Page 18 - 1908-04
P. 18

LUCEAFĂRUL         Nrul -1. 1908.

      bucătură — dar se ’ncurcă la socotit. In sfârşit  fură somnul, că nu era nimeni, pe tot rotogolu
      se sculă Sămund şi ieşi.     sfântului pământ, care să-l aibe drag şi să-i
       .Ferestrele!  Ochiurile!*  îi  tot  uruiâ  în  vrea binele ca tată-său.
      urechi şi fără să vrea se uită repede să vadă  Dimineaţa, se deşteptă cu o spaimă groaznică;
      dacă cele din casă sunt întregi. Erau întregi. nu putea să strige şi de bătaie nu scăpase. Când
       Acum ieşi şi mama din casă.   deschise ochii, văzu spre marea lui uşurare, că
       Thorbjorn luă pe Ingrid în braţe şi, cu o  visase; dar mai văzu ceva . .. văzu că altul tot
      blândeţe de se uită mirată fetiţa la el, o în­ avea să mănânce trânteală, şi anume Aslak.
      trebă: Vrei să ne jucăm de-a .Crăiasa florilor*? Sămund măsură odaia în sus şi ’n jos, cu
       Ingrid se ’nvoi cu bucurie şi el începu să  paşi pe cari-i cunoştea prea bine Thorbjorn.
      cânte, iar picioarele îi tremurau vargă: Omul, cam mic de stat dar zdravăn şi vânjos,
           Floare frumoasă     se uită din când în când, pe sub sprâncenele
           De pe câmpie,      stufoase, la Aslak, cu aşa căutătură încât nu
           Floare frumoasă,
                       se prea putea îndoi sluga, de ceeace-1 aşteptă.
           Ia spune-mi mie :
                        Aslak şedeâ pe un butoiu mare. Picioarele,
           Nu vrei tu să-mi fii drăguţă?
                       aci îi atârnau în jos aci şi le încrucişa turceşte
           Să-ţi dau ţie o hăinuţă,
           Hăinuţă de catifea   sub el. Mânile le ţineâ, ca de obiceiu, în buzu­
           Cu aur şi cu betea:   narele pantalonilor; de sub şapca trasă pe ochi
           Tralala, tralala,
                       îi ieşiâ ca nişte ţepi, părul des şi întunecat.
           Pe deal, soarele răsare,
                       Gura lui cam strâmbă, se strâmbase şi mai şi.
           Ia spune, frumoasă floare!
                       Cu capul la o parte, pe sub pleoapele de ju­
       Iar Ingrid îi răspunse:
                       mătate închise, se uită pieziş spre Sămund.
           Aurită ’mpârăteasă,
                        — Da, fireşte; ţi-e nebun băiatu, zise el, —
           A comorilor crăiasă,
           Ascultă şi vorba mea:  iar calu ţi-e vrăjit.
           Eu nu vreau să-ţi fiu drăguţă  Sămund se opri şi răcni la el de răsună casa:
           Şi nu-mi trebue hăinuţă  Eşti un nemernic 1 şi iar porni în sus şi ’n jos.
           Hăinuţă de catifea,
                        Aslak închise pleoapele mai tare şi tăcu
           Cu aur şi cu betea
                       câteva clipe.
           Şi nici cu mărgăritare;
           Tralala, tralala,     — Zău, e fermecat dobitocul — zise apoi
           Pe deal soarele răsare! şi se uită cu coada ochiului la stăpânu-său, să
       Când erau în toiul jocului, intră Sămund şi  vadă ce mutră face.
      se uită ţintă la Thorbjorn.    — Lai vrăjit cu lemnu! ai lăsat să cadă un
       El strânse pe Ingrid mai tare în braţe şi...  pom peste el în pădure, netrebnicule, şi asta-i
      zău, nu căzu de pe scaun.    pricina de nu mai trage cum se cade.
       Tatăl se întoarse făr’ să i zică măcar o vorbă.  După scurtă tăcere Aslak răspunse:
      Trecu o jumătate de ceas şi nu-i zisese încă  — Cum să nu 1 Poţi să crezi ce-ţi place; cre­
      nimic. Eră pe-acl, pe-aci să se simtă băiatul  dinţa nu păgubeşte pe nimeni. Dar mă tem că
      iar liniştit şi uşurat — dar tot nu cuteza. n’o să-ţi mai vindece ăla calu.
       Când văzu, mai spre sară, că tată-său îi ajută  Apoi se trase repede mai îndărăt, pe bute,
      să se desbrace, nu mai ştiu ce să creadă şi-l  şi-şi coperi faţa cu mâna; Sămund venea drept
      cuprinse un tremurat uşor. Tatăl îi netezi cu  asupra lui şi-i zise cu glas înăbuşit dar ame­
      blândeţe părul şi faţa. Aşa ceva nu-şi aducea  ninţător: Ticăloşiile!...
      copilul aminte să se mai fi întâmplat. I se în­ .Sămund!...* s’auzl o voce rugătoare dela
      călzi deodată inimioara şi tot trupul, iar frica  vatră: .Sămund!* Eră Ingeborg, nevastă-sa,
      i se topi ca sloiul de ghiaţă în arşiţa soarelui. care încercă să-l împace pe când îşi împăca şi
       Cum ajunsese ’n pat, nu ştia nici el şi, fiindcă  pruncul speriat, dela sân.
      nu-şi putea arăta bucuria nici prin strigăte nici  Copilul se linişti. Sămund tăcu; întinse însă pum­
      prin cântare, împreună mânile pe piept şi zise  nul vân os şi 1 ţinu drept în faţa lui Aslak aple-
      .Tatăl nostru* încet de tot, de şaseori înainte  cându-se şi privindu-1 ţintă, cu ochi scăpărători.
      şi de şaseori deandărătu şi simţi, pe când îl Apoi porni iar cu paşi repezi prin casă. Aslak
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23