Page 19 - 1908-06
P. 19

Nrul 6, 1908.        LUCEAFĂRUL            131
    toate fn noroiu şi agita la încălcarea legii şi a  buze. Dar el n’a fost singur şi unii se iau
    bunelor moravuri, — este un anarhism tot aşa  la goană nebună după tovarăşul lui, pe când
    de mare ca oricare altul care ucide cu dinamită». alţii se roagă, pregătindu-se de moarte. 0 în­
     Oratorul cel mai cu drag ascultat, cel mai  grozitoare detunătură surdă se aude, amestecată
    aplaudat şi care izbândeşte la urmă, este, fireşte,  cu ţipete de desperare. Câteva clipite, se mai
    cinicul glumeţ, care ştie să facă haz ieftin de  zăreşte câte un corp asvârlit in sus, câte un
    orice ideie bună, vorbind pe placul şi din su­ părete care se urneşte din loc, — apoi totul se
    fletul majorităţii; căci această turmă, câştigată  acopere de un nor de praf şi de fum muiat într’o
    de mai ’nainte pentru un scop anumit, vrea să  zare roşietică de foc prin care se mai văd că
    râdă şi să aplaude; de aceea părăseşte sala când  zând dărâmăturile.
    se aduc argumente contrare. — Şi psihologia mul­ *
    ţimii, a unei majorităţi parlamentare, e admirabil  După o zguduire şi psihică şi fisiea atât de
    observată şi redată cu ironie şi satiră fină. grozavă, e trebuinţă de mijloace deosebite pentru
     In sfârşit triumfează, natural, propunerea lui  restabilirea armoniei noastre sufleteşti, întocmai
    Holger şi acesta mulţumeşte adunării, des-  precum, după o furtună cu trăsnete şi tunete,
    voltându-şi idealul său de organizaţie socială.  aromirea mai intensivă a vegetaţiei şi ciripitul
    El visează o domnie absolută a întemeietorilor  mai vioiu al paserilor pare o necesitate pentru
    averilor mari, urmaşii nobilimei medievale, deia  restabilirea armoniei în natură.
    cari ar proveni orice bunăstare şi prisosul  Stări de supremă încordare psihică, care o
    pentru artă şi ştiinţă; —în orice caz un sistem  totdeauna şi o încordare fizică, se disolvă mai
    bine închegat, şi — acesta, de filozofie modernă,  bine prin muzică, această armonie prin exce­
    extrem-individualistă a vieţii.  lenţă; o pretind chiar.
     In sunetele unei muzici de pe platforma ca­ Un artist aşa de fin ca Bjornson a simţit,
    stelului, Holger vrea să conducă adunarea la  fireşte, că o privelişte atât de înfiorătoare şi
    banchet. Dar unii, cari au vrut să părăsească,  ecoul unei explozii şi al strigătelor de moarte,
    de mai înainte, castelul, se întorc: ei au găsit  care stăpânesc încă teatrul, reclamă acum, spre
    toate uşile zăvorite. Servitorii au dispărut; unul  a se restabili echilibrul, armonia naturii şi a
    singur dintre ei a mai rămas, Ilie, deghizat ca  muzicei.
    servitor. Luat la întrebări, el se desface din mij­ Actul din urmă e deci melodramatic; încă
    locul lor, se urcă la tribună şi vesteşte de acolo  înainte de a se ridica cortina, se aude, ca de de­
    că, peste puţine minute, toată adunarea o să  parte, o muzică duioasă, melancolică, care acom­
    zboare în aier. —        paniază, cu acordurile ei, tot ce se petrece pe
     Scenele ce urmează acum nu se pot descrie.  scenă. Iar scena reprezintă o grădină, grădina
    Trebue să le vadă cineva reprezentate la un  dăruită de Holger Rafilei pentru azilul întemeiat
    teatru bun, ca să-şi poată face ideie de întreagă  de ea.
    puterea lor de efect cu totul zdrobitoare. Din toate, iată ce a mai rămas.
     Nu cred să existe o piesă care, pe lângă efectele  Din simbolicul, trufaşul castel medieval al
    curat dramatice şi poetice, admirabile, să lucreze,  supraomului modern Holger, s’a ales numai
    in acelaşi timp, şi cu efecte fizice aşa de zgu­ praf şi cenuşe. El singur a scăpat cu viaţă, ca
    duitoare.            să-şi vadă ruina cu ochii, căci a rămas para­
     Incbipuiţi-vă înfăţişată cu puterea şi măiestria  lizat şi trebue să-l poarte servitorii prin grădina
    lui Bjornson toată groaza şi desperarea unei  ospiciului, unde a ajuns supt îngrijirea Rafilei.
    adunări de oameni cari se văd închişi într’o  Dar castelul a îngropat, sub dărâmăturile sale,
    casă dedesuptul căreia are să explodeze o mină  şi pe ceice l-au distrus şi, deocamdată, şi cauza
    de dinamită.           pentru care s’au jertfit.
     Cei mai mulţi îşi pierd cumpătul unul în­ Bratt, agitatorul fanatic, a înebunit de în­
    nebuneşte şi se aruncă pe fereastră. Numai  doială, de mustrare de conştiinţă, crezând că el
    câţiva îşi păstrează sângele rece; printre aceştia  l-a sedus pe Ilie, şi de groază; ceeace a între­
    e Holger care împuşcă pe Ilie, ca să nu poată  prins a fost peste puterile lui. Şi pe el îl adă­
    da semnalul. El moare cu numele Rafilei pe posteşte acum azilul Rafilei.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24