Page 20 - 1908-04
P. 20

76             LUCEAFĂRUL       ... Nrul 4, 1908.

              Biblioteca copiilor şi a tinerimei.
                    — Scrisoare. —
       Cu o mulţumire sufletească, pe care nu sunt  volum, la alcătuirea căruia am avut sprijin şi
      în stare s’o ascund, scriu aceste rânduri, această  sfat bun şi înţelept, s’a înfăţişat altfel şi altfel
      scurtă dare de seamă a dorinţelor şi a nizuinţelor  a fost şi primit. Iar al treilea volum, am dovezi
      ce port in minte şi în inimă încă dela vârsta  că a încăput în mânile a sute de copii, ceeace
      de 17 ani, când, pentru intâiadată, mi s’a dat în  mă face să uit de necazurile materiale şi de
      grije conducerea şi creşterea unei clase întregi. osteneala zadarnică ce am avut, mai ales cu voi. I.
       Maro mi-a fost mândria, când m’am aflat pe  Acum, înainte de toate, ţin să mulţumesc
      catedră în faţa elevelor mele, 20 la număr, şi  călduros autorilor, cari mi-au dat sprijinul bine­
      grozav îmi tremură vocea când le-am vorbit...  voitor la alcătuirea Bibliotecei; — şi apoi...
      când le-am rugat frumos, să se poarte de-aşâ  să stau puţin de vorbă cu iubiţii mei cetitori
      încât să nu mă silească niciodată să le dojenesc,  şi cetitoare.
      să mă privească ca pe o soră mult mai mare,  Ghicitoarea cu câmpul şi cu oiţele a avut mare
      căreia, toate tainele lor copilăreşti, să le des-  isbândă şi mulţumită ei am putut dovedi că
      velească fără nici o teamă, să trăim în în­ sute de copii şi elevi au cetit cu drag cărticica
      ţelegere şi să primească sfaturile şi mustrările  lor de Crăciun, deoarece sute de deslegări au
      mele fără supărare şi îndărătnicie. sosit la redacţia »Luceafărului».
       Sub-directoarea eră de faţă. Sara în cancelarie  Spre marea mea bucurie, mai toate răspun­
      m’a netezit pe frunte şi mi-a prorocit: Pe d-ta  surile au fost aşa de bune încât n’a fost
      o să te asculte elevele.     lucru uşor să aleg pe cele mai bune pentru
       Şase ani de zile am lucrat apoi cu toată în­ premiare; am fost chiar nevoită să premiez un­
      crederea şi dragostea de meserie. Am avut  sprezece deslegări in loc zece, cum eră hotărît.
      adeseori ceasuri şi zile grele; am fost adeseori  Bine înţeles, deslegările ia cari se simte prea
      desnădăjduită şi amărită din pricina unor copile  mult ajutorul celor mari (şi de acestea au fost
      mai îndărătnice, dar am avut şi multe zile se­ foarte multe) deşi bune, nu le-am premiat,
      nine şi frumoase, multe ceasuri de mulţumire şi  fiindcă scopul este ca copiii să lucreze, pe
      împăcare sufletească.       cât se va putea, singuri.
       In aceşti şase ani de zile am văzut, m’am  Aşa de pildă o cetitoare din Năsăud trimite
      convins, că cel mai bun mijloc pentru a în­ următoarea deslegare:
      dreptă firile nărăvite, pentru a face pe cele bune  Câmpul senin şi albastru,  Inzori;—iar bălaia fecioara,
      să lămâie bune, iar pe cele nedumerite să apuce  E bolta albastrului cer; Cu părul de aur curat,
      calea dreaptă, e să aduni, cât mai des, copiii  Oiţe cu lâna de aur  E luua, şireata de lună...
                       Suut stelele nopţii, ce pier — De pază acum şi-a uitat.
      în jur de tine şi să Ie spui sau să le ceteşti
      poveşti frumoase din cari singuri, şi pe nesim­ Iar altă cetitoare din Câmpulung (România)
      ţite, să-şi tragă pildele şi învăţăturile. desleagă astfel:
                                  Motto:
       De aceea, încă de pe-atunci, îmi bateam capul,
                                 Câmpul este cerul,
      să scriu şi să traduc istorioare şi poveşti pentru  Oile sunt stele,
      copii şi tineret.                   Insă păstoriţa
       îmi lipsea însă încrederea, îndrăzneala. îmi  De ce nu-i cu elu?
      dedeam prea bine seamă de puterile mele. Şi au  Nu e păstoriţa şi nici u’o să vină,
      trecut ani după ani şi dorinţa nu mi-am putut-o  Căci vezi, biata fată, a dat de pricină:
                          Dinţii toţi din faţă şi-o măsea, soeot,
      împlini.
                          l-au căzut cu toţii, a ştirbit de tot.
       In primăvara anului 1906, am cutezat în-  Şi-acum de ruşine, stă ascuns’ acasă,
      sfârşit, încurajată de câţiva pedagogi cu expe­ Nu ’ndrăsneşte, biata, de loc ca să iasă.
      rienţă, să încep publicarea unei Biblioteci pentru  A lăsat şi turma de-o păzesc dulăii, 1 )
      copii şi tinerime. Primul volum n’a fost primit şi  Numai să n’o vadă ştirb’ aşa flăcăii.
      nu s’a răspândit după aşteptările mele. Al doilea *) Luceferii.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25