Page 5 - 1908-04
P. 5

Krul 4, 1908.        LUCEAFĂRUL            61

     vom Iuâ un exemplu concret, anume poporul  în România lucrau chiar şi pământul în comun
     românesc din România. Pe acesta îl cunosc  (devălmăşie).
     poate mai mulţi — să ni-se permită măcar pre­ Pentru a îndeplini aceste lucrări ţăranii au
     supunerea — şi e foarte potrivit pentru ilu­ lipsă de o mulţime de unelte pe cari în cea mai
     strarea teoriei.         mare parte şi le fac singuri. Prin urmare au o
      Ca orice popor din Europa, prin urmare  industrie naţională.
     ajuns la un oarecare grad de cultură, e consti­ Va să zică clasa ţărănească produce singură
     tuit într’un stat naţional şi are o cultură na­ toate mijloacele pentru satisfacerea vieţii lui
     ţională. Aşa se crede şi aşa se afirmă. Să vedem  materiale.
     însă cari sunt formele de viaţă ale oricărui  Să vedem acum cum îşi satisfac domnii această
     popor?              viaţă. Alimentele necesare pentru hrană le
      Orice popor trăeşte o viaţă fizică sau mate-  cumpără pe bani; pregătirea acesteia o plătesc
     terială, care constitue cultura lui materială, apoi  cu bani. Casele le fac alţii tot pe bani, îmbră­
     o viaţă psichică, care constitue cultura lui spi­ cămintea o cumpără tot pe bani. Ca să poată
     rituală şi etică.         duce această viaţă se asociază şi dânşii la
      Să luăm pe rând aceste culturi, să le des­ oraşe. Toate uneltele cu cari se săvârşesc aceste
     facem in factorii lor constitutivi şi să le aplicăm  lucrări se deosebesc, cer şi pământ, de cele ale
     la România.            ţăranilor.
      A)  Cultura  materială.  Fiecare  cetăţean,  Cultura materială a clasei ţărăneşti şi cea a
     nu-i aşâ că trebue să se hrănească, să doarmă,  domnilor e prinurmare fundamental deosebită.
     prin urmare să aibă un adăpost, şi să se îm­ Cum se poate însă ca domnii să trăiască fără
     brace. Aceste sunt necesităţi naturale pe cari  să muncească?
     le are deopotrivă boem! ca şi zilerul. E uşor  Iată cum.
     să observăm însă enorma deosebire între felul  Ştim cu toţii, de pildă, că România de 40 de
     cum îşi satisface aceste necesităţi clasa dom­ ani e un stat independent, cu rege, cu miniştri,
     nilor şi ceea a ţăranilor. Hrana, adăpostul (ca­ cu armată pe uscat şi pe apă. Pentruce toate
     sele) şi îmbrăcămintea la fiecare ţărănime de  aceste ? Oricare îţi va răspunde că statul e pentru
     alt neam din statele Europei sunt altele. Ele  ca să apere interesele cetăţenilor. Foarte bine.
     sunt o parte din cele mai caracteristice note  Să vedem însă în realitate cum se apără inte­
     naţionale pentru fiecare din popoarele Europei.  resele cetăţenilor, ca pe urmă să putem constata
     Pe când hrana, casele şi îmbrăcămintea dom­ că statul nu e al ţăranilor ci al domnilor.
     nilor din statele Europei sunt mult mai apro­ în România domnii au pus mâna pe pământ,
     piate. Stilurile în architeetură şi moda în îm­ — cum nu ne interesează aici, — pe urmă
     brăcăminte se influinţează reciproc şi s’au des-  au făcut legi cari apără dreptul de proprietate.
     voltat independent de cele ţărăneşti, deter­ Mulţi dintre ţărani, neavând deci posibilitatea
     minate de evoluţia artistică a claselor stăpâ-  să-şi câştige altfel existenţa, trebue să muncească
     nitoare.             moşia boerului şi să împartă cu el roada. Ţăranii,
      Pentru satisfacerea sus numitelor funţiuni  cari au pământ, n’au posibilitatea să-l munciască,
     naturale, individul trebue să lucreze fie singur  fiindcă nu-şi pot ţinea vite, neavând păşune;
     fie în grupuri sociale. In România ţăranul lu­ nu-şi pot face unelte şi acareturi neavând pădure. 1 )
     crează pământul (agricultura), sau îşi paşte  Dacă Domnii sunt stăpâni pe pământ se ex­
     turmele pe munţi (păstoritul) sau, mai adeseori,  plică de ce nu trebue să lucreze. Se explică şi
     le face pe amândouă sau, în sfârşit, cei de lângă  necesitatea statului pentru dânşii, dar numai
     ape se ocupă cu pescăritul. Astfel îşi câştigă  pentru dânşii, fiindcă braţelor muncitoare le e in­
     hrana. Pentru adăpost îşi face case, cari variază  diferent dacă lucrează pământul boeresc sub
     după situaţia topografică şi după bogăţia roadelor pe
     urma muncii. Iar îmbrăcămintea şi-o face tot  ‘) Cine se interesează deaproape de istoria şi de
                      împărţirea proprietăţii pământului în România să ce­
     singur şi iarăşi variază după ţinuturi. Pentru
                      tească: Radu Rosetti, I)e ce s’au răsculat ţărauii în Ro­
     satisfacerea mai uşoară a acestor necesităţi, ţă­ mânia? Bucureşti, 1907 şi Cronicile interne ale dini C.
     ranii se asociază şi alcătuesc sate; mai demult Stere din Viaţa Românească Au. 1.
                                    1*
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10