Page 5 - 1908-06
P. 5

Nrul 6, 1908.       LUCEAFĂRUL            117

     Jupâneasa Marghioala eră mâncată de toate.  erâ: borş acru cumplit, o bucată de carne friptă
     Urechile ei auziseră deseori cuvintele acestea.  pe cărbuni şi mujdeiu. Ş’un litru de vin. Şase
    Şi cât stătuse la foc, numai unul Dumnezeu ştia  ani a trebuit şi ea să mănânce alăturea cu el
     cum îi tremurase inima... Cunoştea înmlădierea  din mâncarea aceasta hoţească. Pe urmă, după
    glasului, cunoştea râsul de batjocură. Acuma  masă, sărea grăbit în picioare.
    n’a lungit vorba, a ieşit repede, — prin urmare  — Hai! Marghioală, ia-ţi caţaveica! Mergem
     lucrurile nu s’au sfârşit; rămâne partea cea mai  la Stolniceni... Re-repede!
    de samă pe altădată!        Şi ieşea. Lua traista cu grăunţe din capul
     Bătrâna oftă. Nu mai avea poftă de mâncare;  calului, potrivea, cât ai clipi, frâul şi sărea în
     îi trecuse foamea. Se aşeză la foc. Şi începu  nadişancă. Răcnea scurt, — iar Marghioala se
    să se gândească că n’a avut noroc la oameni.  cutremură, şi da năvală pe uşă, cu caţaveica
     Mana lui Dumnezeu nu i-a lipsit, a avut cu ce  numai într’o mânică. Se căţărâ cum putea, îşi
    trăi, a avut de unde da şi la alţii; dar la oameni  lovea coatele şi genunchii; cădeâ lângă Cătănuţă
    n’a avut noroc.          gâfăind. Biciul şuerâ. »Hi«! şi, tunând, căruţa
            H.        se prăbuşâ la vale ca ’ntr’o negură, între pulberi
     Răposatul Cătănuţă, Dumnezeu să-l ierte, i se  răscolite.
    arătă înaintea ochilor, cu mustăţile Iui alburii,  Lângă omul acesta, sufletul jupânesei Marghioala
    subţiri şi lungi, cu nasul ascuţit şi cu ochii ca  s’a închis ca într’o temniţă rece. N’aveâ bucurie,
    nişte mărgele negre. Erâ 'nalt la stat, uscat, şi  nu simţeâ dragoste de prietin, nimic. Ci ’ntr’o
    scotea vorbele din gură repede, cam bâlbâit,  pornire nedesluşită, femeia spăimântată, din ne­
    printre buzele subţiri. Făcea negustorie de mere.  goţul ei de mere a prins a dosi parale. In fie­
    Avea o nadişancă boită verde. La nadişanea  care sară, când erâ in toiu vânzarea, Cătănuţă
    aceea mulţi fugari albi au tras. La deal, la vale,  o cercetă şi-i luă socoteala până ’ntr’un ban.
    numai în goană îi mână; şi bietele dobitoace  Intr’o vreme, începând a o bănui, o căută până
    toate au îngenunchiat, căci după repezişurile  la piele. Ea aveâ un cotlon ascuns, şi strângea
    acelea de vânt s’au aprins, s’au dus pe rând.  acolo, din ce putea dosi, ban lângă ban. Şi ’ntr’al
    Sărea în căruţă şi strigă: hi! Calul pornea ars  şeselea an al căsniciei lor, Cătănuţă a murit.
    de un biciu de foc. Un vuet de tunet umplea  S’a aprins şi el ca fugarii lui, şi s’a dus în câteva
    mahalaua când cobora Cătănuţă la vale. Când  săptămâni. Femeia chinuită şi spăimântată în
    suia peste zi la deal, calul iar venea numai în  fiecare ceas al vieţii, l-a plâns ducându-1 la groapă;
    oopce, cu coama spulberată. Se apucă gâfâind  apoi, după ce-au venit rudele şi s’a făcut îm-
    greu şi pântecele creştea şi scădeâ ca nişte foi  păcăciunea asupra averii rămase, s’a liniştit ea
    purtate de faur. Iar jupâneasa Marghioala se  în căsuţa ei şi şi-a scos din ascunzătoare banii.
    uita la ochii dobitocului: arzători, trişti, pierduţi  Cel din urmă cal alb se odihneâ, şi jupâneasa
    ca într’o ceaţă.         Marghioala nu-1 scoteâ decât la păşune. Erâ
     Intra omul în casă. l’rindeâ să strige iute  ş’acesta aprins, şi ea-1 lăsă să se hodinească
    bâlbâit.             până la ceasul morţii ...
     — Ma-marghioală! gata borşul?  Şi începu să trăiască singură, cu borş acru,
     — Gata.            cu friptură pripită, cu câte-o leacă de vin. Că­
     — Repede! dă-dă-mi să mănânc! tănuţă întâiu o sileâ să mănânce astfel de lucruri,
     Şi prindea să umble ea ’n izbiri de vânt prin  — iar acuma căpătase obiceiu de care nu s’a
    casă. Dacă borşul acru-foc întârzia, odată se  mai putut lăsă multă vreme. De măritat nu s’a
    supără, prindea să suduie, scotea iuşca din tu-  mai măritat. Eră îngrozită. A urmat singură
    reatcă şi începea să plesnească. Jupâneasa Mar­ negoţul «le mere; banii au sporit din zi în zi.
    ghioala se ferea, îşi aducea braţele peste obraz,  A prins a da cu împrumut. Tot mai mult erâ
    se grămădea prin colţuri, trăgea peste dânsa  ademenită de argint. O dorinţă ii creşteă în suflet:
    lăvicere, dar şfichiul arzător o ajungea, — şi  să strângă! să strângă! Şi cu dorinţa aceasta a în­
    parc’un cleşte-i rupea carnea.  ceput să lese paharul de vin; a ajuns să se desbere
     îmbucă apoi năvalnic, şi-şi bea, sorbind lung  şi de friptura pe cărbuni. Şi vreme multă nu s’a
    din păhare mari, litrul de vin. Mâncarea lui asta hrănit decât cu legume, cu fasole, — şi cu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10