaţiunile mai recente  beranţa a fantaziei, prin îndrăzneala imaginilor străluci­
       ale sculptorului Oscar Spaethe.  toare şi acele nuanţe de violentă a pasiunilor cari se des­
        Această expoziţie, aranjată la câteva luni după moartea  prind din sufletul stăpânit de cerul senin al Orientului,
       lui Grigorescu a avut o mulţime de vizitatori, iu suflete  îu această revistă s'a apreciat talentul dltti Loghi şi ce­
       planează încă jalea pe urma maestrului mort. Sentimentul  titorii sunt lămuriţi asupra valorii artistice ce reprezintă.
       de veneraţie pentru acest artist, doliul trezit de stingerea  Dl Spaethe prin cele câteva lucrări mai recente a do­
       neaşteptată au înlănţuit atenţia asupra creaţiunilor lui şi  vedit un progres surprinzător al calităţilor puternice prin
       au răspândit în cercuri mai largi interesul pentru operele  cari s’a impus. «Satirul» şi îndeosebi bustul iui Lm hiait
       pictorilor noştri din generaţia nouă. Totdeauna după pră­ arată lămurit calea de desăvârşire a acestui talent de
       buşirea maestrului se cercetează rândurile ucenicilor, cu  care suntem îndreptăţiţi sa legăm cele mai frumoase
       gândul de a descoperi pe cel menit să intre în moşte­ nădejdi.  „  O. O.
       nire. Acest îndemn aduce insă şi o notă de severitate  „Frumoasele din Făgăraş* 1 . Despre piesa cu acest titlu,
       în judecată, căci impune la tot pasui comparaţia cu al­ cate s’a jucat in 7 Septemvrie pentru primaoara în opera
       cătuirile celuice nu mai este. Stăpâniţi de astfel de în­ regală din Drezda, revista teatrala «Buline u. AVelt». X.
       demnuri au grăbit mulţi să viziteze expoziţia acestor doi  Nr. 1 publică următoarea recenzie: «Drezda. In opera
       pictori cari s'au impus şi au reuşit sa cucerească sim­ regală din Drezda avii un succes extraordinar premiera ope­
       patii prin unele lucrări cari s’au distins între creaţiuuile  rei comico în trei aeto »Fru moase 1 e di u Făgăraş de
       •Tinerimii artistice».      Alfred Griinfeld. («Die Schonen von Fogaras*). După
        O surprindere neaşteptată şi tot atât de plăcută au fost  primirea plicticoasă a piesoi vesele-intime se poate deduce
       la această expoziţie pânzele lui Luchian. Acest artist care  cu oarecare îndreptăţire, că o mare parte a publicului
       se remarcase în mai multe rânduri prin plăsmuiri de o  doreşte, după dramele muzicale recente, cari zguduie
       delicateţă distinsă, — în timpul din urmă eră chinuit  nervii, naturaleţă şi simplitate în domeniul operei şi că
       de boală şi stânjeuit în hărnicie la puterea vârstei. Iată  salută cu o deosebită plăcere o muzică melodioasă, amu­
       însă că acest suflet simţitor acolo în singurătatea lini­ zantă, daca e predată îutr'o formă graţioasă. După cum
       ştită dela marginea Bucureştilor, retras din vârtejul de  se înţelege dela sine la un artist atât de excelent ca
       patimi mici, îndrăgit de aita lui, uitând suferinţele tru­ Griinfeld, se ridică multe pârtii din partitura sa deasupra
       peşti şi-a putut coborî pe pânză frământările şi a putut  drăgălaşului şi opera cea nouă conţine o serie întreagă
       înfiripa opere de o înaltă valoare artistică. Florile lui Lu-  de puncte excelente, cari la sigur îşi vor câştiga popu­
       cbiau trăiesc şi par a se desprinde din pânză în uudu-  laritate. In prima linie e a se socoti cântecul culminant
       lari de petale. Un mănunchiu de trandafiri, câteva cri-  al regelui Matia, roudout picant, în tact de vals, al Mar-
       santeme au robit ochii artistului a cărui gingăşie ne-a  juncăi şi duetul pentru tenor şi bas primit eu aplauze
       putut înfăţişa poezia curată a florilor. Alături de aceste  prelungite «die Schwarze, die Blonde, dio Braune». Acest
       creaţiuni cari au probat şi în trecut delicateţa penelului  duo îşi are asigurat succesul orişiunde se va juca cu
       lui Luchiau, iu aceasta expoziţie s’a văzut şi trecerea  atâta umor, ca aici din partea lui Rudiger şi Nebuschka.
       artistului la lucrări mai mari. Cele câteva tipuri prinse  Meritul libretistului Victor Leon, care şi-a luat subiectul
       dau dovada unei pătrunderi adânci a tainelor sufleteşti,  dintr’o nuvelă a lui Mikszath, constă intr’aceea, ca a găsit
       iar »oheful«, zugrăvit de artist, vădeşte înalte însuşiri şi  nn subiect cu caracteristice locale marcante şi de o spe­
       pentiu lucrări de compoziţie. Publicul a apreciat talentul  cialitate naţională bine lămurită, de care mai apoi s’a
       puternic al lui Luchian şi cele mai multe pânze nu s’au  putut folosi cu succes componistul. Do altfel acţiunea e
       mai întors în atelier.      amuzantă şi desvoltată fericit numai în actul prim. 8e
        Dl Kiinon Loghi de astădată a dat puţine lucruri noi.  desfăşoară în satul (!i unguresc (?) Făgăraş, care are
       Cele mai multe au fost expuse de artist. Dl Loghi ur­ soarta cea mai ciudată; de a nu aveâ bărbaţi de mai
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27