Page 17 - 1908-04
P. 17

Nrul 4, 1908.       LUCKAFĂRUL            73

    zvârli mai întâi în brăduleţul de lângă cămară.
    Apoi în uşă şi în sfârşit în fereastră.
     — Nu da chiar în fereastră, dă numai în
    toc, zise Aslak. Dar Ţhorbjorn nimerise un
    ochiu — şi îngălbeni.
     — Ei, cine-o să afle. Ocheşte şi tu mai bine;
    îl îndemnă Aslak.
     Ţhorbjorn zvârli şi iar nimeri un ochiu
     — Acum nu mai dau.
     în aceeaş clipă ieşi din casă, Ingrid, sorioara
    cea mai mărişoară.
     — Dă, mă, într'aia!
     Şi Ţhorbjorn fu gata să dea. Copila începu
    a plânge. Mama ieşi şi-l rugă să nu mai dea
    cu bulgări. Aslak însă îi şoptea printre dinţi: 0. Spaethe: Bililou.
     — Aruncă! repede!
     Ţhorbjorn era înfierbântat, aprins . . . şi-l  aveau să se ’ntoarcâ dela biserică. Iar Synnove ?
    ascultă.             Se uită în calea tatălui; îl aşteaptă cu drag...
     — Zău băiete, eşti nebun, strigă mama şi se  la ea nici vorbă de bătaie...
    repezi la el. Băiatul o luă la fugă, ea după el  Nu mai ştia Ţhorbjorn de ce să s’apuce.
    şi tot aşa ocoliră curtea. Aslak râdea; mama  Deodată se dete jos şi iacătă-1 drăgostos peste
    ameninţa.             măsură cu sorioarele. Ingrid căpătă dela el un
     în sfârşit îl prinse într’un ungheţ, lângă o  nasture strălucitor pe care-1 aveă dela Aslak.
    grămadă de zăpadă şi se pregătea să-i tragă  Ea-1 îmbrăţişă, el o cuprinse de după cap: —
    o sfântă de bătaie, când copilul se îndreptă de­ Ingrid, Ingrid dragă, eşti tu supărată pe mine?
    odată :               — Nu frate, nu sunt supărată şi poţi să dai
     — Dau şi eu, să ştiijcă dau; aşa fac toţi! cât vrei în mine cu zăpadă.
     Mama, înspăimântată, lăsă braţele în jos şi-l Afară s’auzi cum cineva îşi scutură zăpada
    privi cu groază şi cu jale. Apoi zise: — Altul  după cizme!
    te-a ’nvăţat. — îl luă de mână şi îl trase după  Eră tata! Ce înfăţişare blândă şi prietenoasă
    ea în casă. Nici un cuvânt nu-i mai vorbi; îşi  — dar vezi, — asta eră şi mai primejdios!
    făcu de lucru cu cei mai mărunţi şi le spuse  — Ei? ce mai e? — întrebă el făcându-şi
    între altele că nu mai e mult şi se întoarce şi  ochii roată prin casă. Şi — mare minune că
    tata dela biserică.        nu s’a prăvălit ceasornicul cu totul din pă­
     în odaie părea că se face tot mai cald. Aslak  rete ...
    cerii voie să se ducă la o rudenie şi plecă.  Mama îi puse mâncarea dinainte, el mai în­
    Ţhorbjorn, fără el, îşi pierdu de tot cumpătul,  trebă odată: Ce mai e pe-acasă? — s'aşeză
    îl apucaseră nişte zgârciuri, iar mânile îi asudau  apoi la masă să mânce. Ţhorbjorn ţinti privirea
    de se lipeau de carte când o atingea. De nu  asupra mamei, până-i deteră lacrimile. — Bine
    i-ar spune mama nimic tati, când o veni! Dar  — răspunse ea rar de tot, şi, vedea el că mai
    s’o roage nu-i da mâna.      are ceva de spus. — Lui Aslak i-am dat voie
     Toate în jurul lui par'că creşteau şi se pre­ să se ducă la rudenii.
    făceau Ceasornicul din părete zicea mereu:  — Acu-i acul, se gândi Ţhorbjorn şi ’ncepu
    .Bătaie — bătaie, bătaie — bătaie!* Se sui  să se joace cu Ingrid ca şi când, alte gânduri
    pe fereastră şi privi dincolo la Solbakken.  nici n'ar fi avut.
    Curtea era liniştită; ninsă-ninsă, strălucind ca  Atâta timp par’că nu mai şezuse niciodată
    întotdeauna şi râzând din toate ferestrile — la  tată-său la masă.
    cari, de bună seamă nu era nici un ochiu spart... Ţhorbjorn începu să-i numere bucăturile;
     Vesel şi îndrăzneţ se înălţă fumul din horn  numără patru şi-apoi încercă să vadă până la
    — vor fi gătit şi acolo mâncare pentru ceice câte poate număra între a patra şi a cincea
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22