Page 17 - 1908-06
P. 17

Nrul 6 r 1908.       LUCEAFĂRUL            129
    care le produce sărăcia, Bjornson o ştie zu­ Dar Holger ii respinge. El vorbeşte acum
    grăvi in colorile cele mai vii. Cartierul lor este  în numele tuturor proprietarilor de fabrici din
    într’o veche albie adâncă de râu, al cărui  oraş, pe cari vrea să-i organizeze într’o societate
    curs l-au abătut când au descoperit bogăţia  de apărare a intereselor lor. El sperează că va
    ascunsă în munţi, de amândouă părţile râului.  putea face să intre în această organizaţie pro­
    Din munca minerilor s’a clădit oraşul cel mare.  prietarii de fabrici din toată ţara. Ei o să pună
    «Drept mulţumire însă pentru tot cccace lucră­ deci condiţii muncitorilor, iar nu aceştia lor.
    torii au scos la lumina soarelui, pe ei înşişi i-au  încă în aceeaş zi so adună proprietarii de fa­
    aruncat în această prăpastie, unde soarele nu  brici din oraş şi delegaţi din toată ţara spre a se
    luminează niciodată, şi căreia i s’a zis, pe urmă,  sfătui asupra acestui plan de organizaţie şi a luă
    «iadul*.             măsură împotriva mişcărilor socialisto.
     Loc do. clădit acolo sus, la soaie şi parte la  Holger e sufletul acestor pregătiri. întreg planul
    câştig — acestea sunt cererile muncitorilor, pe  este al lui. — El nu e înfăţişat ca un om de rând,
    cari însă directorii de fabrici şi de mine le  ci ca o personalitate puternică şi interesantă:
    resping.             un bărbat plin de forţă fizică şi psihică, dar cu
     Numai vorbirile agitatorului fără păreche, Bratt,  morala Nietzsche-ană a supraomului, a celui mai
    mai sunt în stare să alunge desnădejdea, care  taro, cu «religia stăpânitorului*.
    începe a se ivi printre grevişti, şi să-i aprindă  Cauza muncitorilor pare, deci, pierdută. Greva
    chiar din nou până la cea mai mare însufleţire;  se va sfârşi cu un mare desastru.
    iată cum le vorbeşte:       llie însă s’a hotărât să facă un pas mai de­
     «Ei v’au luat soarele!     parte, cel din urmă, pasul extrem.
     Dar ştiţi voi că toată boala şi molima, acolo  Oraşul s’a desvoltat din lucrul minelor. De
    so prinde mai bine unde soarele nu stfabate  dedesuptul lui sunt o mulţime de mine părăsite
    niciodată? Soarele omoară neghina trupului şi  şi uitate; aşa şi supt castelul lui Holger, in care
    a sufletului; soarele face pe om voinic şi isteţ,  se va ţinea adunarea directorilor de fabrici.
    soarele dă viaţă, soarele dă credinţă! Aceasta o  în toată taina s’a pus dinamită supt castel,
    ştiu prea bine bogaţii de acolo sus, o ştiu de  llie e hotărît să se jertfească pe sine pentru
    când umblau la şcoală şi, cu toate acestea, v’au  cauza celor asupriţi.
    lăsat să trăiţi aici. V’au lăsat să trăiţi aici unde-i  Nici Bratt nu ştie de hotărirea lui. nici Ra-
    murdărie şi boală, unde copiii se fac galbeni la  fila, pentru ospiciul căreia Holger — cel atât de
    faţă şi gândurile întunecate, unde haine şi su­ straşnic faţă de muncitorii grevişti — a dăruit
    flete mucezesc. Ei au preoţi şi biserici; ei au  o clădire mare cu grădină. —
    rugăciuni şi cântări sfinte şi câte ceva de po­ Scena în care llie îşi ia rămas bun dela Rafila c o
    mană încă au; dar un Dumnezeu n’au. Putem  scenă de cea mai înaltă şi curată poezie, cum numai
    noi aştepta până ce vor avea un Dumnezeu?... un adevărat poet dintre cei mai mari poate crea.
     Dar ei au dreptate! Toate sunt ale lor! Nici  Rafila nici nu bănueşte măcar gândul fratelui
    o lego nu-i opreşte să ia oamenilor săraci lu­ său. îl vede palid şi mişcat, dar ea crede că e
    mina soarelui şi a vieţii; al lor e soarele şi ei  durerea pentru neizbânda grevei.
    au făcut şi legea.         Ca în sufletul unui om care se vede înaintea
     Şi acum e vorba dacă ne putem sui aşa de  clipei supreme a vieţii, răsar, în sufletul lui llie,
    sus- ca să fim şi noi de faţă când so va scrie  stăpânindu-1 cu totul, icoanele vieţii lui trăite,
    o lege nouă!           şi sentimentul lui se concretizează aşa de admi­
     E vorba numai să îndrăznească unii, ca să  rabil când spune că niciodată nu i-a fost aşa de
    ridice pe toţi urmaşii lor la lumina dătătoare de  dor de acasă ca acum.
    viaţă a soarelui«.         Rafila vrea să-l înduplece să călătorească îm­
     O deputăţie de muncitori vine la Holger,  preună la locul copilăriei lor, să revadă fiordul
    cel mai puternic dintre proprietarii de fabrici şi  cu stâncile cele înalte, casa părintească şi bi­
    conducătorul lor, spre a-i arăta cererile munci­ serica, locurile pe unde se jucau.
    torilor: parte la câştig şi loc de clădit la lumina  Toată copilăria lor fericită reînvie înaintea
    soarelui.             ochilor lor.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22