Page 19 - 1908-04
P. 19

Nrul 4, 1908.       LUCEAFĂRUL             75
    era galben ca ceara. Totu.ş cu o jumătate de faţă să  şi ’ncepu să înveţe făr’ a şi ridică ochii, măcar
    rângea la Thorbjorn; jumătatea dinspre Sămund  că nici o iotă nu pricepeă.
    o ţinea însă întinsă şi posomorită. Şi mai zise: Mai trecu puţin şi intrară iar toate în ve­
     —  Răbdare să ne dea Dumnezeu. — In chia lor ogaşă; aveau acu toţi simţul că le tre­
    aceeaş clipă ridică şi cotul ca şi când ar fi  cuse un oaspe străin pe la casă.
    vrut să se apere de o lovitură. Sămund se  Insfârşit cuteză şi Thorbjorn să iasă afară
    opri locului. Lovi cu picioru ’n pământ de să  şi cum ieşi dete cu ochii de Aslak care-.şi
    clătină butoiul iar Aslak căzu de pe el; apoi  adunase târăbuţele într’o săniuţă. Săniuţa eră
    strigă din toată puterea plămânilor: a lui Thorbjorn. Copilul îl privi înmărmurit,
     — Să nu-I rosteşti numele, măi...! căci Aslak aveâ o înfăţişare groaznică. Toată
     Ingeborg, cu pruncul la sân, sări şi-l apucă faţa şi hainele îi erau stropite de sânge; tuşea
    cu blândeţe de braţ. El lasă braţul în jos, şi,  şi-şi pipăia mereu pieptul. O clipă să uită
    fără să se uite la nevastă, îşi urmă calea prin  tăcut la Thorbjorn, apoi îi strigă:
    odaie. Ea se aşeză tăcuta.     — Nu te mai uită la mine!
     Nimeni nu mai zicea un cuvânt, nimeni nu  Incălecă pe săniuţă şi o luă pe povârniş la vale.
    se mai mişcă.           — Sania ţi-o trimit la Sfântu-Aşteaptă! mai
     Dela o vreme, cine ştie ce l’o fi ’ndemnat  zise rânjind ; scoase limba .. şi se făcu nevăzut!
    iar pe Aslak să-şi ridice glasul: — Da, da; ar  In săptămâna următoare, veni gendarmul la
    avea El mult de furcă pe-aici pe la Granliden! Granliden; din când în când pleca tata dea
     —  Sămund 1 Sămund! se rugă Ingeborg.  casă. Mama plângea; uneori se ducea şi ea.
    Dar Sămund se şi repezise asupra lui Aslak;  — Ce e asta mamă! întrebă odată Thorbjorn?
    îl apucase de guler şi de un picior, îl ridică  — Bine nu e, răspunde ea, şi la toate nu­
    în sus şi-l izbi de uşă cu atâta putere de se  mai Aslak e de vină!
    deschiseră amândouă aripile iar sluga, tot peste  Intr'o zi găsiră pe Ingrid jucându se singură
    cap, se trezi în curte.     şi cântând:
     Mama şi copiii se rugau să-l ierte; în toată  O frumoasă lumea mea,
    casa domnea groază şi spaimă.     De tine rn’aş bucură!
     Siimund ieşi după el. II ridică din nou, sus  Dar fata se ’nvârte fără rost;
                        Băiatul e par\ă nebun şi prost.
    de tot, şi-l trânti pentru a doua-oară de pă­
                        Mama pune apă in loc de unsoare,
    mânt. Iar când văzu că pe locul unde căzuse  Aşa ştie ea să fiarbă mâncare.
    eră prea multă zăpadă şi nu se putea lovi, îi  Tata se ’ntindr trândav pe pat...
    puse genunchiu ’n piept şi-l plesni peste obraz;  Pisica doar are minte şi sfat;
    îl ridică şi a treia oară, îl purtă, ca lupul pe  Ea fură zmântână şi lapte din oale...
                        încolo, cu toţii, au capete goale!
    un câine sfâşiat, până la un petec de loc mai
                      Se făcu cercetare şi fata mărturisi că ’nvă-
    fără ninsoare şi 1 izbi şi mai năpraznic de pă­
                     ţase cântecul dela Thorbjorn Pe Thorbjorn îl
    mânt; îi puse din nou genunchiu ’n piept_________
    şi cine ştie cum s’ar fi sfârşit, dacă Ingeborg,  apucă o spaimă groaznică şi mărturisi că 1
                     ştie dela Aslak.
    cu copilaşul în braţe, nu s’ar fi aruncat între
                      — Dacă mai cânţi astfel de cântece şi mai
    ci strigând: ,Nu ne nenoroci!'.
                     înveţi şi pe alţii, să ştii că mănânci bătaie
     Mai târziu ceva, Ingeborg şedea cu copiii straşnică! zise tatăl.
    la vatră; Thorbjorn se ’mbrăcâ, iar tatăl se  Altădată începu Ingrid să înjure şi să ocâ-
    plimbă prin casă, oprindu-se şi luând din când  rască. Iar îl luară pe Thorbjorn la întrebări şi
    în când o ’nghiţitură de apă; mânile îi tremu  Sămund se pregătea să-i croiască vre o câteva
    rau de sărea apă din ulceluşă şi stropea podelele. bice. Dar copilul plânse şi făgădui că se va
     Aslak nu mai venea; Ingeborg vru să iasă.  cuminţi; astfel scapă de astădată nepedepsit.
    — Rămâi aci! zise Sămund ca şi când ar fi  Dumineca viitoare îi zise tată său:
    vorbit cu alta —, şi ea râmase. Apoi ieşi el  — Azi nu mai faci rele pe-acasă; vii cu mine
    şi nu se mai întoarse, Thorbjorn îşi luă cartea la biserică!  (Va urm»)
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24